Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Podsumowanie
Frontowa część budynku Centrum Integracji Caritas Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim poddanego analizie techniczno-ekonomicznej pod kątem modernizacji źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE [8]
Frontowa część budynku Centrum Integracji Caritas Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim poddanego analizie techniczno-ekonomicznej pod kątem modernizacji źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE [8]
Fot: archiwum własne autorek
Ciąg dalszy artykułu...

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę kotłownie bezobsługowe, najefektywniejszym przedsięwzięciem, zarówno pod względem korzyści inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych,  jest wariant II – kotłownia gazowa na gaz ziemny z kolektorami słonecznymi.

Dobrana liczba kolektorów słonecznych (18 szt.) ma umożliwić pokrycie całkowitego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. Zimą liczba ta jest jednak niewystarczająca, dlatego podgrzew ciepłej wody użytkowej jest realizowany priorytetowo. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania nadwyżek energii cieplnej uzyskiwanych przez kolektory słoneczne do wspomagania instalacji grzewczej.

Przeczytaj także: Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ >>

Również w ocenie nakładów inwestycyjnych ten rodzaj sytemu grzewczego jest jednym z najtańszych spośród rozważanych. Natomiast główną wadą tego wariantu jest konieczność dostępu do gazu ziemnego sieciowego, a jego brak wiąże się z koniecznością wykorzystania droższych paliw, tj. oleju opałowego czy gazu płynnego (propanu), a to już nie będzie rozwiązanie optymalne ekonomicznie.

W przypadku kotłowni gazowej trzeba ponieść także dodatkowe koszty wykonania przyłącza gazowego wraz z dokumentacją.

Korzystnym rozwiązaniem okazało się także wykorzystanie kolektorów słonecznych z kotłem na drewno – wariant IV. Jest to jednak rodzaj kotłowni, w której wymagana jest obsługa, a jej koszt zwiększa nakłady eksploatacyjne. Minusem jest także potrzeba posiadania dodatkowego pomieszczenia na magazynowanie paliwa oraz konieczność jego dowozu.

Największe koszty inwestycyjne związane są z wariantem III, w którym zastosowano dwie pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Znaczącą pozycję w koszcie całej inwestycji stanowi wykonanie dolnego ujęcia.

Realizacja odwiertów pionowych wymaga zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy. Dużą zaletą jest jednak to, że zwarta budowa pompy oraz pełna automatyczna regulacja instalacji grzewczej umożliwia jej bezobsługową pracę, konieczne są jedynie okresowe przeglądy.

Zaletą współpracy pompy ciepła i instalacji solarnej jest zmniejszenie obciążenia źródła pierwotnego, co niesie za sobą jego lepszą regenerację i przyczynianie się do ograniczenie pracy pompy w okresie letnim.

Zastosowanie w układzie zbiornika buforowego pozwala gromadzić wytwarzane ciepło, na które akurat nie ma zapotrzebowania.

Koszty eksploatacyjne tego wariantu są porównywalne z kosztami przy kotłowni gazowej (przy rozliczeniu za zużyte paliwo wg grupy taryfowej gazowej W-4).

Dodatkowo korzystanie z niższej taryfy opłat za energię elektryczną dostarczoną do zasilania pompy ciepła może obniżyć koszty eksploatacji – analizę wykonano dla taryfy elektrycznej C-11. Wariant ten można brać pod uwagę w przypadku braku dostępu do gazu ziemnego sieciowego oraz jeśli inwestor zakłada wyłącznie kotłownię bezobsługową.

Warto przeczytać: Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła >>

Należy pamiętać, że rozwiązania z zastosowaniem pomp ciepła i kolektorów słonecznych czy też z wykorzystaniem biomasy mogą liczyć na pozyskanie dotacji do inwestycji z funduszy ekologicznych oraz tanie kredyty.

Uwzględnienie tej możliwości wyrównuje szanse i zwiększa konkurencyjność tego rozwiązania pod względem wymaganych nakładów inwestycyjnych w stosunku do tradycyjnych, pozornie tańszych źródeł ciepła.

Niższe koszty inwestycyjne poniesione byłyby przy zastosowaniu tańszych urządzeń, mniej renomowanych producentów. Trzeba jednak mieć w tym aspekcie na uwadze znacznie mniejsze sprawności zastosowanych urządzeń, gorsze parametry techniczne, co w konsekwencji znacznie pogorszyłoby efektywność ekonomiczną ich wykorzystania [6].

Należy podkreślić znaczenie wspomagania instalacji c.o. przez kolektory słoneczne. Powoduje to obniżenie kosztów eksploatacyjnych dzięki wykorzystaniu darmowej energii promieniowania słonecznego.

Najdroższy pod względem eksploatacyjnym jest wariant I – kotłownia olejowa z kolektorami słonecznymi.

Najwygodniejszą i najtańszą eksploatację, biorąc pod uwagę tylko kotłownie bezobsługowe, mamy przy kotłowni z kotłami zasilanymi gazem ziemnym, ale konieczny jest dostęp do gazu sieciowego.

Niższe koszty ogrzewania wiążą się jedynie z wykorzystaniem paliw stałych, np. drewna.

W kotłowniach na paliwa stałe wymagana jest obsługa i ciągły dozór, co dla pracy zmianowej wymusza konieczność utrzymania trzech etatów palaczy przy dużych jednostkach mocy kotłowni – jest to już znaczne obciążenie finansowe dla inwestora.

Z analizy wynika, że przy zastosowaniu pompy ciepła i kolektorów słonecznych poniesione zostaną najniższe koszty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem budynku w przypadku braku dostępu do gazu ziemnego sieciowego oraz jeśli inwestor bierze pod uwagę tylko kotłownie bezobsługowe. Należy się jednak liczyć z najwyższymi kosztami inwestycyjnymi.

Praca finansowana w ramach prac statutowych Politechniki Białostockiej S/WBIŚ/4/2014

Literatura

1. Piotrowska-Woroniak J., Audyt energetyczny budynku Centrum Integracji w Sokołowie Podlaskim, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Białystok 2011.
2. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, teraźniejszość i przyszłość, Białystok 2003.
3. Rubik M., Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej, Multico, Warszawa 2011.
4. Rubik M., Pompy ciepła. Poradnik, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, wydanie II, Warszawa 1999.
5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU nr 64/1997, poz. 348, z późn. zm.).
6. Łukaszuk I., Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II, praca dyplomowa, promotor J. Piotrowska-Woroniak, 2013.
7. https://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1787735-p_1.htm
8. Materiały własne autorów.
9. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, ze zmianami od 1.01.2014).
11. Piotrowska-Woroniak J., Bukłacha K., Załuska W., Szczepaniak R., Rozwiązania techniczne modernizacji źródła ciepła w budynku służby zdrowia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, „Instal” nr 3/2014.
12. Wytyczne w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, Iceland Liechtenstein Norway Eea Grants, Warszawa 2013.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   26.05.2015

Komentarze

(2)
kszyho | 28.06.2015, 10:43
Zastanawia mnie docieplenie ścian zewnętrznych budynku zabytkowego 14 cm warstwą styropianu. Czy konserwator zabytków wyraził zgodę? Chyba że to nie jest zabytek.
krybka | 02.07.2015, 14:32

Po zasięgnięciu informacji u Autorek artykułu:


Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, zabytkowe jest tylko wejście do budynku z kolumnami, reszta budynku była dobudowywana i przerabiana. Czytelnik słusznie zauważył, że gdyby obiekt był zabytkowy, nie można byłoby wykonać docieplenia tradycyjnego z zewnątrz, np. przyklejając płyty styropianowe (metoda BSO) lub docieplając budynek wełną mineralną (metoda lekka-mokra). W przypadku budynków zabytkowych możliwe jest tylko docieplenie od wewnątrz budynku. Stosuje się wówczas lekkie płyty wapienno-krzemianowe (nazywane również płytami klimatycznymi) od środka. Stosując te płyty, w przypadku wytworzenia się wilgoci pod warstwą docieplenia nie ma ryzyka wystąpienia zagrzybienia ściany czy też degradacji izolacji. Płyta wapienno-krzemianowa umożliwia pochłanianie wilgoci i odparowanie jej z całej powierzchni dzięki swojej aktywności kapilarnej. Nie jest to możliwe w przypadku docieplenia od wewnątrz styropianem lub wełną mineralną, ponieważ skutkowałoby kondensacją wilgoci na powierzchni płyty izolującej. Brak odprowadzenia wilgoci powoduje zaś zawilgocenie ściany i izolacji, a w konsekwencji zagrzybienie ściany.
Wykonując audyty lub projekty dociepleń w przypadku budynków mogących być budynkami zabytkowymi, zawsze sprawdza się, czy nie są to budynki zabytkowe lub wpisane w rejestr zabytków. W przypadku budynków zabytkowych zawsze należy wystąpić do konserwatora zabytków z zapytaniem, co można w takim budynku wykonać, a on odpowiada pisemnie, podając, jakie mają być okna, kolorystyka, sposób docieplenia itd. Bez jego zgody nic nie można w budynku samodzielnie wykonać.
Inwestor wystąpił do konserwatora w sprawie tego budynku i jego odpowiedź uwzględniono w audycie. Konserwator nie zabronił docieplenia budynku od zewnątrz styropianem. Natomiast kolumny i daszek nie wypływały w audycie na zmniejszenie ilości ciepła na cele ogrzewania i wentylacji, dlatego nie trzeba było ich docieplać.
Autorki w tekście nadesłanym do redakcji zawarły szerszy opis tego budynku, jednak redakcja uznała, że nie jest on konieczny do zaprezentowania analizy różnych wariantów ogrzewania tego budynku. Poniżej fragment artykułu z opisem obiektu bez skrótu redakcji:
Budynek został wzniesiony w latach 1859–1865, z inicjatywy Hirschmanów, projektu znanego architekta Henryka Marconiego. Pałac wybudowany w stylu włoskiej willi neorenesansowej składa się z kilku brył asymetrycznych, z dwoma bocznymi skrzydłami. Podczas II wojny światowej został przebudowany i adaptowany na szpital, funkcję tę pełnił do końca lat 80. XX wieku. Przeprowadzone remonty i modernizacje doprowadziły do zniszczenia detali neoklasycystycznych i do zatarcia zabytkowych wartości pałacu - przetrwały jedynie jego szczątkowe rysy.
Frontowa część budynku pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku, a na przestrzeni lat ulegała rozbudowie. Budynek pod względem funkcjonalnym nie odpowiadał żadnemu rodzajowi wymaganych potrzeb, a w wyniku wieloletniej eksploatacji wszystkie elementy jego struktury technicznej nie nadawały się do dalszego użytkowania bez potrzeby modernizacji całości, połączonej z kapitalnym remontem i korektą układu funkcjonalnego. W 1998 roku przystąpiono do modernizacji i remontu budynku w części lewego skrzydła i znacznej części frontowej bez renowacji elementów elewacyjnych.

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Co osuszy powierzchnię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - OZE w budynkach wielorodzinnych
  • - Klimat w pomieszczeniach szkolnych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl