Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Zestawienie nowych norm - stan na lipiec 2018

Redakcja RI  |  11.07.2018
Normy obowiązujące, stan na lipiec 2018.
Normy obowiązujące, stan na lipiec 2018.
Fot. redakcja RI

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej oraz ich projekty. Stan na lipiec 2018.

Wybrane Polskie Normy ogłoszone przez PKN:

  • PN-EN ISO 15494:2016-01 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych - Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) - Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu

Zakres: W niniejszej Normie Międzynarodowej określono właściwości i wymagania dla elementów takich jak rury, kształtki i armatura wykonanych z jednego z niżej podanych materiałów przeznaczonych do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych, stosowanych w obszarach przemysłowych, układanych nad i pod ziemią: polibutenu (PB); – polietylenu (PE); polietylenu o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT); polietylenu usieciowanego (PE-X); – polipropylenu (PP). UWAGA 1 Wymagania dla armatury przemysłowej przedstawiono w niniejszej Normie Międzynarodowej i/lub innych normach. Armatura jest stosowana z elementami zgodnymi z niniejszą Normą Międzynarodową, jeżeli się założy, że sama spełnia odpowiednie wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej. Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do wykonanych z PB, PE, PE-RT, PE-X lub PP rur, kształtek, armatury i ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych tworzyw sztucznych i z materiałów nietworzywowych, zależnie od ich przydatności, przeznaczonych do przesyłania płynów ciekłych i gazowych, jak również zawiesin substancji stałych w płynach, do następujących zastosowań przemysłowych: zakłady chemiczne; instalacje ścieków przemysłowych; elektrownie (woda chłodnicza i ogólnoużytkowa); górnictwo;galwanizernie i wytrawialnie; przemysł półprzewodników; zakłady produkcji rolnej; instalacje przeciwpożarowe;oczyszczalnie ścieków; instalacje geotermalne. UWAGA 2 Tam gdzie jest to istotne, przepisy krajowe mają zastosowanie (np. stacje uzdatniania wody). Jeżeli spełnione są wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej i/lub odpowiednie wymagania krajowe, dopuszcza się inne obszary zastosowań. Zastosowanie mają krajowe przepisy przeciwpożarowe oraz odnoszące się do zagrożenia wybuchem. Elementy powinny spełnić przewidywane wymagania mechaniczne, cieplne i chemiczne i powinny być odporne na działanie przesyłanego płynu. Właściwości i wymagania odnoszące się do wszystkich materiałów (PB, PE, PE-RT, PE-X lub PP) podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej Normy Międzynarodowej. Właściwości i wymagania zależne od materiału są podane w odpowiednim załączniku normatywnym dla każdego materiału (patrz Tablica 1). ICS: 23.040.01 - Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne. Wersja językowa polska. Data publikacji 2018-01-08. Wprowadza: ISO 15494:2015 – IDT, EN ISO 15494:2015 – IDT, zastępuje: PN-EN ISO 15494:2005 wersja polska.

  • PN-EN 12200-1:2016-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

Zakres: W niniejszej normie europejskiej określono wymagania dla rur, kształtek, uchwytów i systemów z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczonych do stosowania jako nadziemne, zewnętrzne systemy przewodów rurowych do wody deszczowej. W niniejszej normie określono także: a) wymagania dla uchwytów metalowych; b) rury i kształtki o ściance litej (tj. wyroby produkowane z pojedynczą warstwą), jak również rury o ściance litej warstwowej; c) parametry konieczne do przeprowadzenia badań zgodnie z normami powołanymi. Rury mogą być stosowane w połączeniu z kształtkami i uchwytami wykonanymi z materiałów akrylowych, pod warunkiem że te polimery spełniają właściwości użytkowe niniejszej normy. Wyroby zwykle są stosowane w połączeniu z rynnami spełniającymi wymagania EN 607 [1]. Nie są jednak przeznaczone do stosowania w połączeniu z wyrobami spełniającymi wymagania EN 612 [2]. Niniejszą normę stosuje się do systemów przeznaczonych do wody deszczowej z PVC-U o przekroju kołowym, kwadratowym, prostokątnym lub dowolnie innym z połączeniami uszczelnianymi (za pomocą pierścieniowych uszczelek gumowych lub klejonymi) lub nieuszczelnianymi. W niniejszej normie podano zakres wymiarów rur i kształtek. UWAGA 1 Obowiązkiem nabywcy lub opracowującego specyfikację jest odpowiedni wybór z zakresu wymiarów, z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych. UWAGA 2 Termin „woda deszczowa” stosowany w niniejszej normie obejmuje również „wody powierzchniowe” (jak to zostało zdefiniowane w EN 752 [6]) spływające z budynków. ICS: 23.040.20 - Rury z tworzyw sztucznych. Wersja językowa polska. Data publikacji 2018-01-09. Wprowadza: EN 12200-1:2016 – IDT, zastępuje: PN-EN 12200-1:2002 wersja polska.

  • PN-EN 593:2018-02 Armatura przemysłowa - Przepustnice metalowe ogólnego przeznaczenia

Zakres: Określono minimalne wymagania ogólne dotyczące przepustnic z kadłubem metalowym do zabudowy w rurociągach z wszystkimi typami przyłączy (np. zabudowa międzykołnierzowa, z uchami, z kołnierzami, przyspawanie doczołowe), stosowanych do odcinania, regulacji lub sterowania. Zakresy PN oraz klasy są następujące: - PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100; PN 160; - klasa 150; klasa 300; klasa 600; klasa 900. Zakres wielkości jest następujący: - DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 750; DN 800; DN 900; DN 1 000; DN 1 050; DN 1 100; DN 1 200; DN 1 400; DN 1 500; DN 1 600; DN 1 800; DN 2 000; DN 2 200; DN 2 400; DN 2 600; DN 2 800; DN 3 000; DN 3 200; DN 3 400; DN 3 600; DN 3 800; DN 4 000. DN 750 i DN 1 050 są stosowane tylko dla klasy 150 i klasy 300. Pośrednie wartości DN mogą być stosowane po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorcą. Dla armatury podlegającej europejskiemu prawodawstwu dotyczącemu urządzeń ciśnieniowych, stosuje się EN 16668 łącznie z niniejszą Normą Europejską. Dla armatury sterującej procesami przemysłowymi, stosuje się EN 1349 i EN 60534-2-1 łącznie z niniejszą Normą Europejską. Dla zastosowań wodociągowych, stosuje się EN 1074-1 i EN 1074-2 łącznie z niniejszą Normą Europejską. UWAGA 1 Przepustnice dla zastosowań wodociągowych nie są zgodne z Załącznikiem ZA i nie są znakowane CE, ponieważ nie są objęte europejskim prawodawstwem dotyczącym urządzeń ciśnieniowych. UWAGA 2 Zakres DN, odpowiednio dla każdego PN, dla przepustnic do zabudowy międzykołnierzowej i międzykołnierzowej z uchami jest taki, jak podano w odpowiedniej części EN 1092 dla kołnierzy typu 11 dla stosowanego materiału. Zakres DN, odpowiednio dla każdego PN, dla przepustnic kołnierzowych jest taki, jak podano w odpowiedniej części EN 1092 dla kołnierzy typu 21 dla stosowanego materiału. Zależność między DN i NPS podano dla informacji w Załączniku D. Data publikacji 2018-02-07. Wersja językowa angielska. Wprowadza: EN 593:2017 – IDT, zastępuje: PN-EN 593+A1:2011 wersja angielska.

  • PN-EN ISO 11295:2018-02 Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji i wymiany

Zakres: W niniejszej normie zdefiniowano i opisano rodziny technik renowacyjnych stosowanych w wymianie bez wykopowej ( w linii i poza linią istniejącego rurociągu) do bezciśnieniowych i ciśnieniowych rurociągów z wykorzystaniem rur z tworzyw sztucznych, w tym kompozytów tworzyw sztucznych formowanych in situ w rurze, kształtek i elementów pomocniczych. Norma nie włącza nowych konstrukcji dostarczanych jako przedłużenie sieci. Dla każdej rodziny techniki, identyfikuje obszary zastosowań włączając podziemną kanalizację deszczową i sanitarną oraz podziemne sieci wodociągowe i gazowe, ale nie ograniczając sie do nich. Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera informacje dotyczące zasad, a nie szczegółowej metodyki projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji lub bez wykopowej wymiany istniejących rurociągów, uwzględniające: istniejący rurociąg i warunki na budowie; funkcje nowego rurociągu; konstrukcyjne właściwości użytkowe; właściwości hydrauliczne; aspekty instalacji i miejsce uderzenia - inne czynniki wpływające na renowację lub wybór bez wykopowej techniki.Niezbędne prace na istniejącym rurociągu przed renowacją i / lub wymianą bez wykopową są poza zakresem niniejszej normy międzynarodowej. Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera informacje potrzebne do określenia możliwych opcji i identyfikacji optymalnej techniki w odniesieniu do danego zbioru celów rehabilitacyjnych. UWAGA Za wybór i zaprojektowanie renowacji lub systemu wymiany bez wykopowej odpowiada projektant. Nie określa metod obliczeniowych stosowanych dla każdej możliwej techniki w celu określenia wymaganej ilości materiału wykładziny potrzebnej do zapewnienia oczekiwanych właściwości użytkowych rurociągu poddawanego renowacji.ICS: 23.040.01 - Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne. Wersja językowa angielska. Data publikacji: 2018-02-07. Wprowadza: ISO 11295:2017 – IDT, EN ISO 11295:2017 - IDT. Zastępuje: PN-EN ISO 11295:2010 wersja polska, PN-EN ISO 11295:2010 wersja angielska, PN-EN ISO 11295:2010/Ap1:2015-01 wersja angielska.

  • PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres: W niniejszej części EN 1852 określono wymagania dotyczące rur o ściankach litych z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wyciskanymi z tego samego związku / preparatu w całej ściance, kształtek i systemu przewodów rurowych z polipropylenu (PP) przeznaczonych do stosowania: - w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji poza konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „U”) i - w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji pod konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „D”) oraz poza nimi. Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „U” i „UD”. Niniejsza norma obowiązuje dla polipropylenu (PP) bez mineralnych modyfikatorów. W niniejszej normie podano również parametry wykonania badań zgodnych z normami powołanymi. UWAGA 1 Rury wielowarstwowe o ściankach litych o różnym składzie w całej ściance i spienione rury rdzeniowe objęte są normą EN 13476-2 [1] (patrz także CEN ISO / TR 27165 [2]). W niniejszej normie podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur oraz określono zalecenia dotyczące barwy. UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania. W połączeniu z CEN/TS 1852-2 niniejsza norma jest stosowana do rur i kształtek z PP, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz niepolimerowych, przeznaczonych do podziemnych systemów przewodów rurowych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Kształtki mogą być wykonane metodą wtryskiwania lub z elementów prefabrykowanych z rur i/lub elementów wtryskiwanych. UWAGA 3 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku C można łączyć z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą normą, o ile wymagania dla wymiarów połączeniowych są zgodne z podanymi w Rozdziale 6 i wymaganiami z Tablicy 14. ICS: 23.040.05 - Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, 93.030 - Systemy kanalizacyjne zewnętrzne. Wersja językowa angielska. Data publikacji 2018-02-09. Wprowadza: EN 1852-1:2018 – IDT, zastępuje: PN-EN 1852-1:2010 wersja polska, PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010 wersja polska.

  • PN-EN 12627:2018-02 Armatura przemysłowa - Przyłącza armatury stalowej do przyspawania doczołowego

Zakres:  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymiary przyłączy do przyspawania doczołowego dla armatury stalowej od DN 8 do DN 1 400, przeznaczonej do przyspawania doczołowego do znormalizowanych rur. UWAGA Średnice zewnętrzne i grubość ścianki znormalizowanych rur są zgodne z ISO 4200.ICS: 23.060.01 - Zawory. Zagadnienia ogólne. Wersja językowa angielska. Data publikacji: 2018-02-27. Wprowadza: EN 12627:2017 – IDT, zastępuje:  PN-EN 12627:2002 wersja polska.

  • PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków - Polipropylen (PP) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

Zakres: W tej części normy EN 1451 określono wymagania dotyczące rur z polipropylenu (PP) o litej ściance, kształtek i systemu przeznaczonych do: - odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków (kod obszaru zastosowania "B"). - odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków, jak i ułożone w gruncie w obrębie konstrukcji budynku (kod obszaru zastosowania "BD"). Zamierzone zastosowanie znajduje odzwierciedlenie w oznakowaniu produktów "B" lub "BD". UWAGA 1 Do ułożenia w gruncie w obrębie konstrukcji budynku przeznaczone są tylko elementy oznaczone "BD" o wymiarach równych lub większych od 75 mm i nominalnej sztywności obwodowej co najmniej SN4. Ta część normy EN 1451 ma również zastosowanie do rur i kształtek PP oraz systemu przeznaczonego do następujących celów: - wentylacyjna część instalacji związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków - instalacja wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynku. Określa również parametry badania dla metod badań, o których mowa w niniejszej normie. Niniejsza norma europejska obejmuje zakres nominalnych rozmiarów, asortyment rur i kształtek oraz zawiera zalecenia dotyczące kolorów. UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub wytwórcy jest dokonanie odpowiednich wyborów z tych aspektów, biorąc pod uwagę ich szczególne wymagania oraz wszelkie odpowiednie krajowe przepisy i praktykę instalacyjną np.CEN/TR 13801 [1]. UWAGA 3 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z dowolnymi normami wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionymi w załączniku B mogą być stosowane z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Normą Europejską, pod warunkiem, że spełniają one wymagania dotyczące wymiarów połączeń podanych w Rozdziale 6 i wymagań z Tablicy 18. Niniejszą normę stosuje się do rur i kształtek oznaczonych literą "B", które są przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków jak i na zewnątrz budynków przytwierdzonych do ściany. Stosuje się również do rur i kształtek oznaczonych "BD", które mają być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i ułożone w gruncie w obrębie konstrukcji budynku. Niniejsza norma ma zastosowanie do rur i kształtek PP następujących typów: bosym końcem, z integralnym kielichem z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym, do połączeń zgrzewanych doczołowo, przy czym kształtki można wytwarzać przez formowanie wtryskowe lub wytwarzać z rur i/ lub z wyprasek wtryskowych. UWAGA 4 EN 476 [2] określa ogólne wymagania dotyczące elementów w stosowanych przewodach odwodnieniowych i kanalizacji sanitarnej w systemach grawitacyjnych. Rury i kształtki zgodne z tą normą w pełni spełniają te wymagania. UWAGA 5 W celu uzyskania informacji na temat odporności chemicznej PP wytyczne podano w ISO/TR 10358 [3] oraz w przypadku materiałów gumowych w ISO/TR 7620 [4].ICS:  23.040.01 - Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne, 91.140.80 - Systemy odwadniające. Wersja językowa angielska. Data publikacji: 2018-02-22. Wprowadza: EN 1451-1:2017 – IDT, zastępuje:  PN-EN 1451-1:2001 wersja polska.

[nowe normy pkn, normy pkn, polskie normy, pkn, branża instalacyjna, nowe normy z branży instalacyjnej, kotły grzewcze, wentylatory, energia słoneczna, systemy przewodów rurowych, badania ogniwowe]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Gdzie produkowane są komponęty do klimatyzacji i wentylacji » Zapoznaj się z nowymi technologiami w systemach ogrzewania podłogowego »
kompotenety do wentylacji ogrzewanie podłogowe
czytam więcej » przeczytam dziś »

 


Naczynie przeponowe – dlaczego jest aż tak ważne? »

projektowanie

 Czy warto inwestować w wentylację mechaniczną? » Jak bezproblemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
 wentylacja mechaniczna pomoc w projektowaniu
wiem więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj udogodnienia montażowe w produktach ogrzewań podłogowych» Czy ogrzewanie wpływa na nasze zdrowie? »
wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Metody klimatyzacji - czy znasz je wszytkie »

klimatyzacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Automatyka kotłów na pelety
  • - Zapotrzebowanie na energię do klimatyzacji
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl