Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Amendment to the Act on supporting thermo-modernization and renovation
Beneficjentami programu są najmniej zamożne gospodarstwa domowe
Beneficjentami programu są najmniej zamożne gospodarstwa domowe
fot. pixabay

Problem ubóstwa energetycznego i niskie tempo poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych wpływają na realizację programów dotyczących poprawy jakości powietrza w Polsce. Druga w tym roku zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma m.in. wspierać działania podejmowane na rzecz ograniczenia niskiej emisji. W tym celu wprowadzono atrakcyjniejsze warunki finansowania i realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych i termomodernizacyjnych oraz Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

17 września 2020 r. Sejm RP przyjął drugą już w tym roku ustawę zmieniającą ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Tym razem skoncentrowano się na udoskonaleniu aktualnej treści ustawy (a także kilku innych) oraz na jej rozszerzeniu w trzech zasadniczych kwestiach:

 

 1. poprawy efektywności funkcjonowania przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych (tzw. programu „Stop Smog”),
 2. utworzenia i uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
 3. usprawnienia działania rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zasadniczym celem zmian jest wprowadzenie skuteczniejszych narzędzi i warunków do realizacji działań służących eliminacji zjawiska smogu, w tym tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego, oraz ubóstwa energetycznego, które wg szacunków dotyka 3,47 mln Polaków. Realizacja tego celu wymaga, według ustawodawcy oraz wielu innych instytucji będących promotorami zmian, udoskonalenia funkcjonowania instrumentu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i wymiany w nich wysokoemisyjnych źródeł ciepła, a także wprowadzenia narzędzia służącego do identyfikacji i diagnozy źródeł niskiej emisji w budynkach.

Zmiany w programie „Stop Smog”

Rządowy program „Stop Smog” funkcjonuje od lutego 2019 roku. Służy poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych i likwidacji źródeł ciepła niespełniających standardów niskoemisyjnych w tych budynkach.

Beneficjentami programu są najmniej zamożne gospodarstwa domowe, dotknięte często ubóstwem ekonomicznym i energetycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za wybór budynków jednorodzinnych przeznaczonych do termomodernizacji, przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i rozliczenie środków i efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych są gminy. Działają one na podstawie porozumienia zawieranego z ministrem ds. gospodarki i partycypują w kosztach realizowanych przedsięwzięć. Udział gminy w finansowaniu przedsięwzięć niskoemisyjnych wynosi nie mniej niż 30% kosztów realizacji porozumienia, a pozostała część pokrywana jest ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (Funduszu). Możliwy jest także udział środków własnych beneficjenta w finansowaniu inwestycji, jednak w wysokości nie większej niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, a kwota ta nie jest wliczana do średniego kosztu wykonania przedsięwzięcia w jednym budynku lub lokalu (art. 11c ust. 5 pkt 5 oraz nowy ust. 7).

Od początku funkcjonowania programu podpisano porozumienia z czterema gminami, a kolejne trzy wnioski są w trakcie procedowania. Na ich podstawie planowana jest realizacja 1027 przedsięwzięć niskoemisyjnych na łączną kwotę ok. 55 mln zł. Pomimo zainteresowania programem kolejnych gmin według ustawodawcy proces jego realizacji nie jest w pełni zadowalający i nie pozwoli na pełne wykorzystanie przeznaczonych na ten cel środków.
Do najważniejszych zmian w programie „Stop Smog” należy [9]:

1) zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie (art. 11c ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1e, zwiększenie dostępności programu dla gmin);

2) zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonej łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia (art. 11c ust. 1 pkt c, liberalizacja wymagań dotyczących efektów przedsięwzięć);

3) wydłużenie z 3 lat do 4 lat okresu realizacji porozumienia – w przypadku realizacji przez gminę w danym porozumieniu więcej niż 2% budynków jednorodzinnych w gminie (art. 11c ust. 4, ułatwienie organizacyjne realizacji przedsięwzięć);

4) skrócenie z 10 lat do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań/zobowiązań dotyczących:

– obowiązku beneficjenta w zakresie zwrotu odpowiedniej części wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku,
– zobowiązań beneficjenta w zakresie przestrzegania warunków umowy,
– przechowywania treści porozumienia przez gminę i ministra,
– utrzymania przez gminę efektów przed­sięwzięć niskoemisyjnych (art. 11e, powiązanie okresu utrzymania efektów z okresem trwałości projektu i gwarancji urządzeń);

5) rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:

– przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej,
– modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego,
– zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych) (art. 2, pkt 1b, zmiana definicji przedsięwzięcia niskoemisyj­nego);

6) dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy (art. 11d ust 2a i 2b, powodem jest niska efektywność energetyczna niektórych komunalnych budynków jednorodzinnych) (...)

Czytaj też: Nowe rozwiązania w nastawach i połączeniach zaworów równoważących >>

---

Literatura

 1. Lewandowski Piotr, Kiełczewska Aneta, Ziółkowska Konstancja, Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS Research Report 02/2018, kwiecień 2018.
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU 2020, poz. 1333).
 3. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (DzU 2020, poz. 122, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2020, poz. 1219, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DzU 2020, poz. 1546).
 6. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU 2020, poz. 22, z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2020, poz. 1565).
 8. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
 9. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, druk nr 574, http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=574 (dostęp: 10.10.2020).

W artykule:

• Zmiany w programie „Stop Smog”
• Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
• Usprawnianie programu „Czyste Powietrze”

streszczenie

W artykule wskazano i omówiono najważniejsze zmiany, jakie wprowadza ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, w tym m.in. ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo ochrony środowiska. W sposób istotny zmieniono zasady działania programu „Stop Smog”, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla beneficjentów i gmin jako realizatorów przedsięwzięć niskoemisyjnych. Ponadto utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków oraz Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji. W ramach CEEB m.in. każdy właściciel lub zarządca budynków albo lokali będzie zobowiązany do inwentaryzacji znajdujących się w jego nieruchomościach źródeł ciepła i przekazania informacji o nich do wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Osoby z uprawnieniami budowlanymi lub kwalifikacjami w rzemiośle kominiarskim zostały uprawnione (zobowiązane) do wprowadzania danych i informacji do CEEB w zakresie przeprowadzanych kontroli przewodów kominowych.abstract

The article discusses the most important changes introduced by the act amending the act on supporting thermo-modernization and renovation and some other acts. The principles of the Stop Smog Plan have been significantly changed, making it more attractive for its beneficiaries and municipalities as providers of low-emission projects. Moreover, the Central Register of the Emissivity of Buildings (CEEB) and the Ecological Guarantee Fund were established. As part of CEEB, each owner or manager of buildings or premises will be required to make an inventory of the heat sources located in them and provide information about them to commune heads, town mayors or presidents. Persons with building qualifications or qualifications in the chimney sweep have been entitled (obliged) to enter data and information into the CEEB in the scope of the inspections of chimneys.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[termomodernizacja, remont, remonty, ustawa o termomodernizacji, nowelizacja ustawy, efektywność energetyczna]

   02.11.2020
Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z izolacjami i rynkiem budowlanym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Co osuszy powierzchnię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
11/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 11/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - OZE w budynkach wielorodzinnych
 • - Klimat w pomieszczeniach szkolnych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl