Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Zestawienie nowych norm - stan na czerwiec 2018

Redakcja RI  |  10.07.2018
Normy obowiązujące, stan na czerwiec 2018.
Normy obowiązujące, stan na czerwiec 2018.
Fot. redakcja RI

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej oraz ich projekty. Stan na czerwiec 2018.

Wybrane Polskie Normy ogłoszone przez PKN:

 • PN-EN ISO 14683:2017-09 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne

Zakres: Niniejszy dokument dotyczy uproszczonych metod określania strumieni ciepła przepływających przez liniowe mostki cieplne występujące na złączach elementów budowlanych. W niniejszym dokumencie podano wymagania w odniesieniu do katalogów mostków cieplnych oraz metod obliczania ręcznego. Wartości orientacyjne liniowych współczynników przenikania ciepła podano informacyjnie w Załączniku C. UWAGA W Tablicy 1, we Wprowadzeniu, pokazano pozycję niniejszego dokumentu w obrębie zestawu norm EPB w kontekście struktury modułowej, jak określono w ISO 52000-1.ICS: 91.120.10 - Izolacja cieplna. Wersja językowa angielska. Data publikacji 2017-09-29. Wprowadza: ISO 14683:2017 – IDT,  EN ISO 14683:2017 – IDT, zastępuje: PN-EN ISO 14683:2008 wersja polska.

 • PN-B-02870:2017-10 Badania ogniowe - Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW

Zakres: W niniejszej normie określono badania ogniowe kominów i systemów kominowych, przeprowadzone w podwyższonych temperaturach, bez względu na rodzaj materiału konstrukcyjnego komina. Badania dotyczą kominów pracujących w warunkach podciśnienia lub nadciśnienia, przeznaczonych do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW. ICS: 13.220.50 - Odporność ogniowa i palność elementów budynków. Wersja językowa polska. Data publikacji: 2017-10-26. Zastępuje:  PN-B-02870:1993 wersja polska.

 • PN-EN 1359:2017-11 Gazomierze - Gazomierze miechowe

Zakres: Określono wymagania i badania dotyczące konstrukcji, działania, bezpieczeństwa i produkcji gazomierzy miechowych klasy 1,5 (zwanych dalej gazomierzami). Stosuje się ona do gazomierzy wyposażonych w jeden współosiowy króciec przyłączeniowy lub dwa króćce przyłączeniowe, stosowanych do pomiaru objętości paliw gazowych, które są w granicach gazów do badań pierwszej, drugiej i trzeciej rodziny, według EN 437. Maksymalne ciśnienia robocze gazomierzy nie przekraczają 0,5 bar a maksymalne rzeczywiste strumienie objętości nie przekraczają 160 m3/h w minimalnym zakresie temperatury otoczenia od -10 °C do 40 °C i w zakresie temperatury podanym przez producenta, nie mniejszym niż 40 K. Niniejszą normę stosuje się do gazomierzy z wbudowaną korekcją temperatury lub bez niej, które są instalowane w miejscach, w których wibracje i wstrząsy mają małe znaczenie (patrz MID Załącznik 1 Rozdział 1.3.2 (a), klasa M1). Stosuje się także w: zamkniętych miejscach (wewnątrz lub na zewnątrz z zabezpieczeniem określonym przez producenta) przy kondensującej lub niekondensującej wilgoci; lub, jeśli zostało to określone przez producenta: w otwartych miejscach (na zewnątrz bez żadnej osłony) przy kondensującej lub niekondensującej wilgoci; w miejscach o zakłóceniach elektromagnetycznych odpowiadających tym, jakie mogą występować w budynkach mieszkalnych, handlowych lub dla lekkiego przemysłu (patrz MID Załącznik 1 Rozdział 1.3.3 (a), klasa E1). Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie ciśnienia podane w niniejszym dokumencie oznaczają nadciśnienie. Wymagania dotyczące liczydeł elektronicznych, baterii, zaworów wbudowanych w gazomierz i innych dodatkowych funkcjonalności są podane w EN 16314. O ile nie wskazano inaczej w poszczególnych badaniach, badania przeprowadza się na gazomierzach, które zawierają urządzenia o dodatkowej funkcjonalności przewidziane przez producenta. Rozdziały 1 do 9 i Załączniki B oraz Załącznik C dotyczą wyłącznie projektowania i badania typu. UWAGA - Przy opracowywaniu niniejszej normy została wzięta pod uwagę treść publikacji OIML ‘International Recommendation R 137’. Jeżeli nie są podane konkretne wymagania dla wyposażenia badawczego, zaleca się, aby używane przyrządy były spójne pomiarowo z krajowymi lub międzynarodowymi wzorcami odniesienia a niepewność (2σ) była lepsza niż 1/5 maksymalnej wartości parametru, który ma być badany. Dla wyników różnicowych zaleca się, aby powtarzalność (2σ)/rozdzielczość była lepsza niż 1/5 maksymalnej wartości wielkości, która ma być badana. ICS: 91.140.40 - Instalacje gazowe, Wersja językowa angielska. Data publikacji 2017-11-06. Wprowadza: EN 1359:2017 – IDT, zastępuje: PN-EN 1359:2004 wersja polska, PN-EN 1359:2004/A1:2006 wersja angielska.

 • PN-EN ISO 13262:2017-11 Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie - Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie

Zakres: W ISO 13262:2010 określono metodę oznaczania wytrzymałości spoin na rozciąganie w rurach z tworzyw termoplastycznych o ściankach ukształtowanych spiralnie. Ma zastosowanie do wszystkich takich rur z tworzyw termoplastycznych bez względu na ich przeznaczenie.ICS: 23.040.20 - Rury z tworzyw sztucznych,  23.040.45 - Łączniki z tworzyw sztucznych, 91.140.80 - Systemy odwadniające, 93.030 - Systemy kanalizacyjne zewnętrzne.Data publikacji: 2017-11-24. Wersja językowa angielska. Wprowadza: ISO 13262:2010 – IDT, EN ISO 13262:2017 – IDT, zastępuje: PN-EN 1979:2002 wersja polska.

 • PN-EN 304:2017-11 Kotły grzewcze - Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi. 

Zakres: Stosuje się do określenia parametrów cieplnych kotłów grzewczych i dwufunkcyjnych kotłów opalanych paliwami ciekłymi. Wymagania dotyczące parametrów cieplnych określono w EN 303-1:2017 i EN 303-2:2017. Niniejsze metody zawierają wymagania i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania i oceniania badanych kotłów oraz szczegóły warunków technicznych w jakich należy wykonywać badania. Wymagania i warunki badań dotyczące ciepłej wody użytkowej kotłów dwufunkcyjnych zostały określone w prEN 303-6. ICS  91.140.10 - Centralne ogrzewanie Wersja językowa angielska. Data publikacji: 2017-11-28. Wprowadza: EN 304:2017 – IDT, zastępuje:  PN-EN 304:1996 wersja polska, PN-EN 15034:2006 wersja angielska, PN-EN 304:1996/A1:2001 wersja polska, PN-EN 304:1996/A2:2005 wersja polska, PN-EN 15034:2006/AC:2008 wersja angielska.

 • PN-EN 15316-4-2:2017-06/AC:2017-12 Charakterystyka energetyczna budynków - Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu - Część 4-2: Źródła ciepła w pomieszczeniach, instalacje z pompami ciepła, Moduł M3-8-2, M8-8-2

Zakres: Bezpłatne poprawki dostępne na https://sklep.pkn.pl. ICS: 91.140.10 - Centralne ogrzewanie. Wersja językowa angielska. Data publikacji 2017-12-01. Wprowadza: EN 15316-4-2:2017/AC:2017 – IDT.

 • PN-EN ISO 5801:2017-12 Wentylatory - Badanie właściwości użytkowych z zastosowaniem stanowisk znormalizowanych

Zakres: W dokumencie podano procedury określania właściwości użytkowych wentylatorów wszystkich typów, z wyjątkiem przeznaczonych wyłącznie do cyrkulacji powietrza, na przykład wentylatorów sufitowych i stołowych. Badanie wentylatorów strumieniowych opisano w ISO 13350. Niniejszy dokument zawiera oszacowania niepewności pomiaru oraz zasady przeliczania wyników badań, w określonym zakresie, ze względu na zmianę prędkości obrotowej, rodzaj gazu i w przypadku badań modelowych, ze względu na wymiary.ICS: 23.120 - Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne. Wersja językowa: angielska. Data publikacji: 2017-12-11. Wprowadza: EN ISO 5801:2017 – IDT, ISO 5801:2017 – IDT, zastępuje: PN-EN ISO 5801:2008 wersja angielska.

 • PN-EN ISO 9806:2017-12 Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody badań

Zakres: W niniejszym dokumencie określono metody badań w celu oceny trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa oraz charakterystyk cieplnych cieczowych grzewczych kolektorów słonecznych. Te metody badań mają zastosowanie do badań laboratoryjnych i do badań na miejscu. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich typów cieczowych grzewczych kolektorów słonecznych, powietrznych, grzewczych kolektorów słonecznych, hybrydowych kolektorów słonecznych wytwarzających ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu, jak również do kolektorów słonecznych, które dla normalnej pracy zasilane są z zewnętrznego źródła zasilania i/lub związanych z tym wymogów bezpieczeństwa. Nie obejmuje ona aspektów bezpieczeństwa elektrycznego lub innych specyficznych własności bezpośrednio związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do tych urządzeń, w których zespół magazynujący ciepło jest integralną częścią kolektora w takim stopniu, że proces pozyskiwania ciepła nie może być oddzielony od procesu magazynowania w celu wykonania pomiarów charakterystyki cieplnej kolektora. ICS: 27.160 - Energetyka słoneczna. Wersja językowa angielska. Data publikacji: 2017-12-21. Wprowadza: ISO 9806:2017 – IDT, EN ISO 9806:2017 – IDT, zastępuje: PN-EN ISO 9806:2014-02 wersja angielska.

 • PN-EN 15882-1+A1:2017-12 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 1: Przewody wentylacyjne

Zakres: Niniejsza Norma Europejska identyfikuje parametry, które mają wpływ na odporność ogniową przewodów wentylacyjnych. Określa również czynniki, które przy ocenie odporności ogniowej powinny być wzięte pod uwagę przy decydowaniu czy lub w jakim stopniu dany parametr może przyczynić się, albo pozytywnie albo negatywnie, do rozszerzenia zastosowania niepoddanych badaniom rozwiązań konstrukcyjnych. Niniejsza Norma Europejska, w stosownych przypadkach, podaje wytyczne dotyczące dodatkowych badań koniecznych do przeprowadzenia w celu rozszerzenia zakresu zastosowania. Powyższa Norma Europejska podaje zasady stanowiące podstawy dla sposobu dojścia do wniosków końcowych dotyczących wpływu określonych parametrów/szczegółów konstrukcyjnych w odniesieniu do stosownych kryteriów (E, I, S). Niniejsza Norma Europejska dotyczy wyłącznie przewodów poddanych badaniu zgodnie z EN 1366-1. Odcinki przewodów innych niż stosowane w ognioodpornych systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC) nie są objęte zakresem niniejszej normy. Norma nie obejmuje przewodów wentylacyjnych stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzenia dymu, które są poddawane badaniom zgodnie z EN 1366-8 lub EN 1366-9. ICS: 13.220.50 - Odporność ogniowa i palność elementów budynków, 91.140.30 - Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wersja językowa angielska. Data publikacji 2017-12-21. Wprowadza: EN 15882-1:2011+A1:2017 – IDT, zastępuje:  PN-EN 15882-1:2012 wersja angielska.

 • PN-ISO 14695:2008/AC1:2017-10 Wentylatory przemysłowe - Metoda pomiaru drgań wentylatorów

Zakres: Bezpłatne poprawki są dostępne na https://sklep.pkn.plICS: 17.160 - Drgania, wstrząsy i pomiary drgań, 23.120 - Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne. Wprowadza:  ISO 14695:2003/Cor 1:2009 – IDT.

Projekty norm

 • prPN-EN 12309-2P Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW - Część 2: Bezpieczeństwo

Zakres normy wieloczęściowej EN 12309 Urządzenia objęte niniejszą normą stanowią pojedyncze urządzenia lub kombinację z: zasilaną gazem sorpcyjną chłodziarką; zasilaną gazem sorpcyjną chłodziarką/ogrzewaczem; zasilaną gazem sorpcyjną pompą ciepła. Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń tylko wtedy, gdy są one stosowane do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń z odzyskiwaniem ciepła lub bez jego odzyskiwania. Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń mających systemy spalinowe typu B i C (zgodnie z CEN/TR 1749) i urządzeń przeznaczonych do instalowania na zewnątrz. EN 12309 nie dotyczy klimatyzatorów, lecz tylko urządzeń, które mają: zintegrowane palniki sterowane w pełni systemem automatycznego sterowania palnikiem; zamknięty system układu czynnika chłodniczego, w którym czynnik chłodniczy nie ma bezpośredniego kontaktu z chłodzoną lub ogrzewaną wodą lub powietrzem; środki mechaniczne wspomagające transport powietrza do spalania i/lub spalin. Powyższe urządzenia mogą mieć jedną lub więcej funkcji pierwotnych lub wtórnych (np. odzyskiwanie ciepła - patrz definicje w EN 12309-1:2014). W przypadku jednostek składanych (zawierających kilka części), niniejsza norma dotyczy tylko takich, które są konstruowane i dostarczane jako kompletny zestaw. Urządzenia mające skraplacz chłodzony powietrzem i odparowującą zewnętrzną dodatkową wodą nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Instalacje stosowane w przemysłowych procesach grzewczych i/lub chłodniczych nie wchodzą w zakres niniejszych norm. UWAGA Wszystkie symbole zawarte w niniejszym tekście są stosowane niezależnie od użytego języka. 1.2 Zakres niniejszej Części 2 EN 12309 Niniejsza część EN 12309 dotyczy bezpieczeństwa napędzanych gazem sorpcyjnych pomp ciepła, zdefiniowanych w EN 12309-1. Niniejszą Normą Europejską objęto jedynie typy B12 do instalowania na zewnątrz, B13 do instalowania na zewnątrz, B22 do instalowania na zewnątrz, B23 do instalowania na zewnątrz, a także C12 i C13 oraz C32 i C33. Wprowadza: EN 12309-2:2015. Zastępuje: PN-EN 12309-1:2002E. Dyrektywy: 2009/142/EC; 811/2013; 813/2013. ICS: 27.080; 91.140.30. Planowana publikacja: wrzesień 2018.

 • prPN-EN 1366-10+A1P Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 10: Klapy odcinające stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu

Zakres: Określa metody badań klap odcinających stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu, aby ocenić ich właściwości użytkowe w temperaturze podwyższonej lub w warunkach ogniowych. Należy zauważyć, iż przewidziane do badania klapy odcinające stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu mogą wymagać zbadania według EN 1366-2 i że taką potrzebę trzeba wziąć pod uwagę przed przeprowadzeniem tych badań. Badania klap odcinających stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu są wymagane, aby potwierdzić, że spełnione są wymagania badania w piecu określone w EN 12101-8 i trzeba wziąć pod uwagę EN 12101-8 przed przeprowadzeniem tych badań. Zaleca się, aby klapy odcinające stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu zbadane według niniejszej Normy Europejskiej były klasyfikowane z wykorzystaniem EN 13501-4 i tę Normę Europejską trzeba wziąć pod uwagę przed przeprowadzeniem tych badań. W tym celu niniejszą Normę Europejską trzeba stosować wraz z EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 oraz EN 1363-1, gdzie ta ostatnia podaje dalsze szczegóły dotyczące badań odporności ogniowej. W odniesieniu do szczegółów montażu trzeba wziąć pod uwagę wymagania dotyczące przewodów oddymiających i te są określone w EN 1366-8 i EN 1366-9. Wprowadza: EN 1366-10:2011+A1:2017. Zastępuje: PN-EN 1366-10:2011P; PN-EN 1366-10:2011E; PN-EN 1366-10:2011/Ap1:2013-07EDyrektywy: 305/2011ICS: 13.220.50; 91.140.30. Planowana publikacja: październik 2018.

 • prPN-EN 1366-2P Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające

Zakres; Przedstawiono metodę określania odporności ogniowej przeciwpożarowych klap odcinających, zainstalowanych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pożaru i przenikaniu dymu i gazów w wysokiej temperaturze. Niniejsza Norma Europejska jest stosowana łącznie z EN 1363-1. Niniejszej normy nie należy stosować do badania klap odcinających zamontowanych w sufitach podwieszonych. Niniejszej normy nie należy stosować do badania niemechanicznych klap odcinających (patrz EN 1366-12).

Wprowadza: EN 1366-2:2015. Zastępuje: PN-EN 1366-2:2001P. Dyrektywy: 305/2011ICS: 13.220.50. Planowana publikacja: październik 2018.

 • prPN-prEN 12102-2E Klimatyzatory, wytwornice wody lodowej, pompy ciepła i osuszacze ze sprężarkami zasilanymi energią elektryczną - Określanie poziomu mocy akustycznej - Część 2: Pompa ciepła, podgrzewacze wody

Zakres: Określa metody testowania poziomu mocy akustycznej przy określeniu efektywności energetycznej dla ogrzewania wody w pompach ciepła typu powietrze / woda, solanka / woda, woda / woda i bezpośredniej wymiany / woda ciepła pompa ciepła podgrzewacz wody i układów kombinowanych pompy ciepła z podgrzewaczem wody, ze sprężarkami zasilanymi energią elektryczną i połączonymi lub wbudowanymi zasobnikami ciepłej wody, do potrzeb produkcji ciepłej wody użytkowej. Niniejsza Norma Europejska obejmuje jedynie procedury badań dla produkcji ciepłej wody użytkowej w systemie pompy ciepła. W niniejszej normie procedury badań nie dotyczą jednoczesnej produkcji ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń. Jednoczesna produkcja oznacza, że produkcja ciepłej wody użytkowej i wytwarzania ciepła do ogrzewania pomieszczeń występuje w tym samym czasie i może wchodzić między sobą w interakcje. W przypadku ogrzewania pomieszczeń, wymagania podano w EN 12102-1: 2015. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie wyłącznie do podgrzewaczy wody, które są dostarczane w pakiecie pompy ciepła i zasobnika ciepłej wody. W przypadku podgrzewaczy wody składających się z kilku części, z połączeniami chłodniczych, niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko do tych, zaprojektowanych i dostarczanych jako kompletny pakiet. Niniejsza Norma Europejska nie precyzuje wymagań odnośnie jakości używanej wody. Wprowadza: prEN 12102-2. Dyrektywy: 812/2013; 814/2013ICS: 17.140.20; 91.140.65. Planowana publikacja: październik 2018.

 • prPN-B-20106P Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Obmiarowanie

W niniejszym dokumencie określono metodykę obmiarowania izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. ICS: 91.120.10

[nowe normy pkn, normy pkn, polskie normy, pkn, branża instalacyjna, nowe normy z branży instalacyjnej, kotły grzewcze, wentylatory, energia słoneczna, systemy przewodów rurowych, badania ogniwowe]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Poznaj rodzaje wymienników ciepła »

Zapewnij większe bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym pompom ppoż »
wymienniki ciepła film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła »

ogrzewanie hybrydowe

 Poznaj fenomen nowoczesnych studni wodomierzowych »

Obejrzyj 20 minutowe szkolenie z pompowni ppoż »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zapewnij kompleksową cyrkulację powietrza w budynku »

systemy wentylacyjne

 Obejrzyj film z montażu pompy cyrkulacyjnej »

Na czym polega fenomen pomp wodnych »
 film pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jak usprawnić obieg i odzysk wody w gospodarstwie domowym » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Szczelność powietrza budynków
 • - Systemy regulacyjne HVAC i BMS
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl