Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Biomasa i biopaliwa – pelet drzewny

Biomass and biofuels – wood pellets
Pelet jest to zagęszczona uformowana biomasa drzewna z dodatkami lub bez, ze złamanymi końcami.
Pelet jest to zagęszczona uformowana biomasa drzewna z dodatkami lub bez, ze złamanymi końcami.
pixabay.com

Pelet jest materiałem łatwym w transporcie, a jego magazynowanie w kotłowni nie wymaga specjalnych warunków. Nadaje się do spalania w kotłach małych i średnich działających automatycznie, niewymagających stałej obsługi. Urządzenia takie będą miały coraz większy udział w rynku kotłów na paliwa stałe wraz z wejściem kolejnych wymagań dotyczących poziomu energii pierwotnej oraz lokalnych regulacji związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

„Wzrost poziomu życia oraz ogólny rozwój niesie ze sobą zwiększenie zapotrzebowania na energię cieplną. Znaczna część energii wytwarzana jest przez spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, paliwa ropopochodne oraz gaz. Zasoby naturalne poszczególnych paliw w sposób oczywisty kurczą się, zaś w najbliższych dziesięcioleciach zostaną wyczerpane złoża, które uznawane są za łatwo dostępne. Zwiększające się zapotrzebowanie na energię oraz kurczące się zasoby paliw powodują stały wzrost ich cen. Wykorzystanie paliw kopalnych niesie różnego rodzaju niebezpieczeństwa, między innymi zachwianie bilansu w ekosystemie pomiędzy produkcją a pochłanianiem dwutlenku węgla, mogące wpływać na ogólne ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie atmosfery itd. Alternatywę dla powyższego stanu w wybranym zakresie małych i średnich mocy może stanowić pozyskiwanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, np. przez spalanie biopaliw w specjalnie przeznaczonych do tego kotłach” [1].

Biomasa i biopaliwa

Substancją wyjściową do produkcji biopaliw jest biomasa. Wyróżnić można biomasę pochodzenia leśnego, rolnego oraz biomasę z odpadów organicznych. Ustawodawca rozszerza pojęcie biomasy o biomasę pochodzenia zwierzęcego oraz pozostałe odpady ulegające biodegradacji [2]. Zgodnie z rozporządzeniem z 2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii [3]: Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

Czytaj też: Analiza kosztów ogrzewania budynku jednorodzinnego dla standardu WT 2017 i WT 2021 >>

Nowa definicja biomasy znajduje się w ustawie o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku [10], która podlegała kolejnym nowelizacjom (DzU 2018, poz. 2389 i 2245, DzU 2019, poz. 42, 60, 730, 1495, 1524). Wprowadza ona pojęcie biomasy i biomasy pochodzenia rolniczego – pod pojęciem biomasy należy rozumieć: ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Natomiast za biomasę pochodzenia rolnego uznaje się: biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty.

---

Literatura

 1. Ojczyk Grzegorz, Zima Wiesław, Spalanie biopaliw stałych – problemy eksploatacyjne, Jubileuszowa Konferencja Kotłowa 2009 z okazji 60-lecia Fabryki Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu, Szczyrk, Orle Gniazdo, 13–15 października 2009.
 2. Ojczyk Grzegorz, Kotłownia na biomasę (2). Biopaliwa stałe, „Magazyn Instalatora” nr 2/2009.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (DzU 2008, nr 156, poz. 969, z późn. zm.).
 4. ÖNORM M 7135:2000 Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbelassener Rinde. Pellets und Briketts. Anforderungen und Prüfbestimmungen.
 5. DIN 51731 Prüfung fester Brennstoffe. Preßlinge aus naturbelassenem Holz. Anforderungen und Prüfung.
 6. SS 187120:1998 Biobränslen och torv-Bränslepellets-Klassificering (Biofuels and peat-Fuel pellets-Classification), Swedish Standards Institution, Stockholm, SIS Standard.
 7. CTI-R04/5 Caratterizzazione del pellet a fini energetici, 2004.
 8. ÖNORM M 7136:2002 Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbelassener Rinde, Pellets, Qualitäts-sicherungin der Transport- und Lagerlogistik.
 9. ÖNORM M 7137:2003 Presslinge aus naturbelassenem Holz – Holzpellets, Anforderungen an die Pelletslagerung beim Endkunden.
 10. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU 2015, poz. 478).
 11. PN-EN 14961-1:2010 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 1: Wymagania ogólne.
 12. PN-EN 14961-2: 2011 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 2: Pelety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych.
 13. PN-EN 14961-3: 2011 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 3: Brykiety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych.
 14. PN-EN 14961-4: 2011 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 4: Zrębki drzewne do zastosowań nieprzemysłowych.
 15. PN-EN 14961-5: 2011 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 5: Drewno opałowe do zastosowań nieprzemysłowych.
 16. PN-EN 14961-6: 2012 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 6: Pelety niedrzewne do zastosowań nieprzemysłowych.
 17. PN-EN ISO 17225-1: 2014 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 1: Wymagania ogólne.
 18. PN-EN ISO 17225-2: 2014 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 2: Klasyfikacja peletów drzewnych.
 19. PN-EN ISO 17225-3: 2014 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 3: Klasy brykietów drzewnych.
 20. PN-EN ISO 17225-4: 2014 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 4: Klasy zrębków drzewnych.
 21. PN-EN ISO 17225-5: 2014 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 5: Klasy drewna kominkowego.
 22. PN-EN ISO 17225-6: 2014 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 6: Klasy peletów nie drzewnych.
 23. PN-EN ISO 17225-7: 2014 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 7: Klasy brykietów niedrzewnych.
 24. Lechowska Agnieszka, Maludziński Bogusław, Ojczyk Grzegorz, Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, Tom IV. Ochrona cieplna budynków, technologia zgazowania, źródła energii – racjonalizacja zużycia, instalacje centralnego ogrzewania, systemy zaopatrzenia w ciepłą wodę, Tabor A. red., Politechnika Krakowska, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, Kraków 2009.
 25. Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin, Ojczyk Grzegorz, Plaskacz-Dziuba Marta, Piechota Grzegorz, Technologie helioenergetyczne, monografia, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2013.
 26. Wandrasz Janusz W., Wandrasz Andrzej J., Paliwa formowalne, Seidel-Przywecki, Warszawa 2006.
 27. Olsztyńska Ilona, Pellety drzewne i ich certyfikacja, SGS Polska, czerwiec 2017, https://magazynbiomasa.pl/pellety-drzewne-i-ich-certyfikacja/.

W artykule:

• Biomasa i biopaliwa
• Biopaliwa
• Pelety

streszczenie

W artykule przywołano definicje biomasy wraz z jej podziałem ze względu na stan skupienia. Pelet jest paliwem formowalnym i należy do grupy biopaliw stałych. Jego właściwości fizyczne oraz energetyczne określały normy krajowe. Obecnie ogłoszone zostały grupy nom europejskich specyfikujących i klasyfikujących biopaliwa stałe, w tym pelety drzewne. W nowych normach usystematyzowano także pelety z biomasy innej niż pochodzenia drzewnego. W artykule podano podstawowe właściwości peletu drzewnego w oparciu o normy przedmiotowe. Opisano również sposoby konfekcjonowania, magazynowania i transportu peletów.abstract

The article quotes definitions of biomass and its breakdown by physical state. Pellet is a shapeable fuel and is classified in the group of solid biofuels. Its physical and energetic properties are provided for in local standards. Currently, groups of European norms have been announced, specifying and classifying solid biofuels, including wood pellets. The new norms also classify biomass pellets other than wood. The article presents basic properties of wood pellet, on the basis of common standards. The end of the paper describes conditioning, storage and transport methods of pellets.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[pelet, biopaliwo, biopaliwa, biomasa, biomasa drzewna, materiały biodegradowalne]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
NOWOŚĆ Dostęp on-line edukacyjny - 63,00 zł
prenumerata dla studentów : dostęp elektroniczny
PROMOCJA Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
PROMOCJA Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   02.12.2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Poznaj rodzaje wymienników ciepła »

Zapewnij większe bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym pompom ppoż »
wymienniki ciepła film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła »

ogrzewanie hybrydowe

 Poznaj fenomen nowoczesnych studni wodomierzowych »

Obejrzyj 20 minutowe szkolenie z pompowni ppoż »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zapewnij kompleksową cyrkulację powietrza w budynku »

systemy wentylacyjne

 Obejrzyj film z montażu pompy cyrkulacyjnej »

Na czym polega fenomen pomp wodnych »
 film pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jak usprawnić obieg i odzysk wody w gospodarstwie domowym » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Szczelność powietrza budynków
 • - Systemy regulacyjne HVAC i BMS
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl