• NOWOŚĆ wydawnicza: "Instalacje fotowoltaiczne"

Polecane artykuły

NOWOŚĆ wydawnicza: "Instalacje fotowoltaiczne"

20.07.2021
1
Książka adresowana jest do świadomych inwestorów, monterów i handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych, przez...
Czytaj całość

Przeciwpożarowe instalacje hydrantowe. Nowe przepisy

Sposób wyznaczania zasięgu hydrantu przy występowaniu przeszkód na drodze linii gaśniczej
Sposób wyznaczania zasięgu hydrantu przy występowaniu przeszkód na drodze linii gaśniczej

Jednym z podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego jest hydrantowa instalacja przeciwpożarowa. Cechą szczególną wszystkich instalacji ppoż. jest to, że w większości przypadków nigdy nie zostaną one użyte. Natomiast skutki ich nieprawidłowego, niezgodnego z przepisami i wytycznymi zaprojektowania lub wykonania mogą być, w przypadku konieczności skorzystania z takich instalacji, tragiczne.

Odpowiedzialność za stosowanie przepisów ppoż. w obiektach budowlanych

W art. 5 Prawa budowlanego [1] określono szereg wymagań podstawowych, jakie powinien spełniać obiekt budowlany, znajduje się wśród nich również bezpieczeństwo pożarowe. Ustawa o  chronie przeciwpożarowej [2] zobowiązuje właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu do przestrzegania m.in. przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i  echnologicznych, wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, a także przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej (Czytaj więcej na ten temat).

Zobacz jak zmieniały się wymagania prawne dla przeciwpożarowych sieci wodociągowych »

Należy pamiętać, że odpowiedzialność w tym zakresie stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem [1].

Frapol do szkół

Interesują Cię wymagania jakości powietrza na 2021? Pobierz bezpłatny e- book »

Za zgodność dokumentacji projektowej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej odpowiedzialny jest projektant [1]. Dotyczy to również projektów budowlanych tych obiektów, dla których wymagane jest uzgodnienie w zakresie ochrony ppoż. [3], gdyż posiadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych predysponujących do uzgadniania projektu nie uprawnia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Takie uproszczenie procedury odpowiedzialności za dokumentację projektową wymusza na projektantach konieczność znajomości przepisów ochrony ppoż. na poziomie branży, którą reprezentują, w stopniu nie mniejszym niż wspomniani rzeczoznawcy. Ideą przepisów prawa w tym zakresie jest wprowadzenie elementu dodatkowej kontroli przy projektowaniu obiektów budowlanych, w których wystąpienie pożaru mogłoby mieć wyjątkowo groźne skutki.

Zmiany wymagań dla instalacji hydrantowych

Budynki ze względu na specyfikę ich użytkowania są obiektami budowlanymi, dla których zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego jest szczególnie istotne. Głównym aktem wykonawczym obejmującym omawiane zagadnienia, powszechnie znanym przez architektów, projektantów i instalatorów, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4], wraz z późniejszymi zmianami.

Kup Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst ujednolicony z komentarzem »

Rozporządzenie wprowadza podział budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe pod względem przeznaczenia i sposobu użytkowania. Zgodnie z tym podziałem wyróżniamy: budynki mieszkonieczkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej  charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi (ZL), produkcyjne i magazynowe (PM) oraz inwentarskie (IN). Przy czym budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej dzieli się na kategorie od ZL I do ZL V w zależności od przeznaczenia i sposobu użytkowania.

Warunki stosowania instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w zależności od kategorii budynku określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [5]. Ten niedawno ogłoszony przepis wprowadził w zakresie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej kilka istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia z 2006 r. [6]. Najważniejsze z nich to:

 • Wprowadzenie wymogu stosowania hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy 33 mm w niektórych przypadkach, dla których w myśl wcześniejszych przepisów należało stosować hydranty 52. Hydranty te muszą być stosowane w garażach jednokondygnacyjnych zamkniętych o więcej niż 10 stanowiskach postojowych oraz wielokondygnacyjnych, z wyjątkiem garaży wolno stojących na terenach zamkniętych podległych ministrowi obrony narodowej. Ponadto dopuszcza się ich stosowanie w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2 oraz przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni  przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL: I, II, III lub V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1000 MJ/m2. Utrzymano średnicę nominalną przewodów zasilających DN 50, taką jak dla hydrantów 52.
 • Wprowadzenie stosowania hydrantów 33 z wężem półsztywnym ma na celu poprawę funkcjonalności ich użycia. Hydranty te, w przeciwieństwie do hydrantów 52 z wężem płasko składanym, mogą być użyte bez konieczności pełnego rozwinięcia węża, co pozwala bezpiecznie i skutecznie stosować je do gaszenia pożaru nawet przez osoby bez odpowiedniego przeszkolenia. Tym samym, pomimo zmniejszonej wydajności do minimum 1,5 dm3/s, użycie hydrantów 33 w wymienionych przypadkach może być bardziej efektywne niż hydrantów 52.
 • Uściślenie, że stosowanie hydrantów wewnętrznych jest w podanych przypadkach przymusowe, a wymienione urządzenia muszą spełniać wymagania polskich norm. W poprzednio obowiązującym rozporządzeniu wskazywano jedynie na powinność w tym zakresie, co mogło być interpretowane jako dobrowolność wyboru.
 • Uzupełnienie, że dopuszczenie wyposażania hydrantu 52 w dodatkowy wąż w celu spełnienia wymagań zasięgu hydrantu do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m w przypadku pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, dotyczy również stref pożarowych.
 • Dodanie wymogu umieszczania zaworów 52 w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami polskich norm, z zamkiem zgodnym z polskimi normami otwieranym głowicą toporka strażackiego, zlokalizowanych w miejscach, w których mogą być one narażone na uszkodzenie lub dewastację.
 • Usunięcie szczegółowych wymagań dla pompowni przeciwpożarowych, które po ostatniej nowelizacji zostały ujęte w przepisach rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [9].
 • Wskazanie, że zgromadzony zapas wody w zbiornikach przeciwpożarowych do zasilania w wodę instalacji wodociągowej ppoż. w budynkach wysokich i wysokościowych o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100 m3 powinien być przeznaczony wyłącznie do tego celu.
 • Podtrzymanie możliwości zmniejszenia pojemności wspomnianych zbiorników do 50 m3 w przypadku budynków wysokich i wysokościowych o wysokości do 100 m, ale tylko takich, które zawierają na wysokości powyżej 12 m jedynie strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, niezależnie od ich powierzchni, lub nie zawierają stref pożarowych o powierzchni  przekraczającej 750 m2.
 • Zniesienie kryterium łącznej powierzchni rzutów pierwszych kondygnacji nadziemnych wynoszącego 2500 m2, którego nieprzekroczenie dla grupy budynków wysokich i wysokościowych wzniesionych obok siebie warunkowało możliwość stosowania jednego wspólnego zbiornika o pojemności co najmniej 100 m3, oddalonego od każdego z budynków o nie więcej niż 100 m.
 • Wprowadzenie szeregu możliwości zmniejszenia objętości zbiorników przeciwpożarowych w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiorników z zewnętrznej sieci wodociągowej ppoż. o odpowiedniej wydajności.
   15.10.2010

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Jak uzyskać do 5000 zł za polecenie instalacji na gaz »

ogrzewanie na gaz


 

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co osuszy powierznię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje PV z magazynami energii
 • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl