Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura

Pumping stations for fixed water firefighting extinguishing systems – nomenclature
Urządzenia przeciwpożarowe
Urządzenia przeciwpożarowe
Fot. pixabay.com

Poprawna nomenklatura w ochronie przeciwpożarowej, w tym w procesie składania wniosków o krajowe oceny techniczne, jest bardzo ważna, gdyż w zależności od zastosowanej nazwy zmienia się zamierzone zastosowanie wyrobu, a czasem również wymagania prawne. Z tych powodów konieczne jest odwoływanie się do definicji zawartych w prawie – ustawach i rozporządzeniach oraz normach.

W branży ochrony przeciwpożarowej w zależności od zastosowanej nazwy zmienia się zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego, a często również wymagania prawne go dotyczące (dotyczy np. hydroforów), dlatego nazewnictwo jest tu bardziej istotne niż np. w branży sanitarnej. Zagadnienia związane ze stałymi urządzeniami gaśniczymi wymagają znajomości prawa oraz obowiązujących norm i standardów, dlatego w celu poprawnej interpretacji przepisów konieczne jest odwoływanie się do definicji powołanych w normach, ustawach i rozporządzeniach.

W obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym wyrobów budowlanych [1] wprowadzone zostały nowe terminy odnoszące się do wyrobów objętych obowiązkiem wydania krajowej deklaracji właściwości użytkowych [2]. W zakresie stałych urządzeń gaśniczych wodnych najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w grupie 10 w kontekście pompowni przeciwpożarowych i pomp pożarowych oraz ich elementów składowych [3], a największą niespodzianką jest wprowadzenie pojęcia „pompy do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych”. 

Czytaj też: Alternatywne metody wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu zgodnie z prawem krajowym i unijnym – wyroby przeciwpożarowe >>

Pompy pożarowe

„Pompy pożarowe” (ang. fire pump/series fire pump unit [4]/packages [5]) to termin bardzo ogólny i nie sposób podać ich jedną definicję. W zależności od wytycznych, standardów i norm pompą pożarową może być każda pompa, która spełni odpowiednie wymagania odnoszące się zawsze co najmniej do charakterystyki zasadniczej urządzenia, konstrukcji i napędu. Ze względu na szeroki zakres pojęcia zamierzone zastosowanie tych wyrobów obejmuje wszystkie pompy i zestawy biorące jakikolwiek udział w zasilaniu wodą urządzeń wykorzystywanych do tłumienia bądź gaszenia pożaru.Zgodnie z definicją standardu NFPA [4] są to pompy zapewniające wydatek oraz ciśnienie przeznaczone specjalnie do ochrony przeciwpożarowej. Jednostka pompowa (ang. fire pump unit) składa się z połączonych ze sobą: pompy pożarowej, napędu, sterownika i akcesoriów.

Zestaw jednostek pompowych składa się z połączonych szeregowo jednostek, gdzie pierwsza pobiera wodę ze źródła zaopatrzenia w wodę, a każda kolejna podnosi ciśnienie generowane przez poprzednią pompę.Amerykański standard [5] instytucji certyfikującej wyroby FM Approvals, będącej częścią organizacji ubezpieczeniowej FM Global, definiuje pompy pożarowe jako pompy dostarczające wodę do instalacji przeciwpożarowych, natomiast zestaw pomp pożarowych ma się składać z połączonych ze sobą, wymienionych w standardzie podzespołów, do których należą m.in. pompa pożarowa, napęd, sterownik, odpowietrznik.

Norma PN-EN 12845 [6] nie używa określenia „pompy pożarowe”, a jedynie stawia wymagania wyrobom budowlanym nazwanym ogólnie „pompy”.Rozporządzenie [7] traktuje pompy w pompowniach przeciwpożarowych jako urządzenia przeciwpożarowe, dla których warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość działania, a za pompownię przeciwpożarową można uważać pompownię zasilającą w wodę instalację lub sieć wodociągową przeciwpożarową. 

Zgodnie z zapisami krajowej oceny technicznej [8, 9]: „Pompy pożarowe są przeznaczone do podnoszenia ciśnienia wody w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych”. Zatem na podstawie powyższych definicji pompami pożarowymi lub zestawami pomp pożarowych można nazwać dowolne pompy hydrauliczne zasilające w wodę instalacje lub sieci wodociągowe przeciwpożarowe, spełniające określone wymagania norm, wytycznych, standardów lub innych dokumentów oceny w zakresie zasadniczych charakterystyk. Zgodnie z tą definicją nie ma znaczenia, czy pompy przeznaczone są do zasilania instalacji tryskaczowych, zraszaczowych, mgły wodnej, instalacji hydrantowych czy innych instalacji ppoż.

 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 2018, poz. 1233).
 2. Gawryluk N., Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym, https://www.linkedin.com/pulse/wprowadzanie-do-obrotu-wyrob%C3%B3w-budowlanych-zgodnie-z-prawem-gawryluk/ (dostęp 25.09.2018).
 3. Gawryluk N., Alternatywne metody wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu zgodnie z prawem krajowym i unijnym – wyroby przeciwpożarowe, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2018. 
 4. NFPA 20 2016 Edition Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.
 5. Approval Standard for Centrifugal Fire Pumps (Horizontal, End Suction Type), Class Number 1319, January 2018, FM Approvals.
 6. PN-EN 12845:2015-10 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja (wersja angielska).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109/2010, poz. 719).
 8. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/ 0035-1005, wydanie 1.
 9. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/ 0053-1005, wydanie 1.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU nr 124/2009, poz. 1030).
 11. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DzU nr 72/2001, poz. 747).
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74/1999, poz. 836).
 13. PN-ISO 8421-4:1998 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Wyposażenie gaśnicze.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.Urz. UE nr L 88 z 4.04.2011).
 15. PN-EN 671-1:2012 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 2016, poz. 1966).
 17. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wartosc-znamionowa;4001953.html.
 18. VdS Guidelines for water extinguishing systems – Sprinkler Pumps – Requirements and test methods, VdS 2100-07:2013-05.
 19. prEN 12259-12:2004 Fixed firefighting systems – Components for sprinkler and water spray systems – Part 12: Pumps.
 20. prEN 12259-12:2017 Fixed firefighting systems – Components for sprinkler and water spray systems – Part 12: Pumps.
 21. Decyzja Komisji (UE) 2017/145 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utrzymania z ograniczeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 14904:2006 Nawierzchnie terenów sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
 22. Jędral W., Pompy wirowe, Oficyna Wydawnicza PW, wydanie II zmienione, Warszawa 2014.

W artykule:

• Pompy pożarowe
• Pompy do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych
• Instalacje hydrantowe, stałe urządzenia gaśnicze wodne
• Pozostałe definicje

streszczenie

Na rynku ochrony przeciwpożarowej utarły się często bezpodstawne definicje niektórych urządzeń lub wyrobów budowlanych, które nierzadko powodują problemy przy składaniu wniosków o krajowe oceny techniczne czy uzgadnianiu projektu, a niektóre błędne definicje są powtarzane w publikacjach. Artykuł przedstawia najważniejsze definicje z zakresu pompowni przeciwpożarowych, zgodnie z normami lub aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których obowiązują Europejskie Normy lub wytyczne NFPA.abstract

Currently on the fire protection market there are often used unfounded definitions of some devices or construction products, which often cause problems when submitting applications for National Technical Assessments or with project arrangements, furthermore some incorrect definitions occur repeatedly in publications. This article presents the most important definitions in the field of fire-fighting pumping, in accordance with the standards or legal acts in force in the country, the European Union and the United States and other countries in which European Standards or NFPA guidelines apply.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[popownie stałych urządzeń, woda, urządzenia gaśnicze, ochrona przeciwpożarowa, ochrona ppoż., pompownia przeciwpożarowa, pompy pożarowe, instalacje wodociągowe przeciwpożarowe]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + NOWOŚĆ: roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni), tylko w ramach promocji redakcyjnych.
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   29.11.2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Gdzie produkowane są komponęty do klimatyzacji i wentylacji » Zapoznaj się z nowymi technologiami w systemach ogrzewania podłogowego »
kompotenety do wentylacji ogrzewanie podłogowe
czytam więcej » przeczytam dziś »

 


Naczynie przeponowe – dlaczego jest aż tak ważne? »

projektowanie

 Czy warto inwestować w wentylację mechaniczną? » Jak bezproblemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
 wentylacja mechaniczna pomoc w projektowaniu
wiem więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 Poznaj udogodnienia montażowe w produktach ogrzewań podłogowych» Czy ogrzewanie wpływa na nasze zdrowie? »
wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Metody klimatyzacji - czy znasz je wszytkie »

klimatyzacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Automatyka kotłów na pelety
 • - Zapotrzebowanie na energię do klimatyzacji
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl