Pełny numer Rynku Instalacyjnego 7-8/2020 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu »

Artykuł sponsorowany

SMOKE System do instalacji wentylacji i oddymiania budynków

SMOKE System do instalacji wentylacji i oddymiania budynków
SMOKE System do instalacji wentylacji i oddymiania budynków

Zapobieganie ryzyku powstania i rozprzestrzeniania się pożarów w budynkach wymaga nie tylko stosowania odpowiednich materiałów budowlanych i systemów detekcji pożarów oraz alarmowych, ale też systemów oddymiania.

Oddymianie jest konieczne dla prowadzenia skutecznej ewakuacji i akcji ratunkowych i w wielu obiektach stosowanie instalacji oddymiającej jest obligatoryjne. W licznych budynkach instalacje pełnią jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej (bytowej) i oddymiającej. Duże znaczenie w takich instalacjach mają materiały przewodów oddymiających, a zadaniem nadrzędnym jest skuteczna realizacja funkcji oddymiania. Przepisy stawiają ściśle określone wymagania takim instalacjom.

Przykładem systemu pełniącego jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej jest SMOKE System firmy Alnor. Podstawą prawną dla stosowania przewodów oddymiających typu SMOKE System jest Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0716/W, określonych w PN-EN 12101-7:2012.

Instalacje oddymiające alnor

W skład systemu przewodów oddymiających wchodzą:

 • standardowe odcinki proste oraz kształtki (kolana, zaślepki, trójniki, redukcje, złączki mufowe i nyplowe, odgałęzienia siodłowe i segmentowe itd.) o przekroju okrągłym, o średnicy od 100 do 1000 mm,
 • kompensatory wydłużeń termicznych typu ILA-NSL-SMO, ILA-K-SMO,
 • tłumiki akustyczne typu SIL-GL-SMO o przekroju okrągłym,
 • kratki oddymiające typu SGR-SMO-0H (0V).

Firma oferuje także szeroki wybór okrągłych klap przeciwpożarowych z siłownikami elektrycznymi lub mechanizmem ręcznym. Dowiedz się więcej >>

Alnor - oddymianie
Rys. Elementy proste i kształtki przewodu o przekroju kołowym wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej gatunku DX51D+Z275 wg PN-EN 10346:2011, o grubościach 0,7 mm dla średnic 100–710 mm i 0,9 mm dla średnic 800–1000 mm. Odmiany, kształty, wymiary główne oraz tolerancje wymiarowe tych elementów i kształtek zostały przyjęte wg normy PN-EN 1506:2007

Stalowe okrągłe przewody SMOKE System przeznaczone są do stosowania w budownictwie w układzie poziomym jako elementy tworzące instalację wentylacji oddymiającej lub spełniające jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i oddymiającej. W funkcji oddymiania obsługiwać mogą wyłącznie tę strefę pożarową, w której zostały zamontowane. Zostały one sklasyfikowane wg normy PN-EN 13501-4+A1:2016 w klasie E600120(ho) S1500 single odporności ogniowej oraz jako niepalne i nierozprzestrzeniające ognia. Zadaniem nadrzędnym jest usuwanie gorących gazów i dymu z obszaru objętego pożarem, dlatego przewody zachowują wysoką szczelność ogniową i dymoszczelność. Instalacje wykonane z tych przewodów mogą być łączone z instalacją zbiorczą, wielostrefową. Wówczas przejście przez przegrodę ogniową traktowane jest jako element instalacji wielostrefowej. Poszczególne odcinki oraz kształtki wentylacyjne przewodów typu SMOKE System mogą być montowane jedynie w pozycji poziomej (montaż w układzie pionowym jest niedopuszczalny). Zakres stosowania przewodów obejmuje instalacje wentylacyjne o ciśnieniu roboczym od -1500 do +500 Pa. Skonsultuj się z naszymi ekspertami >>

Wszystkie nyplowe (męskie) elementy przewodów oddymiających typu SMOKE System wyposażone są w uszczelki dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych GASK z EPDM i uszczelki pęczniejące o grubości 1,8 mm i szerokości 10 mm. Uszczelka z EPDM jest odporna na działanie ozonu i promieniowania UV oraz wahania temperatur w zakresie od -30 do 100˚C. Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 180˚C)  kilkukrotnie zwiększa swoją objętość i uszczelnia układ w trakcie pożaru. Komponenty okrągłych przewodów oddymiających typu SMOKE System spełniają wymagania klasy szczelności D, jeśli przestrzegane są wszystkie zalecenia dotyczące ich prawidłowego montażu, transportu i składowania.

Fot. 1. Uszczelki pęczniejące i dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych GASK z EPDM
Fot. Uszczelki pęczniejące i dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych GASK z EPDM

W skład systemu wchodzą także króćce elastyczne kompensujące typu ILA-NSL-SMO, ILA-K-SMO, których zadaniem jest przeciwdziałanie rozszerzalności kanałów stalowych pod wpływem oddziaływania na nie wysokiej temperatury w trakcie pożaru, a także wyeliminowanie ryzyka rozszczelnienia kanałów i przedostania się dymu i ciepła na zewnątrz. Kompensatory powinny być stosowane w przypadku przewodów o długości przekraczającej 5 m. Maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy kompensatorami nie może przekraczać 10 m. Króćce te występują tylko w postaci nyplowej i posiadają uszczelki pęczniejące i dwuwargowe.

Króciec elastyczny kompensujący nyplowy (kompensator wydłużeń termicznych) ILA-NSL-SMO-SIL o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single przeznaczony do jednostrefowych systemów oddymiania oraz do systemów mieszanych (dwufunkcyjnych).
Fot. Króciec elastyczny kompensujący nyplowy (kompensator wydłużeń termicznych) ILA-NSL-SMO-SIL o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single przeznaczony do jednostrefowych systemów oddymiania oraz do systemów mieszanych (dwufunkcyjnych)

Tłumiki akustyczne okrągłe SIL-GL-SMO zbudowane są z płaszcza wewnętrznego perforowanego i zewnętrznego oraz dekli z blachy ocynkowanej, a także wypełnienia między płaszczami z wełny szklanej.

Kratki SGR-SMO stosuje się jako wywiew w kanałach oddymiających. Są odporne na działanie temperatury do 600˚C. Ramka czołowa wykonana jest z tłoczonych profili stalowych ocynkowanych przylegających do kształtu przewodu kołowego. Kierownice poziome lub pionowe osadzone są pod katem 90˚ i wykonane z profili z blachy stalowej ocynkowanej. W DTR znaleźć można tabelę doboru kratek, w zależności od wymaganego przepływu powietrza.

Montaż kanałów i kształtek typu SMOKE System

Wszystkie elementy instalacji oddymiającej SMOKE System w miejscach zgrzewu i innego łączenia mają od wewnątrz (a w przypadku kompensatorów z obu stron) wysokotemperaturową masę uszczelniającą – ognioochronny elastyczny uszczelniacz silikonowy do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego.

System przewodów SMOKE System montowany może być wyłącznie w instalacjach o orientacji poziomej. Odcinek instalacji nie może być podwieszany do konstrukcji pionowej oraz w pozycji pionowej. Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi w DTR. Przewody oddymiające i elementy montażowe instalacji wentylacji powinny być wykonane wyłącznie z materiałów niezapalnych.

Izolację cieplną bądź akustyczną kanałów SMOKE System można stosować od zewnętrznej strony przewodów, aby nie naruszyć struktury i szczelności przewodów.

W razie konieczności przycięcia kanałów prostych do wymaganych rozmiarów, cięcie musi być prostopadłe do osi kanału i należy usunąć zadziory i ostre krawędzie oraz oczyścić wnętrze przewodu. Tak przygotowane przewody należy montować, wkładając element nyplowy w mufowy, obracając go i wciskając, aby część mufowa zatrzymała się na ograniczniku nyplowym. Następnie po obwodzie należy zamontować wkręty samowiercące, jako dodatkowe zabezpieczenie przed wysunięciem. W celu lepszego spasowania należy wkręty montować w odpowiedniej kolejności przeciwlegle na krzyż. Wkręty montuje się 10 mm od krawędzi kanału i ogranicznika na elemencie.

Instalacje oddymiające można łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy FLS wg zaleceń w instrukcji montażu. Kołnierze należy skręcać, stosując między nimi uszczelkę kołnierzową wykonaną z włókna ceramicznego odpornego na temperaturę 1260˚C, o takich samych wymiarach jak kołnierz FLS.

Alnor - oddymianie
Fot. Króciec elastyczny z kołnierzem FLS

Do podwieszania kanałów do stropu przeznaczone są obejmy mocujące CLR, pręty gwintowane PG, tuleje rozporowe TK, nakrętki NKS oraz podkładki PDS-P i PDS. Dostępne są dwa rodzaje obejm w zależności od średnicy przewodów: dla przewodów o średnicy 100–400 mm – mocowane na jednej kotwie, a o średnicy 450–1000 mm – na dwóch kotwach.

Rys. Mocowanie dla przewodów o średnicy 450-1000 mm – na dwóch kotwach
Rys. Mocowanie dla przewodów o średnicy 450-1000 mm – na dwóch kotwach. Oznaczenia: 1. CLR – obejma ze stali ocynkowanej o grubości 2,5 mm i szerokości 25 mm, 2. PDS-P-8 – podkładka okrągła DIN 9021 ze stali ocynkowanej,  3. NKS-M8 – nakrętka sześciokątna ze stali ocynkowanej, 4. PG8 – pręt gwintowany ze stali ocynkowanej, 5. TK8-3 lub TK8-4 – tuleja stalowa rozporowa, 6. PDS-8 – podkładka okrągła DIN 125-1A ze stali ocynkowanej

Do kompensowania wydłużeń termicznych przewodów typu SMOKE System należy stosować wyłącznie kompensatory typu ILA-NSL-SMO-SIL lub ILA-K-SMO-SIL. Swobodny koniec instalacji można traktować jako kompensator naturalny.

Przejścia przez przegrody budowlane w obrębie jednej strefy pożarowej

Przejście instalacji złożonych z przewodów oddymiających typu SMOKE System przez pionową sztywną konstrukcję mocującą o niskiej gęstości wykonaną z betonu komórkowego (o minimalnej grubości ściany 110 mm) lub o dużej gęstości, jak ściana murowana z cegły pełnej lub jednorodna ściana betonowa (o minimalnej grubości ściany 120 mm), w obrębie jednej strefy pożarowej wymaga przygotowania otworu o średnicy D +100 mm. Do zamocowania i uszczelnienia elementu przewodu oddymiającego przechodzącego przez konstrukcję mocującą, stosuję się zaprawę murarską lub gips o gęstości ≥ 800 kg/m3 i odporności ogniowej takiej samej jak konstrukcja mocująca bądź wyższej.

Oznakowanie

Wszystkie elementy przewodów oddymiających SMOKE System można wyraźnie rozpoznać po trwałym (w formie nalepki) czerwonym oznaczeniu stanowiącym oznakowanie kontrolne wyrobu. Każdy odcinek przewodu wentylacji pożarowej należy odpowiednio oznakować, z podaniem:

 • nazwy i symbolu identyfikacyjnego producenta,
 • modelu i typu,
 • numeru właściwej normy i roku jej publikacji (tj. EN 12101-7:2011) z dopiskiem zawierającym ogólną nazwą wyrobu: „Odcinek przewodu wentylacji pożarowej”,
 • klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej i innych związanych z nią informacji wg EN 13501-4,
 • w przypadku, gdy odcinek przewodu wentylacji pożarowej ma klasyfikację „S” (EN 13501-4), należy dodać słowo „dymoszczelny”,
 • daty produkcji (miesiąc i rok).
Rys. Wzór oznakowania (nalepki) przewodów
Fot. Wzór oznakowania (nalepki) przewodów
Alnor Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

05-552 Wola Mrokowska, Aleja Krakowska 10
Tel.: + 48 22 737 40 00
Fax.: + 48 22 737 40 04
e-mail: 
e-mail: 

(alnor, wentylacja, SMOKE System, oddymianie, instalacje oddymiające)

„Firma oferuje także szeroki wybór okrągłych klap prz
   27.10.2020

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
1-2/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 1-2/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Wentylacja budynków szkolnych
 • - Powszechna elektryfikacja ogrzewania
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

webinaru

"Grzejniki w pomieszczeniach
niskotemperaturowych"

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl