Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

XIV Konferencja Air, Heat & Energy. Relacja

Redakcja RI  |  17.07.2014
Fot. WJ

Podczas konferencji Air, Heat & Energy in Buildings 2014, która odbyła się 26-29 czerwca br. w Jeleniej Górze, zaprezentowano ponad 80 prac kilkuset pracowników z kilkunastu uczelni technicznych, w tym z zagranicy.

Przedstawiono w nich aktualne kierunki badań i najnowsze osiągnięcia badawcze z zakresu wentylacji i klimatyzacji, ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Wiele prac dotyczyło nowoczesnych systemów kształtowania mikroklimatu oraz dostawy ciepła dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Prezentowano też wyniki badań nowych technologii oraz pracy układów z udziałem energii odnawialnej, a także wykorzystania technik symulacji w branży HVAC.

Konferencja, wcześniej pod nazwą Air Conditioning & District Heating, organizowana jest co 3 lata przez Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Sekcją Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Oddziałami Dolnośląskim i Wielkopolskim PZITS, przy wparciu kilku uczelni z technicznych. Cieszy się ona uznaniem wśród specjalistów z zakresu ogrzewnictwa oraz wentylacji i  klimatyzacji.

Sporo prac było poświęconych zagadnieniom związanym z wykorzystaniem energii odnawialnej. Interesującą metodę wyznaczenia optymalnego kąta nachylenia kolektora słonecznego zaprezentował Mirosław Żukowski (Politechnika Białostocka). Planowane jest wykonanie obliczeń optymalizacyjnych dla 60 lokalizacji oraz utworzenie aplikacji internetowej, która umożliwi wyznaczenie optymalnego kąta montażu kolektora słonecznego lub panelu fotowoltaicznego na terenie całej Polski.

Radosław Turski i Robert Sekret (Politechnika Częstochowska) przedstawili różne możliwości zwiększenia sprawności użytkowej modułów PV poprzez odbiór ciepła z ich powierzchni  oraz przeanalizowali zasadność ich stosowania i korzyści energetyczne. Zaprezentowali oni też możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do chłodzenia budynków.

Katarzyna Zwarycz-Makles i Władysław Szaflik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) przedstawili model matematyczny adsorbera adsorpcyjnej pompy ciepła. A jak w praktyce zmienia się temperatura w pionowym gruntowym wymienniku ciepła i jaki to ma wpływ na prace pompy ciepła solanka/woda pracującej dla potrzeb płaszczyznowej instalacji c.o. omówiły Natalia Fidorów i Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa (PWr). Badania te przeprowadziły na działającej instalacji w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy we współpracy z  firmami Viessmann i Aspol.

Autorki wyznaczyły wartości rzeczywistej jednostkowej mocy cieplnej pobieranej z odwiertu i porównały je z wartościami obliczonymi na podstawie danych literaturowych. Obliczone zgodnie z wytycznymi PORT PC wydajności cieplne odwiertów są zbieżne z maksymalnymi mocami zaobserwowanymi podczas badań. Jednak w dużych instalacjach wskazane jest wykonanie testu odpowiedzi gruntu ze względu na różnice w wynikach obliczeń zależne od przyjętych założeń.  Wyniki potwierdzają też potrzebę projektowania źródeł w oparciu o pobór energii, a nie jedynie moc chłodniczą.

Jakie są możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego pozyskiwanej przez kolektory słoneczne w miejskim budynku wielorodzinnym zasilanym z sieci ciepłowniczej omówiła Dobrosława Kaczorek (ITB). Przeanalizowała ona także ograniczenia prawne oraz trudności związane ze współpracą węzła ciepłowniczego z instalacją solarną. Zaprezentowała również ciekawe rozwiązanie współpracy węzła ciepłowniczego z kolektorami słonecznymi, które nie ingeruje w funkcjonowanie sieci ciepłowniczej.

O tym jakie mogą być wkrótce możliwości poprawy pracy węzłów ciepłowniczych mówił Witold J. Chmielnicki (Politechnika Warszawska). Wskazywał on, że w węzłach stosuje się powszechnie regulację z algorytmem typu PID, co powoduje niestabilność przebiegów regulacji i znaczne odchyłki. Alternatywą może być rozwiązanie wykorzystujące sieci neuronowe. Prace nad opracowywaniem regulatora neuronowego dla węzłów ciepłowniczych trwają i ich wyniki są obiecujące.

Z kolei Grzegorz Bartnicki, Bogdan Nowak, Mariusz Bolach (PWr) wskazywali na korzyści z zastosowania współczesnych technik pomiaru i rejestracji wyników w systemach zaopatrzenia w ciepło sieciowe. Podali też przykłady jak wpływają one na bieżącą eksploatację i diagnozowanie problemów w systemach zaopatrzenia w ciepło.

Jakie mogą być rozbieżności w wynikach obliczeń zapotrzebowania ciepła na potrzeby c.w.u. w budynkach mieszkalnych, wynikające z przyjęcia rożnych metod wskazywali Grzegorz Krzyżaniak i Halina Koczyk (PP). Dokonali oni interesującej oceny przydatności tych metod w zastosowaniach praktycznych. Natomiast Piotr Jadwiszczak i Iwona Polarczyk (PWr) przedstawili jak można ograniczyć energochłonność instalacji cyrkulacji c.w.u. w budynkach użytkowanych okresowo.

Jak ważna jest poprawna analiza danych wejściowych, które należy przyjmować, aby obliczone zapotrzebowanie na energię końcową było najbliższe zużyciu rzeczywistemu wskazywały Magdalena Ludwiczak i Małgorzata Basińska (PP). Przeanalizowały one dwanaście teoretycznych wielkości zużycia ciepła końcowego i porównały z rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię końcową budynku wielorodzinnego.

Dla badanego budynku najbliższe rzeczywistemu zużyciu ciepła było zużycie ciepła obliczane na podstawie danych wejściowych takich jak: współczynniki przenikania ciepła obliczone na podstawie normy PN-EN 12831, rzeczywiste dane klimatyczne oraz zyski ciepła przyjęte zgodnie z normą PN-B 02025. Jednak autorki podkreślały, że analiza dotyczyła tylko jednego budynku i należy przeanalizować ich więcej aby rekomendować te wnioski jako ogólne, do szerszego wykorzystania.

Karol Bandurski i Halina Koczyk (PP) wskazywali na wagę zachowania użytkowników i  ich wpływ na energochłonność nowoczesnych budynków. Przedstawili też metody modelowania zachowania użytkowników w symulacjach energetycznych budynków.

Wiele interesujących wystąpień poświęcone było także wentylacji i klimatyzacji. Maciej Besler i Maciej Skrzycki (PWr) przedstawili wyniki prowadzonych pomiarów na stanowisku badawczym pokazujące wpływ temperatur powietrza zewnętrznego na praktycznie uzyskiwaną efektywność odzysku energii w urządzeniu wentylacyjnym.

Aleksandra Bilko i Gerard Jan Besler (PWr) wskazywali na potrzebę analizy systemów klimatyzacji bloków operacyjnych pod względem zużywanej energii przy zachowaniu priorytetu jakości mikroklimatu pomieszczeń i minimalizacji ryzyka infekcji. Wojciech Cepiński i Maciej Besler (PWr) zaprezentowali wyniki analiz, opatentowanego przez Politechnikę Wrocławską, bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła i masy do wstępnego przygotowania powietrza klimatyzującego w obiektach przemysłowych - dzięki niemu można zredukować koszty energii nawet o 30% i zredukować moc oraz wielkość nagrzewnic, chłodnic, źródła ciepła, agregatu chłodniczego a także nawilżacza.

Zaprezentowano kilka interesujących prac poświęconych wentylacji i klimatyzacji basenów oraz zapewniania w nich komfortu i optymalnych kosztów eksploatacji. Ilona Czerkawska i Bartosz Cyba (PWr) analizowali procesy uzdatniania powietrza w centrali basenowej z jednostopniowym odzyskiem energii i recyrkulacją powietrza wywiewanego.

W kolejnej pracy, przygotowanej  z udziale Piotra Jadwiszczaka zaprezentowali dane nt. statycznych straty ciepła zjeżdżalni wodnych. Badania te wsparto zdjęciami termowizyjnymi. Z ich badań wynika, że koszt izolacji zjeżdżalni jest w kompensowany niższymi wydatkami na ogrzewanie i jednocześnie podnosi komfort korzystania z tych atrakcji basenowych.

Interesujące analizy rozdziału powietrza w krytych basenach dla układu centralnego i zdecentralizowanego wykonali Katarzyna Ratajczak i Edward Szczechowiak (PP). Wskazywali m.in., że w układzie zdecentralizowanym temperatura nawiewu jest zdecydowanie niższa, co pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, a także na dobór mniejszej centrali basenowej i mniejszych mocy wentylatorów.

Joanna Piotrowska-Woroniak (PB) poddała analizie pracę instalacji solarnych pracujących na potrzeby podgrzewu ciepłej wody i podtrzymania temperatury wody basenowej w parku wodnym i wykazała wymierne oszczędności w kosztach eksploatacyjnych dzięki przyjętemu rozwiązaniu.

Wszystkich prac nie sposób tutaj przedstawić i wiele z tych zagadnień dot. wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz odnawialnych źródeł energii będziemy podejmować w kolejnych wydaniach RI. 

Konferencja była też okazją do wyrażenia uznania dla osób, za ich szczególny wkład w rozwój nauki na rzecz branży HVAC. Dyplomy uznania oraz odznaczenie Złotym Anemometrem Air, Heat & Energy 2014 otrzymali profesorowie:

  • Edward Szczechowiak (PP) i Halina Koczyk (PP) za dotychczasową wybitną działalność w dziedzinie klimatyzacji i ciepłownictwa,
  • Gerard Jan Besler za dotychczasową wybitną działalność w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji oraz wkład w rozwój Inżynierii Środowiska,
  • Janusz Jeżowiecki za dotychczasową wybitną działalność w dziedzinie instalacji sanitarnych oraz wspieranie rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska PW,
  • Tomasz Winnicki z okazji jubileuszu 80 urodzin, za szczególną aktywną i skuteczną promocję Inżynierii Środowiska na arenie krajowej i międzynarodowej.

Ta konferencja była także okazją do dyskusji kierownictw wydziałów inżynierii środowiska na polskich uczelniach i ich planach na najbliższe lata oraz temu jak najlepiej przygotowywać kadry inżynierskie dla gospodarki, przemysłu i ogólnie branży HVAC. Była też dobrą okazją do integracji środowiska, m.in. dzięki wycieczkom po konferencji do atrakcyjnych miejsc w Karkonoszach, tak po polskiej jak i czeskiej stronie.

Waldemar Joniec

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Dobierz grzejniki do pomp ciepła i kondensatorów »


 Poznaj nowoczesne rozwiązania sieci preizolowanych »

Jaki materiał dobrać by nie tracić energii »
przewody preizolowane pompa wodna
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 Czy są nowe technologie w systemach ogrzewania podłogowego »


wiem więcej »

 Jak wygenerować oszczędności stosując pompę woda/powietrze »

Poznaj korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
rozwiązania pomiarowe pompa wodna
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Dołącz do klubu instalatora! Korzytaj z rabatów  »

strefa instalatora

 Czy w dzisiejszych czasach rozwiązania pomiarowe śą wystarczające »

Pompy ciepła opracowane z myślą o nowych wymaganiach »
rozwiązania pomiarowe pompy ciepła
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Poznaj nowe zastosowanie pomp w pralniach przemysłowych »

Skorzystaj z najtańszego programu do sporządzania świadectw energetycznych budynku »
wentylacja klatki schodwej program do rozliczeń
jestem na bieżąco »  korzystam z udogodnień »

 


Poznaj najważniejsze cechy użytkowe centrali rekuperacyjnej »

centrale rekuperacyjne

 Szybka i sprawna kanalizacja pomieszczeń w domu jednorodzinnym » Jak zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym »
kanalizacja inwentaryzacja kotla grzewczego
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Jak działa nowoczesna studnia wodomierzowa »

studnia wodomierzowa zastosowanie

 "Less waste" pod kątem instalatora - na co zwrócić uwagę » Za pomocą jakiego urządzenia podnieść ciśnienie wody w budynku mieszkalnym »
grzejnik armatura pompa
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


4/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zalecenia na czas pandemii
  • - Projekt ogrzewania podłogowego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl