Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Jakość powietrza w budynku użytkowanym jako żłobek

Indoor air quality in a building used as a nursery
Rzut parteru z oznaczeniem funkcji pomieszczeń oraz zaznaczeniem punktu pomiarowego
Rzut parteru z oznaczeniem funkcji pomieszczeń oraz zaznaczeniem punktu pomiarowego
Rys. archiwum autorów

Pomieszczenia przeznaczone na żłobki powinny spełniać wysokie wymagania w zakresie temperatury, wilgotności i jakości powietrza. Spełnienie wymogów stawianych w rozporządzeniu w sprawie w warunków technicznych i w rozporządzeniu w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, nie gwarantuje zapewnienia właściwiej jakości powietrza w pomieszczeniu z wentylacją naturalną (grawitacyjną). Skutecznym rozwiązaniem może być zastosowanie wentylacji mechanicznej.

Rozporządzenie sprawie warunków technicznych [6] oraz norma PN-B-03430 określająca wymagania dla wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej [3] definiują konieczność zapewnienia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi odpowiedniej jakości powietrza. O ile w budynkach nowych, których przeznaczenie jest znane na etapie budowy, można odpowiednio zaprojektować wszystkie elementy odpowiadające za jakość powietrza, o tyle w budynkach, których sposób użytkowania zmienia się znacznie podczas eksploatacji, spełnienie tych wymagań może być trudne.

Jakość powietrza, którego analizę przedstawiono w niniejszym artykule, opisana została następującymi parametrami:

  • temperatura powietrza wewnętrznego tP,
  • wilgotność względna powietrza wewnętrznego φP,
  • stężenie dwutlenku węgla CO2.

Badaniu poddano salę zabaw w budynku, który użytkowany jest jako żłobek (opis w dalszej części).

W związku z dużym zapotrzebowaniem na opiekę nad dziećmi do lat trzech otwieranych jest obecnie wiele żłobków i klubów malucha. Powstają one często nie w nowo wybudowanych obiektach, ale w budynkach, których pierwotnym przeznaczeniem były funkcje mieszkalne. Są to niejednokrotnie mieszkania w budynkach wielorodzinnych lub domy jednorodzinne, których właściciele postanowili przeznaczyć je na wynajem.

Czytaj też: Zdecentralizowana wentylacja budynków i mieszkań >>>

Należy pamiętać, że w takich pomieszczeniach brakuje instalacji wentylacji mechanicznej, a zapewnienie powietrza świeżego odbywa się za pomocą wentylacji grawitacyjnej. Projektowany strumień powietrza wentylacyjnego, jaki był brany pod uwagę przy budowie takich obiektów, wynikał z kryterium higienicznego przypadającego na mieszkanie/dom jednorodzinny, które uwzględniało liczbę pomieszczeń „brudnych”, czyli kuchni, łazienek, WC czy pomieszczeń gospodarczych.

Wymagane strumienie powietrza określone są w normie PN-B-03430 [3].

Dla mieszkania, w którym znajdują się kuchnia, łazienka oraz WC, normowy strumień powietrza usuwanego wynosi 150 m3/h. Biorąc pod uwagę, że w standardowym mieszkaniu przebywają cztery osoby, można przyjąć, że strumień powietrza świeżego przypadający na osobę powinien wynosić 38 m3/(h.os), co jest spełnieniem wymagań higienicznych określonych w powołanej normie – podaje ona 20 m3/(h.os).

Inną kwestią jest, czy powietrze świeże będzie rzeczywiście dostarczane do mieszkania, szczególnie w obiektach poddawanych termomodernizacji, o szczelnej stolarce okiennej. Niemniej można przyjąć, że warunki higieniczne zostały w takim mieszkaniu zapewnione. Jeżeli jednak w takim standardowym mieszkaniu zamiast czteroosobowej rodziny przebywać będzie np. dziesięcioro dzieci oraz trzy opiekunki, strumień powietrza przypadający na osobę będzie wynosił jedynie 10 m3/(h.os), co jest wartością zbyt niską w aspekcie zapewnienia warunku dotyczącego stężenia dwutlenku węgla. Norma [3] podaje bowiem, że dla pomieszczeń żłobkowych strumień powietrza świeżego może wynosić 15 m3/(h.os).

Ważną kwestią przy przebudowie lub zmianie użytkowania budynku jest spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [6]. Są to przepisy nadrzędne, określające m.in. wymagania dotyczące wentylacji w odniesieniu do przywołanych w przepisach norm, w tym wspomnianej normy wentylacyjnej [3].

 

W obliczu konieczności otwierania nowych placówek uchwalone zostało rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek [7]. Budynki, które mają być przeznaczone na żłobek, powinny spełniać w pierwszej kolejności wymagania warunków technicznych, a jednocześnie wymagania lokalowe i sanitarne, które zostały doprecyzowane w drugim z rozporządzeń.

Literatura

1. ASHRAE 55:2004 Thermal environmental conditions for human occupancy.
2. Basińska, M., Michałkiewicz, M., Górzeński, R., Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego, minimalnego strumienia powietrza, stężenia ditlenku węgla i pyłów, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2016, s. 54-58.
3. PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
4. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
5. PN-EN15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (DzU 2014, poz. 925).
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89/1994, poz. 414).

W artykule:

• Przepisy prawne w Warunkach Technicznych, opis warunków badawczych oraz charakterystyka analizowanych pomieszczeń
• Przepisy i normy dotyczące instalacji wentylacji, komfortu cieplnego i jakości powietrza wewnętrznego dla obiektu żłobkowego
• Metodyka pomiarów i ich wyniki
• Parametry powietrza wewnętrznego: temperatura, jego wilgotność względna
• Zależność wilgotności względnej i stężenia dwutlenku węgla od liczby dzieci

streszczenie

Jakość powietrza jest ważnym parametrem określającym stan środowiska wewnętrznego pomieszczenia, w którym przebywają ludzie. Podstawowymi parametrami jakości powietrza wpływającymi na samopoczucie użytkowników budynków są temperatura i wilgotność względna powietrza wewnętrznego oraz stężenie dwutlenku węgla. W związku z koniecznością zapewnienia właściwej jakości powietrza ważne jest właściwie określenie przeznaczenia budynku oraz zaprojektowanie systemów utrzymywania komfortu cieplnego (ogrzewania i wentylacji) zgodnie z planowanym użytkowaniem obiektu. Ważne jest zwrócenie uwagi na jakość powietrza w przypadku zmiany charakteru użytkowania budynku, ponieważ może się okazać, że zaprojektowane systemy, szczególnie wentylacja, nie będą w stanie zapewnić właściwych parametrów po wprowadzeniu tej zmiany. Badaniom, przeprowadzonym w marcu 2017 roku, poddano pomieszczenie zabaw dla dzieci, które znajduje się w budynku jednorodzinnym – jego przeznaczenie zostało zmienione z mieszkalnego na żłobek. Wyniki wykazały, że jakość powietrza w tym pomieszczeniu jest bardzo niska, co wynika z braku instalacji wentylacji mechanicznej.abstract

Air quality is an important parameter determining the state of the internal environment of a room where people live. The basic parameters of air quality that affect the well-being of building users are: the temperature and relative humidity of the indoor air and the concentration of carbon dioxide. Due to the need to ensure proper air quality it is important to properly define the purpose of the building and to design systems for maintaining comfort (heating and ventilation) according to the intended use of the building. It is important to draw attention to the quality of air in the event of a change in the usability of the building, because it could turn out that designed systems, especially ventilation, will not be able to provide adequate air quality after this change. The study, conducted in March 2017, was about the IAQ of a room designed for children’s play area, which is located in a single-family building, the usage of which has been changed from residential to the nursery. The results showed that the quality of the air in the room is very low, due to a lack of mechanical ventilation.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
   09.11.2017
Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z izolacjami i rynkiem budowlanym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.
dr inż.  Katarzyna Ratajczak
dr inż.  Katarzyna Ratajczak
Instytut Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska E-mail: katarzyna.m.ratajczak(at)put.poznan.pl Tel. 61 665 25 34 Specjalizuje się w ... więcej »
mgr inż.  Szymon  Łochyński
mgr inż.  Szymon  Łochyński
Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Jakie korzyści masz z nagrzewnic z klasycznym 3-biegowym silnikiem »

nagrzewnica z 3 biegowym silnikiem

 Jak działają panele fotowoltaiczne » Jak skutecznie pozbyć się odoru ze ścieków »
czytam więcej » spróbuj już dziś »

 


Rodzaje i zastosowanie kluczy płaskich »

 Poznaj zalety pompy woda-powietrze » Kto wyznacza nowe standardy w projektowniu instalacji? »
pompy ciepła innowacyjne projektowanie instalacji
czytam więcej » czytam więcej »

 


Poznaj sprawdzone metody na pomiar spalin w zamkniętym pomieszczeniu »

pomiar spalin

 Jakie produkty pomogą ci w walce o czyste powietrze » Czy da się wykonać serwis pompy ciepła bez problemów? »
program czyste powietrze serwis pompy ciepła
 czytam więcej » czytam więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
5/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - OZE w zakładach WOD-KAN
  • - Filtry antysmogowe do central
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl