Sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce w I kw. 2020

Redakcja RI  |  29.04.2020
Sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce w I kw. 2020
Sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce w I kw. 2020
Fot. pixabay.com

Raport opracowany przez SPIUG wskazuje, że sytuacja rynkowa była dobra, pomimo, że od początku marca widać było coraz bardziej narastającą nerwowość w gospodarce i w społeczeństwie spowodowaną pandemią koronawirusa. Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce jako jedna z pierwszych zareagowała na nową sytuację i już na początku pierwszych oznak paniki w społeczeństwie spowodowanej przekazem o zagrożeniu COVID¬19, przygotowała procedury bezpiecznego funkcjonowania dla serwisantów, producentów, dystrybutorów i instalatorów, co pozwoliło dość szybko opanować sytuację i z pewnością miało pozytywny wpływ na wynik branży po I kwartale 2020. Niemniej jednak w marcu dały się zauważyć pierwsze negatywne oznaki spowolnienia spowodowanego wprowadzeniem ograniczeń w działalności gospodarki i strachem społeczeństwa przez zarażeniem oraz niepewnością finansową.

Niestety w dalszym ciągu utrzymuje się tendencja osłabiania się moralności płatniczej i opóźnień w regulowaniu wystawionych faktur. Można zakładać, że pod koniec marca 2020 roku, ten proces przybrał na sile. Powodów takiej sytuacji może być kilka, które są efektem ubocznym wszechobecnego przekazu informacyjnego wieszczącego głęboką zapaść gospodarczą, co zaczyna działać jako samospełniająca się przepowiednia. Przedsiębiorcy mogą tworzyć rezerwy finansowe kosztem swoich dostawców towaru lub usług. Także klienci końcowi zaczynają wstrzymywać płatności w obawie przed możliwą według otrzymywanego przekazu utratą pracy, co już zaczyna następować i stworzeniem rezerwy finansowej na tzw. czarną godzinę.

Przeczytaj również: Raport SPIUG: Rynek urządzeń grzewczych w Polsce w 2019 roku

Dane pokazujące trendy w budownictwie mieszkaniowym pomimo już znacznego osłabienia dynamiki wzrostu, są w dalszym ciągu w większości jeszcze pozytywne co powinno być także dobrą prognozą dla branży instalacyjno-grzewczej przynajmniej na najbliższe 2 lata, o ile nie będzie zbyt dużych negatywnych skutków ubocznych dla gospodarki z powodu epidemii strachu przed wirusem. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, trzonem rozwoju rynku urządzeń grzewczych były w dalszym ciągu wymiany starych urządzeń na nowe w ramach walki z niską emisją na poziomie lokalnym. W dalszym ciągu rynek oczekuje na usprawnienie działania systemu programu Czyste Powietrze NFOŚiGW co ma nastąpić w maju, którego skuteczność w dalszym ciągu była daleka od oczekiwań beneficjentów, chociaż sygnały z rynku wskazują na coraz większe znaczenie wsparcia dla wymian urządzeń grzewczych w ramach tego programu. W dalszym ciągu podstawą działań antysmogowych były programy unijne zarządzane przez lokalne samorządy. Negatywnym skutkiem ubocznym programów dotacyjnych jest fakt, że inwestorzy prywatni stali się bardzo wrażliwi na programy dotacji – często wstrzymują swoje inwestycje w oczekiwaniu na nowy program. Widać to szczególnie w wypadku kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, ale także coraz częściej w wypadku pomp ciepła, które do tej pory rozwijały się stabilnie i konsekwentnie bez spektakularnych programów wsparcia, jak to miało miejsce w pierwszych wymienionych grupach produktowych, co jest obecnie atutem w wypadku tej grupy produktowej.

Sprzeczne informacje dochodziły z rynku większych urządzeń. Pojawiły się opinie o wzroście zainteresowania urządzeniami o większej mocy, co by wskazywało na realizacje inwestycji w przemyśle. Ten trend został wyhamowany w połowie marca w urządzeniach powyżej 45 kW, a nawet można było już zaobserwować małe spadki, co świadczyć by mogło o powolnym wyhamowywaniu inwestycji średnich i większych firm (spowolnienie gospodarcze zapowiadane i sygnały z Europy). Firmy zaczynają oszczędzać. Natomiast I kw. póki co nie został jeszcze dotknięty syndromem koronawirusa. Jeżeli to się stanie, to można oczekiwać, że będą kłopoty szczególnie w średnich i dużych mocach. Hotele, pensjonaty i firmy nie będą się budowały ani modernizowały z obawy przed kłopotami finansowymi i mglistą możliwością zarobku z powodu utrzymywanych ograniczeń w działalności gospodarczej.

Na początku epidemii w Polsce dały się zauważyć oznaki psychozy spowodowanej zagrożeniem. Także w branży instalacyjno-grzewczej, na początku pojawiły się głosy ze strony instalatorów, że zawieszają działalność, co znalazło niestety negatywny efekt w postaci odwoływania wcześniej zaplanowanych prac przez klientów. Nie sprzyjał temu i w dalszym ciągu nie sprzyja negatywny przekaz przedstawicieli rządów zarówno w UE jak i pozaeuropejskich, związanych z nimi tzw. ekspertów i przede wszystkim mediów, który skierowany jest na powiększanie obaw w społeczeństwach, a nie jest skierowany na działania pozytywne, mające na celu dopasowanie się gospodarki do nowych warunków brzegowych, jakim jest pandemia. Z jednej strony mamy realne zagrożenie zdrowia obywateli, z drugiej zaś strony mamy zagrożenie ich bytu ekonomicznego, który jest niemniej groźnym zjawiskiem.

Według wstępnych analiz z początku pandemii w Polsce, 20% MSP działających w naszej branży planowała zawiesić działalność, a kolejne 60% wprowadzało istotne ograniczenia, w tym ograniczenie wyjazdów fachowców do napraw w domach (np. serwisanci też nie byli wpuszczani do domów i jednocześnie sami mieli obawy przy realizowaniu kilku wizyt dziennie). Z tego powodu, SPIUG zainicjował szereg działań, które były konieczne z powodu opanowania niepokoju, który zaistniał w branży z powodu epidemii i pozwoliły pomóc firmom w szybkim dostosowaniu się do nowych warunków działań gospodarczych. Po trzech tygodniach, można śmiało stwierdzić, że ogromna większość firm działających w branży instalacyjno-grzewczej, wprowadziło procedury bezpieczeństwa przeciw zarażeniom COVID-19 i funkcjonuje dalej.

W tym celu zostały przygotowane procedury bezpieczeństwa dla serwisantów, instalatorów oraz ich klientów, jak także dla firm produkcyjnych i firm handlowych, które zostały przekazane dalej do firm działających w branży. Podjęliśmy i wdrożyliśmy już jako branża konkretne działania od początku pandemii w Polsce, aby zagwarantować swobodny dostęp do obiektów wymagających obsługi ekspertom technicznym zatrudnionym w tym sektorze (głównie inżynierom, serwisantom i instalatorom), przy zachowaniu koniecznych procedur bezpieczeństwa, również na wypadek, gdy Unia Europejska i jej kraje członkowskie w tym Polska wprowadziłyby bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa, ograniczające możliwość poruszania się swoich obywateli. Zapewniło to utrzymanie i naprawę ważnego osprzętu instalacyjnego, a tym samym zagwarantuje ciągłość dostaw ciepłej wody użytkowej, chłodniczej i sanitarnej, oraz funkcjonowania wentylacji jako elementów infrastruktury krytycznej.

Branża zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju z wnioskiem o jak najszybsze wprowadzenie czasowej zmiany zasad dotyczących napraw urządzeń i elementów instalacji grzewczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tak aby wydłużony czas naprawy nie skutkował obowiązkiem wymiany sprzętu na nowy do czasu unormowania się sytuacji w Kraju i na Świecie. Powodem takiego wniosku jest fakt, że gwarant i sprzedawca mają obecnie coraz mniejsze możliwości wywiązania się ze swoich obowiązków (rozpatrzenie reklamacji, naprawa gwarancyjna) ze względu na brak dostępnych pracowników, oraz coraz większe problemy z dostawami części zamiennych i podzespołów pochodzącymi z importu lub produkowanych w Polsce w oparciu o importowane surowce. To rodzi poważne konsekwencje finansowe (np. zamiast naprawy konieczne będzie wydanie konsumentowi nowego produktu, niezgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego i neutralności klimatycznej). 

Skierowano do Ministerstwa Rozwoju, wniosek o uwzględnienie technicznego wyposażenia budynku oraz usług w postaci napraw systemów grzewczych i ciepłej wody użytkowej, oraz instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych jako infrastruktury krytycznej przy opracowywaniu planów awaryjnych. W sytuacji nadzwyczajnej, jakim jest wystąpienie pandemii wirusa SARS-CoV-2 niezbędne jest zaopatrzenie budynków w ogrzewanie i ciepłą wodę, zapewnienie nieprzerwanego działania systemów wentylacji i klimatyzacji oraz innych instalacji zapewniających bezpieczne użytkowanie obiektów przez znajdujące się z nich osoby. Ogrzewanie pomieszczeń, a przede wszystkim dostępność ciepłej wody są warunkiem utrzymania zdrowia i kompleksowej higieny zgodnie z zaleceniami WHO i Ministerstwa Zdrowia. Jednym z głównych zaleceń w walce z wirusem jest zalecenie regularnego i dokładnego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem.

Jako branża instalacyjno-grzewcza włączyliśmy się także w nurt działań, mających na celu reaktywowanie działań w gospodarce, pozwalających na funkcjonowanie ekonomiczne kraju w dobie pandemii. Należy pamiętać, że gospodarka to układ naczyń połączonych, z których każde ma wpływ bezpośredni lub pośredni na inne branże. Następną ważną sprawą, jest przygotowanie procedur dla funkcjonowania gospodarki w wypadkach awaryjnych w przyszłości. Liczni eksperci zarówno w kraju jak i za granicą wskazują na fakt, że nie jest to niestety ostatnia pandemia i w przyszłości możemy spodziewać się innych podobnych problemów. Dlatego naszym zdaniem, wyciągając wnioski z obecnej sytuacji, należy już teraz przygotować na przyszłość procedury, które pozwolą w wypadku epidemii szybko przestawić gospodarkę sprawnie na tryb działania awaryjny, aby uniknąć problemów ekonomicznych, lub maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ epidemii na funkcjonowanie przemysłu i usług, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego społeczeństwa. Osobnym tematem w I kw. 2020 roku była kwestia rąk do pracy. Portfele zamówień instalatorów są pełne, a ich usługi coraz droższe. Szacuje się, że osiągnięte obroty na rynku instalacyjno-grzewczym mógłby być nawet większy, gdyby nie wąskie gardło w postaci możliwości (i chęci) instalatorów. Posiadanie znacznego portfela zamówień przez producentów w branży jest dobrym prognostykiem na dalszą część roku, natomiast powodzenie pozostałych kwartałów zależy od czasu, w którym wrócimy do normalności i czy nie zostaną zatrzymane łańcuchy dostaw, jak np. z Włoch, gdzie związki zawodowe odmówiły powrotu pracowników do produkcji, pomimo że akurat na produkcji jest najłatwiej wprowadzić procedury bezpieczeństwa.

Sytuacja w wybranych grupach produktowych

I kw. 2020 roku, podobnie jak w 2019 roku przebiegał z pewnymi wyjątkami pozytywnie, jeśli chodzi o sprzedaż praktycznie w większości grup produktowych urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych.

[urządzenia grzewcze, ogrzewanie, system grzewczy, SPIUG, sprzedaż urządzeń grzewczych, branża instalacyjno-grzewcze, rynek urządzeń grzewczych, instalacje grzewcze]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Co osuszy powierzchnię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - OZE w budynkach wielorodzinnych
  • - Klimat w pomieszczeniach szkolnych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl