Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Wymagania dotyczące ekoprojektu dla gazowych promienników podczerwieni

Ecodesign requirements for gas local space heaters
Wymagania dotyczące ekoprojektu dla gazowych promienników podczerwieni
Wymagania dotyczące ekoprojektu dla gazowych promienników podczerwieni
Fot. archiwum redakcji RI

Od 1 stycznia 2018 r. w UE do obrotu i użytkowania mogą być wprowadzane gazowe promienniki podczerwieni spełniające wymagania dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń oraz emisji tlenków azotu.

W celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania na środowisko produktów związanych z energią Unia Europejska wydała szereg dyrektyw i rozporządzeń. Ekoprojektowanie (ang. ecodesign) oraz etykiety energetyczne i zielone zamówienia publiczne, to podstawy prawne dla polityki UE w zakresie wprowadzania do obrotu produktów zużywających energię lub mających wpływ na jej zużycie.

Ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią zawierała unieważniona dyrektywa 2005/32/WE (Energy using Product) [1], którą zastąpiła dyrektywa 2009/125/WE [2] (tzw. ErP – Energy related Products). Zgodnie z nią ekoprojekt oznacza uwzględnienie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu w celu poprawy ekologiczności produktu wykorzystującego energię podczas całego jego cyklu życia.

W procesie ekoprojektowania ważna jest też dyrektywa 2012/27/UE [3] w sprawie efektywności energetycznej, która zmieniła dyrektywę 2009/125/WE. Nie dotyczy ona bezpośrednio produktów i producentów, ale nakłada zobowiązania na członków UE. Ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności energetycznej w UE, m.in.: wzrostu efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii pierwotnej do 2020 r. oraz utorowania drogi dla dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie.

Proces ekoprojektowania wspierają także regulacje dotyczące etykietowania produktów. Ramy etykietowania energetycznego zostały podane w rozporządzeniu 2017/1369 [4], które jednocześnie uchyla dyrektywę 2010/30/UE [5]. Dyrektywa ta została uchylona, ponieważ w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp techniczny w zakresie efektywności energetycznej produktów. Zgodnie z rozporządzeniem 2017/1369 [4] ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego zestandaryzowana obowiązkowa etykieta dla produktów związanych z energią jest skutecznym środkiem przekazywania potencjalnym klientom porównywalnych informacji o efektywności energetycznej tych produktów. W literaturze branżowej szeroko opisano problematykę zmian legislacyjnych w Polsce [6, 7].

Na stronie Ministerstwa Energii [8] znaleźć można rozporządzenia wykonawcze do dyrektywy 2009/125/UE [2], które dotyczą różnych grup urządzeń. Rozporządzenia te zawierają harmonogram stosowania wymagań szczegółowych, które są zazwyczaj stopniowo zaostrzane w ciągu kolejnych lat. Jeżeli urządzenie na pewnym etapie nie spełnia wymogów szczegółowych, to musi być z rynku wycofane. Temat mechanizmu etykietowania poruszany był w wielu publikacjach [6, 7, 9].

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń w świetle przepisów UE

Jednym z aktów prawnych UE jest rozporządzenie 2015/1188 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń [10]. Nowe regulacje dla tych urządzeń zaczęły obwiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z rozporządzeniem 2015/1188 [10] miejscowy ogrzewacz pomieszczeń oznacza urządzenie ogrzewające pomieszczenia, które wydziela ciepło przez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub przez bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy, w celu osiągnięcia i utrzymania pewnego poziomu komfortu termicznego dla człowieka w zamkniętym pomieszczeniu, w którym umieszczony jest produkt, ewentualnie w połączeniu z przekazywaniem mocy cieplnej do innych pomieszczeń. Urządzenie jest wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła, które przetwarza energię elektryczną bądź paliwo gazowe lub ciekłe bezpośrednio w ciepło z wykorzystaniem, odpowiednio, efektu Joule’a lub spalania paliw.

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń podzielone zostały na ogrzewacze do użytku domowego oraz zastosowań komercyjnych. Do zastosowań komercyjnych zostały zaliczone tylko ceramiczne i rurowe promienniki podczerwieni na paliwo gazowe lub ciekłe.

Czytaj też: Ogrzewanie hal przemysłowych. Konwekcja czy promieniowanie? >>>

Promienniki gazowe jako miejscowe ogrzewacze pomieszczeń

Promienniki to urządzenia oddające ciepło do otoczenia w większej części przez promieniowanie niż przez konwekcję i przewodzenie [11]. Powszechnie znane są następujące systemy ogrzewania przez promieniowanie:

  • płaszczyznowe (sufitowe, podłogowe, ścienne) [12],
  • z użyciem sufitowych taśm promieniujących (promienniki wodne),
  • z użyciem gazowych promienników podczerwieni (ceramiczne i rurowe),
  • z użyciem elektrycznych promienników podczerwieni.
Fot. 1. Ceramiczne promienniki podczerwieni w hali przemysłowej; fot. archiwum autorki (E. Dudkiewicz)
Fot. 1. Ceramiczne promienniki podczerwieni w hali przemysłowej; fot. archiwum autorki (E. Dudkiewicz)

W wymienionych systemach ogrzewania przez promieniowanie stosowane są różne urządzenia, ale, jak wspomniano, jako miejscowe ogrzewacze pomieszczeń do zastosowań komercyjnych zgodnie z rozporządzeniem 2015/1188 [10] uznane zostały tylko ceramiczne i rurowe promienniki podczerwieni. Stosownie do tego rozporządzenia urządzenia te definiuje się następująco:

  • ceramiczny promiennik podczerwieni (luminous local space heater – fot. 1) oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo gazowe lub ciekłe wyposażony w palnik; jest on instalowany powyżej poziomu głowy użytkownika i skierowany w stronę miejsca użytkowania, tak aby emisja ciepła z palnika – stanowiąca w głównej mierze promieniowanie podczerwone – bezpośrednio ocieplała obiekty, które należy ogrzać; ogrzewacz ten emituje produkty spalania do pomieszczenia, w którym jest
    umieszczony;
Fot. 2. Rurowy promiennik podczerwieni – tu z układem odzysku ciepła ze spalin; fot. archiwum autorki (E. Dudkiewicz)
Fot. 2. Rurowy promiennik podczerwieni – tu z układem odzysku ciepła ze spalin; fot. archiwum autorki (E. Dudkiewicz)
  • rurowy promiennik podczerwieni (tube local space heater – fot. 2) oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo gazowe lub ciekłe wyposażony w palnik; jest on instalowany powyżej poziomu głowy użytkownika w pobliżu obiektów, które należy ogrzać, i ogrzewa pomieszczenie w głównej mierze za pomocą promieniowania podczerwonego z rurki lub rurek ogrzewanych wewnętrznie przepływem produktów spalania, a jego produkty spalania muszą być odprowadzane przez kanał spalinowy.

Zgodnie z powyższym opisem gazowe promienniki podczerwieni można podzielić ze względu na sposób spalania mieszanki powietrzno-gazowej – na płycie ceramicznej lub w rurze – oraz sposób odprowadzenia spalin – do pomieszczenia i na zewnątrz.

Literatura

1. Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (Dz. Urz. UE L 191/29 z 22.07.2005).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.Urz. UE L 285/10 z 31.10.2009).
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.Urz. UE L 315/1 z 14.11.2012).
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.Urz. UE L198/1 z 28.07.2017).
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz.Urz. UE L 153 z 18.06.2010)
6. Kostka M., Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2016, s. 47–52.
7. Żurawski J., Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2018, s. 64–68.
8. https://www.gov.pl/energia/ekoprojekt (dostęp: 1.08.2018).
9. Żurawski J., Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2018, s. 26–32.
10. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Dz.Urz. UE L 193/76 z 21.07.2015).
11. Cihelka J., Ogrzewanie przez promieniowanie, Arkady, Warszawa 1965.
12. Żabnieńska-Góra A., Dudkiewicz E., Ogrzewanie ścienne i podłogowe z rur miedzianych w pływalniach krytych, [w:] „Instalacje basenowe”, praca zbiorowa, Kuś K., Piechurski F. red., Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice 2017, s. 361–377.
13. Dudkiewicz E., Wymagania wobec systemów grzewczych w obiektach wielkokubaturowych – systemy promieniujące, „Nowoczesne Hale” nr 4/2016, s. 22–26.
14. Dudkiewicz E., Fidorów N., Jeżowiecki J., Wpływ sprawności promienników podczerwieni na koszt zużycia energii, „Rocznik Ochrona Środowiska”, 2013, t. 15, cz. 2, s. 1804–1817.
15. Dudkiewicz E., Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2014, s. 82–85.
16. PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
17. Dudkiewicz E., Jeżowiecki J., Temperatura odczuwalna w obiektach ogrzewanych promiennikami ceramicznymi, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 5/2008, s. 12–16.
18. www.schwank.pl.
19. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Dz.Urz. UE L 193/20 z 21.07.2015).

W artykule:

• Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń w świetle przepisów UE - promienniki gazowe
• Wymagania dotyczące ekoprojektu dla promienników gazowych
• Etykietowanie
• Współczynnik promieniowania

streszczenie

W artykule omówiono zapisy dyrektyw dotyczących ekoprojektu, szczególną uwagę zwracając na przepisy odnoszące się do ogrzewaczy pomieszczeń. Scharakteryzowano systemy ogrzewania przez promieniowanie. Skupiono się głównie na urządzeniach do zastosowań komercyjnych, czyli promiennikach gazowych. Omówiono stawiane im wymagania w kontekście ekoprojektu oraz parametry opisujące ich zużycie energii.abstract

In the article are discussed the Ecodesign directives, and particular attention is paid to regulation related to local space heaters. Radiation heating systems are also presented. The article focuses mainly on commercial local space heaters, meaning luminous and tube gas heaters. Ecodesign requirements for them and other parameters describing their energy consumption are discussed as well.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

 


[energia, promienniki podczerwieni, promienniki gazowe]

   05.10.2018
Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z izolacjami i rynkiem budowlanym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(1)
Piotr | 07.11.2018, 10:58
Tromtadracja
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 Gdzie produkowane są komponęty do klimatyzacji i wentylacji » Zapoznaj się z nowymi technologiami w systemach ogrzewania podłogowego »
kompotenety do wentylacji ogrzewanie podłogowe
czytam więcej » przeczytam dziś »

 


Naczynie przeponowe – dlaczego jest aż tak ważne? »

projektowanie

 Czy warto inwestować w wentylację mechaniczną? » Jak bezproblemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
 wentylacja mechaniczna pomoc w projektowaniu
wiem więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj udogodnienia montażowe w produktach ogrzewań podłogowych» Czy ogrzewanie wpływa na nasze zdrowie? »
wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Metody klimatyzacji - czy znasz je wszytkie »

klimatyzacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Automatyka kotłów na pelety
  • - Zapotrzebowanie na energię do klimatyzacji
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl