Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Rynek instalacyjno-grzewczy w II kwartale 2014 roku

Redakcja RI  |  14.08.2014

II kwartał 2014 roku był nieco słabszy niż rok temu, sprzedaż urządzeń grzewczych także stała na znacznie niższym poziomie. Nastroje konsumenckie w Polsce uległy pogorszeniu. Spadek zanotował zarówno bieżący, jak i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej. Niemniej w wypowiedziach przedsiębiorców zanotować można było także pozytywne opinie, dot. wyzrostów sprzedaży w podsumowywanym kwartale.

Produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. o 8% wyższa niż przed rokiem i o 16,9% wyższa w porównaniu z majem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 8,7% niż w w czerwcu 2013 roku i o 2,7% w porównaniu z majem br. W pierwszym półroczu br. produkcja budowlano-montażowa była o 9,8% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 21,5%.

Po zakończeniu II kwartału 2014 roku bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) obniżył o 1,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -17,1. Spośród składowych wskaźnika największy spadek dotyczył ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłej sytuacji finansowej w gospodarstwach domowych. Poprawiła się jedynie o 1% ocena dotycząca obecnego dokonywania ważnych zakupów.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w lipcu 2014 roku, czyli po zamknięciu II kwartału, oceniany jest negatywnie i kształtuje się na poziomie  -4. Poprawę koniunktury sygnalizuje 15% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 19%.

Według wyników badań podanych przez GUS, w najbliższym kwartale portfel zamówień oraz produkcja budowlano-montażowa mogą rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano w czerwcu.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2014 roku ukształtowały się na poziomie zbliżonym do cen w maju. Ceny budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych były takie, jak w maju 2014, nieznacznie spadły natomiast ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Ogólnie, według GUS, ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. były o 0,6% niższe niż w grudniu ub. roku i o 1,3% niższe niż przed rokiem.

Pozytywnie wyglądają tendencje w budownictwie mieszkaniowych - zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, w pierwszym półroczu 2014 roku oddano do użytkowania 66327 mieszkań. W pierwszym półroczu 2014 roku wydano pozwolenia na budowę 76480 mieszkań (12,8% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku). Wzrosła również do 72253 liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Tradycyjnie już, największy udział wynoszący 56,9% całkowitej ilości mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-czerwiec 2014 roku o 5,7% mniej niż rok wcześniej.

W samym czerwcu 2014 roku, czyli na koniec II kwartału, dały się zaznaczyć optymistyczne symptomy związane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, co powinno znaleźć teoretycznie przełożenie na wyniki sprzedaży w branży instalacyjno-grzewczej.

Według danych podanych przez GUS, dużą aktywnością wykazali się w czerwcu deweloperzy, którzy zanotowali o 48% więcej rozpoczętych budów niż przed rokiem i 14% więcej pozwoleń na budowę. Jest to potwierdzenie ożywienia na rynku mieszkaniowym w Polsce, które trwa już od roku. Efekt bazy spowoduje, że dane w następnych miesiącach nie będą już najprawdopodobniej pokazywały tak dynamicznych zmian.

Rozwój rynku instalacyjno-grzewczego w II kwartale 2014 roku

II kwartał 2014 roku w większości zgodnych opinii był gorszy od II kwartału 2013 roku. Uzyskane z rynku opinie różniły się czasem znacznie - mówi się zarówno o wzrostach, jak i spadkach na rynku, w zależności od grupy produktowej. Zwiększony popyt na urządzenia grzewcze nie rozkładał się równomiernie, tzn. w niektórych grupach był on dwucyfrowy w innych miał niewielki przyrost lub nawet znaczne spadki.

Rynek kotłów konsekwentnie przesuwa się w kierunku kotłów kondensacyjnych i z kotłów zamkniętą komorą spalania. Widoczne jest zainteresowanie klientów indywidualnych pompami ciepła na rzecz spadku popularności kolektorów słonecznych. W dalszym ciągu dominuje rynek ceny, co można uznać już za standard i specyfikę naszego rynku. Ceny produktów i usług spadają.

Daje się zauważyć brak wsparcia finansowego na rzecz rozproszonych instalacji grzewczych. W dalszym ciągu występuje problem z kotłowniami powyżej 50-60 kW, za sprawą ciepłownictwa systemowego, które powiązane towarzysko i politycznie z lokalnymi władzami blokuje wydawanie decyzji dla rozproszonych źródeł ciepła, także wpływa na projektantów którzy przestawiają instalacje na przyłącza poprzez węzły cieplne.

Brakuje bodźca dla rynku. Oczekiwany w zeszłym roku program Prosument przez konieczność produkcji energii elektrycznej w instalacji prosumenckiej nie jest w praktyce wesprzeć wytwarzania ciepła z OZE.

Pojawiają się też problemy z przyłączeniami gazu. Obecnie gazownia zmieniła sposób rozliczania przyłączy. To nie inwestor płaci za przyłącze firmie którą wybrał, tylko PGNIG przeprowadza procedurę przetargową w wyniku czego wygrywa najtańsza firma, która wykona np. kilkaset przyłączy. Inwestor płaci tylko część kosztów przyłącza do PGNIG, a PGNIG płaci dalej wykonawcy.

Procedury przetargowe nie są jasne, w konsekwencji firmy które wygrały przetargi wycofują się z realizacji przyłączy, bez konsekwencji, co przeciąga sprawę przyłączy i realizację kotłowni oraz do czasu przygotowania kolejnego przetargu.

Po pierwszych 6 miesiącach roku 2014 zaobserwowano wzrost sprzedaży który wygenerowany został głownie poprzez wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych. Rynek dużych i średnich inwestycji (duże i średnie firmy wykonawcze) wygląda stabilnie. Gorzej wygląda sprawa z rynkiem drobnych instalatorów i sklepów tzw. „drugiej ręki”. Widoczna była mała aktywność ze strony indywidualnego inwestora. Ogólnie można przyjąć, że instalacje nadal się sprzedają, czego nie można powiedzieć o kotłach.

O ile po I kwartale 2014 roku. można było mówić o wzrostach to po spadkach z II kwartału wyniki po pierwszym półroczu na rynku oscylują na poziomie lekkiego plusa w granicach zera. Niektóre firmy mogą cieszyć się nawet dwucyfrowymi przyrostami po pierwszym półroczu, inne – spadkami na podobnym poziomie. Dobrzy instalatorzy mają pracę, i kto ich obsługuje wygrywa, problemem jest, że reszta tzw. przeciętnych lub słabszych instalatorów jest bezrobotna, a w najlepszym razie żyje z dnia na dzień. Podwyżki na niektóre produkty instalacyjne, które miały miejsce w miesiącach marzec-maj spowodowały przesunięcie zakupów u dystrybutorów w postaci ponadproporcjonalnych zakupy do marca-maja, co dało efekt odpowiednio mniejszych zakupów w kolejnych miesiącach.

Sytuacja w wybranych grupach produktowych w II kwartale 2014 roku

  1. Pompy ciepła: Po raz pierwszy od dłuższego czasu wyhamowała dynamika sprzedaży pomp ciepła jako ogólnej grupy towarowej. Największe wzrosty można zauważyć w grupie pomp do przygotowania ciepłej wody użytkowej, które zdaniem części instalatorów są tańszym rozwiązaniem niż instalacja kolektorów słonecznych (ok. 10-12%).
  2. Kolektory słoneczne: W połowie roku praktycznie wygasł system wsparcia dla kolektorów słonecznych NFOŚiGW, co nie oznacza wstrzymania sprzedaży dla projektów już wnioskowanych i rozpoczętych. Sprzedaż kolektorów słonecznych napędzają obecnie lokalne projekty gminne czy na poziomie województwa. Wyraźnie zwiększył się udział kolektorów słonecznych sprzedawanych na projekty inwestycyjne i obiekty publiczne. Można przyjąć wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych w II kwartale 2014 na poziomie nawet 15-20%, w porównaniu rok do roku, głownie dzięki sprzedaży kolektorów płaskich.
  3. Kotły gazowe wiszące: Widoczna jest wyraźnie tendencja odwrotu od kotłów konwencjonalnych na rzecz kotłów kondensacyjnych. Gazowe kotły konwencjonalne wiszące - zanotowano spadek ok 10 – 15% na najprostszych modelach. Jednocześnie ceny kotłów inwestycyjnych osiągnęło bardzo niskie ceny. Z drugiej strony większość uczestników rynku sygnalizowała wzrosty sprzedaży kotłów kondensacyjnych, nawet znaczne. Nie oznacza to boomu sprzedaży, ale można przyjąć, że sprzedaż kotłów kondensacyjnych osiągnęła wzrost rzędu 5%, co w ogólnym rozrachunku wskazuje na zmniejszenie sprzedaży rok do roku w całej grupie kotłów wiszących.
  4. Przepływowe podgrzewacze do wody: Po pewnej stagnacji, która miała miejsce w I kwartale 2014 roku, dał się zauważyć wyraźny spadek sprzedaży. Spadki w tej grupie produktowej można przyjąć nawet na poziomie 25-30%.
  5. Gazowe kotły stojące: Większość respondentów skazywała ogólnie na lekkie spadki sprzedaży kotłów stojących. Z pewnością tendencja spadkowa jest redukowana przez niewielkie wzrosty sprzedaży stojących kotłów kondensacyjnych. Można przyjąć ogólny 5% spadek dla te grupy produktowej, przy równoczesnym 5% wzroście gazowych stojących kotłów kondensacyjnych.
  6. Grzejniki: Całościowo w pierwszym półroczu 2014 nastąpił wyraźny przyrost w zakupach, w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku w zakupach. Dotyczy to największych producentów grzejników. Widać coraz więcej powierzchniowych instalacji grzewczych i klimakonwektorów. Zauważalne były nieznaczne spadki w segmencie grzejników aluminiowych (5-10%).
  7. Inne produkty: Dał się zauważyć zdecydowany wzrost sprzedaży elementów instalacji, także wod-kan, oraz ogrzewania podłogowego (15-20%). W wypadku kotłów na paliwa stałe sytuacja jest stabilna, ale były także głosy o dość znacznych wzrostach, szczególnie w grupie kotłów na biomasę. Zauważalne były spadki ws. kotłów śmieciowych i węglowych.

Podsumowanie II kw. 2014 na rynku instalacyjno-grzewczym

Pozytywne wyniki w budownictwie mieszkaniowym tym razem nie przełożyły się na podobnie pozytywne wyniki sprzedaży w branży instalacyjno grzewczej. Z drugiej strony, przy stosunkowo dużej liczbie sygnałów na temat słabej kondycji branży w II kwartale 2014 roku, osiągnięte wyniki sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych (poza kilkoma wyjątkami) nie wskazują na załamanie rynku, a raczej na kontynuacje stabilizacji nawet lekkie wzrosty.

Dane z budownictwa mieszkaniowego wskazują, że rynek na urządzenia grzewcze powinien się rozwijać i pozytywne efekty powinniśmy zauważyć jeszcze do końca 2014 roku.

Pewnym niebezpieczeństwem jest agresywna polityka PEC-ów, które, wykorzystując swoje powiązania administracyjne z władzami na poziomie lokalnym, ale także mając pewne przełożenie na poziomie władz centralnych, staraja się utrudnić rozwój rozproszonych instalacji grzewczych, co widać w blokowaniu wszelkich inicjatyw na rzecz ciepła rozproszonego w tym ciepła z OZE. Ciepło z OZE nie może się doczekać uznania w oczach decydentów na szczeblu centralnym, co m.in. znalazło w pewnym momencie odbicie w absurdalnej propozycji definicji OZE w projekcie Ustawy o OZE, wykluczającej pompy ciepła, kotły na biomasę i kolektory słoneczne z grupy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

materiały: SPIUG

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Zdradzamy sposób na projektowanie instalacji najwyższej jakości »

projektowanie

 Z jakiego powodu tworzywa sztuczne zdominowały rynek wod-kan » Jak bez problemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
bezpieczeństwo instalatora pomoc w projektowaniu
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj bezpieczne systemy do dezynfekcji wody pitnej i basenowej » Jak zabezpieczyć wentylatory dachowe »
czysta woda wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Przedłuż certyfikat HVAC bez wychodzenia z firmy »

szkolenia hvac

 Czy łatwo zainstalować podwieszaną toaletę » Z jakego powodu ta pompa wyprzedza przyszłość »
podwieszana toaleta pompy ciepła
wiem więcej » wiem więcej »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Dofinansowanie ogrzewania i fotowoltaiki
  • - Eksploatacja gruntowych pomp ciepła
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl