Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym na stoku wzniesienia

Household sewage treatment plant with infiltration drainage on the hill slop
Położenie drenażu rozsączającego względem skarpy [5]
Położenie drenażu rozsączającego względem skarpy [5]
rys. Marek Kalenik

Zaprojektowanie i wykonanie drenażu rozsączającego na zboczu wzniesienia wymaga starannego wyznaczenia głównego, poziomego kierunku filtracji ścieków. Należy go wykonać wzdłuż warstwic terenu i w warstwie gruntu o największej przepuszczalności, jeśli grunt jest niejednorodny. Ważne jest badanie w terenie i określenie rodzaju gruntu i jego miąższości oraz przepuszczalności, a także spadku. Wszystkie parametry potrzebne do obliczania stateczności zbocza w gruntach niespoistych, jak i spoistych należy dla każdego obiektu wyznaczyć na podstawie badań w terenie.

Jednym z problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie w Polsce, jest gospodarka ściekowa. Kilkudziesięcioletnie zaniedbania dotyczące odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków doprowadziły do powstania dużych dysproporcji między systemem zaopatrzenia w wodę a budową systemów kanaliza­cyjnych.

Obecnie można na wsi zaobserwować podniesienie standardów wyposażenia budynków mieszkalnych w przybory sanitarne i zwiększenie zużycia wody, co skutkuje wytwarzaniem większej ilości ścieków bytowych. W miejscowościach o dużej gęstości zabudowy, w których istnieje rozwinięta infrastruktura, ścieki bytowe odprowadzane są do zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Natomiast w miejscowościach o zabudowie rozproszonej najczęściej spotykaną metodą usuwania ścieków bytowych z budynków mieszkalnych i gospodarskich jest gromadzenie ich w zbiorniku bezodpływowym, a później wywóz samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, niekiedy na pole lub do rowu. W eksploatacji ten system kanalizacji jest drogi, a zbiorniki bezodpływowe są często nieszczelne i nieprawidłowo użytkowane. Ścieki i osady, które są wprowadzane do gruntu bez oczyszczania, stanowią duże zagrożenie sanitarne z uwagi na obecność w nich bakterii chorobotwórczych i jaj pasożytów.

Czytaj też: Pompownie ścieków a efektywność energetyczna >>

Budowa zbiorczych systemów do zbierania i unieszkodliwiania ścieków bytowych na obszarach wiejskich w wielu przypadkach jest niemożliwa właśnie z powodu rozproszonej zabudowy, niekorzystnej topografii terenu i dużych kosztów inwestycyjnych. W tych warunkach alternatywą mogą być przydomowe gruntowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym.

W przydomowych gruntowych oczyszczalniach ścieków z drenażem rozsączającym stosuje się dwustopniowy układ oczyszczania ścieków bytowych, czyli oczyszczanie mechaniczne i biologiczne. W mechanicznym oczyszczaniu ścieków bytowych zachodzą procesy sedymentacji, flotacji i fermentacji, podczas których ze ścieków usuwane są zanieczyszczenia mineralne i organiczne o gęstości większej od gęstości cieczy (piasek, fekalia, papier) i gęstości mniejszej od gęstości cieczy (tłuszcze). Mechaniczne oczyszczanie ścieków bytowych realizowane jest w osadniku gnilnym (2 na rys. 1). Natomiast w biologicznym oczyszczaniu ścieków bytowych zachodzą procesy nitryfikacji (usuwanie azotu), adsorpcji i strącania (usuwanie fosforu). Biologiczne oczyszczanie ścieków bytowych realizowane jest na złożu rozsączającym i gruntowym pod drenażem rozsączającym (5 i 8 na rys. 1).


Rys. 1. Schemat przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na stoku wzniesienia [5]: a) widok ogólny, b) przekrój poprzeczny odcinka drenażu A–A; oznaczenia: 1 – budynek mieszkalny, 2 – osadnik gnilny, 3 – rurociąg rozsączający, 4 – połączenie rurociągów rozsączających, 5 – złoże rozsączające, 6 – grunt nieprzepuszczalny, 7 – kierunek filtracji ścieków, 8 – złoże gruntowe

Zakres zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na obszarach wiejskich zaleca się stosować na terenach o zabudowie bardzo rozproszonej, gdzie budowa zbiorczych systemów kanalizacji jest ze względów ekonomicznych nieuzasadniona. Ścieki bytowe mogą być odprowadzane do gruntu, gdy pochodzą z wolno stojących budynków mieszkalnych, zlokalizowanych poza obszarami stref ochrony ujęć wody podziemnej oraz gdy ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 · d–1 [9]. W małych jednostkach osadniczych (wieś) na jednego mieszkańca przyjmuje się jako optymalną jednostkową ilość ścieków q = 120 dm3 · d–1, a w dużych jednostkach osadniczych (miasto) q = 200 dm3 · d–1 [8].

Przydomowe oczyszczalnie z drenażem rozsączającym budujemy w gruntach dobrze przepuszczalnych (żwiry, piaski) i kiedy maksymalny poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się co najmniej 1,5 m poniżej poziomu rozsączania ścieków [9]. Ma to na celu doczyszczenie ścieków w strefie aeracji, w tym zatrzymanie bakterii i wirusów oraz niedopuszczenie do skażenia środowiska naturalnego.

---

Literatura

 1. Canter L.W., Knox R.C., Septic Tank System Effects on Ground Water Quality, Lewis Publishers, Inc., 1985.
 2. Gover N., Researcher explains design. Treatment aspects of contour systems, „Small Flows – Spring”, Vol. 9, No. 2, 1995.
 3. Gover N., Lakeside home has WV’s first contour disposal field, „Small Flows – Spring”, Vol. 9, No. 2, 1995.
 4. CMHC: Assessment of the Takla Landing Contour Trench Wastewater Disposal System, May 1989, http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/schl-cmhc/nh18-1/NH18-1-370-1989-eng.pdf (dostęp: 2.01.2020).
 5. Kalenik M., Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Wydawnictwo SGGW, Wydanie drugie poprawione – Warszawa 2015.
 6. Kaplan O.B., Septic Systems Handbook, CRC Pres. Boca Raton, 1991.
 7. Pask D., Design process outlined of contour disposal fields, „Small Flows – Spring”, Vol. 9, No. 2, 1995.
 8. PN-EN 752:2008. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (DzU 2019, poz. 1311).
 10. Wiłun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.

W artykule:

• Zakres zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków
• Budowa i metodyka projektowania

streszczenie

W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, którą można wybudować na stoku wzniesienia. Podano zalecenia dotyczące budowy i zakresu jej zastosowania oraz zalecenia projektowe.abstract

The article presents a construction solution for a household sewage treatment plant with infiltration drainage, which can be built on a hillside. The article contains recommendations on the construction and scope of its application as well as design recommendations.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[przydomowe oczyszczalnie ścieków, drenaż rozsączający ścieki, oczyszczalnie ścieków, drenaż rozsączający, filtracja ścieków, badanie terenu]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   26.05.2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje PV z magazynami energii
 • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl