Pełny numer Rynku Instalacyjnego 7-8/2020 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu »

Wpływ zastosowania baterii czerpalnych na zużycie wody w budynkach

The effect of the use of mixer taps on water consumption in buildings
Jednym z kluczowych elementów dla działań oszczędnościowych są baterie czerpalne, które stanowią końcowy element instalacji wodociągowej
Jednym z kluczowych elementów dla działań oszczędnościowych są baterie czerpalne, które stanowią końcowy element instalacji wodociągowej
pixabay.com

Zastosowanie efektywnych baterii czerpalnych pozwala znacznie zredukować zużycie wody w gospodarstwach domowych. W zależności od stosowanych rozwiązań możliwe jest osiągnięcie oszczędności wody sięgających ponad 50%. Przyjmowanie podczas projektowania instalacji sanitarnych normatywnych wypływów wody dla baterii czerpalnych – ustanowionych ponad 25 lat temu – może powodować duże przewymiarowanie instalacji.

Intensywny wzrost gospodarczy, rozwój krajów uprzemysłowionych oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii przyczyniły się do zwracania coraz większej uwagi na oszczędne gospodarowanie odnawialnymi zasobami naturalnymi. Jednym z przykładów takiego bogactwa przyrody jest woda, która krąży i nieustannie podlega procesom odnawiania w tzw. cyklu hydrologicznym. Należy zaznaczyć, że pomimo występowania cyklu hydrologicznego zasoby wody słodkiej (pitnej) mogą się okazać w nieodległej przyszłości niewystarczające. Rosnące zapotrzebowanie na wodę wynikające m.in. ze wzrostu liczby ludności oraz rozwoju przemysłu wywołuje istotne zmiany w światowym bilansie wodnym. Zachodzące zmiany klimatu również znacząco przyczyniają się do zmniejszania zasobów wody słodkiej. Procesy te wpływają m.in. na zwiększający się koszt jej pozyskania i rosnący problem niedoboru wody zdatnej do picia.

Czytaj też: Hydrofor – kiedy ten rodzaj pompy wodnej przyda się w domu? >>

Woda stanowi też nieodzowne medium instalacji wodociągowych występujących w budynkach. Zanim jednak dotrze ona do konkretnych odbiorców, wymagane jest zrealizowanie kilku istotnych zadań, takich jak:

 • określenie bilansu zapotrzebowania na wodę w budynku,
 • zaprojektowanie niezbędnej liczby węzłów sanitarnych,
 • przyjęcie odpowiedniej liczby przyborów czerpalnych,
 • wykonanie właściwego rozprowadzenia przewodów,
 • dobranie średnic przewodów,
 • wyznaczenie strat ciśnienia w instalacji wodociągowej,
 • dobranie odpowiedniej armatury pomiarowej, regulacyjnej, odcinającej przepływ, urządzeń podwyższających ciśnienie oraz zabezpieczających przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia.

Dokonuje się tego na podstawie norm i wytycznych przeznaczonych do projektowania instalacji wodociągowych w budynkach [1–3]. Niestety w tego typu materiałach wykorzystywane są dane i zależności funkcyjne wyraźnie odbiegające od stanu aktualnego. Dlatego bardzo często zdarza się, że zaprojektowane instalacje sanitarne są mocno przewymiarowane [4–7]. Powodem tych różnic jest zwiększająca się oszczędność wody w budynkach [5, 7–11]. Właściwe zarządzanie zapotrzebowaniem na wodę jest w coraz większym stopniu postrzegane przez rządy, agencje i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie tylko jako potencjalny środek wspomagający bezpieczeństwo przyszłych dostaw wody, ale także jako narzędzie do ograniczania wynikających z tego konsekwencji dla środowiska [12]. Zmniejszenie zużycia wody pozwala zaoszczędzić energię bezpośrednio w gospodarstwie domowym lub poza nim przy poborze wody, w punktach uzdatniania i dystrybucji.

Jednym z kluczowych elementów dla działań oszczędnościowych są baterie czerpalne, które stanowią końcowy element instalacji wodociągowej. To właśnie za ich pomocą użytkownicy instalacji mogą w sposób pośredni lub bezpośredni ograniczać zużycie wody. Do czynników pośrednich można zaliczyć: rosnące ceny wody, indywidualne rozliczanie odbiorców (montaż wodomierzy), kształtowanie racjonalnych nawyków korzystania z wody. Natomiast spośród czynników bezpośrednich można wymienić: zamianę tradycyjnych baterii czerpalnych na nowsze systemy o wyższym stopniu oszczędności, likwidację wanien na rzecz natrysków, montaż misek ustępowych wyposażonych w zbiorniki o mniejszych pojemnościach, sprzedaż bardziej ekonomicznych mechanicznych urządzeń wodnych (pralki, zmywarki itp.) [5, 13]. Każdy z tych przykładów wiąże się bezpośrednio z rodzajem podłączenia wodnego. Wyjątek mogą stanowić jedynie nowoczesne urządzenia mechaniczne oraz miski ustępowe, których praca sama w sobie powoduje pewne oszczędności wody. Aczkolwiek warto podkreślić, że zdecydowaną większość we wszystkich węzłach sanitarnych zajmują przybory wyposażone w baterie czerpalne. I to właśnie rodzaj tych elementów będzie powodował znaczne różnice w ilościach zużywanej wody.

---

Literatura

 1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002, nr 75, poz. 690).
 3. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe w budynkach. Wymagania w projektowaniu.
 4. Franieczek Iwona, Jedlikowski Andrzej, Porównanie metod do wyznaczania przepływu obliczeniowego wody w obiektach przedszkolnych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 7/2018.
 5. Franieczek Iwona, Jedlikowski Andrzej, Zużycie wody w obiektach przedszkolnych na podstawie kilkudziesięcioletniej zmienności zapotrzebowania na wodę dla budynków mieszkalnych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 8/2018.
 6. Englart Sebastian, Jedlikowski Andrzej, Porównanie metod obliczeń zapotrzebowania na gaz w instalacjach gazowych z kotłami dwufunkcyjnymi, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 9/2017.
 7. Englart Sebastian, Dudkiewicz Edyta, Porównanie metod doboru wodomierza głównego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 10/2016.
 8. Nowakowski Edmund, Wskaźniki zużycia wody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, „Rynek Instalacyjny” nr 7–8/2012, rynekinstalacyjny.pl.
 9. Puszkarewicz Alicja, Analiza zużycia wody w osiedlach miejskich o zróżnicowanym wyposażeniu mieszkań, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 5/2010.
 10. Hotloś Halina, Głowacka Justyna, Kołodziej Agnieszka, Zmienność poboru wody w systemie wodociągowym Wrocławia, „Ochrona Środowiska” nr 4(34)/2012.
 11. Heidrich Zbigniew, Jędrzejkiewicz Joanna, Analiza zużycia wody w miastach polskich w latach 1995–2005, „Ochrona Środowiska” nr 4(29)/2007.
 12. Beal Cara D., Stewart Rodney A., Identifying residential water end uses underpinning peak day and peak hour demand. „Journal of Water Resources Planning and Management”, 2013, https://core.ac.uk/download/pdf/143867153.pdf (dostęp: 5.10.2019).
 13. Chudzicki Jarosław, Techniczne możliwości oszczędzania wody i energii w budynkach użyteczności publicznej – wnioski ze STEP-u, „Energia i Budynek”, https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/systemy-i-instalacje/ciepla-woda-uzytkowa/techniczne-mozliwosci-oszczedzania-wody-i-energii-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-wnioski-ze-step-u (dostęp: 5.10.2019).
 14. Guidance Leaflet, Reducing water use – pressure, pipework and hoses, http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/guidance_doc_4_pressure_pipework_hoses.pdf (dostęp: 5.10.2019).
 15. Wiśniowicz Andrzej, Badanie baterii wodociągowych w świetle aktualnych norm, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 7–8/2008.
 16. PN-EN 200:2005(U) Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (PN10). Ogólne wymagania techniczne.
 17. PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogólne wymagania techniczne.
 18. PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN10). Ogólne wymagania techniczne.
 19. PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania techniczne.
 20. PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania techniczne.
 21. PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN10.
 22. PN-EN 15091:2007 Armatura sanitarna. Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie.
 23. Test Report No. S08MEC07709-1-CLC, Testing of Tap/Mixers Fittings, 2009 https://en.vola.com/files/accreditation/1562-500T1%202471%20590%20HV4%20TUV%20SINGAPORE.pdf (dostęp: 5.10.2019).
 24. Kaps Renata, Wolf Oliver, Development of European Ecolabel and Green Public Procurement Criteria for Sanitary Tapware – Taps and Showerheads, Background Report Including Draft Criteria Proposal Working Document For First Ahwg-Meeting For The Development Of Ecological Criteria For Sanitary Tapware – Taps And Showerheads, 2011, http://susproc.jrc.ec.europa.eu/ecotapware/docs/1st%20draft_Technical_background_report_Criteria_for_taps_and_showerheads.pdf (dostęp: 5.10.2019).
 25. Information Sheet Template – Wrap, Achieving water efficiency on projects, http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Achieving%20water%20efficiency%20on%20projects_0.pdf (dostęp: 5.10.2019).
 26. PUB Singapore’s National Water Agency, Water efficiency labelling scheme (WELS) Guidebook, 2018, https://www.pub.gov.sg/Documents/WELS_Guidebook.pdf (dostęp: 5.10.2019).
 27. Roberts Peter, Yarra Valley Water 2004 Residential End Use Measurement Study, 2004, http://www.manuelectronics.com.au/pdfs/YarraValleyWater2004REUMS.pdf (dostęp: 5.10.2019).
 28. Joint Research Center Technical Reports (2014), MEErP Preparatory Study on Taps and Showers, Tasks 1 Report: Introduction and Scope (version 2), http://susproc.jrc.ec.europa.eu/taps_and_showers/docs/Task1_2ndTWG_v2.4.pdf (dostęp: 5.10.2019).
 29. Joint Research Center, MEErP Preparatory Study on Taps and Showers, 1st TWG meeting – Seville, 29 October 2013, http://susproc.jrc.ec.europa.eu/taps_and_showers/docs/1stTWG_presentation_part2.pdf (dostęp: 5.10.2019).
 30. Englart Sebastian, Jedlikowski Andrzej, The influence of different water efficiency ratings of taps and mixers on energy and water consumption in buildings, „SN Applied Sciences” 2019 1:525.
 31. The Building Regulations, Sanitation, hot water safety and water efficiency, 2015 edition with 2016 amendments, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/504207/BR_PDF_AD_G_2015_with_2016_amendments.pdf (dostęp: 5.10.2019).
 32. Communities and Local Government, The Water Efficiency Calculator for New Dwellings, Department for Communities and Local Government, September 2009, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/529172/The_Water_Efficiency_Calculator_for_new_dwellings_archived.pdf (dostęp: 5.10.2019).

W artykule:

• Przegląd baterii czerpalnych
• Wpływ zastosowania baterii czerpalnych o różnych wskaźnikach efektywności na zużycie wody w budynku mieszkalnym
• Wnioski

streszczenie

W artykule przedstawiono i omówiono strukturę modelu do określania zużycia wody w budynkach mieszkalnych. Zaproponowano zróżnicowane poziomy/klasy efektywności wykorzystania wody. W celu przeanalizowania wpływu zastosowania poszczególnych poziomów modelu zużycia wody przez baterie czerpalne przeprowadzono rozważania w odniesieniu do podstawowych urządzeń sanitarnych stanowiących typowe wyposażenie gospodarstwa domowego. Następnie dokonano oceny oszczędności zużycia wody wynikających z zastosowania baterii czerpalnych o różnych współczynnikach efektywności wodnej. W zależności od rodzaju baterii możliwe jest uzyskanie do 55% oszczędności wody.abstract

The paper presents and discusses the structure of a model for determining water consumption in residential buildings. Moreover, different levels/classes of water efficiency ratings are proposed. In order to analyze the influence of applying different levels of the water consumption model for mixer taps, the basic typical household sanitary appliances were selected. Then, the water savings resulting from the use of mixer taps with different water efficiency ratings were assessed. Depending on the type of mixer tap, water savings of up to 55% can be achieved.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[poziomy oszczędności wodnej, oszczędzanie wody, model zużycia wody, baterie, zapotrzebowanie wody, zużycie wody w budynkach mieszkalnych]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny roczny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny 2-letni dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
Wysyłka pocztowa miesięczników + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
Wysyłka pocztowa miesięczników + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
Wysyłka pocztowa miesięczników + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   03.12.2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 Czego powinieneś się spodziewać po pompie wodnej? »

Skorzystaj z platformy B2B dla instalatora »
pompa wodna termomodernizacja
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 


Co zamontować na kominie » Nowoczesne krany - jak działają »
wiem więcej » poznaj dziś »

 10 błędów w instalacji kanalizacji w domu jednorodzinnym » Energooszczędne źródła ciepła - zaprojektuj i wybuduj »
kanalizacja pompy ciepła
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Przyszłość elektryka na polskim rynku pracy w ocenie badanych »


 Zdradzamy sposób na szybką naprawę usterki w wentylatorze »

Nowatorski sposób na wentylację pomieszczeń pracowniczych »
wentylator klimatyzacja
doceniam jakość » korzystam z udogodnień »

 


 


Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

Na czym polega automatyzacja w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skorzystaj z kalkulatora doboru i wyceny grzejników »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Czy może być jeszcze lepszy system do odzysku ciepła? »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Poznaj tajemnice niezawodnej armatury »

wentylatory do łazienke

 1 sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 Pompy ciepła w przemyśle - poznaj ich zastosowanie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
wentylatory detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Układy hybrydowe w ogrzewaniu
 • - Bezprzewodowe systemy wentylacji
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent

Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,

a otrzymasz link do

e-book

"Jakość powietrza w szkołach
i przedszkolach 2021"

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl