Program „Czyste Powietrze” – wymagania techniczne i projektowe, beneficjenci oraz warunki wsparcia

Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze
Fot. MOS

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych w celu efektywnego zarządzania energią. Działania te mają nie tylko pomóc chronić środowisko, ale i zmniejszyć wydatki na ogrzewanie.

W artykule:

• Warunki podstawowe programu
• Beneficjenci, warunki dofinansowania, pożądane działania
• Wymagania dla wyrobów, dla prac termomodernizacyjnych, dla środowiska i dla dokumentacji projektowej i audytu

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy tekiego budynku. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • dotacja lub pożyczka,
 • dotacja i pożyczka łącznie.

Maksymalny koszt, od którego liczona jest dotacja, wynosi 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji przekroczą tę kwotę, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu wynosi 7 tys. zł.

Warunki podstawowe

Warunki podstawowe programu to:

1. dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu;

2. dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania. Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Beneficjenci

1. Osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Jeśli budynek jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

2. Osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem, od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez aplikację internetową „Portal Beneficjenta” na stronie WFOŚiGW (zalecane) lub w formie papierowej.

Warunki dofinansowania

 • Oprocentowanie zmienne pożyczki nie może być wyższe niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniejsze niż 2% rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 15 lat.
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie nie może być dłuższa niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 24 miesiące od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Czytaj też: „Czyste powietrze”, czyli 103 mld zł na walkę ze smogiem do 2029 roku >>>

Działania, na które można uzyskać dotacje i pożyczki

W nowych budynkach jednorodzinnych można uzyskać wsparcie, jeśli w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród (ściany stropy, okna, itd.) obowiązujące od 31 grudnia 2020 wg rozporządzenia WT dla:

 • kosztów związanych z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami;
 • kosztów zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie tylko w formie pożyczki): kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W budynkach istniejących na:

 • koszty demontażu źródeł ciepła na paliwa stałe (m.in. kotła na węgiel, na biomasę, pieca kaflowego, kominka, pieca wolnostojącego typu koza, trzonu kuchennego) oraz ich wymiany na urządzenia i instalacje: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami;
 • koszty docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego;
 • koszty docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
 • koszty wymiany i montażu stolarki zewnętrznej, w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych;
 • koszty montażu lub modernizacji instalacji wewnętrznych ogrzewania i c.w.u., w tym montażu zaworów z głowicami termostatycznymi;
 • koszty zakupu i montażu instalacji OZE (tylko w formie pożyczki): kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych;
 • koszty zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany usług oraz zakupu i montażu urządzeń, instalacji i wyrobów budowlanych wchodzących w zakres przedsięwzięcia zawiera tab. 1 i tab 2.

Tabela 1. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dokumentacji usług oraz kosztów kwalifikowanych prac termomodernizacyjnych wchodzących w zakres rzeczowy przedsięwzięcia.
Tabela 1a. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dokumentacji usług oraz kosztów kwalifikowanych prac termomodernizacyjnych wchodzących w zakres rzeczowy przedsięwzięcia.
Tabela 2. Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane zakupu i montażu urządzeń wchodzących w zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady programu „Rodzina 500 plus”). Progi dochodu i dotacji oraz pożyczek podano w tab. 3.

Tabela 3. Intensywność dofinansowania w zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
Tabela 3. Intensywność dofinansowania w zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

Wymagania dla wyrobów

Wyroby budowlane i urządzenia objęte programem dofinansowania i pożyczek muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu handlowego, posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia CE lub B). Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. Okna i drzwi zewnętrzne jako wyroby budowlane muszą posiadać pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru.

Pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru muszą posiadać również następujące urządzenia i instalacje: kotły gazowe kondensacyjne, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne.

W przypadku źródeł ciepła wnioskodawca musi udokumentować spełnienie wymagań programu poprzez okazanie stosownych certyfikatów lub etykiet klasy energetycznej.

Program ustanawia szczegółowe wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i robót. Na przykład kotły na paliwa gazowe lub olej opałowy muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A. Węzeł cieplny musi mieć nominalną sprawność wymiany energetycznej min. 98%.

W przypadku montażu kotła na węgiel lub biomasę dopuszczalny jest tylko ten rodzaj paliwa, którego parametry zostały określone w instrukcji eksploatacji kotła oraz obowiązujących przepisach prawnych.

 • Zamontowane kotły na paliwa stałe muszą spełniać co najmniej minimum wymogów dotyczących ekoprojektu dla tych urządzeń.
 • Nie dopuszcza się stosowania kotłów, w konstrukcji których stosowany jest ruszt awaryjny.
 • Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi prawa miejscowego.
 • W budynkach istniejących, w których montowane jest źródło ciepła, tj. kocioł na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), musi ono spełniać co najmniej wymogi 5 klasy normy PN-EN 303­-5:2012 lub nowszej.

Pompy ciepła w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 lub PN-EN ISO 9806 albo znak jakości Solar Keymark.

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi mieć sprawność temperaturową odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągniętą przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z PN-EN 308 oraz maksymalną wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3, a także układ automatyki sterującej umożliwiający dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Izolacje termiczne rurociągów i armatury powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (WT).

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[program czyste powietrze,emisja pyłów,emisja zanieczyszczeń,energooszczędność,energoefektywność,ochrona środowiska]

   03.12.2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Jak uzyskać do 5000 zł za polecenie instalacji na gaz »

ogrzewanie na gaz


 

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co osuszy powierznię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje PV z magazynami energii
 • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl