Pełny numer Rynku Instalacyjnego 7-8/2020 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu »

Pomieszczenia kotłowni gazowych

Wymagania dla kotłowni na paliwo gazowe o gęstości mniejszej niż 1
Wymagania dotyczące efektywności energetycznej gazowych urządzeń grzewczych spowodowały, że do obrotu wprowadzane są praktycznie wyłącznie kotły kondensacyjne
Wymagania dotyczące efektywności energetycznej gazowych urządzeń grzewczych spowodowały, że do obrotu wprowadzane są praktycznie wyłącznie kotły kondensacyjne
Fot. Viessmann

W przypadku budynków nowych i modernizowanych spośród gazowych urządzeń grzewczych mamy do wyboru praktycznie tylko kotły kondensacyjne. Ich kompaktowa budowa daje szerokie możliwości montażu, a przepisy stawiają mniej wymagań pomieszczeniom, w których urządzenia te mogą być montowane.

W artykule:

• Kotłownie o łącznej mocy cieplnej do 30 kW
• Kotłownie o łącznej mocy cieplnej od 30 do 60 kW
• Kotłownie o łącznej mocy cieplnej od 60 do 2000 kW

Wymagania dotyczące efektywności energetycznej gazowych urządzeń grzewczych spowodowały, że do obrotu wprowadzane są praktycznie wyłącznie kotły kondensacyjne. W ostatnich latach w ich budowie i wielkości producenci dokonali istotnych zmian. Te zmiany z kolei wpływają na efektywność wykorzystania miejsca w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach publicznych. W przepisach i normach dotyczących wymagań dla kotłowni gazowych na gaz ziemny nadal znajdziemy regulacje, które powstawały ponad 20 lat temu. Kotły miały wówczas większe gabaryty, otwartą komorę spalania, wiele z nich oferowano w wykonaniu stojącym.

Obecnie gazowe kotły kondensacyjne przy mocy powyżej 30 kW, a nawet 60 kW, to urządzenia na tyle małe, że mieszczą się szafce kuchennej. Ponadto estetyka ich wykonania i wzornictwo oraz stosowanie ze zbiornikami na c.w.u. w ramach zestawu kompaktowego predysponują je do lokalizowania nawet w przedpokojach czy holach domów. Kolejny trend to łączenie kotłów kondensacyjnych w układy kaskadowe pozwalające uzyskać duże moce – kilkuset kW do nawet 1 MW na bardzo małej powierzchni pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię. Poniżej wskazano najważniejsze regulacje prawne oraz zalecenia norm i producentów dotyczące wymagań dla kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.

Kotłownie o łącznej mocy cieplnej do 30 kW

Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy do 30 kW może być zamontowany w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi, w tym w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach na dowolnej kondygnacji budynku oraz w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych (§ 170), z zachowaniem wymagań § 175 WT – który ogranicza moc kotłów oraz stawia wymagania przewodom spalinowym, jeśli są wyprowadzane przez ściany zewnętrzne budynku (o tym poniżej). Minimalna kubatura pomieszczenia, w którym może być zamontowany kocioł o mocy do 30 kW z zamkniętą komorą spalania (grupa C), wynosi 6,5 m3, a dla kotłów z otwartą komorą spalania (grupa B) – 8 m3 (§ 172). Dopuszczalny wskaźnik mocy cieplnej 4,65 kW/m3 (§ 172) nie dotyczy kotłów z zamkniętą komorą spalania, tylko tych z komorą otwartą (grupa B).

W WT nie znajdziemy wymagań dotyczących odporności ogniowej ścian, stropów i drzwi pomieszczeń, w których montowane są kotły gazowe o mocy 30 kW. Wymagana jest natomiast minimalna wysokość pomieszczenia 2,2 m, a w budynku istniejącym dopuszcza się 1,9 m (§ 172). Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna wynosić minimum 1 m, aby umożliwić jego obsługę.

Niezależnie od mocy zamontowanych kotłów gazowych zabronione jest instalowanie gazomierzy w pomieszczeniu kotłowni.

Przewody spalinowe z kotłów gazowych, niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta urządzenia (§ 174). Długość odcinka pionowego przewodu spalin za kotłem nie może być mniejsza niż 22 cm, a minimalna wysokość komina (od wlotu do wylotu) to 2 m.

Wspomniane wyżej ograniczenie dotyczące maksymalnej mocy kotła z zamkniętą komorą spalania (grupa C), z którego spaliny odprowadzane są przez ścianę zewnętrzną budynku za pomocą indywidualnych koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych lub oddzielnych przewodów powietrznych i spalinowych, wynosi 5 kW w budownictwie wielorodzinnym oraz 21 kW w domach jednorodzinnych i budynkach zagrodowych rekreacyjnych. Obowiązują ponadto ograniczenia dla lokalizacji wylotów przewodów spalinowych w ścianach zewnętrznych (§ 175). Wyloty przewodów umiejscowionych w ścianach zewnętrznych budynków wielorodzinnych nie powinny się znajdować względem siebie w odległości mniejszej niż 3 m i odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie może być mniejsza niż 0,5 m. Ryzalit to występ z lica w elewacji budynku prowadzony od fundamentów po dach, stanowiący część budynku. Kolejne ograniczenie dla przewodów spalinowych wyprowadzanych przez ściany budynku to minimalna wysokości 2,5 m nad poziomem terenu. Mogą się one znajdować poniżej 2,5 m, ale nie mniej niż 0,5 m nad poziomem terenu tylko w przypadku, gdy do najbliższego miejsca rekreacyjnego lub placu zabaw dla dzieci jest więcej niż 8 m.


Rys. Schemat ideowy instalacji kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego; Rys. Termet

Warunki techniczne w odniesieniu do kotłowni na paliwa gazowe przywołują także normę PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania [2]. Dla pomieszczeń o łącznej mocy kotłów do 30 kW WT przywołują zalecenia normy dotyczące m.in. usytuowania kotłów, wymagań dla ścian i podłóg, oświetlenia oraz dostarczenia wody do kotłów i odprowadzania wody. Norma zaleca, aby przylegająca do kotła podłoga lub ściana wykonana była z materiałów niepalnych. W przypadku wykonania podłogi lub ściany z materiałów palnych powierzchnia w odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła powinna być pokryta trwale materiałem niepalnym. Podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana z materiałów palnych.

Ponadto norma zaleca zachowanie takiej odległości od przegród, która zapewni dostęp do kotła w celu jego obsługi, konserwacji i czyszczenia. Odległość przodu kotła od przegrody nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomieszczenie z kotłami powinno mieć oświetlenie sztuczne, zaleca się, by miało także oświetlenie naturalne.

Norma zaleca również doprowadzenie do kotła instalacji dostarczającej wodę o jakości wymaganej dla wody kotłowej oraz zapewnienie instalacji dla potrzeb odprowadzania wody. Należy przez to rozumieć, że w pomieszczeniu powinna się znajdować kratka ściekowa lub zlew/umywalka czy wanna. Dla kotłów kondensacyjnych oddalonych od wlotu do instalacji kanalizacyjnej montuje się pompkę odprowadzającą skropliny.

Warunki techniczne stawiają bardzo ogólne wymagania dla odprowadzania skroplin z przewodów kominowych ze spalinami mokrymi (§ 146): Przewody spalinowe (...) powinny być wyposażone (...) w przypadku występowania spalin mokrych – także w układ odprowadzania skroplin. O tym wymaganiu czasami się zapomina, mimo że zalecenia producentów kotłów kondensacyjnych zawierają wyraźne wskazówki, by instalacja skroplin wykonana była z materiału odpornego na korozję, przyłącze na odprowadzenie skroplin nie było blokowane, a przewody miały spadek. Kotły kondensacyjne o mocy do 30 kW przy intensywnej pracy mogą wytwarzać nawet do 3 l skroplin na godzinę.

Kwestii wentylacji i wysokości pomieszczeń z kotłami o mocy do 30 kW poruszonych w normie PN-B-02431-1 WT nie przywołują. Zagadnienia te uregulowane są w WT w przepisach dotyczących wentylacji danych pomieszczeń, w tym tych, w których dopuszcza się montaż kotłów gazowych. W § 170.1 WT stanowią, że urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych. Normą tą jest PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania [3]. Określa minimalne strumienie powietrza wywiewanego dla różnych pomieszczeń (niezależnie od wielkości mieszkania).

Czytaj też: Zestawy hydrauliczne do kotłowni dla instalacji hybrydowych >>

O ile w przypadku gazowych kotłów z zamkniętą komorą spalania nie ma problemu z wentylacją pomieszczeń, w odniesieniu do kotłów gazowych z otwartą komorą spalania strumień objętości powietrza wentylacyjnego musi wynosić dla kuchni co najmniej 70 m3/h, a dla łazienki 50 m3/h. Przykładowa ilość powietrza do spalania gazu przez kocioł pracujący z mocą 24 kW (np. na potrzeby c.w.u.) wynosi 35 m3/h, a pracujący z mocą 9 kW (dla c.o.) ok. 13 m3/h. Ponadto dla gazowych kotłów z otwartą komorą spalania (typ B) istotne są wymagania wspomnianego wyżej § 172 WT dotyczące maksymalnego obciążenia cieplnego na 1 m3 kubatury pomieszczenia.

Wiele instrukcji producentów we fragmentach odnoszących się do wentylacji kotłowni zawiera odwołania do normy PN-B-02431-1 dotyczącej kotłowni gazowych. Jednak WT nie przywołują tych zapisów do obowiązkowego stosowania. Norma ta zaleca dla wentylacji nawiewnej, żeby w pomieszczeniu kotłów o mocy do 30 kW znajdował się niezamykany otwór o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, położony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi. Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2. Natomiast dla wentylacji wywiewnej norma zaleca niezamykany otwór o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu. Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej w przypadku przyłączenia kotłów do kanałów spalin o ciągu grawitacyjnym jest niedopuszczalne. Minimalna średnica przewodu spalinowego dla kotła atmosferycznego to ø 140 mm i norma zaleca obliczanie ciągu.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[wymagania,wymagania dla pomieszczeń kotłowni,kotłownie gazowe,efektywność energetyczna,kotłownie,kocioł gazowy,maksymalna moc kotła]

   03.11.2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Czego powinieneś się spodziewać po pompie wodnej? »

Skorzystaj z platformy B2B dla instalatora »
pompa wodna termomodernizacja
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 


Co zamontować na kominie » Nowoczesne krany - jak działają »
wiem więcej » poznaj dziś »

 10 błędów w instalacji kanalizacji w domu jednorodzinnym » Energooszczędne źródła ciepła - zaprojektuj i wybuduj »
kanalizacja pompy ciepła
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Przyszłość elektryka na polskim rynku pracy w ocenie badanych »


 Zdradzamy sposób na szybką naprawę usterki w wentylatorze »

Nowatorski sposób na wentylację pomieszczeń pracowniczych »
wentylator klimatyzacja
doceniam jakość » korzystam z udogodnień »

 


 


Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

Na czym polega automatyzacja w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skorzystaj z kalkulatora doboru i wyceny grzejników »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Czy może być jeszcze lepszy system do odzysku ciepła? »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj tajemnice niezawodnej armatury »

wentylatory do łazienke

 1 sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Pompy ciepła w przemyśle - poznaj ich zastosowanie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Układy hybrydowe w ogrzewaniu
  • - Bezprzewodowe systemy wentylacji
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent

Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,

a otrzymasz link do

mini e-book

"Jakość powietrza w szkołach
i przedszkolach 2021"

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl