• NOWOŚĆ wydawnicza: "Instalacje fotowoltaiczne"

Polecane artykuły

NOWOŚĆ wydawnicza: "Instalacje fotowoltaiczne"

20.07.2021
1
Książka adresowana jest do świadomych inwestorów, monterów i handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych, przez...
Czytaj całość

Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247

Energy audits of companies and proceeding according to PN-EN 1624
Audyty zgodne z przepisami związane są z przygotowaniem przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach lub instalacjach i pomagają uzyskać dofinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach konkretnych programów.
Audyty zgodne z przepisami związane są z przygotowaniem przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach lub instalacjach i pomagają uzyskać dofinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach konkretnych programów.
arch. redakcji

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia raz na 4 lata audytu energetycznego. Z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny.

Audyty energetyczne, będące szczególnym rodzajem ekspertyzy techniczno-ekonomicznej, zaczęto w Polsce sporządzać na początku lat dziewięćdziesiątych. Ich szerokie zastosowanie było następstwem uchwalenia ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych [1] i wydanego na jej podstawie rozporządzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego [2]. W dokumentach tych określono szczegółowy cel, treść i sposób opracowania audytu.

Inny rodzaj audytów, określonych jako audyty efektywności energetycznej, wprowadzony został na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej [3] i towarzyszącego jej rozporządzenia z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii [4].

Audyty sporządzane zgodnie z przepisami przytoczonych regulacji związane są z przygotowaniem przedsięwzięć dotyczących poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach lub instalacjach i są podstawą do uzyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach konkretnych programów.

Realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych jest bardzo istotna, ale dla pełnej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw potrzebne są nie tylko jednostkowe przedsięwzięcia, ale stałe, systematyczne działania na rzecz efektywności energetycznej. Niezbędnym elementem przygotowania takiego działania powinien być audyt energetyczny przedsiębiorstwa odejmujący przegląd całej gospodarki energetycznej firmy, diagnozę stanu użytkowania energii, wskazanie środków poprawy efektywności jej wykorzystania, a także wskazania dotyczące przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania energią.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien obejmować wszystkie aspekty użytkowania energii, a więc;

1. zaopatrzenie w energię, tj. źródła i sieci, nośniki, źródła odnawialne;
2. zastosowanie energii w obiektach i systemach technicznych, ich modernizację lub wymianę;
3. eksploatację, tj. monitoring, przeglądy, konserwację, organizację obsługi; taryfy i umowy z dostawcami, zachowanie użytkowników, ich instruowanie i szkolenie.

Taki kierunek działań został wytyczony w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (która zastępuje dyrektywę 2006/32/WE) [7]. Wprowadzono w niej zasady wykonywania audytów energetycznych, które powinny pomagać przedsiębiorstwom i instytucjom w ocenie ich gospodarki energetycznej i ustalaniu środków poprawy efektywności.

Dyrektywa nakazuje krajom członkowskim UE utworzenie programu zachęt i wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw do poddawania się audytom energetycznym, a także wdrażania zaleceń z nich wynikających. Dla dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów wprowadzony ma zostać obowiązek sporządzania audytu energetycznego co cztery lata.

Realizacją tych ustaleń UE są krajowe przepisy nowej ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r., która zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. Nowa ustawa zawiera m.in. rozdział Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [6] jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4.1).

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto poniżej 2 mln euro (art. 104).

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto poniżej 10 mln euro (art. 105).

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto poniżej 50 mln euro (art. 106).

Zasady przeprowadzania audytu

Zasady przeprowadzenia audytów energetycznych przedsiębiorstw określają art. 36 i 37 nowej ustawy o efektywności energetycznej [5]. W myśl art. 36 ust. ustawy [5] przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [6], z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorcy posiadającego system zarządzania energią określony we właściwych normach lub system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) [8], jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa (art. 36 ust. 2). To zwolnienie z obowiązku sporządzania audytu przez przedsiębiorstwa, które mają system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego, stanowi pośrednio zachętę do utworzenia takich systemów w firmach.

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia audytu w przedsiębiorstwie i wykazania możliwych do uzyskania oszczędności energetycznych nie jest związane z obowiązkiem realizacji przedsięwzięć, które pozwolą na praktyczne uzyskanie tych oszczędności. Audyt ma na celu jedynie uświadomienie przedsiębiorcy, że ma możliwe do wykorzystania środki służące zaoszczędzeniu energii i zmniejszeniu kosztów.

W ustawie [5] w art. 36 ust. 3 sprecyzowano, że audyt jest przeprowadzany przez:

1. podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytu tego rodzaju lub;

2. eksperta audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

W art. 37 ust. 1 tej ustawy wskazano, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

W myśl kolejnego ustępu audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

1. należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

2. powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

3. powinien się opierać, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie czasu, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Wprowadzono również obowiązek przechowywania do celów kontrolnych danych dotyczących audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez 5 lat (art. 37 ust. 3).

Czytaj też: Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   11.07.2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Jak uzyskać do 5000 zł za polecenie instalacji na gaz »

ogrzewanie na gaz


 

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co osuszy powierznię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
10/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 10/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany klimatyczne a ogrzewanie
  • - Rekomendacje dla central basenowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl