Projektowanie systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

Sustainable stormwater systems design
W wielu wypadkach problem wód opadowych może być rozwiązany za pomocą ich powierzchniowego zagospodarowania.
W wielu wypadkach problem wód opadowych może być rozwiązany za pomocą ich powierzchniowego zagospodarowania.
Fot. www.sxc.hu

Coraz większego znaczenia nabiera zagospodarowanie wód opadowych na miejscu opadu. Na terenach bardzo zurbanizowanych ilość wód opadowych odprowadzanych z powierzchni nieprzepuszczalnych do systemów podziemnych jest na tyle duża, że wymaga uzyskania stosownych pozwoleń. W wielu wypadkach problem wód opadowych może być rozwiązany za pomocą ich powierzchniowego zagospodarowania. Wody takie mogą ponadto stanowić atrakcyjny krajobrazowo element zagospodarowania terenów zabudowy jedno- i wielorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych.

Większa ilość powierzchni uszczelnionych, związana z postępującym procesem urbanizacji, zwiększa częstotliwość występowania zjawisk ekstremalnych (dłuższe okresy bezopadowe przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami). Towarzyszy mu często niewystarczająca przepustowość systemów kanalizacyjnych mających przejąć rosnącą ilość spływów powierzchniowych – wymusza to zmianę podejścia do zarządzania zasobami wodnymi w miastach.

Obecnie coraz częściej zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich jest prowadzone w oparciu o urządzenia wspomagające pracę systemów tradycyjnej sieci kanalizacyjnej [1–3, 5, 6]. Urządzenia tego typu noszą nazwę zrównoważonych systemów odwadniających. Są to rozwiązania wykorzystujące lokalną infiltrację lub retencję na terenie zlewni do zagospodarowania wód opadowych.

Przeczytaj także: Dachy zielone a gospodarka wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych >>

Jak pokazuje praktyka, pomimo rosnącej w ostatnich latach liczby zrównoważonych inwestycji potrzeby działań w tym kierunku są o wiele większe. Jedną z barier w budowaniu systemów tego typu na większą skalę jest niedostatek informacji w zakresie zasad dotyczących zarządzania wodami opadowymi zapisanych w polskim prawie oraz czynności administracyjnych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia tego rodzaju.

Opisane w artykule zagadnienia dotyczące w szczególności uwarunkowań prawnych i administracyjnych zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi poparte są doświadczeniem autorek zdobytym w czasie realizacji projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej na potrzeby zrównoważonego systemu odprowadzającego wody opadowe.

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ >>
Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej
SPRAWDŹ CENĘ >>

Uregulowania prawne

Podstawą prawną dla realizacji zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi jest ustawa Prawo wodne [7] oraz Prawo ochrony środowiska [8]. W myśl zapisów zawartych w tych dokumentach ochrona wód polega na zapewnieniu jak najlepszej ich jakości, w tym utrzymaniu jakości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej.

Zgodnie z definicją wód opadowych, którą można znaleźć w obu aktach prawnych, wody te stają się ściekami dopiero wtedy, kiedy zostaną ujęte w systemy kanalizacyjne, a wody opadowe z powierzchni niezanieczyszczonych, np. z wewnętrznych ciągów komunikacyjnych czy z dachów, mogą być odprowadzane do gruntu i wód powierzchniowych bez oczyszczania, pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych służących do ich wprowadzania do odbiornika.

Kwestię odprowadzania wód opadowych z terenów budowlanych reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [9], które stanowi, że działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [9] zabrania właścicielowi posesji zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Z kolei Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków [10] zabrania wprowadzania ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej. Natomiast ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [11] nakazuje uwzględnienie wymagań ochrony środowiska związanych z gospodarowaniem wód w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez odpowiednie zapisy w planach i projektach realizacyjnych.

Jednym z narzędzi służących do ograniczania powierzchni uszczelnionych w miastach jest egzekwowanie intensywności wykorzystania terenu i wielkości powierzchni biologicznie czynnej.

 

Pod pojęciem terenu biologicznie czynnego rozumie się teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie [9].

Zapis ten może być bodźcem do stosowania zielonych dachów i powierzchni przepuszczalnych, a także zbiorników retencyjnych. Możliwość ta jest coraz częściej wykorzystywana przez inwestorów, dla których każdy metr kwadratowy terenu przeznaczony pod zabudowę oznacza zwiększenie zysku z inwestycji.

Wzrost zainteresowania realizacją zrównoważonych systemów do zagospodarowania wód opadowych wynika poniekąd z wprowadzenia w wielu miastach opłat za wody opadowe i roztopowe odprowadzane z zanieczyszczonej powierzchni o trwałej nawierzchni do systemu kanalizacyjnego.

Kwestie te regulowane są ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków [10] oraz rozporządzeniem w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [12]. Wielu inwestorów, chcąc uniknąć tego typu opłat lub w pewnym stopniu je ograniczyć, decyduje się na rozłączanie spływów wód opadowych, np. z powierzchni dachów od systemów kanalizacyjnych, i zagospodarowanie ich na miejscu opadu.

Pewnego rodzaju zachętą, głównie dla inwestorów prywatnych realizujących inwestycje zrównoważone na mniejszą skalę, są zapisy ustawy Prawo budowlane [13]. Znosi ona obowiązek ubiegania się o pozwolenie na budowę na wykonanie oczek wodnych o powierzchni do 30 m2, do których mogą być kierowane np. wody opadowe spływające z dachów.

Wymagania jakościowe wód opadowych odprowadzanych do wód lub do gruntu reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska [14]. Stanowi ono w § 19.1, że wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczonych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu 77 l/s na 1 ha, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczonych w ilości przekraczającwj 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Jeśli występują opady o natężeniu większym niż 77 l/s na ha, rozporządzenie to znosi potrzebę ich oczyszczania oraz dopuszcza odprowadzanie do odbiorników (§ 19.2).

Polskie prawo nie reguluje jednak w sposób kompleksowy kwestii zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych [4]. Brakuje w nim definicji systemu jako całości, jak i definicji poszczególnych elementów składowych systemu [3]. Jest to kwestia o tyle istotna, że zagadnienia prawne mają bezpośredni wpływ na podejście zarówno projektantów, inwestorów, jak i eksploatatorów do budowy systemów zagospodarowujących wody opadowe na terenie działki.

Czytaj dalej: Procedury administracyjne >>

   05.11.2014

Komentarze

(4)
kszyho | 16.11.2014, 18:05
Chciałbym się dowiedzieć co to był za budynek którego dotyczy artykuł? Zastanawia mnie brak konieczności wykonania operatu wodno-prawnego i powołanie się na przypadek instalacji do 5 m3 ścieków na dobę i zwykłym korzystaniu z wód.
Sitnepres | 29.12.2014, 09:38

Bardzo ważnym aspektem przy tego typu sprawach są odpowiednie oczyszczalnie ścieków

Oksydeco | 01.04.2015, 13:50

Zawsze można zadać zapytanie fachowcom którzy dobiorą odpowiednie urządzenie techniczne

Bielbet.pl | 08.04.2015, 10:58

No właśnie, ja myślę że odpowiedni system odwodnień liniowych, by tutaj załatwił sprawę

   1 / 1   

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Instalacje PV z magazynami energii
  • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl