Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Audyt energetyczny przedsiębiorstw – nadzieje i wątpliwości

Kiedy można powiedzieć, że przedsiębiorca posiada system zarządzania energią (SZE)?
Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. zobowiązuje przedsiębiorstwa do wykonania raz na cztery lata audytu energetycznego.
Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. zobowiązuje przedsiębiorstwa do wykonania raz na cztery lata audytu energetycznego.
Rys. archiwum redakcji RI
Ciąg dalszy artykułu...

Kiedy można powiedzieć, że przedsiębiorca posiada system zarządzania energią (SZE)?

Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby przedsiębiorstwo posiadało wdrożony system zarządzania energią (SZE), zdefiniowane zostały w normie PN-EN ISO 50001:2012 [13], która określa szczegółowe wymagania w zakresie procedur oceny, wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią w celu usystematyzowanego podejścia do ciągłej poprawy wydajności energetycznej, w tym efektywności energetycznej, użytkowania energii i zużycia jej nośników w przedsiębiorstwie.

Norma ta w szczególności:

 • wprowadza pojęcie „wydajności energetycznej” – jest to najbardziej efektywny kosztowo, najskuteczniejszy środek łagodzenia problemów finansowych i środowiskowych spowodowanych rosnącym zapotrzebowaniem na energię.
  Powyższe określenie nasuwa wątpliwości, czy należy je traktować równoważnie z „efektywnością energetyczną” zdefiniowaną w ustawie o efektywności energetycznej [2] jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu;
 • definiuje wymagania dotyczące dokumentacji, sprawozdawczości, projektowania systemów i procesów, nabywania urządzeń, personelu oraz pomiaru i monitorowania wszystkich zmiennych mających wpływ na wydajność energetyczną przedsiębiorstwa (organizacji);
 • określa model SZE, który jest procesem ciągłego doskonalenia i na który składa się szereg powtarzanych okresowo czynności i procedur sprawdzająco-weryfikacyjnych w poszczególnych obszarach działalności organizacji (przedsiębiorstwa), takich jak:
  — odpowiedzialność kierownictwa,
  — polityka energetyczna,
  — planowanie energetyczne,
  — wdrażanie i funkcjonowanie,
  — sprawdzanie,
  — audyt wewnętrzny,
  — przegląd kierownictwa.

Procedury SZE mogą być stosowane niezależnie lub zintegrowane z innymi systemami zarządzania.

Zgodność systemu zarządzania energią z wymienioną powyżej normą potwierdzana jest za pomocą samooceny i deklaracji zgodności albo za pomocą odpowiedniego certyfikatu wystawianego przez akredytowaną jednostkę zewnętrzną.

Kiedy można powiedzieć, że przedsiębiorca posiada system zarządzania środowiskowego (SZŚ)?

Celem wdrożenia SZŚ określonego w normie PN-EN ISO 14001 [17] jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej. Powyższe określenie opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwa będą okresowo przeglądać i oceniać system zarządzania środowiskowego w celu identyfikowania możliwości jego doskonalenia poprzez wdrażanie nowych procedur w tym zakresie.

Skala, zakres oraz ramy czasowe procesu ciągłego doskonalenia określane są we własnym zakresie przez przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ich warunków ekonomicznych i innych. Oczekuje się jednak, że poczynione przez firmy udoskonalenia doprowadzą do dalszej poprawy efektów ich działalności środowiskowej.

Podstawowym celem wdrożenia normy [17] jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne (w myśl idei zrównoważonego rozwoju).

Co należy rozmieć przez określenie „audyt energetyczny przedsiębiorstwa” (AEP)?

Artykuł 37.1 ustawy o efektywności energetycznej [2] stanowi, że: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Z powyższego wynika, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa (nazywany dalej AEP) nie ma żadnej mocy sprawczej i powinien służyć przedsiębiorcy jako wskazówka przy podejmowaniu działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, których zakres jest w sposób oczywisty uzależniony od uwarunkowań ekonomicznych przedsiębiorstwa. Rodzi się więc uzasadniona wątpliwość:
— Czy w takim razie wdrażanie zaleceń AEP nie przegra z innymi planami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa, wynikającymi z innych pobudek?

Takim przykładem może być zmiana nośnika energii w celu ochrony technologii przed wyłączeniami energii elektrycznej poprzez zastosowanie gazu ziemnego do procesu grzania.

Ustawa nie podaje, jaki zakres oszczędności określony w audycie przedsiębiorstwa powinien zostać zrealizowany w ciągu 4 lat, do kolejnego wykonywanego audytu.

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [15] opisuje unijną strategię energetyczną do roku 2020. Dokument zakłada obniżenie o 20% zużycia energii oraz określa działania, które mają pomóc efektywnie ją wykorzystać także po tym terminie.

Dlaczego zatem ustawa o efektywności energetycznej [2], która wdraża dyrektywę 2012/27/UE, tego nie czyni?

Zgodnie z art. 37.2 ustawy [2]:

1) AEP należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz – w przypadku energii elektrycznej – zapotrzebowania na moc;

2) AEP powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w:
— budynkach lub zespołach budynków,
instalacjach przemysłowych,

transporcie,

odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

3) AEP powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Pomocna w analizie kosztowej cyklu życia LCC (Life Cycle Cost) może być norma PN-EN 60300-3-3:2006 [16], w której opisano koncepcję szacowania LCC ze szczególnym uwzględnieniem kosztów związanych z niezawodnością wyrobu. Można w niej znaleźć wskazówki dotyczące przeprowadzania analizy kosztu cyklu życia łącznie z opracowaniem modelu kosztu cyklu życia.

Zastosowanie LCC jest bardzo istotne, gdy wysokie nakłady początkowe są dyskontowane niższymi kosztami w przyszłości.

W ustawie o efektywności energetycznej [2] brakuje niestety czytelnego wskazania szczegółowej metodyki wyliczania LCC, co może spowodować rozbieżności wyników uzyskiwanych przy analizie tych samych przypadków przedsiębiorstw. Wątpliwości może wzbudzić to, czy stopa dyskonta ma być przyjmowana na poziomie tempa pomnażania kapitału, czy np. obligacji lub LIBOR? Przykładowo w latach 90. i na początku XXI w. problem ten rozwiązano, podając dyskonta w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Finansów.

W artykule 38.1 ustawy o efektywności energetycznej [2] określono wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca, przekazując informacje o danych z przeprowadzonego audytu (AEP) do URE:

Przedsiębiorca:

1) o którym mowa w art. 36 ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa,

2) o którym mowa w art. 36 ust. 2, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa w ramach systemu, o którym mowa w art. 36 ust. 2 – w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia; do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

W ustawie o efektywności energetycznej [2] brakuje istotnych informacji – jakie dane mają być udostępnione w zawiadomieniu o przeprowadzonym AEP przedkładanym do Urzędu Regulacji Energetyki.

Informacje zawarte we wzorze zawiadomienia kierowanego do URE odnoszą się do analizowanych przedsięwzięć i uwzględniają wyłącznie oszczędności w zakresie energii, co według autorów jest informacją niepełną. Na dodatek ustawa określa, że AEP w przypadku energii elektrycznej wykonuje się w oparciu o zapotrzebowanie na moc, co rodzi pytanie, dlaczego zatem w zawiadomieniu podawany jest tylko potencjał ograniczenia zużycia energii cieplnej, a nie mocy grzewczej.

Zdaniem autorów w zawiadomieniu do URE powinny się znaleźć również takie informacje, jak:

 • moce poszczególnych nośników – można je wykorzystywać w różnych przedziałach czasowych, więc informacje te mają znaczenie dla chwilowych wartości przekazywanych mediów,
 • oszczędności zużycia uzyskiwane dla poszczególnych nośników energii.

Te i inne informacje dotyczące kondycji energetycznej przedsiębiorstwa powinny się znaleźć w zbiorczym dokumencie – karcie audytu energetycznego przedsiębiorstwa (KAEP), której autorską propozycję przedstawiono poniżej. Zawarto w niej informacje, których pozyskaniem powinien być żywotnie zainteresowany URE, a które byłyby dalej wykorzystywane do sporządzania sprawozdań do ministerstwa odpowiedzialnego za energię – ono z kolei mogłoby prowadzić bardziej racjonalną krajową politykę energetyczną.

Czytaj też: Audyty Energetyczne przedsiębiorstw - jakie i kiedy? >>>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   10.08.2017
Autor wyjaśnia czym jest audyt energetyczny, jakie są zasady jego przeprowadzenia, przedstawia normę PN-EN 16277 i zmianę przywołanej w niej definicji, a także wykonanie audytu i metody ułatwiające działania. więcej »
dr inż.  Bogusław Maludziński
dr inż.  Bogusław Maludziński
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza więcej »
dr inż.  Kazimierz Wojtas
dr inż.  Kazimierz Wojtas
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Zakład Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa - adiunkt. Nauczyciel akademicki oraz inżynie... więcej »

Komentarze

(1)
ceb.com.pl | 18.04.2018, 17:24
Niestety ze względu na nieprecyzyjne zapisy ustawy panuje chaos kto może albo kto powinien taki kompleksowy audyt energetyczny wykonywać. Panuje też wielka rozbieżność w cenach od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy. Zalecam wykonywać takie audyty przez certyfikowane instytucje takie jak UDT. Co do kary to może wynosić do 5% rocznego przychodu firmy http://www.ceb.com.pl/brak-przeprowadzenia-audytu-energetycznego-grozi-kara-do-5-procent-przychodu
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 Poznaj rodzaje wymienników ciepła »

Zapewnij większe bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym pompom ppoż »
wymienniki ciepła film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła »

ogrzewanie hybrydowe

 Poznaj fenomen nowoczesnych studni wodomierzowych »

Obejrzyj 20 minutowe szkolenie z pompowni ppoż »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zapewnij kompleksową cyrkulację powietrza w budynku »

systemy wentylacyjne

 Obejrzyj film z montażu pompy cyrkulacyjnej »

Na czym polega fenomen pomp wodnych »
 film pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jak usprawnić obieg i odzysk wody w gospodarstwie domowym » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Szczelność powietrza budynków
 • - Systemy regulacyjne HVAC i BMS
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl