Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm grudzień 2019

Redakcja RI  |  14.01.2020
Normy obowiązujące, stan na grudzień 2019
Normy obowiązujące, stan na grudzień 2019
Fot. Redakcja RI

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację Polskich Norm zalecamy zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania tych norm oraz aktualnych projektów Polskich Norm zamieszczonych w zestawieniu. Zachęcamy też do odwiedzenia wyszukiwarki norm wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm.

 • PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW. Wersja polska.

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące w szczególności konstrukcji, bezpieczeństwa, użyteczności i racjonalnego użytkowania energii, jak również klasyfikacji i oznakowania kotłów centralnego ogrzewania opalanych gazem, wyposażonych w palniki atmosferyczne, palniki atmosferyczne z wentylatorem lub z pełnym zmieszaniem i dalej nazywanych „kotłami”. Tam, gdzie stosowane jest słowo kocioł, należy to czytać jako kocioł wraz z jego łącznikami przyłączeniowymi, przewodami i terminalami, jeśli dotyczy. Niniejsza Norma Europejska dotyczy kotłów centralnego ogrzewania opalanych gazem od typu C1 do C9 i B2, B3 i B5: UWAGA Więcej informacji o typach kotłów patrz CEN/TR 1749:2014.

 1. o znamionowym obciążeniu cieplnym (według wartości opałowej) nieprzekraczającym 1 000 kW; 
 2. w których stosowany jest jeden lub więcej gazów palnych z trzech rodzin gazów przy ciśnieniach podanych w EN 437; 
 3. w których temperatura cieczy grzewczej nie przekracza 105 oC podczas normalnej pracy; 
 4. w których maksymalne ciśnienie pracy w układzie wodnym nie przekracza 6 bar; 
 5. które w pewnych warunkach mogą wytwarzać kondensat lub go nie wytwarzać; 
 6. które są deklarowane w instrukcjach instalowania albo jako "kocioł kondensacyjny" lub " kocioł niskotemperaturowy" lub "kocioł standardowy"; jeśli deklaracja tego nie precyzuje, kocioł ma być uważany za "kocioł standardowy"; 
 7. które mogą być instalowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz w częściowo chronionym miejscu; 
 8. które mogą produkować ciepłą wodę, albo na zasadzie przepływowej lub w zbiorniku, całość wprowadzana do obrotu jako pojedyncza jednostka;
 9. które są przeznaczone zarówno dla zamkniętych systemów wodnych, jak i otwartych systemów wodnych; 
 10. które są kotłami modułowymi, lub nie. Niniejsza Norma Europejska obejmuje również kondensacyjne kotły centralnego ogrzewania opalane gazem typu C (10), które są wyposażone w regulator stosunku gaz-powietrze i które mają Δpmax, SAF (min) 25 Pa i kotły typu C (11), które mają kondensacyjne moduły grzewcze, które są wyposażone w regulator stosunku gaz-powietrze, a które mają Δpmax, SAF (min) 25 Pa. Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dla kotłów o znanej konstrukcji. W przypadku kotłów o wszelkich alternatywnych konstrukcjach, które nie mogą być w pełni objęte niniejszą normą, ryzyko związane z tą alternatywną konstrukcją musi zostać ocenione. Przykład metod oceny, w oparciu o ocenę ryzyka, która obejmuje zasadnicze wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń gazowych, podany jest w Rozdziale 11. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wszelkich wymagań dotyczących: k) urządzeń, które są przeznaczone do podłączenia do sieci gazowych, gdzie jakość dystrybuowanego gazu może różnić się w znacznym stopniu w całym okresie użytkowania urządzenia (patrz Załącznik XC); 
 11. urządzeń wykorzystujących zasuwy do spalin; m) wyposażenia typów B21, B31, B51, C21, C41, C51, C61, C71, C81, C (12) i C (13), n) urządzeń typu C7, o znamionowym obciążeniu cieplnym (na podstawie wartości opałowej) przekraczającym 70 kW; o) urządzeń zawierających elastyczne plastikowe wkłady kominowe; 
 12. kotłów typu C (10): 1) bez regulatora stosunku i gaz-powietrze, lub 2) które są urządzeniami bez kondensacji, lub 3) które mają maksymalną różnicę ciśnień bezpieczeństwa przy minimalnym obciążeniu cieplnym równą 25 Pa (Δpmax, SAF (min)); 
 13. kotłów grzewczych typu C(11), które mają moduły: 1) bez regulatora stosunku gaz-powietrze, lub 2) które są urządzeniami bez kondensacji, lub 3) które mają maksymalną różnicę ciśnień bezpieczeństwa przy minimalnym obciążeniu cieplnym równą 25 Pa (Δpmax, SAF (min)). 

Wprowadza: EN 15502-2-1:2012+A1:2016 – IDT, zastępuje PN-EN 15502-2-1:2013-04 wersja angielska.

Projekty 

 • prPN-prEN 13953E Wyposażenie i osprzęt do LPG - Zawory bezpieczeństwa do butli wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) 

W niniejszym dokumencie określono wymagania w zakresie projektowania, badań i znakowania sprężynowych zaworów bezpieczeństwa (PRV), stosowanych do butli do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności wodnej od 0,5 l do 150 l włącznie. Te PRV mogą być albo integralną częścią zaworu butli (patrz EN ISO 14245[4] i EN ISO 15995[5]), albo oddzielnym urządzeniem.

Wprowadza: prEN 13953, Dyrektywy: 2008/68/EC, ICS: 23.060.40, Zastępuje: PN-EN 13953:2015-07E. Harmonogram - 2021-08-26.

 • prPN-prEN 17414-3E Sieci chłodu systemowego - Fabrycznie wykonany system rur giętkich - Część 3: Niezespolony system z plastykową rurą przewodową, wymagania ogólne i metody badań

Zakres normy: Niniejszy dokument określa wymagania i metody badań dotyczące fabrycznie wykonanych giętkich izolowanych cieplnie rur nie zespolonych rura w rurze dla układanych bezpośrednio w gruncie sieci rozdzielczych chłodu systemowego składających się z rury przewodowowych od DN15 do DN200, izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej oraz osłony z polietylenu. Zespół rurowy może także zawierać następujące elementy dodatkowe: przewody pomiarowe, podkładki dystansowe oraz bariery dyfuzyjne. Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania w powiązaniu z prEN 17414-1. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do izolowanych zespołów rurowych przeznaczonych do pracy ciągłej z wodą o zmiennych wartościach temperatury (1 do 30) °C i maksymalnym ciśnieniu roboczym 25 bar w zależności od stosowanego materiału. Projektowanie oparte jest na przewidywanej trwałości użytkowej minimum 50 lat ciągłej pracy. Niniejszy dokument nie obejmuje systemu nadzoru. UWAGA Do przesyłania innych płynów, przykładowo wody pitnej, mogą być stosowane dodatkowe wymagania.Wprowadza: prEN 17414-3, ICS: 23.040.99. Harmonogram - 2022-02-08.

 • prPN-prEN 17414-2E Sieci chłodu systemowego - Fabrycznie wykonany system rur giętkich - Część 2: System rur zespolonych z plastykową rurą przewodową, wymagania ogólne i metody badańWprowadza: prEN 17414-2, ICS: 23.040.99. Harmonogram - 2022-02-08. prPN-prEN ISO 21922E Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Zawory - Wymagania, badanie i znakowanie

Zakres: W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania bezpieczeństwa, niektóre wymagania funkcjonalne i znakowanie zaworów i innych części składowych o podobnych korpusach używanych w systemach chłodniczych w tym w pompach ciepła. W rozumieniu niniejszej normy zawory obejmują również przedłużenia rurowe. W niniejszej normie opisano procedurę według której należy postępować podczas projektowania części zaworów poddawanych działaniu ciśnienia jak również kryteria jakie należy stosować przy doborze materiałów. W niniejszej normie opisano również metody, dzięki którym w sposób bezpieczny można uwzględnić zmniejszona odporność na uderzenia w niskich temperaturach. Niniejsza norma dotyczy konstrukcji korpusów i pokryw przyrządów nadmiarowych ciśnieniowych w tym również płytek bezpieczeństwa w odniesieniu do oddziaływającego ciśnienia.Wprowadza: prEN ISO 21922; ISO/DIS 21922, Dyrektywy: 2014/68/EU, ICS: 27.080; 27.200, zastępuje: PN-EN 12284:2005P. Harmonogram-2020-08-04.

 • prPN-EN 13215:2017-02/prA1E Ziębnicze zespoły skraplające - Warunki znamionowe, odchyłki i sposób przedstawiania charakterystyk przez producenta

 Zakres: Modyfikacja Rozdziału 2, Powołania normatywne. Modyfikacje Rozdziału 3, Terminy i definicje. Modyfikacja 7.1 Postanowienia ogólne. Modyfikacja 7.3, Formy tabelaryczne lub graficzne. Modyfikacja 8.2, Standardowe punkty odniesienia. Modyfikacja 8.4, Zespoły skraplające chłodzone wodą. Dodanie nowego Załącznika B. Dodanie nowego Załącznika C.Wprowadza: EN 13215:2016/prA1, Dyrektywy: 2015/1095, ICS: 27.200. Harmonogram - 2020-06-30.

 • prPN-prEN 15096E Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego - Przerywacze próżni na przyłącze węża - Od DN15 do DN25 włącznie Rodzina H, typ B i typ D - Ogólne wymagania techniczneWprowadza: prEN 15096, Dyrektywy: 305/2011, ICS: 13.060.20; 23.060.01. Zastępuje: PN-EN 15096:2008E. Harmonogram - 2021-04-20.
 • prPN-prEN 14451E Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia przez przepływ zwrotny - Liniowe przerywacze próżni DN10 do DN50 włącznie - Rodzina D, typ AWprowadza: prEN 14451, Dyrektywy: 305/2011, ICS: 13.060.20; 23.060.50, Harmonogram - 2021-02-09.
 • prPN-prEN 12259-14E Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 14: Tryskacze do zastosowań mieszkalnych

Zakres normy: W niniejszej normie europejskiej określono wymagania dotyczące budowy i działania tryskaczy mieszkalnych i ich rozet, które uruchamiają się poprzez zmianę położenia elementu lub pęknięcia szklanej ampułki pod wpływem działania ciepła, do zastosowaniach w automatycznych systemach tryskaczowych mieszkaniowych. Podano również metody badań oraz zalecany program badań w zakresie badań typu na potrzeby oceny zgodności. Norma ta nie obejmuje reprezentatywnych badań ogniowych oraz innych badań dla specjalnych tryskaczy, których przeznaczeniem są szczególne zagrożenia pożarowa, ani nie obejmuje badań ogniowych oraz innych badań dla komercyjnych i przemysłowych systemów tryskaczowych, jak w EN 12845. Wymagania dla tych badań określone są w EN 12259-1. UWAGA: Wszystkie wartości ciśnienia w tej normie europejskiej podane są jako ciśnienie manometryczne w barach.Wprowadza: EN 12259-14:2020, ICS: 13.220.20. Harmonogram -2020-06-16.

 • prPN-prEN 17446E Systemy gaśnicze w kuchniach komercyjnych Wymagania dotyczące projektowania i badań

Zakres normy: Niniejszy dokument określa minimalne wymagania mające zastosowanie do projektowania, instalacji, funkcjonowania, badania i konserwacji stałych automatycznych systemów gaśniczych do ochrony kuchni, które obejmują urządzenia kuchenne, okapy, wyciągi i przewody wentylacyjne. Dokument ten określa również wymagania dotyczące konstrukcji i działania elementów składowych, które mają zastosowanie do określonych typów, konstrukcji, rozmiarów i rozmieszczenia wstępnie zaprojektowanych kuchennych systemów gaśniczych. Niniejszy dokument nie obejmuje kuchni domowych ani przemysłowych urządzeń do produkcji żywności.

Wprowadza: prEN 17446, ICS: 13.220.20. Harmonogram - 2020-12-31.

 • prPN-EN 16750:2017-11/prA1E Stałe urządzenia gaśnicze - Systemy redukcji tlenu - Projektowanie, montaż, planowanie i konserwacja

Zakres normy: Niniejsza norma europejska określa systemy redukcji tlenu, które są stosowane jako systemy przeciwpożarowe poprzez tworzenie atmosfery w obszarze o niższym stałym stężeniu tlenu, jak w warunkach otoczenia. Poziom redukcji tlenu jest określony przez indywidualne ryzyko tych obszarów (patrz załącznik A). Redukcję tlenu osiągają systemy techniczne, które zapewniają strumień powietrza zawierający zmniejszone stężenie tlenu. Niniejsza norma europejska określa minimalne wymagania i określa specyfikacje dotyczące projektowania, instalacji i konserwacji stałych systemów redukcji tlenu z powietrzem o zmniejszonej zawartości tlenu w budynkach i zakładach produkcyjnych. Norma dotyczy również rozbudowy i modyfikacji istniejących systemów. Niniejsza norma europejska dotyczy układów redukcji tlenu wykorzystujących azot, które są zaprojektowane do ciągłej redukcji tlenu w zamkniętych przestrzeniach.

UWAGA Azot jest obecnie najbardziej odpowiednim gazem do redukcji tlenu. W przypadku innych gazów niniejszą normę europejską można wykorzystać jako podstawę. Niniejsza norma europejska nie ma zastosowania do układów redukcji tlenu wykorzystujących mgłę wodną lub gazy spalinowe. Norma europejska nie dotyczy:

 • systemy przeciwwybuchowe; 
 • systemy przeciwwybuchowe; 
 • systemy gaśnicze wykorzystujące gazowe środki gaśnicze; 
 • inertyzacja pojemników przenośnych; - systemy, w których poziomy tlenu są zmniejszane z przyczyn innych niż zapobieganie pożarom (np. obróbka stali w obecności gazu obojętnego w celu uniknięcia tworzenia się warstwy tlenku); 
 • gazów obojętnych wykorzystywanych podczas prac naprawczych na systemach lub sprzęcie (np. spawanie) w celu wyeliminowania ryzyka pożaru lub wybuchu. 

Oprócz warunków dla rzeczywistego układu redukcji tlenu i jego poszczególnych komponentów niniejsza norma europejska obejmuje również pewne specyfikacje konstrukcyjne dla obszaru chronionego. Przestrzeń chroniona przez system redukcji tlenu to kontrolowana i stale monitorowana klimatem wewnętrznym przestrzeń przeznaczona do długotrwałego przebywania. Niniejsza norma nie obejmuje niewentylowanych zamkniętych przestrzeni, które mogą zawierać niebezpieczne gazy.Wprowadza: EN 16750:2017/prA1, ICS: 13.220.20. Harmonogram - 2021-11-04.

[nowe normy pkn, normy pkn, polskie normy, pkn, branża instalacyjna, nowe normy z branży instalacyjnej, sieć gazowa, kanalizacja, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Poznaj rodzaje wymienników ciepła »

Zapewnij większe bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym pompom ppoż »
wymienniki ciepła film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła »

ogrzewanie hybrydowe

 Poznaj fenomen nowoczesnych studni wodomierzowych »

Obejrzyj 20 minutowe szkolenie z pompowni ppoż »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zapewnij kompleksową cyrkulację powietrza w budynku »

systemy wentylacyjne

 Obejrzyj film z montażu pompy cyrkulacyjnej »

Na czym polega fenomen pomp wodnych »
 film pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jak usprawnić obieg i odzysk wody w gospodarstwie domowym » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Szczelność powietrza budynków
 • - Systemy regulacyjne HVAC i BMS
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl