Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247

Energy audits of companies and proceeding according to PN-EN 1624
Audyty zgodne z przepisami związane są z przygotowaniem przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach lub instalacjach i pomagają uzyskać dofinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach konkretnych programów.
Audyty zgodne z przepisami związane są z przygotowaniem przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach lub instalacjach i pomagają uzyskać dofinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach konkretnych programów.
arch. redakcji

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia raz na 4 lata audytu energetycznego. Z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny.

Audyty energetyczne, będące szczególnym rodzajem ekspertyzy techniczno-ekonomicznej, zaczęto w Polsce sporządzać na początku lat dziewięćdziesiątych. Ich szerokie zastosowanie było następstwem uchwalenia ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych [1] i wydanego na jej podstawie rozporządzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego [2]. W dokumentach tych określono szczegółowy cel, treść i sposób opracowania audytu.

Inny rodzaj audytów, określonych jako audyty efektywności energetycznej, wprowadzony został na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej [3] i towarzyszącego jej rozporządzenia z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii [4].

Audyty sporządzane zgodnie z przepisami przytoczonych regulacji związane są z przygotowaniem przedsięwzięć dotyczących poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach lub instalacjach i są podstawą do uzyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach konkretnych programów.

Realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych jest bardzo istotna, ale dla pełnej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw potrzebne są nie tylko jednostkowe przedsięwzięcia, ale stałe, systematyczne działania na rzecz efektywności energetycznej. Niezbędnym elementem przygotowania takiego działania powinien być audyt energetyczny przedsiębiorstwa odejmujący przegląd całej gospodarki energetycznej firmy, diagnozę stanu użytkowania energii, wskazanie środków poprawy efektywności jej wykorzystania, a także wskazania dotyczące przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania energią.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien obejmować wszystkie aspekty użytkowania energii, a więc;

1. zaopatrzenie w energię, tj. źródła i sieci, nośniki, źródła odnawialne;
2. zastosowanie energii w obiektach i systemach technicznych, ich modernizację lub wymianę;
3. eksploatację, tj. monitoring, przeglądy, konserwację, organizację obsługi; taryfy i umowy z dostawcami, zachowanie użytkowników, ich instruowanie i szkolenie.

Taki kierunek działań został wytyczony w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (która zastępuje dyrektywę 2006/32/WE) [7]. Wprowadzono w niej zasady wykonywania audytów energetycznych, które powinny pomagać przedsiębiorstwom i instytucjom w ocenie ich gospodarki energetycznej i ustalaniu środków poprawy efektywności.

Dyrektywa nakazuje krajom członkowskim UE utworzenie programu zachęt i wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw do poddawania się audytom energetycznym, a także wdrażania zaleceń z nich wynikających. Dla dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów wprowadzony ma zostać obowiązek sporządzania audytu energetycznego co cztery lata.

Realizacją tych ustaleń UE są krajowe przepisy nowej ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r., która zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. Nowa ustawa zawiera m.in. rozdział Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [6] jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4.1).

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto poniżej 2 mln euro (art. 104).

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto poniżej 10 mln euro (art. 105).

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto poniżej 50 mln euro (art. 106).

Zasady przeprowadzania audytu

Zasady przeprowadzenia audytów energetycznych przedsiębiorstw określają art. 36 i 37 nowej ustawy o efektywności energetycznej [5]. W myśl art. 36 ust. ustawy [5] przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [6], z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorcy posiadającego system zarządzania energią określony we właściwych normach lub system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) [8], jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa (art. 36 ust. 2). To zwolnienie z obowiązku sporządzania audytu przez przedsiębiorstwa, które mają system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego, stanowi pośrednio zachętę do utworzenia takich systemów w firmach.

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia audytu w przedsiębiorstwie i wykazania możliwych do uzyskania oszczędności energetycznych nie jest związane z obowiązkiem realizacji przedsięwzięć, które pozwolą na praktyczne uzyskanie tych oszczędności. Audyt ma na celu jedynie uświadomienie przedsiębiorcy, że ma możliwe do wykorzystania środki służące zaoszczędzeniu energii i zmniejszeniu kosztów.

W ustawie [5] w art. 36 ust. 3 sprecyzowano, że audyt jest przeprowadzany przez:

1. podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytu tego rodzaju lub;

2. eksperta audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

W art. 37 ust. 1 tej ustawy wskazano, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

W myśl kolejnego ustępu audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

1. należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

2. powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

3. powinien się opierać, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie czasu, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Wprowadzono również obowiązek przechowywania do celów kontrolnych danych dotyczących audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez 5 lat (art. 37 ust. 3).

Czytaj też: Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   11.07.2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 4 sposoby zastosowania wymienników ciepła »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Czy znasz 5 funkcji, które ułatwią pomiary? »

systemy wentylacyjne

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jakie urządzenia sanitarne planuje się podłączyć w pomieszczeniu? » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
  • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl