Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Zastosowanie energooszczędnego systemu ogrzewania budynku fermy drobiu

Use of an energy-saving heating system for poultry building
Farma drobiu
Farma drobiu
Fot. Balex Metal

W hodowli przemysłowej drobiu duże znaczenie ma bezpieczeństwo zdrowotne produkowanej żywności oraz stosowanie efektywnych energetycznie procesów technologicznych. Jednym z nich jest innowacyjny system grzewczy budynku fermy drobiu wykorzystujący promienniki podczerwieni, zintegrowany z systemem wentylacji mechanicznej. Umożliwia on uzyskanie większych przyrostów masy ptaków w korzystniejszych warunkach mikroklimatycznych oraz oszczędność energii o 40–50% w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

Jednym z priorytetów polityki energetycznej Unii Europejskiej jest racjonalizacja wykorzystania energii m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej procesów technologicznych w różnych sektorach gospodarki, w tym w rolnictwie. W swojej polityce gospodarczej Komisja Europejska udziela znaczącego wsparcia finansowego kompleksowi rolno-przemysłowemu (rys. 1). Fundusze te mogą być również przeznaczane na działania, które posłużą poprawie efektywności wykorzystania energii w sektorze rolniczym.

Rys. 1. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie trwałego wzrostu gospodarczego w zakresie zasobów naturalnych, w tym w szczególności sektora rolniczego, w krajach Unii Europejskiej w 2016 roku [1]
Rys. 1. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie trwałego wzrostu gospodarczego w zakresie zasobów naturalnych, w tym w szczególności sektora rolniczego, w krajach Unii Europejskiej w 2016 roku [1]

Udział w budżecie Unii Europejskiej środków finansowych skierowanych do sektora rolniczego, w tym na wsparcie produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności, innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, wydajnego i zrównoważonego użytkowania zasobów, wyniósł w 2016 roku 40,2% [1]. W roku 2017 była to również znacząca część budżetu UE, bo ok. 37% [2]. Z kolei w Polsce udział sektora rolniczego w wytworzeniu PKB stanowił w 2016 roku 2,4% [3], przy czym na jego powstanie zużyto 5,4% krajowej energii finalnej [4].

Średni wskaźnik zużycia energii w sektorze rolnym w krajach UE kształtuje się na poziomie 2,2% [5]. Dlatego tym bardziej należy szukać możliwości zmiany tej sytuacji i zbliżenia się w zakresie energochłonności rolnictwa do poziomu europejskiego. Działania, które mogą się przyczynić do zracjonalizowania zużycia energii w sektorze rolnym, wychodzą również na przeciw jednemu z priorytetów UE, jakim jest zrównoważenie wykorzystania zasobów, w tym i energii. W pracy [6] stwierdzono, że aby polskie rolnictwo było efektywne na tle innych krajów UE, należy między innymi ograniczyć o 61% zużycie energii.

W zakresie produkcji hodowlanej Unia Europejska przywiązuje ogromne znaczenie do bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności oraz poprawy i utrzymania odpowiedniego stanu zwierząt [7, 8]. W polskiej ustawie o ochronie zwierząt [9] znajdują się m.in. zapisy mówiące o konieczności zapewnienia zwierzętom hodowlanym opieki i właściwych warunków bytowania, wykluczających głód i pragnienie, niewygody związane z dyskomfortem, bólem, urazami i chorobami oraz umożliwiających normalne zachowanie, bez stresu i strachu.

Czytaj też: Ogrzewanie i wentylacja kurników >>>

W przypadku hodowli drobiu należy zadbać o zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, temperaturowo-wilgotnościowych i wymiany powietrza, oświetlenia pomieszczenia inwentarskiego, zagęszczenia ptaków w klatkach i in. Warunki mikroklimatyczne panujące w pomieszczeniu inwentarskim (tab. 1) mają znaczący wpływ na właściwe funkcjonowanie organizmów ptaków, ich stan zdrowia, a w konsekwencji na rezultat jakościowy i rentowność produkcji.

Tab. 1. Wymagania temperaturowe w pomieszczeniach inwentarskich dla wybranych gatunków drobiu [10]
Tab. 1. Wymagania temperaturowe w pomieszczeniach inwentarskich dla wybranych gatunków drobiu [10]

System ogrzewania w połączeniu z systemem wentylacji powinien zapewnić odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich. W przypadku niewłaściwego działania tego układu, przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza następuje wysuszenie błon śluzowych górnych dróg oddechowych ptaków, co prowadzi do zapaleń płuc.

Przy niskiej wilgotność powietrza pióra stają się bardziej łamliwe, a w pomieszczeniu zwiększa się ilość pyłów podrażniających drogi oddechowe. Suche powietrze może również przyczynić się do powstania mykoplazmozy [10].

Literatura

 1. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie roczne na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników za 2016 r., Strasburg 2017.
 2. Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors, 2017 Annual Management and Performance Report for the EU Budget, Brussels 2018.
 3. Polska – wskaźniki makroekonomiczne, GUS, Warszawa 2018.
 4. Efektywność wykorzystania energii w latach 2006–2016. Informacje sygnalne GUS, Warszawa 2018.
 5. Wysokiński M., Trębska P., Gromada A., Energochłonność polskiego rolnictwa na tle innych sektorów gospodarki, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, t. XIX, zeszyt 4.
 6. Baran J., Efektywność polskiego rolnictwa na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, „Wieś i Rolnictwo” 3(172), 2016.
 7. Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych (Dz.Urz. L 221 z 8.08.1998).
 8. Dyrektywa Rady 2007/43/WE w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (Dz.Urz. L 183 z 12.07.2007).
 9. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (DzU 2017, poz. 1840; DzU 2018, poz. 650 i 663).
 10. Kajdan-Zysnarska I., Warunki utrzymywania drobiu w świetle obowiązujących przepisów, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013.
 11. Clausen G., Delmote C., Ventilation, good indoor air quality and rational use of energy. Urban Air, Indoor Environment & Human Exposure. European collaborative actionReport nr 23, Eur. 2003.
 12. Piotrowski J., Faryniak L., The Application of Chromatography Method in the Research into Infiltration Heat Losses, Institute of Heating and Ventilating Warsaw University of Technology, Warsaw 1994, p. 111–114.
 13. CEN draft standard prEN 13779, Ventilation for buildings. Perfomance requirements for ventilation and air-conditioning systems, CEN Technical committee 156, Working group 7, Draft, CEN – Brussels 2001.
 14. ДБН В.1.2-11-2008. Основні вимоги до будівель і спорудЕкономія енергії: Державні будівельні норми України – Київ, Мінрегіонбуд України, 2008.
 15. Aerts J.M., Berckmans D.A., Virtual Chicken for Climate Control design: Static and Dynamic Simulations of Heat Losses, „Transactions of the ASAE”, 2004, Vol. 47, No. 5, p. 1765–1772.
 16. Conserving energy with infrared heating, „Plant Eng.” Barrington, Ill. United States: Journal Vol. 31, No. 8, 1977, p. 155–156.
 17. Желих В.М., Сподинюк Н.А., Патент України на корисну модель №32437. Нагрівальний пристрій для пташників. Заявка 12.05.2008, Опубл, 12.05.2008, Бюл. №9, 2008.

streszczenie

W artykule przeanalizowano system grzewczy budynku fermy drobiu z ogrzewaniem wykorzystującym promienniki podczerwieni, zintegrowany z systemem wentylacji mechanicznej. Zaproponowano nowe rozwiązanie techniczne do zastosowania w przemysłowej hodowli drobiu. W warunkach rzeczywistych zbadano i oceniono strefę wpływu okapu wyciągu powietrza zainstalowanego nad promiennikiem. Na podstawie badań efektywności działania układu odprowadzającego powietrze ustalono, że udział ciepła traconego przy wywiewie kształtuje się na poziomie 30% mocy cieplnej promiennika.abstract

The heating system of poultry building using infra-red emitters for heating, integrated with the mechanical ventilation system is analyzed in the article. A new technical solution for use in industrial poultry farming has been proposed. In real conditions, the impact zone of the air outlet umbrella installed above the radiator was examined and evaluated. Based on the tests of the efficiency of the air outlet system, it was found that the share of heat lost at the outflow is at the level of 30% of the heat output of the emmiter.


 

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!
Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + NOWOŚĆ: roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni), tylko w ramach promocji redakcyjnych.
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   29.10.2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Gdzie produkowane są komponęty do klimatyzacji i wentylacji » Zapoznaj się z nowymi technologiami w systemach ogrzewania podłogowego »
kompotenety do wentylacji ogrzewanie podłogowe
czytam więcej » przeczytam dziś »

 


Naczynie przeponowe – dlaczego jest aż tak ważne? »

projektowanie

 Czy warto inwestować w wentylację mechaniczną? » Jak bezproblemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
 wentylacja mechaniczna pomoc w projektowaniu
wiem więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj udogodnienia montażowe w produktach ogrzewań podłogowych» Czy ogrzewanie wpływa na nasze zdrowie? »
wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Metody klimatyzacji - czy znasz je wszytkie »

klimatyzacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Automatyka kotłów na pelety
 • - Zapotrzebowanie na energię do klimatyzacji
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl