Analiza kosztów budowy kanalizacji deszczowej metodą wykopową i bezwykopową

Analysis of the rainwater drainage system construction costs using the excavation and trenchless methods
Udział kosztów grup robót w kosztach całej inwestycji w technologii 
bezwykopowej [zł] – wariant II
Udział kosztów grup robót w kosztach całej inwestycji w technologii bezwykopowej [zł] – wariant II
rys. Autorzy

Przy wyborze metod budowy sieci kanalizacji deszczowej warto poddać je dokładnej analizie pod względem kosztów inwestycyjnych – zarówno metody wykopowej, jak i bezwykopowej oraz zastosowania różnych materiałów. Przykładowo technologia budowy kanalizacji przeciskiem hydraulicznym sterowanym ma swoje zalety, jednak w analizowanym przypadku jej koszty były wyższe niż technologii wykopowej. W analizie warto wziąć również pod uwagę cały cykl życia budowanej sieci i żywotność jej elementów, ma to bowiem duży wpływ na późniejsze koszty eksploatacyjne.

Urbanizacja miast oraz konieczność dostosowywania się do warunków zarówno atmosferycznych, jak i prawnych w aspekcie ekologicznym spowodowały zdecydowany rozwój sieci kanalizacyjnych. Metody budowy przewodów kanalizacyjnych można podzielić na dwie główne grupy: wykopowe oraz bezwykopowe. Realizacja kanalizacji w sposób odkrywkowy wiąże się z wykonywaniem wykopów, a tym samym koniecznością rozbiórki istniejącego zagospodarowania terenu oraz jego zajęcia na czas prowadzenia robót. Wybudowanie kanalizacji w sposób bezwykopowy również wymaga ingerencji w głąb gruntu oraz zajęcia terenu, ale prace te ograniczają się jedynie do wykonania wykopów nadawczych i odbiorczych wykorzystywanych do zabudowy studni rewizyjnych czy połączeniowych.

Sieci kanalizacyjne były, są i będą budowane, nasuwa się jednak pytanie: w jakiej technologii i cenie?

Warianty budowy – założenia

Analiza wariantów oparta jest na założeniach realizowanej inwestycji. W celu stworzenia miarodajnego opracowania mającego na celu przeprowadzenie analizy kosztów budowy na różnych głębokościach w drodze wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, z kostki betonowej oraz w terenie zielonym, z projektu zostały odrzucone rozwiązania projektowe wiążące się z budową przykanalików oraz wpustów ulicznych, ograniczając go tym samym do ciągu głównego kanalizacji deszczowej. Zakłada się, że prace wykonywane są powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej ze względu na trudność w oszacowaniu kosztów odwadniania.

Analizie poddano prace wykonywane metodą wykopu otwartego oraz bezwykopowo. Do analizy kosztorysowej metody bezwykopowej przyjęto technologię wykonania za pomocą przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym i transportem urobku podajnikiem ślimakowym. Pierwotne założenia projektu przewidywały wykonanie kanalizacji deszczowej na średniej głębokości 3,1 m. Na potrzeby analizy głębokości te zostały powiększone o 1 m, tj. do średniej głębokości 4,1 m, i wypłycone o 1 m, tj. do średniej głębokości 2,1 m, w celu porównania kosztów wiążących się nie tylko z nawierzchnią, ale i budową kanalizacji na różnych głębokościach.

Zestawienie parametrów kanalizacji przyjętej do analizy

Studnie

Materiały studni poddane analizie pogrupowano w zależności od materiału zastosowanego przewodu:

 • studnie betonowe – rury kamionkowe, PVC + PP, betonowe, żelbetowe, polimerobetonowe, PP, PCC cementowo-polimerowe,
 • studnie PEHD – rury PEHD.

Projekt, na którym oparto wyceny, przewiduje wykonanie studni rewizyjnych (tabela 1).


W ramach rozpatrywanych wariantów studnie zostały wycenione na podstawie ich głębokości. Ceny oparto na wycenach producentów.

Rury kanalizacyjne wykonywane metodą tradycyjną

Analizie cenowej poddano następujące materiały rurociągów:

 • rury kamionkowe,
 • rury PVC+ PP,
 • rury betonowe,
 • rury żelbetowe,
 • rury polimerobetonowe,
 • rury PP,
 • rury PCC cementowo-polimerowe,
 • rury PEHD.

W projekcie, na którym oparto wyceny, przewiduje się wykonanie przewodów kanalizacyjnych (tabela 2). Ceny oparto na wycenach producentów.


Rurociągi kanalizacyjne wykonywane metodą bezwykopową

Rurociągi wykonywane wykopowo w przypadku budowy w technologii bezwykopowej występują w miejscu i na obszarze wykonanych komór nadawczych i odbiorczych, umożliwiających połączenie rur przeciskowych ze studniami rewizyjnymi powstałymi w miejscach komór. W projekcie, na którym oparto wyceny, przewiduje się wykonanie przewodów kanalizacyjnych (tabela 3). Koszty wykonania przecisków oparto na podstawie wycen uzyskanych od specjalistycznych firm.


Koszty budowy

Warunki odtworzenia nawierzchni

Zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi w mieście naruszony pas drogowy należy odtworzyć szerzej, według tabel 4 i 5, licząc od krawędzi wykopu.Koszty wspólne

Jako wspólne przyjęto koszty, które powtarzają się w analizach.

Czytaj też: Badania pionowego profilu temperatury w pomieszczeniu z systemem stropów termoaktywnych >>

Próba szczelności

Próba szczelności (medium – woda) – bez względu na wybrany wariant oraz metodę budowy kanalizacji. Przeprowadzenie próby szczelności kosztuje 33 020,93 zł.

Nawierzchnie

Koszty rozbiórki oraz odtworzenia nawierzchni, w których prowadzone są prace kanalizacyjne, pokazano na rys. 1. Wielkość powierzchni nawierzchni nie zmienia się w zależności od wariantu (głębokości), a jedynie w zależności od rodzaju terenu, w którym prowadzone są prace.


Rys. 1. Koszty rozbiórki oraz odtworzenia nawierzchni

Wycena grupy robót dotyczących rozbiórki oraz odtworzenia nawierzchni w miejscu wykonywania prac pozwala jednoznacznie stwierdzić, że koszty te w metodzie tradycyjnej znacząco przewyższają koszty robót wykonywanych metodą bezwykopową. Warstwa wierzchnia w metodzie tradycyjnej dla terenów zielonych i drogi z kostki betonowej jest 4,5 razy droższa niż w przypadku metody bezwykopowej, a dla dróg asfaltowych (droga gminna, powiatowa i wojewódzka) iloczyn ten wynosi 4,4. Różnice wynikają z wielkości powierzchni w miejscach, gdzie prowadzone są prace ziemne związane z budową kanalizacji. W metodzie tradycyjnej obszar ten występuje na całej długości realizowanego przewodu, a w metodzie bezwykopowej punktowo w miejscach komór nadawczych, odbiorczych i pośrednich.

---

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DzU 2004, nr 130, poz. 1389).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU 2004, nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU 2013, poz. 907, t.j. z późn. zm.).
 4. Katalog Nakładów Rzeczowych, Sekocenbud, III kw. 2015.
 5. http://www.realbud.pl/.
 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne COBRTI „Instal”, Zeszyt 9, Warszawa, sierpień 2003.

W artykule:

• Warianty budowy – założenia
• Zestawienie parametrów kanalizacji przyjętej do analizy
• Koszty budowy

streszczenie

W artykule przedstawiono analizę kosztów budowy kanalizacji deszczowej za pomocą technologii wykopowej i bezwykopowej. Obejmuje ona koszty budowy sieci na różnych głębokościach w drodze wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, z kostki betonowej oraz w terenie zielonym. Analiza ta wykazała, że budowa kanalizacji deszczowej o średnicy od DN 300 do DN 1000 o łącznej długości 957,6 m i średnich głębokościach od 2,1 do 4,1 m jest tańsza, jeśli zostanie wykonana metodą wykopową. Technologia przecisku hydraulicznego sterowanego, nawet w wariancie przegłębienia sieci na potrzeby analizy, była droższa, pomimo że wymaga zdecydowanie niższych nakładów na odtworzenie nawierzchni, którą w przypadku większych średnic należy wymienić na nawet ponad połowie całej szerokości jezdni.abstract

The article presents an analysis of rainwater sewer construction costs using excavation and trenchless technology. It covers the costs of building the network at various depths on the voivodeship, poviat and commune roads, from concrete cubes and in green areas. This analysis showed that the construction of a rainwater sewage system with a diameter from DN 300 to DN 1000 and a total length of 957.6 m and average depths from 2.1 to 4.1 m is cheaper if it is made using the excavation method. The technology of controlled hydraulic jacking, even in the variant of trimming the network for the purposes of the analysis, was more expensive, despite the fact that it requires significantly lower outlays for the reconstruction of the surface, which in the case of larger diameters should be replaced by even more than half of the entire width of the road.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[budowa kanalizacji deszczowej, metody budowy sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacja deszczowa, warianty budowy, rury kanalizacyjne, metoda wykopowa, metoda bezwykopowa]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   12.11.2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowe kotły gazowe
 • - Retencja wód opadowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl