Analiza kosztów odbudowy lub renowacji sieci wodociągowej

Cost analysis of reconstruction or renovation of the water supply network
Procentowy udział kosztów robót montażowych (instalacyjnych) dla poszczególnych metod w porównaniu do metody wykopu tradycyjnego
Procentowy udział kosztów robót montażowych (instalacyjnych) dla poszczególnych metod w porównaniu do metody wykopu tradycyjnego
rys. Autorzy

Każda z metod budowy i renowacji sieci wodociągowych ma swoje zalety i przy wyborze należy poddać je dokładnej analizie – zarówno kosztów robót bezpośrednich, jak i kosztów społecznych i środowiskowych w powiązaniu z lokalizacją danej inwestycji. Różnice w kosztach robót bezpośrednich mogą być wysokie, ale zwłaszcza na terenach zurbanizowanych ważne są również koszty społeczne i uciążliwość prac dla funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej. W przypadku metod bezwykopowych ingerencja w teren jest minimalna i ogranicza się do niezbędnych wykopów instalacyjnych i montażowych, co pozwala zmniejszyć zakres robót ziemnych i nawierzchniowych, a nawet obniżyć łączne koszty budowy.

Technologie bezwykopowe budowy i odnowy obiektów liniowych infrastruktury podziemnej są od dłuższego czasu powszechnie stosowane w Polsce. Duże zapotrzebowanie na nie w przypadku sieci wodociągowych, głównie stalowych, wynika z tego, że mają one za sobą długie okresy eksploatacji, wysoką awaryjność i wysokie koszty napraw [5]. Popularność metod bezwykopowych wiąże się również z możliwością ograniczenia do minimum robót ziemnych – wykopowych, które są niezwykle uciążliwe na terenach zurbanizowanych lub trudno dostępnych, a także z dużym tempem robót, w wielu przypadkach niższymi kosztami oraz ich innymi zaletami (m.in. ekologicznymi).

Przy projektowaniu i realizacji prac dotyczących sieci wodociągowej należy uwzględnić szereg zagadnień z różnych zakresów, tj.: materiałoznawstwo, geotechnika, hydraulika, problemy statyczno-wytrzymałościowe, organizacyjne itp., co wymaga szerokiej wiedzy nt. możliwych do zastosowania technologii (zarówno bezwykopowej budowy, jak i renowacji), ich prawidłowego doboru, a także metod planowania i projektowania.

Koszty budowy

Porównując koszty realizacji rurociągów podziemnych z wykorzystaniem metody wykopowej i bezwykopowej, należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe wydatki pojawiające się podczas budowy, a niekiedy również po jej zakończeniu. Są to koszty inwestycyjne, koszty dodatkowe oraz koszty społeczne.

Analizując szczegółowo koszty inwestycyjne budowy bądź renowacji odcinka wodociągu metodą tradycyjną i metodami bezwykopowymi, należy uwzględnić i przekalkulować następujące koszty częściowe inwestycji.

Dla metody tradycyjnej – wykopowej:

 • wykonanie wykopów liniowych pod rurociąg wraz z wywozem nadmiaru gruntu, umocnienie ścian wykopów, wyrównanie i dogęszczenie podłoża, wykonanie podsypki i zasypki, zasypanie i zagęszczenie do odpowiedniej rzędnej;
  „ odwodnienie wykopów;
 • koszty materiałowe rur i armatury (złączki, zasuwy, hydranty, przyłącza itd.);
 • koszty ułożenia rurociągu i zabudowania armatury (zgrzewanie, skręcanie itd.);
 • roboty drogowe obejmujące rozebranie nawierzchni oraz jej odtworzenie po zakończeniu prac;
 • inne koszty.

Dla metody bezwykopowej – przewiertu sterowanego HDD:

 • wykonanie wykopów początkowych, końcowych i pośrednich wraz z wywozem nadmiaru gruntu, umocnienie ścian wykopów, przygotowanie podłoża pod urządzenia do przewiertu (rezerwacja przestrzeni zajmowanej przez urządzenie na placu budowy), zasypanie wykopów i zagęszczenie do odpowiedniej rzędnej;
 • odwodnienie wykopów;
 • koszty materiałowe rur i armatury (złączki, zasuwy, hydranty, przyłącza itd.);
 • koszty wykonania przewiertu (przewiert pilotażowy, rozwiercanie do wymaganej średnicy, koszty płuczki bentonitowej), instalacji rurociągu i zabudowania armatury (zgrzewanie, skręcanie itd.);
 • roboty drogowe obejmujące rozebranie nawierzchni oraz jej odtworzenie po zakończeniu prac;
 • inne koszty.

Dla metody renowacji natrysku polimocznika:

 • wykonanie wykopów początkowych, końcowych i pośrednich (instalacyjnych) wraz z wywozem nadmiaru gruntu, umocnienie ścian wykopów, przygotowanie podłoża pod urządzenia (rezerwacja przestrzeni zajmowanej przez urządzenia na placu budowy), zasypanie wykopów i zagęszczenie do odpowiedniej rzędnej;
 • odwodnienie wykopów;
 • koszty materiałowe rur i armatury (złączki, zasuwy, hydranty, przyłącza itd.);
 • koszty przygotowania rurociągu do nałożenia powłoki: koszty wycięcia fragmentów rurociągu, mechanicznego czyszczenia rurociągu (usuwania inkrustacji lub czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem), osuszenia rurociągu przed nałożeniem powłoki, inspekcji CCTV;
 • koszty wykonania renowacji rurociągu (natrysk warstwy ochronnej z polimocznika) i zabudowania armatury (uzupełnienie wyciętych fragmentów, zgrzewanie, skręcanie itd.);
 • koszty inspekcji CCTV po nałożeniu powłoki (plus ewentualne udrożnienie zablokowanych przyłączy);
 • roboty drogowe obejmujące rozebranie nawierzchni oraz jej odtworzenie po zakończeniu prac;
 • inne koszty.

Pod pozycją „inne koszty” kryją się wszystkie wydatki wynikające z realizacji inwestycji w danych warunkach, m.in.:

 • wiążące się ze zmianą organizacji ruchu w czasie robót;
 • zapewniające bezpieczeństwo prowadzonych prac, np. zabezpieczenie wykopów przed zalaniem, wykonanie kładek umożliwiających przejście pieszym, ogrodzenie i oznakowanie miejsca budowy itp.;
 • koszty wykonania tymczasowych dojść i dojazdów do budynków.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że większa część kosztów inwestycyjnych i innych jest porównywalna zarówno w przypadku metody wykopowej, jak i bezwykopowej.

Liczne zalety stosowania technologii bezwykopowych – techniczne, ekonomiczne i ekologiczne – przyczyniają się do ich dynamicznego rozwoju. W wielu jednak przypadkach są one ze względów technicznych jedynymi możliwymi rozwiązaniami, np. przy przejściach przez przeszkody terenowe, takie jak: rzeki, tory kolejowe, lotniska, autostrady.

Czytaj też: Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych >>

---

Literatura

 1. ASTM F1216-09 – Standard Practice for Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing of a Resin-Impregnated Tube.
 2. Piechurski Florian G., Grajper Paweł, Porównanie i ocena kosztów renowacji sieci wodociągowej metodami cementowania wykładziny z Polimocznika 3M Scotchkote Liner 2400 i rękawa CIPP utwardzonego, „INSTAL” 12(379)/2016, s. 59-63.
 3. Plastics Pipe Institute® Handbook of Polyethylene Pipe – Chapter 12 – Horizontal Directional Drilling, March 2009.
 4. PN-EN ISO 11295:2010 Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.
 5. Kuliczkowski Andrzej, Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, praca zbiorowa, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2010.
 6. www.instdom.pl/oferta/horyzontalne-przewierty-sterowane-hdd-cd/ (dostęp: 28.02.2020).
 7. www.istt.com/why-trenchless-no-dig (dostęp: 28.02.2020).
 8. www.jumarpol.pl/tensometr-przewiertowy.html (dostęp: 28.02.2020).
 9. www.renowacja-wodociagow.pl (dostęp: 28.02.2020).

W artykule:

• Koszty budowy
• Analiza kosztów budowy lub renowacji
• Podsumowanie

streszczenie

Przeprowadzona przez autorów analiza obejmowała ocenę kosztów budowy i renowacji rurociągu stalowego DN 100 o długości 1 km. Projektowany rurociąg PEHD DN 110 SDR 17, odcinki boczne włączone do projektowanego o średnicach: DN 80, DN 63 i DN 50 oraz projektowane przyłącza DN 32. Dodatkowo w analizowanej sieci zabudowane są trzy hydranty przeciwpożarowe. Z analizy całkowitych kosztów wynika, że najdroższą w tym przypadku metodą jest wykonanie natrysku polimocznika 3M Scotchkote Liner 2400, a najtańsze rozwiązanie to budowa nowego rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD. Koszty wykonania natrysku polimocznika stanowią 117% wartości robót wykonywanych tradycyjnie, natomiast koszty budowy rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD wynoszą odpowiednio 76 i 83% wartości robót przeprowadzonych metodą wykopową.abstract

The analysis included assessment of the construction and renovation costs of a 1 km long DN100 steel pipeline. The proposed PEHD DN 110 SDR 17 pipeline, side sections included in the designed pipeline with diameters: DN 80, DN 63 and DN 50 and the proposed DN32 connections. In addition, three fire hydrants were installed in the network under analysis. The analysis of the total costs shows that the most expensive method in this case is spraying 3M Scotchkote Liner 2400 polyurea, and the cheapest solution is the construction of a new pipeline using HDD controlled drilling. The cost of spraying polyurea accounts for 117% of the value of works performed traditionally, while the costs of constructing a pipeline using the HDD controlled drilling method are 76% and 83% of the value of excavation works, respectively.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[sieci wodociagowe, budowa wykopowa i bezwykopowa, renowacja, koszty, przyłącza wodociągowe, rurociągi]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   05.07.2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje PV z magazynami energii
 • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl