Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Zestawienie aktualnych norm - stan na grudzień 2018

Redakcja RI  |  10.12.2018
Normy obowiązujące, stan na grudzień 2018.
Normy obowiązujące, stan na grudzień 2018.
Fot. Redakcja RI

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację Polskich Norm zalecamy zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania tych norm oraz aktualnych projektów Polskich Norm zamieszczonych w zestawieniu. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl.

Wybrane Polskie Normy ogłoszone przez PKN:

 • PN-EN 1329-1+A1:2018-05 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków

Zakres: W niniejszej części EN 1329 określono wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu przewodów o litych ściankach z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczonych do:

 • odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków (symbol obszaru zastosowania „B”)
 • odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) zarówno wewnątrz budynków, jak i zakopanych w ziemi pod konstrukcją budynków (symbol obszaru stosowania “BD”).
 • PN-EN 12309-2:2015-09 - Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW

Zakres: Urządzenia objęte niniejszą normą stanowią pojedyncze urządzenia lub kombinację z: zasilaną gazem sorpcyjną chłodziarką; zasilaną gazem sorpcyjną chłodziarką/ogrzewaczem; zasilaną gazem sorpcyjną pompą ciepła. Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń tylko wtedy, gdy są one stosowane do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń z odzyskiwaniem ciepła lub bez jego odzyskiwania.  Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń mających systemy spalinowe typu B i C (zgodnie z CEN/TR 1749) i urządzeń przeznaczonych do instalowania na zewnątrz. EN 12309 nie dotyczy klimatyzatorów, lecz tylko urządzeń, które mają: zintegrowane palniki sterowane w pełni systemem automatycznego sterowania palnikiem;  zamknięty system układu czynnika chłodniczego, w którym czynnik chłodniczy nie ma bezpośredniego kontaktu z chłodzoną lub ogrzewaną wodą lub powietrzem; środki mechaniczne wspomagające transport powietrza do spalania i/lub spalin.

 • PN-EN 12977-4:2018-06 - Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Systemy wykonywane na zamówienie

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej podano metody określania wydajności zbiorników magazynowych, które są przeznaczone do stosowania w małych systemach budowanych na zamówienie jak określono w EN 12977-1:2018. Zbiorniki badane zgodnie z niniejszym dokumentem są powszechnie stosowane w słonecznych instalacjach dwusystemowych. Ponadto, również może być oszacowywana wydajność cieplna wszystkich innych zbiorników z wodą, jako medium magazynującym (np. dla systemów z pompami ciepła), według metod badań podanych w niniejszym dokumencie. 
Niniejszy dokument ma zastosowanie do zbiorników dwusystemowych o pojemności nominalnej do 3 000 l i bez wbudowanych palników. 

 • PN-EN 12977-5:2018-06 - Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Systemy wykonywane na zamówienie - Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia sterującego

Zakres: Dla celów niniejszego dokumentu wyposażenie kontrolne i sterujące dla słonecznych systemów grzewczych oraz podgrzewaczy pomocniczych, jeżeli są one częścią tego systemu, powinno ograniczać się do: 
a) Sterowników takich, jak: 
1) zegarów systemowych, urządzeń zegarowych i liczników; 
2) termostatów różnicowych; 
3) sterowników wielofunkcyjnych. 
b) Czujników takich, jak: 
1) czujniki temperatury; 
2) czujników natężenia promieniowania (dla promieniowania krótkofalowego); 
3) czujników ciśnienia; 
4) czujników poziomu; 
5) przepływomierzy; 
6) ciepłomierzy. 
c) Aktuatorów takich, jak: 
1) pompy; 
2) cewki i zawory mechaniczne; 
3) przekaźniki. 
d) Kombinacje sterowników, czujników i aktuatorów wymienionych powyżej. 

 • PN-EN 13476-3:2018-05 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji

Zakres: W niniejszej części EN 13476, łącznie z EN13476-1, określono definicje oraz wymagania dla rur, kształtek i systemu, opartych na systemach przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), przeznaczonych do stosowania w systemach podziemnego bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Niniejsza część ma zastosowanie do rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i profilowanej powierzchni zewnętrznej, oznaczanych, jako typ B.

 • PN-EN 15004-8:2018-04 - Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia gaśnicze gazowe - Część 8: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-100

Zakres: W niniejszym dokumencie określono charakterystyczne wymagania dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych w odniesieniu do środka gaśniczego IG-100. Przedstawiono szczegółowe informacje o właściwościach fizycznych, specyfikację, zastosowanie oraz wymagania bezpieczeństwa. Niniejszy dokument stosuje się w przypadku urządzeń pracujących przy ciśnieniu nominalnym 200 bar w temperaturze 15°C i 300 bar w temperaturze 15°C. Nie wyklucza to stosowania innych systemów, jednak dane projektowe dla innych wartości ciśnienia w tym momencie nie są dostępne.

 • PN-EN 15004-9:2018-04 - Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia gaśnicze gazowe - Część 9: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-55

Zakres: W niniejszym dokumencie określono charakterystyczne wymagania dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych w odniesieniu do środka gaśniczego IG-55. Przedstawiono szczegółowe informacje o właściwościach fizycznych, specyfikację, zastosowanie oraz wymagania bezpieczeństwa. Niniejszy dokument stosuje się w przypadku urządzeń pracujących przy ciśnieniu nominalnym 150 bar w temperaturze 15°C, 200 bar w temperaturze 15°C i 300 bar w temperaturze 15°C. Nie wyklucza to stosowania innych systemów, jednak dane projektowe dla innych wartości ciśnienia w tym momencie nie są dostępne.

 • PN-EN 16932-3:2018-05 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Część 3: Systemy podciśnieniowe

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania do projektowania, konstrukcji i badań odbiorczych systemów pompowych do ścieków w zewnętrznych systemach kanalizacyjnych przeznaczonych do obsługi. Zawiera ona informację o systemach pompowych w zewnętrznych systemach kanalizacyjnych działających głównie grawitacyjnie, jak również w systemach ciśnieniowych i podciśnieniowych.

 • PN-EN 16668+A1:2018-06 - Armatura przemysłowa - Wymagania i badania dotyczące armatury metalowej jako osprzętu ciśnieniowego

Zakres: Niniejsza Norma Europejska dotyczy armatury metalowej będącej osprzętem ciśnieniowym do zastosowań przemysłowych o maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS większym niż 0,5 bar, zgodnie z legislacją europejską dla urządzeń ciśnieniowych, i określono w niej minimalne wymagania dotyczące projektowania, produkcji, badań, materiałów i dokumentacji. Wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania bezpieczeństwa legislacji europejskiej dla urządzeń ciśnieniowych dotyczące armatury zostały rozważone i są uwzględnione w niniejszej normie. Niniejsza norma nie ma zastosowania do: zaworów bezpieczeństwa i płytek bezpieczeństwa (osprzętu zabezpieczającego), wzierników i ich korpusów (składników urządzeń ciśnieniowych) i komór pomiarowych. Inne wyłączenia zawarte są w legislacji europejskiej dla urządzeń ciśnieniowych.

 • PN-EN ISO 21225-1:2018-07 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów - Część 1: Wymiana rurociągu za pomocą rozkruszania i wyciagąnia rur

Zakres: W niniejszym dokumencie podano wymagania i metody badań rur i kształtek, które są częścią systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany za pomocą rozkruszania i wyciągania rur różnych podziemnych sieci, podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz podziemnych sieci dostaw wody i gazu. Dotyczy rur i kształtek z polietylenu (PE), zarówno wyprodukowanych fabrycznej, jak i zainstalowanego systemu wymiany. Niniejsza norma powinna być stosowana w połączeniu z normami mającymi zastosowanie do budowy systemów przewodów rurowych z PE, tam, gdzie jest to możliwe.

 • PN-EN ISO 22975-2:2016-11 - Energia słoneczna - Elementy kolektora i materiały - Część 2: Rury ciepła dla zastosowań energii słonecznej do wytwarzania ciepła - Trwałość i wydajność
Zakres: W niniejszej części ISO 22975 przedstawiono definicje i metody badań dotyczące trwałości i wydajności rur ciepła dla zastosowań energii słonecznej. Niniejsza część ISO 22955 ma zastosowanie do rur ciepła stosowanych z rurami próżniowymi wykorzystujących połączenie typu „szkło-metal” oraz podwójne rury próżniowe, jak również do płaskich kolektorów słonecznych. W niniejszej części ISO 22975 przedstawiono metody badań dotyczące określenia trwałości rur ciepła w zakresie odporności na wysoką i niską temperaturę. W niniejszej części ISO 22975 przedstawiono również metody badań dotyczące pomiaru wydajności rur ciepła w zakresie temperatury startu, rozkładu temperatur oraz mocy cieplnej. Niniejsza część ISO 22975 ma zastosowanie jedynie do grawitacyjnych rur ciepła.
 • PN-EN IEC 62820-3-1:2018-07 - Systemy interkomowe budynku - Część 3-1: Wytyczne stosowania - Postanowienia ogólne

Zakres: W niniejszej części serii IEC 62820 podano wytyczne dotyczące planowania, instalowania, uruchamiania, działania i konserwacji systemów interkomowych budynku (BIS), stosowanych w zabezpieczeniach. Pozostałe wymagania techniczne dotyczące BIS są wyszczególnione w IEC 62820-1-1 i IEC 62820-1-2. Celami niniejszego dokumentu są:
a) zapewnienie ram pomocnych w ustalaniu wymagań integratorów, instalatorów, inżynierów konsultantów i właścicieli systemów;
b) wspieranie specyfikatorów i właścicieli systemów w wyborze odpowiednich urządzeń wymaganych w danej aplikacji.

Projekty Polskich Norm:

 • PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres: Określono wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu przewodów wykonanych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o litych ściankach, stosowanych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej poza konstrukcjami budowli (znakowanych "U") oraz bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej poza i pod konstrukcjami budowli (znakowanych "UD").

 • Projekt PN-EN 60675:2004 - Elektryczne ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego - Metody pomiaru cech funkcjonalnych
Zakres: Zdefiniowano podstawowe cechy funkcjonalne ogrzewaczy i określono metody pomiaru tych cech - dla informacji użytkowników. Dotyczy nieakumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń: stacjonarnych, przenośnych zamontowanych na stałe lub do wbudowania
 • PN-EN 61010-2-011:2017-05 - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 2-011: Wymagania szczegółowe dla urządzeń chłodniczych

Zakres: Niniejsza publikacja dotycząca bezpieczeństwa grupowego jest przeznaczona do wykorzystania jako norma bezpieczeństwa produktu wymienionego w zakresie normy, ale powinna być również wykorzystywana przez komitety techniczne do przygotowania publikacji dotyczących podobnych produktów wymienionych w zakresie niniejszej normy, zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku IEC 104 i Przewodniku ISO/IEC 51.

[nowe normy pkn, normy pkn, polskie normy, pkn, branża instalacyjna, nowe normy z branży instalacyjnej, armatura przemysłowa, słoneczne systemy gazowe, systemy przewodów rurowych]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 4 sposoby zastosowania wymienników ciepła »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Czy znasz 5 funkcji, które ułatwią pomiary? »

systemy wentylacyjne

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Dobierz urządzenie tłoczące do pomieszczenia » Jaki rekuperator nadaje się do budynków jednorodzinnych »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
 • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl