Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Amendments to the Act on supporting thermo-modernization and renovation
Na konieczność nowelizacji ustawy wskazuje m.in. Raport z przeglądu funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009–2016 oraz dokument Budownictwo wielkopłytowe
Na konieczność nowelizacji ustawy wskazuje m.in. Raport z przeglądu funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009–2016 oraz dokument Budownictwo wielkopłytowe
rys. Piotr Krysik

Styczniowa nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma na celu m.in. wsparcie systematycznej i głębokiej termomodernizacji budynków oraz poprawę ich stanu technicznego. Wspomaganie tych działań ze środków publicznych uzasadnione jest m.in. korzyściami osiąganymi przez całe społeczeństwo – takimi jak poprawa jakości powietrza zewnętrznego, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych, głównie gazu ziemnego. Zmiany są też podyktowane koniecznością wspierania działań remontowych w budynkach komunalnych i z wielkiej płyty.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów została uchwalona 21 listopada 2008 r., zastępując ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z grudnia 1998 r. Jej celem jest zwiększenie efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych poprzez wsparcie realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i poprawiających stan techniczny istniejących zasobów mieszkaniowych. Ustawa zobowiązała Bank Gospodarstwa Krajowego do utworzenia Funduszu Termomodernizacji i Remontów, z którego środki przeznaczane są na wypłaty trzech rodzajów premii: termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej. W latach 2009–2016 przyznano łącznie blisko 25 tys. premii na łączną kwotę 1350,3 mln zł, a wartość realizowanych inwestycji wyniosła 8861,2 mln zł. Największą popularnością cieszy się premia termomodernizacyjna, której udział w przyznanych premiach wynosi 78,8%. Ilość  energii finalnej zaoszczędzonej w wyniku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach ustawowego mechanizmu wsparcia termomodernizacji i remontów wynosi 11,4 mln GJ. Jednostkowe wsparcie finansowe przedsięwzięć w stosunku do każdego zaoszczędzonego GJ energii wyniosło więc 118,9 zł/GJ, natomiast jednostkowy koszt osiągniętego efektu to 780,4 zł/GJ.

W całym okresie funkcjonowania wsparcia przedsięwzięć służących oszczędności energii w budynkach, tj. w latach 1999–2018, premią wsparto modernizację 45 585 obiektów, z czego aż 94,8% stanowią budynki wielorodzinne. Obowiązujące dotychczas przepisy okazały się szczególnie atrakcyjne głównie dla dwóch grup inwestorów: wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, które łącznie uzyskały 90,2% przyznanych premii (rys. 1).


Rys. 1. Struktura wniosków o premie (wszystkie rodzaje) wg rodzaju inwestora w latach 1999–2018 [3]

Przesłanki do zmiany ustawy

Od dnia uchwalenia ustawy, tj. od 21 listopada 2008 r., nie zmieniano przepisów dotyczących wysokości premii termomodernizacyjnej i remontowej, zakresu rzeczowego dofinansowywanych przedsięwzięć oraz rodzaju beneficjentów mogących się ubiegać o premię z Funduszu. Zmieniło się natomiast otoczenie prawne, zarówno krajowe, jak i na poziomie Unii Europejskiej, definiujące wymagania związane z efektywnością energetyczną budynków. Komisja Europejska wskazuje, że ok. 75% budynków znajdujących się na terenie Unii jest nieefektywnych energetycznie, a zaledwie 0,4–1,2% zasobów budowlanych (w zależności od państwa członkowskiego) jest co roku termomodernizowanych.

Fakt ten był jednym z powodów przyjęcia w 2018 r. dyrektywy UE 2018/844 [4], zmieniającej m.in. dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wśród zmian znalazł się artykuł dotyczący długoterminowej strategii służącej wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w sposób umożliwiający osiągnięcie do 2050 r. wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji budynków w Unii. W uzasadnieniu do nowelizacji dyrektywy Komisja Europejska wskazała, że niezbędny średni poziom renowacji budynków skutkujący osiągnięciem ambitnych planów Unii w zakresie efektywności energetycznej wynosi 3%.

Czytaj też: Nieinwazyjne metody osuszania budynków w trakcie budowy lub awarii >>

Liczba premii termomodernizacyjnych udzielanych na mocy ustawy ukazuje niestety mało optymistyczny obraz tempa termomodernizacji budynków w Polsce (rys. 2). Od 2014 r. systematycznie spada liczba przyznanych premii termomodernizacyjnych i remontowych, osiągając w 2018 r. najniższy poziom od 2006 r. (wyjątek stanowi rok 2013, w którym ze względu na wyczerpanie się środków w Funduszu przyznano zaledwie 1348 premii). Wskaźnik liczby termomodernizowanych i remontowanych budynków mieszkalnych rocznie spadł z poziomu ok. 0,89% w 2011 r. do zaledwie 0,33% w 2018 r. (przyjmując liczbę mieszkań w Polsce: 12,96 mln w 2011 r. i 14,62 mln w 2018 r. [7, 5]). W całym okresie funkcjonowania ustawowego wsparcia przedsięwzięć służących oszczędności energii, tj. w latach 1999–2018, modernizacji wspartej premią poddano 8,08% łącznej liczby budynków wielorodzinnych znajdujących się w Polsce (w odniesieniu do liczby budynków wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. [7]).


Rys. 2. Liczba premii przyznanych w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów w latach 2009–2018

---

Literatura

 1. Budownictwo wielkopłytowe. Raport o stanie technicznym, Instytut Techniki Budowlanej, 2018, http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/00F10AB98B7B2002C12584E900354464/%24File/128.pdf (dostęp: 6.03.2020).
 2. Commission welcomes agreement on energy performance of buildings, European Commission, 2017, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5129 (dostęp: 6.03.2020).
 3. Dane liczbowe Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Bank Gospodarstwa Krajowego, https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/FTiR/Dane_liczbowe_FTiR.pdf (dostęp: 6.03.2020).
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156/75).
 5. Gospodarka mieszkaniowa w 2018 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/gospodarka-mieszkaniowa-w-2018-roku,14,2.html (dostęp: 6.03.2020).
 6. Raport z przeglądu funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009-2016, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Mieszkalnictwa, 2017, http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/00F10AB98B7B2002C12584E900354464/%24File/128.pdf (dostęp: 6.03.2020).
 7. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, 2012, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf (dostęp: 6.03.2020).
 8. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2019, http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/00F10AB98B7B2002C12584E900354464/%24File/128.pdf (dostęp: 6.03.2020).
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity: DzU 2020, poz. 22, z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU 2018, poz. 2389, z późn. zm.).
 11. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2019, http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/00F10AB98B7B2002C12584E900354464/%24File/128.pdf (dostęp: 6.03.2020).
 12. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU 2020, poz. 412).

W artykule:

• Przesłanki do zmiany ustawy
• Najważniejsze zmiany w ustawie
• Podsumowanie

streszczenie

W artykule omówiono najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [12]. Przewidują one większe wsparcie dla prac związanych ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych w budynkach wykonanych w technologii wielkopłytowej, zwiększają wysokość premii termomodernizacyjnej w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz likwidują zależność poziomu wsparcia od kwoty kredytu i oszczędności energii. Wysokim wsparciem objęto realizację remontów komunalnych budynków mieszkalnych należących do gmin, w postaci 50 lub 60% premii remontowej, a także zwiększono dostępność premii kompensacyjnej.abstract

The article discusses the most important changes introduced by the amendment Act on supporting thermo-modernization and renovations. The introduced changes provide support for works related to strengthening the external walls in buildings made in large-panel technology, increase the amount of thermo-modernization bonus in the case of using renewable energy sources and eliminate dependence of the support level on the loan amount and energy savings. The implementation of municipal repairs of residential buildings belonging to municipalities is highly supported. The availability of a compensation bonus is increased.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[termomodernizacja, remont, regulacje prawne, efektywność energetyczna, zmiany w ustawie, poprawa stanu technicznego]

   16.04.2020
Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z izolacjami i rynkiem budowlanym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Co osuszy powierzchnię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - OZE w budynkach wielorodzinnych
 • - Klimat w pomieszczeniach szkolnych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl