Głęboka termomodernizacja budynku z funkcją biurowo-warsztatową – studium przypadku

Deep renovation of a building with office-workshop facilities – case study
Średnie sprawności systemu grzewczego przed modernizacją budynku biurowo-warsztatowego i po niej w [%]
Średnie sprawności systemu grzewczego przed modernizacją budynku biurowo-warsztatowego i po niej w [%]
rys. Joanna Piotrowska-Woroniak

Na głęboką termomodernizację składają się m.in. działania na rzecz ograniczenia zużywanej energii nieodnawialnej i szkodliwych emisji oraz zwiększenia sprawności instalacji i komfortu w budynkach. To często także jedyny skuteczny sposób ratowania istniejących budynków przed ich całkowitą degradacją. Działania takie wpisują się w politykę przeciwdziałania zmianom klimatu w skali globalnej oraz krajowe zadania w zakresie efektywności energetycznej i zapobiegania ubóstwu energetycznemu, a także programy lokalne, jak np. ograniczenie niskiej emisji. Szeroki i kosztowny zakres działań termomodernizacyjnych wymaga w wielu przypadkach wsparcia ich środkami publicznymi, gdyż nie zawsze są one zasadne z ekonomicznego punktu widzenia użytkowników budynków.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga przeprowadzenia szeregu działań w energetyce, transporcie oraz budownictwie. Znaczna część istniejących budynków jest niewydajna energetycznie. Efektywna technologicznie i ekonomicznie termomodernizacja budynków nie może się ograniczać do wymiany pojedynczych elementów wyposażenia budynków. Wymaga całościowego podejścia do kwestii remontów, uwzględniającego charakterystykę zużycia energii w zróżnicowanych obiektach, a także do kwestii jej wytwarzania wraz z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tak pojmowana termomodernizacja przynosi korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Te pierwsze to redukcja lokalnych zanieczyszczeń powietrza (pyły, związki kancerogenne) i emisji dwutlenku węgla prowadzących do zmian klimatycznych. Drugie – to oszczędności w zużyciu energii oraz rozwój aktywności gospodarczej i nowe miejsca pracy w sektorach związanych z termomodernizacją i OZE, a trzecie – to zmniejszanie zjawiska ubóstwa energetycznego i wykluczenia społecznego.

Realizacja tych celów wymaga m.in. głębokiej termomodernizacji znacznej części budynków, czyli zespołu działań remontowych i modernizacyjnych. Bez głębokiej termomodernizacji i wsparcia publicznego dla takich działań wiele budynków ulegnie stopniowej degradacji, co nasili negatywne zjawiska ekonomiczne w społeczeństwie (ubóstwo energetyczne) oraz środowiskowe (niska emisja i emisja CO2) [9].

Z kolei na osiągnięcie wysokich standardów efektywności energetycznej budynków wpływają nie tylko działania projektowe i techniczno-montażowe, ale też prawne, organizacyjne i ekonomiczne. Z inżynierskiego punktu widzenia szczególnie istotne są zagadnienia techniczne powiązane z ekonomicznymi [10].

W Polsce nie funkcjonuje mechanizm wspierania głębokiej termomodernizacji, ale istnieje kilka programów wsparcia klasycznej termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. Głęboka termomodernizacja znaczącej części budynków w naszym kraju to cel konieczny do wsparcia środkami publicznymi ze strony administracji centralnej i samorządów [9, 10, 11].

Eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Narodowej Agencji Poszanowania Energii szacują koszty modernizacji połowy wszystkich domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków niemieszkalnych na blisko 500 mld zł. Ale eksperci z Building Perfomance Institute Europe całkowite korzyści społeczne netto wynikające z wdrożenia programu kompleksowej termomodernizacji do roku 2045 oszacowali na ok. 700 mld zł. To wspomniane powyżej trzy grupy korzyści.
W artykule zaprezentowano przykład głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i energetycznych oraz środowiskowych.

Materiały i metoda

Opis analizowanego obiektu i zakres modernizacji

Termomodernizacji poddany został budynek użyteczności publicznej z funkcją biurowo-warsztatową będący w złym stanie technicznym i wymagający przeprowadzenia gruntownego remontu. Obiekt położony jest w województwie podlaskim.
Budynek główny składa się z części biurowej oraz warsztatowej (fot. 1). Jest to wolnostojący budynek dwukondygnacyjny wybudowany w 1969 roku, murowany i niepodpiwniczony. Obok niego w latach późniejszych dobudowana została jednokondygnacyjna stacja diagnostyczna (fot. 2). Stropodach pełny nad budynkiem głównym wykonany ze stropu żelbetowego przykryto blachą płaską ocynkowaną o współczynniku przenikania ciepła U = 3,304 W/m2K. Dach nad stacją diagnostyczną izolowany jest twardymi płytami styropianowymi grubości 10 cm o współczynniku przenikania ciepła U = 0,38 W/m2K.


Fot. 1. Widok dwukondygnacyjnego budynku biurowo-warsztatowego przed termomodernizacją; fot. autora

Fot. 2. Widok dobudowanej jednokondygnacyjnej stacji diagnostycznej przed termomodernizacją; fot. autora

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne budynku dwukondygnacyjnego są murowane z cegły silikatowej o grubości 12 cm i z pustaków gazobetonowych o grubości 24 cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Współczynnik przenikania ciepła tych ścian wynosi U = 0,986 W/m2K, przy czym ściany części biurowej zostały wcześniej docieplone styropianem o grubości 12 cm i ich współczynnik przenikania ciepła wynosi U = 0,249 W/m2K. Ściany zewnętrzne stacji diagnostycznej wykonano z pustaków gazobetonowych i nie docieplono, U = 0,813 W/m2K.

Czytaj też: Rynek typowych projektów domów jednorodzinnych a wymagania WT 2021 >>

---

Literatura

 1. Piotrowska-Woroniak Joanna, Sarosiek Wiesław, Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej z funkcją biurowo-warsztatową, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Białystok 2018.
 2. Piotrowska-Woroniak Joanna, Sarosiek Wiesław, Audyt ex post budynku użyteczności publicznej z funkcją biurowo-warsztatową, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Białystok 2020.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU 2020, poz. 879).
 5. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 6. PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 7. Materiały informacyjno-instruktażowe Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, seria 1/96, Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw, Warszawa, kwiecień 1996.
 8. Wskaźniki opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Warszawa, grudzień 2017.
 9. Strategia modernizacji budownictwa: mapa drogowa 2050, praca zbiorowa zrealizowana przez pracowników: Instytutu Ekonomiki Środowiska (IEŚ), Buildings Performance Institute Europe (BPIE), Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA (NAPE), Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA (KAPE) oraz PwC, http://renowacja2050.pl/files/raport.pdf (dostęp: 2.10.2020).
 10. Węglarz Arkadiusz, Głęboka termomodernizacja budynków w Polsce, „Rynek Instalacyjny” 9/2015, rynekinstalacyjny.pl.
 11. Żurawski Jerzy, Głęboka termomodernizacja. Definicja głębokiej termomodernizacji, „Izolacje” 5/2018.
 12. Głęboka Termomodernizacja, http://renowacja2050.pl (dostęp: 2.10.2020).

W artykule:

• Materiały i metoda
• Efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne przeprowadzenia termomodernizacji

streszczenie

W artykule zaprezentowano sposób prowadzenia kompleksowej termomodernizacji z wykorzystaniem OZE na przykładzie budynku użyteczności publicznej z funkcją biurowo-warsztatową zlokalizowanego w województwie podlaskim. Przedstawiono zakres prac, nakłady i oszczędności, jakie uzyskano w wyniku wykonania wskazanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, oraz czas zwrotu inwestycji z uwzględnieniem dofinansowania i bez niego. Przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku, obejmującej zarówno jego bryłę, jak i modernizację instalacji c.o., źródła ciepła, instalacji c.w.u. wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,24 kWp, pozwoliło na redukcję energii cieplnej na cele grzewcze i podgrzew c.w.u. o 74,7%. Natomiast modernizacja instalacji oświetleniowej pozwoliła dodatkowo zmniejszyć roczne zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia o 42,5%. W wyniku przeprowadzonych prac zredukowano emisję CO2 o 97,5%. Uzyskane efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne pozwalają stwierdzić, że przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku jest w pełni uzasadnione, zwłaszcza jeśli możliwe jest skorzystanie ze środków unijnych, umożliwiających dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych danej inwestycji.abstract

The paper focused on the way of deep renovation including RES basing on case study of the building with office-workshop facilities located in Podlaskie voivodship, Eastern Poland. There were presented the scope of the works, costs and savings resulted from executing the thermal renovation tasks and return of investment period with and without subsidy. The deep renovation – including both the building construction and complex installation renovation (central heating, heat source, domestic hot water) combined with PV panel installation (3.45 kWp) – enabled reduction of energy use for central heating and domestic water heating by 74.7%. Yet the renovation of lighting installation allowed additional annual reduction of energy use by 42.5%. The overall result of the renovation was the CO2 reduction by 97.5%. The environmental, economic and energy effects show that building deep renovation is fully justified specially if it is possible to use the UE funds that can subsidize up to 85% of eligible costs of specific investment.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[termomodernizacja, termomodernizacja budynku, sprawność instalacji, efektywność energetyczna, energia odnawialna, energia nieodnawialna]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   03.11.2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje PV z magazynami energii
 • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl