Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm
Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm
Fot. Redakcja RI

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację Polskich Norm zalecamy zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania tych norm oraz aktualnych projektów Polskich Norm zamieszczonych w zestawieniu. Zachęcamy też do odwiedzenia wyszukiwarki norm wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm.

  • PN-EN 54-29:2015-05 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 29: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinacje detektorów dymu i ciepła

Zakres: niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych wielodetektorowych czujek pożarowych, stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej instalowanych w budynkach (patrz EN 54-1:2011), zawierających w jednej obudowie mechanicznej co najmniej jeden detektor optyczny lub jonizacyjny i co najmniej jeden detektor ciepła. Ogólna wydajność wykrywania pożaru jest określana z wykorzystaniem kombinacji wykrytych zjawisk. Niniejsza Norma Europejska przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) wielodetektorowych czujek pożarowych wykorzystujących kombinacje detektorów dymu i ciepła, na zgodność z niniejszą EN. Czujki punktowe wykorzystujące kombinacje detektorów dymu i ciepła o specjalnych właściwościach opracowane na specjalne zagrożenia, nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Kryteria działania dla dodatkowych funkcji są poza zakresem niniejszej normy (np. dodatkowych możliwości lub rozszerzonej funkcjonalności, dla których niniejsza Norma Europejska nie określa metody badania lub metody oceny).

  • PN-EN 303-6:2019-10 – Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące działania i charakterystyki energetycznej podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 70 kW

Zakres: Niniejsza Norma Europejska składa się z dwóch części. Część pierwsza uzupełnia normy EN 303-1, EN 303-2, EN 303-4 i EN 304 określane dalej jako normy kotłowe. Wyszczególnia ona uzupełniające wymagania i badania w zakresie konstrukcji, racjonalnego użytkowania energii, dostosowania do potrzeb, klasyfikacji i oznakowania w odniesieniu do działania opalanych olejem podgrzewaczy wody i kotłów dwufunkcyjnych. Ciepła woda użytkowa jest wytwarzana w sposób ciągły albo na zasadzie magazynowania. Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej jest zintegrowane lub łączone w jednym handlowym wyrobie. Druga część normy obejmuje zapotrzebowanie energii do wytwarzania ciepłej wody użytkowej przez urządzenia objęte częścią pierwszą. Druga część określa metodę oszacowana wydajności energetycznej tych urządzeń. Określa ona liczbę dziennych cykli dla każdego rodzaju użytkowania w domu ciepłej wody, takich jak kuchnia, prysznic, wanna i kombinacja ich obu, wraz ze stosownymi procedurami badawczymi umożliwiającymi porównanie i dostosowanie wydajności kotłów dwufunkcyjnych i podgrzewaczy wody do zapotrzebowania użytkownika. Wydajność cieplna urządzeń objętych niniejszą normą nie przekracza 400 kW. W przypadku kotłów dwufunkcyjnych z zasobnikiem lub bez niego, wytwarzanie ciepłej wody użytkowej jest zintegrowane lub łączone jest w jednym handlowym urządzeniu.

  • PN-EN 484:2019-08 – Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Kuchnie wolnostojące wraz z kuchniami wyposażonymi w opiekacz do użytkowania na zewnątrz

Zakres: W niniejszym dokumencie określono charakterystyki konstrukcyjne i funkcjonalne, bezpieczeństwa i racjonalnego użytkowania energii, odpowiednie metody badania i znakowania wolnostojących kuchni, palników bocznych, palników zakrytych, palników odkrytych, opiekaczy kontaktowych, opiekaczy radiacyjnych, spalających skroplony gaz węglowodorowy, określanych w tekście podstawowym jako „urządzenia”. Niniejszy dokument obejmuje urządzenia stosowane na zewnątrz i zasilane gazami trzeciej rodziny zgodnymi z EN 437:2018. Urządzenia stosowane w pojazdach rekreacyjnych i na łodziach są poza zakresem stosowania niniejszej normy. Niezależne palniki kuchni wolnostojących, których znamionowe obciążenie cieplne jest niższe niż 1,16 kW, opiekacze kontaktowe i radiacyjne, nie są przedmiotem specjalnych wymagań obejmujących racjonalne użytkowanie energii ze względu na ich niską moc i krótki okres pracy.

  • PN-EN 13487:2019-12 – Wymienniki ciepła -- Skraplacze chłodnicze chłodzone powietrzem z wymuszoną konwekcją i chłodnice suche -- Pomiar hałasu

Zakres:

 1.1 Informacje ogólne
Niniejszy dokument jest jednym z serii dokumentów dotyczących wymienników ciepła chłodzonych powietrzem.- skraplacze chłodnicze chłodzone powietrzem z wymuszoną konwekcją, określone w normie EN 327; - chłodnice powietrzne z wymuszoną konwekcją stosowane w chłodnictwie, określone w normie EN 328; - chłodnice cieczy chłodzone powietrzem „chłodnice suche”, określone w normie EN 1048. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące oceny i prezentacji charakterystyk emisji akustycznej wymienników ciepła w stacjonarnych warunkach pracy. Niniejszy dokument ma zastosowanie do samodzielnych skraplaczy chłodniczych chłodzonych powietrzem z wymuszoną konwekcją i chłodnic cieczy chłodzonych powietrzem „chłodnic suchych” i chłodnic powietrznych.

1.2 Wielkość źródła
Metoda określona w EN ISO 3744, EN ISO 3745, EN ISO 3746, EN ISO 9614-1, EN ISO 9614-2 i EN ISO 9614-3 ma zastosowanie do źródeł hałasu o dowolnej wielkości. Ograniczenia wielkości źródła podano w 1.3 normy EN ISO 3741:2010, EN ISO 3743-1:2010 i EN ISO 3743-2:2009.

1.3 Obiekt
W niniejszym dokumencie podano sposoby określania poziomu mocy akustycznej jednostek. Niektóre z nich są specjalnie przystosowane do uzyskania wyników o małej niepewności, z zastosowaniem metod akustycznych klasy laboratoryjnej lub inżynieryjnej w warunkach pracy o wysokim stopniu kontroli. Wyniki te są odpowiednie do celów certyfikacji, oznaczenia i znakowania.

Niniejszy dokument dotyczy obiektywnych metod określania poziomów mocy akustycznej Lw, wyrażonych w decybelach (dB) w odniesieniu do mocy akustycznej jednego pikowata (1 pW), hałasu akustycznego w powietrzu w określonym zakresie częstotliwości oraz dla określonych warunków pracy badanego urządzenia: - ważony poziom mocy akustycznej, LWA; - poziomy mocy dźwięku widmowego; - poziom ciśnienia akustycznego emisji w miejscu pracy, LpA.

  • PN-EN 12807:2019-11 – Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Lutowane butle stalowe wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Projektowanie i konstrukcja

Zakres: W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dla projektowania, konstrukcji i badań podczas wytwarzania lutowa.nych butli stalowych wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności wodnej od 0,5 l do 15 l włącznie, poddanych działaniu temperatury otoczenia.

  • PN-EN 17152-1:2019-11 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia -- Część 1: Specyfikacje skrzynek wykonanych z PP i PVC-U na wodę deszczową

Zakres: Niniejszy dokument zawiera definicje i podaje minimalne wymagania dotyczące formowanych wtryskowo, wytłaczanych i termoformowanych prostopadłościennych skrzynek termoplastycznych, w tym elementów integralnych, stosowanych w podziemnych systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia (np. wody deszczowej) i wyprodukowanych z polipropylenu (PP) lub nieplastyfikowanegopoli (chlorku winylu) (PVC-U). UWAGA 1 Specyfikacje i zasady projektowania systemów będą opisane w części 2 normy EN 17152. Właściwości wyrobu są określone przez kombinację specyfikacji materiału, konstrukcji i procesu produkcyjnego. Skrzynki te są przeznaczone do zastosowania w gruncie np. na terenach zielonych, w obszarach ruchu pieszego lub samochodowego. Skrzynki mogą być zmontowane fabrycznie lub montowane na placu budowy z różnych elementów. Skrzynki mają być wykorzystane jako elementy modułu, dla którego producent wyraźnie określił, w jaki sposób elementy składniowe mają być zmontowane, aby stworzyć kompletny system do rozsaczania, retencji lub gromadzenia. UWAGA 2 Elementy nieprzenoszące obciążenia mogą być wytwarzane różnymi metodami, np. przez wytłaczanie, formowanie wtryskowe, formowanie rotacyjne, termoformowanie i niskociśnieniowe formowanie wtryskowe.

  • PN-EN 61386-1:2011 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres: Podano wymagania i badania systemów rur instalacyjnych, obejmujących rury instalacyjne i osprzęt do rur instalacyjnych, przeznaczonych do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów lub kabli, w systemach instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych, na napięcie do 1000 V prądu przemiennego i/lub 1500 V prądu stałego.

[normy, urządzenia elektryczne, polskie normy, PKN, kotły grzewcze, system rurowy, przewody rurowe, woda, woda deszczowa, wymienniki ciepła]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Poznaj rodzaje wymienników ciepła »

Zapewnij większe bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym pompom ppoż »
wymienniki ciepła film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła »

ogrzewanie hybrydowe

 Poznaj fenomen nowoczesnych studni wodomierzowych »

Obejrzyj 20 minutowe szkolenie z pompowni ppoż »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zapewnij kompleksową cyrkulację powietrza w budynku »

systemy wentylacyjne

 Obejrzyj film z montażu pompy cyrkulacyjnej »

Na czym polega fenomen pomp wodnych »
 film pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jak usprawnić obieg i odzysk wody w gospodarstwie domowym » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szczelność powietrza budynków
  • - Systemy regulacyjne HVAC i BMS
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl