Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Audyt energetyczny przedsiębiorstw – nadzieje i wątpliwości

Energy audits of enterprises – expectations and questions
Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. zobowiązuje przedsiębiorstwa do wykonania raz na cztery lata audytu energetycznego.
Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. zobowiązuje przedsiębiorstwa do wykonania raz na cztery lata audytu energetycznego.
Rys. archiwum redakcji RI

Zbliża się termin wykonania obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstw. W artykule zawarto analizę aktualnych przepisów i norm oraz propozycję metodyki wykonywania audytu i karty audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

***

Audyt przedsiębiorstwa w świetle obowiązującego prawa

Ważnym celem gospodarki energetycznej naszego państwa jest m.in. rzeczywisty wzrost efektywności wykorzystania źródeł energii, zarówno w budownictwie, jak i przemyśle. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. [2], która zobowiązuje przedsiębiorstwa do wykonania raz na cztery lata audytu energetycznego, co jest niezbędnym warunkiem złożenia odpowiedniego zawiadomienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie nie późniejszym niż 30 września 2017 r. (art. 51.1 ustawy).
Same audyty pozostają u przedsiębiorcy do wglądu przez pięć lat.
Ustawa ta wdraża zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE [15].

W artykule:

• Kto jest zobowiązany do złożenia zawiadomienia do URE, a tym samym do wykonania/zlecenia audytu?

• Kiedy przedsiębiorca posiada system zarządzania energią i system zarządzania środowiskowego?

• Jak rozumieć określenie „audyt energetyczny przedsiębiorstwa”?

• Na ile norma PN-EN 16247 może być narzędziem pomocnym audytorom w sporządzeniu audytów?

Rozporządzenie dotyczące szczegółów wykonywania audytów efektywności energetycznej, zgodne z ustawą o efektywności energetycznej [2], jest do tej pory (stan na maj 2017 r.) na etapie konsultacji społecznych [4]. W obliczu niezwykle krótkiego okresu, jaki pozostał do 30 września tego roku, przedsiębiorstwa, a przede wszystkim audytorzy energetyczni, postawieni zostali przed dylematem: czekać czy próbować adaptować „stare przepisy” (tj. ustawy o efektywności energetycznej [1 i 2] oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej [3]) do nowej ustawy?

Autorzy artykułu, zaniepokojeni tą sytuacją, w oparciu o własne wieloletnie doświadczenia audytorskie, analizując dotychczas obowiązujące dokumenty, przepisy oraz normy, próbują poniżej wyjaśnić wątpliwości, jakie niesie ze sobą nowa ustawa, i przedstawić własne poglądy na temat metodyki wykonywania audytu oraz kształtu i zawartości karty audytu energetycznego przedsiębiorstwa (KAEP).

Kto jest zobowiązany do złożenia zawiadomienia do URE, a tym samym do wykonania/zlecenia audytu?

Zgodnie z zapisami art. 36.1 ustawy o efektywności energetycznej [2] obowiązek przeprowadzania audytu oraz złożenia zawiadomienia do URE, minimum co 4 lata, ciąży na przedsiębiorcy (zdefiniowanym przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. [12]).

Tabela 1. Podział przedsiębiorców z uwagi na wielkość przepływów finansowych - zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2015, poz. 584, z późn. zm.)
Tabela 1. Podział przedsiębiorców z uwagi na wielkość przepływów finansowych - zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2015, poz. 584, z późn. zm.)

Obowiązek ten nie dotyczy jednak:

a) mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z artykułami 104–106 ustawy [12] (kryteria podziału zamieszczono w tab. 1);

b) przedsiębiorcy posiadającego system zarządzania energią (SZE) określony w polskiej normie [13] lub system zarządzania środowiskowego (SZŚ), o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 [14], jeżeli w ramach tych systemów audyt energetyczny przeprowadzany był po 5 grudnia 2012.

Przedsiębiorca, zgodnie z cytowaną powyżej ustawą [12], to podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (lub zawodową). Nie wynika stąd jednoznacznie, że „przedsiębiorca” jest synonimem potocznie rozumianego „przedsiębiorstwa” albo „firmy”.

Rozróżnienia pomiędzy wielkościami przedsiębiorców, niezbędnego do interpretacji ustawy o efektywności energetycznej [2] zgodnie z art. 106 ustawy [12], należy dokonać na podstawie tab. 1, w oparciu o bilans finansowy przedsiębiorcy w jednym z dwóch ostatnich lat. (Uwaga: oprócz warunku związanego z zatrudnieniem spełniony musi zostać jeden z warunków finansowych – kolumny 3 i 4 tab. 1, euro przeliczone na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy).

Z powyższego zapisu wynika, że w ustawie o efektywności energetycznej [2] przedsiębiorcę zdefiniowano przez domniemanie jako spełniającego warunki podane w wierszu 5 tab. 1. Taka definicja nie występuje jednak w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [12]. Być może taka interpretacja byłaby logiczna i wystarczająca, gdyby nie fakt, że:

a) W polskiej świadomości społecznej słowo „przedsiębiorca” ma wymiar osobowy i jest rozumiane raczej jako „podmiot przedsiębiorstwa”, traktowanego jako forma „organizacji gospodarczej” (również jednoosobowej).

b) Według art. 55.1 kodeksu cywilnego (kc): Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5. koncesje, licencje i zezwolenia;
6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8. tajemnice przedsiębiorstwa;
9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

c) Na potrzeby stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dużym przedsiębiorcą jest ten, który zatrudnia przynajmniej 250 pracowników (czyli 250 i więcej).

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający łatwe przetwarzanie.

Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązuje od:

  • 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,
  • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty,
  • 1 stycznia 2018 r. – mikroprzedsiębiorcy.

Odwołanie się do dokumentu KAS również nie wyjaśnia precyzyjnie definicji przedsiębiorcy w kontekście analizowanej ustawy o efektywności energetycznej [2].

Czytaj też: Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247 >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   10.08.2017
Autor wyjaśnia czym jest audyt energetyczny, jakie są zasady jego przeprowadzenia, przedstawia normę PN-EN 16277 i zmianę przywołanej w niej definicji, a także wykonanie audytu i metody ułatwiające działania. więcej »
dr inż.  Bogusław Maludziński
dr inż.  Bogusław Maludziński
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza więcej »
dr inż.  Kazimierz Wojtas
dr inż.  Kazimierz Wojtas
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Zakład Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa - adiunkt. Nauczyciel akademicki oraz inżynie... więcej »

Komentarze

(1)
ceb.com.pl | 18.04.2018, 17:24
Niestety ze względu na nieprecyzyjne zapisy ustawy panuje chaos kto może albo kto powinien taki kompleksowy audyt energetyczny wykonywać. Panuje też wielka rozbieżność w cenach od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy. Zalecam wykonywać takie audyty przez certyfikowane instytucje takie jak UDT. Co do kary to może wynosić do 5% rocznego przychodu firmy http://www.ceb.com.pl/brak-przeprowadzenia-audytu-energetycznego-grozi-kara-do-5-procent-przychodu
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czego możesz się spodziewać po nowych kurtynach powietrznych »

systemy wentylacyjne

 Jesteś instalatorem praktykującym? Skorzystaj z usłaug tej hurtowni »

Wybierz klimatyzator dopasowny do wymagań pomieszczenia »
klimatyzatory klimatyzacja
docenim jakość » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 4 sposoby zastosowania wymienników ciepła »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Znajdź sposób na walkę z wilgocią w łazience »

wentylatory do łazienke

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Wentylacja w przemyśle - poznaj jej arkana »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Dobierz urządzenie tłoczące do pomieszczenia » Jaki rekuperator nadaje się do budynków jednorodzinnych »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - WT 2021 w typowych projektach
  • - Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl