Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm listopad 2019

Redakcja RI  |  14.01.2020
Normy obowiązujące, stan na listopad 2019
Normy obowiązujące, stan na listopad 2019
Fot. Redakcja RI

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację Polskich Norm zalecamy zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania tych norm oraz aktualnych projektów Polskich Norm zamieszczonych w zestawieniu. Zachęcamy też do odwiedzenia wyszukiwarki norm wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm

 • PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

Zakres: W niniejszej części EN 1329 określono wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu przewodów z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o litej ściance przeznaczonych do - odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków (symbol obszaru zastosowania „B”) - odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) zarówno wewnątrz budynków, jak i zakopanych w ziemi pod konstrukcją budynków (symbol obszaru stosowania „BD”) UWAGA 1 Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „B” lub „BD”. UWAGA 2 Do zakopanych w ziemi pod konstrukcją budynków przeznaczone są elementy (oznaczone symbolem „BD”) o nominalnych średnicach równych lub większych niż 75 mm. Niniejsza część EN 1329 dotyczy również rur, kształtek i system przewodów z PVC-U przeznaczonych do: - części przewodów wentylacyjnych związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków - instalacji do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynków W niniejszej normie podano także parametry konieczne do przeprowadzenia badań zgodnie z normami powołanymi. W niniejszej Normie Europejskiej podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur i kształtek oraz zalecenia dotyczące barwy. UWAGA 3 Obowiązkiem nabywcy lub opracowującego specyfikacje jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych. W przypadku zastosowań zewnętrznych ponad ziemią zaleca się, aby producent i użytkownik uzgodnili dodatkowe wymagania, zależne od klimatu. UWAGA 4 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku B można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Europejską Normą, o ile są one zgodne z wymiarami dla połączeń podanymi w Rozdziale 6 i wymaganiami z Tablicy 24. UWAGA 5 Połączenia i kleje są uważane za część systemu uwzględnionego w zakresie normy. 

Wprowadza EN 1329-1:2014+A1:2018 – IDT, zastępuje PN-EN 1329-1:2014-03 wersja polska PN-EN 1329-1:2014-03 wersja angielska.

 • PN-EN 10217-3:2019-06 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej, podwyższonej i obniżonej 

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań rur ze szwem o przekroju okrągłym zgrzewanych elektrycznie i spawanych łukiem krytym ze szwem wzdłużnym (SAWL) lub spiralnym (SAWH), wykonanych ze spawalnych stali drobnoziarnistych. UWAGA 1 Niniejsze gatunki rur mają na celu utrzymanie zasadniczych wymagań Dyrektywy UE 2014/68 /UE w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej, obejmujące wszystkie kategorie, jakie określono w artykule 13 niniejszej dyrektywy. UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU), domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/EU ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

Wprowadza EN 10217-3:2019, zastępuje PN-EN 10217-3:2004 wersja polska, PN-EN 10217-3:2004/A1:2006 wersja polska.

 • PN-EN 12102-2:2019-06 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami - Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej - Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła

Zakres: W niniejszym dokumencie określono metody badania poziomu mocy akustycznej pomp ciepła podgrzewaczy wody i układów kombinowanych pompy ciepła z podgrzewaczem wody, ze sprężarkami zasilanymi energią elektryczną i połączonymi lub wbudowanymi zasobnikami ciepłej wody, do potrzeb produkcji ciepłej wody użytkowej typu powietrze/woda, solanka/woda, woda/woda i bezpośredniej wymiany/woda ciepła. Niniejsza Norma Europejska obejmuje jedynie procedury badań dla wewnętrznej produkcji ciepłej wody użytkowej w systemie pompy ciepła. Uwaga 1 Procedury badań nie dotyczą jednoczesnej produkcji ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń. Jednoczesna produkcja oznacza, że produkcja ciepłej wody użytkowej i wytwarzania ciepła do ogrzewania pomieszczeń występuje w tym samym czasie i może wchodzić między sobą w interakcje. UWAGA 2 W przypadku ogrzewania pomieszczeń, wymagania podano w EN 12102-1:2017. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie wyłącznie do podgrzewaczy wody, które są dostarczane w pakiecie pompy ciepła i zasobnika ciepłej wody. W przypadku podgrzewaczy wody składających się z kilku części, z połączeniami chłodniczych, niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko do tych, zaprojektowanych i dostarczanych jako kompletny pakiet. Niniejsza Norma Europejska nie precyzuje wymagań odnośnie jakości używanej wody.

Wprowadza: EN 12102-2:2019 – IDT.

 • PN-EN 17038-1:2019-06 Pompy - Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych - Część 1: Wymagania ogólne i procedury badania i obliczania wskaźnika efektywności energetycznej (EEI)

Zakres: W niniejszym dokumencie opisano metodologię oceny efektywności energetycznej pracy zespołów pompowych na podstawie bezwymiarowej wartości liczbowej zwanej wskaźnikiem efektywności energetycznej (EEI). Niniejszy dokument dotyczy zespołów pomp składających się z: — jednej lub kilku pomp wirowych z uwzględnieniem pomp włączonych w inne urządzenia i napędzanych przez zespół napędowy składający się z silnika elektrycznego i albo — skrzynki zaciskowej, która pozwala tylko na pracę pompy ze stałą częstotliwością wirnika – statora a tym samym (w przybliżeniu) stałą prędkością obrotową, albo — KMN (kompletnego modułu napędowego), który pozwala na pracę pompy ze zmienną prędkością obrotową w zależności od zmiennych wymagań natężenia przepływu i/lub ciśnienia tłoczenia bądź różnicowego. UWAGA 2 KMN nazywany jest też NZP (napędem o zmiennej prędkości). Zespoły pomp zdefiniowane jak powyżej są traktowane w odniesieniu do ich efektywności energetycznej jako produkty rozszerzone.

Wprowadza: EN 17038-1:2019 – IDT.

 • PN-EN 17038-2:2019-06 Pompy - Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych - Część 2: Badanie i obliczanie wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) pojedynczego zespołu pompowego

Zakres: W niniejszym dokumencie określono metody i procedury badania, obliczania i wyznaczania wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) pojedynczych zespołów pomp wirowych z dławnicą, przeznaczonych do pompowania wody czystej z uwzględnieniem pomp włączanych do innych urządzeń. Rozmiary i typy pomp objęte niniejszą normą są opisane w Załączniku A.

Wprowadza: EN 17038-2:2019 – IDT.

 • PN-EN IEC 60534-3-1:2019-06 Przemysłowe zawory regulacyjne - Część 3-1: Wymiary - Wymiary montażowe zaworów regulacyjnych kołnierzowych, dwudrogowych, kulowych, prostych grzybkowych i wymiary od środka do powierzchni montażowej zaworów kołnierzowych, dwudrogowych, grzybkowych. 

Zakres: W niniejszej części IEC 60534 określono wymiary montażowe (FTF) i od środka do powierzchni montażowej (CTF), odniesione do zadanych rozmiarów i ciśnień znamionowych zaworów regulacyjnych kołnierzowych, dwudrogowych, kulowych i prostych. Nominalne wymiary zawarte są od DN 15 do DN 400 dla zaworów prostych grzybkowych i od DN 15 do DN 400 dla zaworów kołnierzowych grzybkowych. Wprowadza: EN IEC 60534-3-1:2019 – IDT, IEC 60534-3-1:2019 – IDT, zastępuje PN-EN 60534-3-1:2004 wersja polska.

 • PN-EN 378-3:2017-03 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa osób i mienia, zawarto wytyczne dotyczące ochrony środowiska oraz podano procedury dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy instalacji ziębniczych oraz odzysku czynników ziebniczych. Termin „instalacje ziębnicze” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła. Niniejsza trzecia część dotyczy warunków usytuowania instalacji (przestrzeń niezbędna dla instalacji i jej obsługi, konieczne środki ochrony indywidualnej). Określono w niej wymagania bezpieczeństwa dotyczące miejsca usytuowania instalacji, które mogą być konieczne ze względu na instalację ziębniczą i jej wyposażenia pomocniczego, lecz niekoniecznie bezpośrednio z nią związane. Niniejsza norma ma zastosowanie do:

 1. instalacji ziębniczych wszystkich wielkości, stacjonarnych i przewoźnych, z wyjątkiem układów klimatyzacyjnych pojazdów objętych określonymi normami np ISO 13043; 
 2. instalacji pośredniego ziębienia lub ogrzewania; 
 3. umiejscowienia tych instalacji ziębniczych; 
 4. wymiana części i komponentów wymienianych po przyjęciu niniejszej normy, jeśli nie są one identyczne pod względem funkcji i wymagań. Instalacje wykorzystujące czynniki ziębnicze inne niż wymienione w Załączniku E do EN 378-1:2016 nie są objęte niniejszą normą. Niniejszą normą nie objęto towarów przechowywanych. 

Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji ziębniczych i pomp ciepła, które zostały wyprodukowane przed dniem jej opublikowania jako Normy Europejskiej z wyjątkiem rozszerzeń i modyfikacji instalacji, które zostały wprowadzone w życie po opublikowaniu. Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji ziębniczych, powiększania ich lub modyfikacji już istniejących instalacji, a dla istniejących instalacji stacjonarnych, są przenoszone do i eksploatowane w innym miejscu. Niniejsza norma ma również zastosowanie w przypadku dostosowania instalacji do innego rodzaju czynnika ziębniczego, w którym to przypadku zgodności z odpowiednimi rozdziałami części normy 1 do 4 powinna być zweryfikowana. Normy wyrobu obejmujące bezpieczeństwo instalacji ziębniczych mają pierwszeństwo przed normami horyzontalnymi i ogólnymi obejmującymi ten sam temat.

Wprowadza: EN 378-3:2016 – IDT, zastępuje PN-EN 378-3+A1:2012 wersja niemiecka, PN-EN 378-3+A1:2012 wersja angielska.

 • PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres: W niniejszym dokumencie określono wymagania dla rur o ściance litej, gładkiej wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni wytłoczonej z tego samego materiału na całej ściance, kształtek i systemu przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji: - zakopanych w ziemi na zewnątrz konstrukcji budynku (kod obszaru zastosowania "U"), oraz - zarówno zakopanych w ziemi, w obrębie struktury budynku, jak i poza nim (kod obszaru zastosowania "UD") UWAGA 1 Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu produktów symbolem "U" i "UD". Podano również parametry badania dla metod badań powołanych w niniejszym dokumencie. UWAGA 2 Rury wielowarstwowe o różnym składzie na całej ściance i spienione rury rdzeniowe objęte są EN 13476-2 [1]. Niniejszy dokument dotyczy zakresu rozmiarów nominalnych, zakresu serii rur i kształtek oraz zakresu klas sztywności i podaje zalecenia dotyczące kolorów. UWAGA 3 Nabywca lub opracowujący specyfikację jest odpowiedzialny za wybór w tym zakresie z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych. Ma zastosowanie do rur i kształtek z PVC-U, ich połączeń i do połączeń z elementami wykonanymi z innych tworzyw sztucznych i materiałów nie tworzywowych przeznaczonych do stosowania w zakopanych systemach przewodów rurowych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. UWAGA 4 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm wyrobu z tworzy sztucznych wymienionych w Załączniku C można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszym dokumentem pod warunkiem, że są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów połączeń podanymi w Rozdziale 7 i wymaganiami z Tablicy 16.Wprowadza: EN 1401-1:2019 – IDT, zastępuje PN-EN 1401-1:2009 wersja polska.

 • PN-EN 13384-1+A1:2019-07 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływowych - Część 1: Kominy z podłączonym jednym urządzeniem grzewczym

Zakres: Niniejsza Norma Europejska dotyczy metody obliczeń dynamicznych właściwości cieplnych i przepływowych dla kominów obsługujących jedno urządzenie do spalania. Metody przedstawione w części niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do kominów pracujących w podciśnieniu lub w nadciśnieniu w warunkach działania spalin mokrych lub suchych. Odnosi się ona do kominów z urządzeniami do spalania używającymi różnych paliw pod warunkiem znajomości właściwości spalin niezbędnych do wykonania obliczeń. Metody przedstawione w części niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do kominów z jednym przyłączem, do którego jest podłączone jedno palenisko. Metody przedstawione w części 2 niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do kominów z wieloma przyłączami oraz jednym przyłączem do którego jest podłączonych wiele urządzeń. Część 3 podaje metody służące do opracowania wykresów i tabel dla kominów obsługujących jedno urządzenie do spalania.Wprowadza: EN 13384-1:2015+A1:2019 – IDT, zastępuje PN-EN 13384-1:2015-05 wersja angielska.

[nowe normy pkn, normy pkn, polskie normy, pkn, branża instalacyjna, nowe normy z branży instalacyjnej, sieć gazowa, kanalizacja, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Co osuszy powierzchnię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - OZE w budynkach wielorodzinnych
 • - Klimat w pomieszczeniach szkolnych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl