Norma PN-EN ISO 52016-1

– zmiany w metodach obliczania zapotrzebowania na energię i obciążenia cieplnego ogrzewania i chłodzenia budynków
Metody mają różny stopień dokładności w zależności od przyjętego do obliczeń kroku czasowego
Metody mają różny stopień dokładności w zależności od przyjętego do obliczeń kroku czasowego
rys. Autor

Norma PN-EN ISO 52016-1 jest kluczowa w systemie obliczeń energetycznych na potrzeby budownictwa. Omawia dwa główne sposoby obliczeń: metodę miesięczną stosowaną do obliczeń uproszczonych oraz metodę godzinową, za pomocą której można dokładnie wyznaczyć roczne zapotrzebowanie budynku na energię użytkową. Aktualna metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków bazuje na niepełnej implementacji metody miesięcznej z wycofanej w 2017 roku normy PN EN-ISO 13790 i nie implementuje metod opisanych w normie PN-EN ISO 52016-1, co jest wymagane w dyrektywie 2018/844/UE. Metoda obliczania zapotrzebowania na energię z metodyki świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku obecnie wznoszonych budynków niskoenergetycznych i innych niż mieszkalne nie powinna być używana, ponieważ prowadzi do znacznych błędów.

Norma PN EN ISO 52016-1 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne. Część 1: Procedury obliczania [1] została przyjęta do zbioru polskich norm we wrześniu 2017 r. metodą uznaniową, w wersji angielskiej. W listopadzie 2020 r. przyjęta została jej wersja polska. Norma przedstawia spójny zestaw metod obliczeniowych umożliwiających na różnych poziomach szczegółowości obliczenia zapotrzebowania na: energię użyteczną ogrzewania i chłodzenia budynku (ciepło jawne), energię użyteczną do nawilżania lub osuszania powietrza wentylującego budynek (ciepło utajone), wyznaczania zmiennej w czasie wartości bilansowej temperatury wewnętrznej w budynku oraz projektowania obciążenia cieplnego systemów ogrzewania i chłodzenia budynku. Przedstawione w normie metody obliczeniowe uwzględniają także wpływ systemów technicznych budynku i jego instalacji wewnętrznych oraz systemów sterowania i automatyki na zapotrzebowanie na energię.

Opisane metody mają różny stopień dokładności w zależności od przyjętego do obliczeń kroku czasowego – miesiąc lub godzina. Norma przedstawia zatem godzinową i miesięczną metodę obliczeń. Za pomocą metody miesięcznej można wyznaczać przybliżone zapotrzebowanie na energię użyteczną budynku w ciągu roku. Metoda godzinowa z kolei pozwala wyznaczać zapotrzebowanie na energię użyteczną, temperaturę bilansową oraz obciążenie cieplne dla budynku. Za pomocą metod obliczania opisanych w normie możliwe jest zarówno wyznaczanie zapotrzebowania na moc cieplną lub chłodniczą jawną i utajoną do celów projektowych, jak i obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię w postaci ciepła jawnego i utajonego do ogrzewania i chłodzenia budynku. W artykule przybliżono ogólne założenia metod obliczania i przedstawiono związek opisywanej normy z wycofaną ze zbioru polskich norm PN-EN ISO 13790 oraz z systemem obliczeń na potrzeby świadectw energetycznych i auditingu energetycznego.

 

Główne założenia normy PN-EN ISO 52016-1

Nowelizacja dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD Recast) wymogła na krajach członkowskich UE nowelizację szeregu norm dotyczących charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings – EPB). Zgodnie z mandatem M/480 [2] Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), począwszy od 2011 r. podjęto prace nad nowelizacją i opracowaniem nowych norm obejmujących swym zakresem zagadnienia wyznaczania zapotrzebowania na energię w postaci ciepła jawnego i utajonego w budynkach na potrzeby ich ogrzewania i chłodzenia. Opracowano pakiet norm mających na celu harmonizację metodyki określania charakterystyk energetycznych budynków w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zbiór norm EPB został podzielony na cztery główne obszary zagadnień, obejmujące szeroko pojęte zapotrzebowanie na energię w budynkach: M1 – normy nadrzędne; M2 – budynek (jako taki); M3–M11 – systemy i techniczne wyposażenie budynku (wpływające na charakterystykę energetyczną budynku), w tym M3 – ogrzewanie, M4 – chłodzenie, M5 – wentylacja, M6 – nawilżanie, M7 – osuszanie, M8 – ciepła woda użytkowa, M9 – oświetlenie, M10 – automatyka i sterowanie systemami budynku, M11 – systemy odnawialnych źródeł energii; M12–M13 – inne systemy lub urządzenia niemające wpływu na charakterystykę energetyczną budynku.

W ramach obszaru M2 zagadnień zbioru norm EPB wydzielono jedenaście podobszarów: 1 – zagadnienia ogólne, 2 – zapotrzebowanie budynku na energię, 3 – parametry wewnętrzne bez systemów, 4 – sposoby poprawy efektywności energetycznej, 5 – wymiana ciepła przez przenikanie, 6 – wymiana ciepła przez infiltrację i wentylację, 7 – wewnętrzne zyski ciepła, 8 – zyski ciepła promieniowania słonecznego, 9 – dynamika cieplna budynków (pojemność cieplna), 10 – charakterystyka energetyczna budynku – pomiary, 11 – kontrola, weryfikacja.

Natomiast w obszarach M3–M11 wydzielono dwanaście podobszarów: 1 – zagadnienia ogólne, 2 – zapotrzebowanie na energię, 3 – maksymalne obciążenie i moc, 4 – sposoby poprawy efektywności energetycznej, 5 – emisja i kontrola, 6 – dystrybucja i kontrola, 7 – przechowywanie i kontrola, 8 – wytwarzanie i kontrola, 9 – dystrybucja obciążeń cieplnych i warunki eksploatacyjne, 10 – charakterystyka energetyczna budynku – pomiary, 11 – kontrola, weryfikacja, 12 – BMS – systemy zarządzania budynkiem.

Pozycja normy PN-EN ISO 52016-1 w obrębie zestawu norm EPB w kontekście tej modułowej struktury określona została w normie PN-EN ISO 52000-1 [12]. Opisywana norma obejmuje swym zasięgiem moduły: M2-2 – zapotrzebowanie budynku na energię, M2-3 – parametry wewnętrzne budynku, M2-6 – wymiana ciepła przez infiltrację i wentylację, M3-3 – zapotrzebowanie na moc ogrzewania, M4-3 – zapotrzebowanie na moc chłodzenia, M6-3 – zapotrzebowanie na moc nawilżania oraz M7-3 – zapotrzebowanie na moc odwilżania.

Czytaj też: Magazynowanie energii elektrycznej. Analiza opłacalności wykorzystania magazynu energii w zakładzie przemysłowym >>

---

Literatura

 1. PN-EN ISO 52016-1:2017-09 (wersja polska) Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne. Część 1: Procedury obliczania, 2017.
 2. Mandat M480, Mandat dla CEN, CENELEC i ETSI opracowania i przyjęcia norm dla metodyki obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków i promowania efektywności energetycznej budynków, 2007 r., zgodnie z warunkami określonymi w przekształconej wersji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE) z dnia 14 grudnia 2010 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU 2008, poz. 1240).
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 156/75).
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.Urz. UE L 337/8).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285).
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. UE L 153/13).
 9. Narowski Piotr, Uproszczona metoda godzinowa obliczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, 2009, 1 (466), s. 27–32.
 10. Narowski Piotr, Podstawy uproszczonej metody godzinowej obliczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków, „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, 2008, Tom III, s. 77–84.
 11. PN-EN ISO 52017-1 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne. Część 1: Ogólne procedury obliczania, 2017.
 12. EN ISO 52000-1 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Nadrzędna ocena EPB. Część 1: Ogólne ramy i procedury, 2017.
 13. Norma ANSI/ASHRAE 140, Standardowa metoda oceny ewaluacji programów komputerowych do analizy energetycznej budynków, 2014.

W artykule:

• Główne założenia normy PN-EN ISO 52016-1
• Aktualny stan prawny metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku w Polsce
• Obliczenia metodą godzinową i miesięczną

streszczenie

W: Norma PN-EN ISO 52016-1 zastąpiła wycofaną normę PN-EN ISO 13790. Opisuje ona szereg metod obliczeniowych pozwalających wyznaczyć zapotrzebowanie na energię użytkową budynków do ich ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i osuszania powietrza wewnętrznego, obliczania zmiennej w czasie temperatury wewnętrznej w budynkach oraz wyznaczania obciążenia cieplnego ogrzewania i chłodzenia w budynkach. W artykule o charakterze przeglądowym opisano ogólnie metody obliczeniowe zawarte w tej normie i omówiono jej związki z normą PN-EN ISO 52017 oraz innymi powołanymi normami. Przedstawiono również różnice w metodach obliczeniowych wycofanej normy PN-EN ISO 13790 i zastępującej ją PN-EN ISO 52016-1 oraz ich wpływ na system świadectw energetycznych w Polsce i metody obliczeń auditingu energetycznego.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[właściwości energetyczne budynków, przepisy charakterystyki energetycznej budynków, zapotrzebowanie na energię ogrzewania i chłodzenia budynków, bilans cieplny, temperatura wewnętrzna budynku, obciążenie cieplne ogrzewania i chłodzenia]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   05.01.2021

Komentarze

(0)

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje PV z magazynami energii
 • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl