Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

SPIUG w sprawie smogu

Redakcja RI  |  02.02.2017
SPIUG w sprawie smogu
SPIUG w sprawie smogu
fot. Flicr

W ostatnich tygodniach przetacza się przez Polskę dyskusja dotycząca sposobów ograniczenia występowania smogu w Polsce. Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki przygotował propozycje z rekomendacjami działań, jakie trzeba podjąć w związku z wysokim stężeniem zanieczyszczeń powietrza.

Po analizie przedstawionych rekomendacji, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, działające już w Polsce od 12 lat, chce w konstruktywny sposób zabrać głos w tej dyskusji i w ten sposób pomóc w rozwiązaniu tego problemy w przyszłości i pomóc w ten sposób w realizacji przedstawionych założeń, aby były skuteczne i możliwe do wprowadzenia w możliwie krótkim okresie czasu.

1. Głównym powodem występowania smogu obok emisji spalin pochodzących z pojazdów, jest niska emisja pochodząca ogrzewania urządzeniami nie spełniającymi jakichkolwiek norm dotyczących wielkości emisji szkodliwych substancji oraz spalaniem w nich paliw, które są czystymi odpadami pochodzenia komunalnego, bądź paliwami nie spełniającymi jakichkolwiek norm jakościowych - tzw. "ekologiczne paliwa" na bazie mułów węglowych czy węgla brunatnego, kupowane w promocji w marketach budowlanych czy składach opału.

Niestety świadomość społeczeństwa, pomimo tendencji wzrastającej, jest w tym zakresie bardzo niska. SPIUG na prośbę Ministerstwa Rozwoju przygotował i przedstawił opinie na temat propozycji projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe o mocy nie większej niż 500 kW. Cieszymy się, że argumenty przedstawione w naszej opinii, zostały uznane i znalazły odzwierciedlenie w przygotowywanych przepisach.

Rozwiązania:

a. Komitet Ekonomicznego Rady Ministrów zarekomendował rządowi maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Przygotowane pod koniec września rozporządzenie powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r. Warto uwzględnić, w tym wypadku postulat, który eliminowałby możliwość montażu w kotłach spełniających wymagania nowych przepisów tzw. rusztów do górnego zasypu, który pozwalałby na spalanie paliw nie spełniających norm jakościowych.

b. Zgodnie z kolejną rekomendacją ma nastąpić pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw. To rozwiązanie jest konieczne do wprowadzenia jeszcze przed rozporządzeniem dotyczącym kotłów na paliwa stałe żeby jego wprowadzenie miało sens praktyczny.

Czytaj także: Danfoss prowadzi szkolenia dla szkół dotyczące smogu >>

2. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć błędów popełnianych w poprzednich latach, żeby przy okazji walki ze smogiem tworząc odpowiednie przepisy, znowu nie nakręcać niepotrzebnej i niezdrowej rywalizacji pomiędzy technologiami. Jako kryterium doboru technologii grzewczej, najważniejszymi kryteriami doboru są:

a. dostępność źródła ciepła i paliwa w danej lokalizacji i możliwość zastosowania w połączeniu z nim technologii bezemisyjnych

b. minimalna ilość emisji szkodliwych substancji, a nie siła przebicia takiego czy innego lobby, które będzie udowadniać, że reprezentowana przez nich

technologia jest tą jedyną właściwą i zasługującą na wsparcie decydentów. Chodzi o to, aby inwestor miał wolny wybór co do zastosowania niskoemisyjnego lub bezemisyjnego indywidualnego źródła ciepła lub przyłączenia się do istniejącej, bądź planowanej w przyszłości sieci c.o.

Zobacz także: NFOŚiGW wydaje miliardy na walkę ze smogiem >>

Rozwiązania:

a. Przygotowywane regulacje powinny preferować w pierwszej kolejności bezemisyjne źródła ciepła bez wskazywania na technologię, uwzględniając odnawialne źródła energii takie jak: Biomasa (grupa kotłów na paliwa stałe), geotermia głęboka, geotermia płytka ( grupa pomp ciepła), ciepło z otoczenia ( grupa pompy ciepła), energia słoneczna ( grupa instalacji kolektorów słonecznych) w połączeniu z sezonowymi magazynami ciepła

b. Możliwość wykorzystania doprowadzanych bądź istniejących już przyłączy gazowych jako niskoemisyjnego i ekonomicznego paliwa grzewczego Powszechne stosowanie bardzo oszczędnych i wydajnych w eksploatacji kotłów kondensacyjnych, w połączeniu z dużą dostępnością stosunkowo taniego gazu ziemnego, którego ceny w dalszym ciągle spadają, byłby też doskonałym uzupełnieniem niskoemisyjnych rozwiązań grzewczych na każdą kieszeń. Szersze wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania, zarówno w skali indywidualnej jak i większej w postaci instalacji systemowych byłoby z pewnością rozwiązaniem przyczyniającym się w znacznym stopniu do redukcji emisji szkodliwych gazów w wyniku wytwarzania ciepła.

c. Wykorzystanie istniejących sieci c..o. z położeniem szczególnego nacisku przed ich rozbudową na konserwacje i utrzymanie istniejącej infrastruktury tak aby zapewnić przyłączonym już odbiorcom odpowiedni komfort zaopatrzenia w ciepła. W wypadku ciepła systemowego należy także wspierać projekty wykorzystaniem lokalnych zasobów paliwowych i OZE, w kombinacji z sezonowymi magazynami ciepła. W wypadku przyłączania budynków do istniejącej sieci c.o. należy uniknąć błędów popełnionych w poprzednich latach, gdzie ustawodawca dał de facto prywatnym spółkom możliwość blokowania inwestycji opartych o indywidualne, bardziej w określonym przypadku efektywne źródła ciepła. Wybór źródła ciepła przez inwestora powinien się odbywać wyłącznie na zasadach wymienionych na wstępie w pkt 2a i 2b.

d. Wykorzystanie niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe kopalne spełniające wymagania 5. Klasy wg. PN-EN 303-5:2012, przy założeniu, że do opalania tych urządzeń będzie stosowane kwalifikowane paliwo stałe, spełniające określone normy.

3. Ministerstwo Energii zaproponowało, aby w ramach pomocy najuboższym, stworzyć program ogrzewania elektrycznego, gdzie stworzona by została specjalna taryfa do ogrzewania.

Czytaj także: Polski Alarm Smogowy: Europa broni się przed smogiem, Polacy trują się dalej >>

Rozwiązanie:

a. Należałoby ten pomysł tylko potraktować kompleksowo. Wiadomo, że praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe mają dostęp do energii elektrycznej, co może pozwolić na szybkie wykorzystywanie tego źródła energii do ogrzewania. Być może w ten sposób można rozwiązać problem wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zwiększenie zapotrzebowania na energię pozwoliło by zagospodarować te nadwyżki z energetyki wiatrowej czy fotowoltaiki,.

b. W połączeniu z lokalnymi źródłami energii – przedstawiona przez Ministerstwo Energii idea klastrów energetycznych, rozwijanie systemem magazynowania energii i ciepła, może dać w efekcie rozwiązanie, które pozwoli na wspólne działania energetyki systemową z wytwórcami energii z OZE.

c. Należy pamiętać także, że część, tych bardziej zasobnych użytkowników, chętnie by zainwestowała w pompy ciepła, mając do dyspozycji specjalną taryfę dla energii elektrycznej wykorzystywanej w pompach ciepła, potrzebnej jako uzupełnienie źródeł ciepła pochodzącego z otoczenia. Na pewno byłoby to rozwiązanie wychodzące na przeciw dużej grupie indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów.

d. Rozwój sezonowych magazynów ciepła, pozwala na renesans wykorzystania kolektorów słonecznych do ogrzewania, zarówno w skali domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak także sieci ciepła systemowego.

4. Instrumenty wsparcia dla ograniczenia niskiej emisji – Według przestawionego na Radzie Ministrów projektu, środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają zostać przeznaczone na działania prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać "maksymalny efekt zdrowotny i ekologiczny z każdej złotówki poniesionych nakładów".

Rozwiązanie:

a. Należałby powrócić do pomysłu stworzenia dedykowanego instrumentu wsparcia dla bezemisyjnych źródeł ciepła, równocześnie zwracając na bezstronność przyjmowanych kryteriów udzielania wsparcia. Głównym kryterium powinien być efekt końcowy uzyskany w wyniku realizacji projektu, w postaci eliminacji emisji szkodliwych substancji lub znaczącego (zdefiniowanego) stopnia ograniczenia emisji. Tego typu program nie powinien preferować konkretnego rodzaju paliwa w wypadku paliw kopalnych lub eliminować stosowanie innych technologii, np. tych opartych na OZE.

5. Rząd opowiedział się także za włączeniem służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich. Poparł opracowanie a następnie wdrożenie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę

wrażliwych grup społecznych przed „ubóstwem energetycznym”.

Rozwiązanie:

a. Należy zwrócić w tym wypadku szczególną uwagę, aby w programie wymiany kotłów uniknąć wymiany kotłów starych na nowe o zbliżonym poziomie emisji do poprzedniego, pozwalających np. na spalanie odpadów domowych co będzie prowadzić do wysokiej emisji szkodliwych gazów, tyle że z nowego kotła grzewczego. Należy zwrócić w tym wypadku szczególną uwagę, aby program wymiany kotłów obejmował wymianę przestarzałych urządzeń bezklasowych na te spełniające najwyższe parametry, dodatkowo uniemożliwiające spalanie odpadów i śmieci.

b. Towarzyszącym programem wsparcia pomocy dla tej grupy społecznej, mógłby być program wsparcia dla podwyższenia efektywności energetycznej ogrzewanego budynku, tak aby w znaczący sposób ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło przez eliminacje strat ciepła z budynku.

6. Należy zweryfikować wykorzystanie węgla jako paliwa energetycznego. Węgiel jest naszym wspólnym narodowym dobrem które można wykorzystać w inny , bardziej efektywny sposób.

Zobacz też: Chcieli sprzedać meble na opał na OLX. Ogłoszenie musiało zniknąć. >>

Plan na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przedstawiony przez Premiera Mateusza Morawieckiego w wielu miejscach odwołuje się do innowacyjności jako głównego atutu polskiej gospodarki w przyszłości. Polska ma tradycje i duży potencjał w zakresie przetwarzania węgla jako surowca chemicznego w bardziej zawansowane technologicznie w porównaniu do uzyskiwanej energii elektrycznej produkty końcowe. Tego typu wykorzystanie węgla z pewnością byłoby bardziej efektywne i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia niż wykorzystywanie węgla wyłącznie jako paliwa energetycznego.

Nawet zastosowanie zawansowanych technologii ograniczenia emisji gazów przy spalaniu węgla, eliminuje te emisje w pewnym tylko stopniu, nie mówiąc już o ekonomii, czyli kosztach z tym w związanych oraz uzyskiwanej sprawności, nawet w wypadku tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Tego typu zmiana struktury pozyskiwania energii wymaga wielu lat potrzebnych na przekształcenie energetyki z węglowej na bardziej przyjazna mieszkańcom i środowisku w którym żyją obywatele naszego kraju.

Dlatego rozwój przetwórstwa chemicznego węgla, które pozwoliłoby na podniesienie opłacalności ekonomicznej wydobywanego w Polsce surowca, powinno się znaleźć wśród priorytetów rozwoju naszego kraju, co w efekcie w wydatny sposób przeniesie redukcję w powstawaniu smogu. SPIUG jest organizacja realistyczną, dlatego zdajemy sobie sprawę, że w krótkim czasie eliminacja paliw stałych z sektora komunalno-bytowego nie jest możliwe, dlatego z całą odpowiedzialnością jeszcze raz podkreślamy, że w krótkim czasie ograniczenie smogu będącego wynikiem stosowania paliw stałych w ogrzewaniu będzie możliwe tylko przy uwzględnieniu wymogów jakości co do tych paliw.

Janusz Starościk,

Prezes Zarządu SPIUG

Warszawa, 20.01.2017

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
Tagi: 
spiug | 
smog | 
powietrze | 
jakość powietrza | 
niska emisja | 
kocioł | 
kotły | 
spalanie | 
ekologia

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Gdzie produkowane są komponęty do klimatyzacji i wentylacji » Zapoznaj się z nowymi technologiami w systemach ogrzewania podłogowego »
kompotenety do wentylacji ogrzewanie podłogowe
czytam więcej » przeczytam dziś »

 


Naczynie przeponowe – dlaczego jest aż tak ważne? »

projektowanie

 Czy warto inwestować w wentylację mechaniczną? » Jak bezproblemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
 wentylacja mechaniczna pomoc w projektowaniu
wiem więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj udogodnienia montażowe w produktach ogrzewań podłogowych» Czy ogrzewanie wpływa na nasze zdrowie? »
wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Metody klimatyzacji - czy znasz je wszytkie »

klimatyzacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
1-2/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Regulacja odzysku ciepła
  • - Pompy ciepła w ciepłownictwie
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl