Analiza porównawcza budowy sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich metodą bezwykopową i wykopową

A comparative analysis of the construction of a sewage network using the trenchless and excavation methods in rural areas
System rur dwuściennych PP
System rur dwuściennych PP
fot. Autorzy

Analiza kosztów wykonania kanalizacji sanitarnej za pomocą różnych technologii pozwala wyłonić najkorzystniejsze warianty budowy sieci w technologii bezwykopowej i wykopowej. Stosowanie technologii bezwykopowych jest najkorzystniejsze w miejscach o dużej urbanizacji oraz rozwiniętej infrastrukturze podziemnej. Technologie wykopowe także mają atuty, m.in. ekonomiczne, szczególnie na terenach zielonych. Z kolei technologie bezwykopowe bywają niezastąpione z powodów technicznych, np. na obszarach niezabudowanych, gdy sieć kanalizacyjna przekracza torowisko. Wybór materiałów do budowy kanalizacji leży w gestii projektanta, gdyż mają one często bardzo zbliżone parametry i przy właściwym wykonawstwie gwarantują prawidłowe działanie sieci kanalizacyjnej przez co najmniej pięćdziesiąt lat.

Opis analizowanych prac budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przedmiotem analizy jest wykonanie na podstawie projektu budowlano-wykonawczego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do istniejących budynków.

Wariant I – budowa sieci kanalizacyjnej w drodze powiatowej (rys. 1):

 • odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni A17 do studni A22,
 • trasa przebiega w pasie jezdni drogi powiatowej,
 • średnica kolektora głównego: DN 300, średnica kolektorów bocznych: DN 200,
 • trasa nie ma załamań horyzontalnych większych niż 15º,
 • uzbrojenie podziemne: możliwość występowania niezinwentaryzowanych sieci wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej.

Rys. 1. Szkic zakresu wykonania kanalizacji w drodze powiatowej

Wariant II – budowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (rys. 2):

 • odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni BL14 do studni BLB7,
 • średnica kolektora: DN 200, średnica przykanalików: DN 150,
 • trasa przebiega w jezdni drogi gminnej,
 • trasa ma zmiany kierunku horyzontalnego do 45º,
 • uzbrojenie podziemne: drenaże, możliwość występowania niezinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej.

Rys. 2. Szkic zakresu wykonania kanalizacji w drodze gminnej

Wariant III – budowa sieci kanalizacyjnej w terenie zielonym (rys. 3):

 • odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni B66 do studni B71,
 • średnica kolektora: DN 200,
 • trasa przebiega w terenie zielonym – tereny uprawne,
 • trasa ma zmiany kierunku horyzontalnego do 45º,
 • uzbrojenie podziemne: sieci wodociągowe, drenaże, sieć elektroenergetyczna.

Rys. 3. Szkic zakresu wykonania kanalizacji w terenie zielonym

Założenia techniczne przyjęte do analizy

Założono, że sieć kanalizacyjna wykonywana jest metodą wykopową dla takich materiałów jak: kamionka, PVC i PP oraz metodą bezwykopową przewiertu sterowanego rurą PEHD, a także metodą mikrotunelingu z zastosowaniem rury kamionkowej.

Czytaj też: Ochrona przed przepływem zwrotnym – prawo, praktyka, przyszłość >>

Wariant I – kanalizacja w drodze powiatowej:

 • kanał o ø 300 i dł. L = 179,0 m,
 • „kanał o ø 200 i dł. L = 54,0 m,
 • średnie zagłębienie dna kanału dla ø 300: ok. 3,80 m,
 • średnie zagłębienie dna kanału dla ø 200: ok. 3,30 m,
 • wykonanie trzech studni betonowych ø 1000 oraz trzech studni z tworzyw sztucznych ø 600.

Wariant II – kanalizacja w drodze gminnej:

 • kanał o ø 200 i dł. L = 146,5 m,
 • kanał o ø 150 i dł. L = 43,0 m,
 • średnie zagłębienie dna kanału dla ø 200: ok. 2,5 m,
 • średnie zagłębienie dna kanału dla ø 150: ok. 1,5 m,
 • wykonanie trzech studni betonowych o ø 1000, czterech studni z tworzyw sztucznych ø 600 oraz czterech studni z tworzyw sztucznych ø 425.

Wariant III – kanalizacja w terenie zielonym:

 • kanał o ø 200 i dł. L = 220,5 m,
 • średnie zagłębienie dna kanału dla ø 200: ok. 2,0 m,
 • wykonanie trzech studni betonowych ø 1000 oraz trzech studni z tworzyw sztucznych ø 600.

Analiza kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w zależności od wybranej technologii zależy od następujących czynników: wybranej metody wykonania sieci kanalizacyjnej, średnicy rury oraz materiału, z którego jest wykonana, zakresu robót, lokalizacji odcinka, wielkości, lokalizacji i typu uzbrojenia, zagłębienia przewodów, rodzaju nawierzchni, dostępności miejsca wykonywania prac, czasu trwania prac, a także pory roku.

---

Literatura

 1. Zwierzchowska Agata, Optymalizacja doboru metod bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych, Monografia nr 38, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2003
 2. Kuliczkowski Andrzej, Możliwości optymalizacji przebudowy magistralnej sieci kanalizacyjnej na przykładzie kanalizacji lewobrzeżnego Wrocławia, praca doktorska, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1978
 3. Kuliczkowski Andrzej, Koszty objazdów a tempo budowy obiektów inżynierskich w warunkach miejskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 24, Seria Budownictwo, Kielce 1987
 4. Kuliczkowski Andrzej, Kryteria wyboru metody bezodkrywkowej dla kanałów budowanych w warunkach miejskich, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 11/1979, s. 323–326

W artykule:

• Opis analizowanych prac budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
• Założenia techniczne przyjęte do analizy
• Ustalenie metody analizy, kryteriów i rodzaju kosztów

streszczenie

Decydującymi czynnikami wpływającymi na wysokość kosztorysowych cen budowy sieci kanalizacyjnej są zastosowane technologie i użyte materiały, koszty robót ziemnych i nawierzchniowych oraz zajęcia pasa drogowego. Metody wykopowe cechują stosunkowo niskie koszty montażu oraz zakupu materiałów, jednak metody odtworzeniowe pochłaniają od 40 do 70% kosztów realizowanego zadania. W przypadku technologii bezwykopowych koszty odtworzenia spadają do minimum i dotyczą tylko miejsc, w których prowadzone są roboty ziemne służące do wbudowania studni na kolektorach oraz wykonania dróg technologicznych. Minusem technologii przewiertu sterowanego mimo uzyskanego dobrego efektu finansowego jest niewielkie dotychczasowe zastosowanie tej metody przy budowie sieci kanalizacyjnych i ryzyko nieuzyskania liniowości spadków na wierconych odcinkach. Mikrotuneling jest najdroższą z analizowanych technologii z powodu wysokich kosztów wykonania wiercenia oraz zakupu rur. Ale ma on znaczną przewagę pod względem jakości wykonania i daje gwarancję wykonania kanałów o właściwych spadkach bez odkształceń w poziomie oraz pionie względem projektowanej trasy. Stosowanie technik wykopowych na terenach wiejskich, z niską jakością infrastruktury drogowej i zwartą zabudową mieszkaniową przy drogach, wiąże się ze sporą uciążliwość społeczną, ale efektem jest droga, która przewyższa standardem stan wyjściowy – w przypadku obszarów niedoinwestowanych może to być traktowane jako atut. Z pewnością uzasadnione jest stosowanie technologii bezwykopowych w miejscach o dużej urbanizacji oraz rozwiniętej infrastrukturze. Na obszarach wiejskich zastosowanie technologii bezwykopowych jest zasadne np. przy przekraczaniu torowisk, gdy nie ma możliwości wykonywania robót metodą wykopową.abstract

When comparing the cost estimate prices for the construction of the sewage network, the decisive factors influencing their amount are the technologies used, the material used for their construction, earthworks, surface works and the costs of using the road lane. Excavation methods have relatively low costs of assembly and purchase of materials, but restoration methods consume 40 to 70% of the costs of the performed task. Reconstruction costs in the case of trenchless technologies are dropped to a minimum and only apply to places where earthworks were carried out for building wells on collectors and for the construction of technological roads. The downside of the controlled drilling technology, despite the good financial effect achieved, is the limited use of this method in the construction of sewage networks so far, the linearity of slopes on the drilled sections may not be achieved. Microtunnelling, which is the most expensive technology in this analysis, owes its position to high drilling prices and the costs of purchasing pipes for trenchless technology. This technology has a significant advantage in the quality of workmanship, which guarantees the execution of channels with proper slopes without horizontal and vertical deformations in relation to the planned route. Rural areas with terrible road infrastructure and dense housing development by roads, during the use of excavation techniques, have considerable social nuisance, but their reconstruction is achieved, which, after completion, exceeds the standard that was before the investment. Which in the case of underinvested rural areas can be regarded as an advantage. The use of trenchless technologies in places with high urbanization and developed underground infrastructure of cities is certainly justified. When used in rural areas, the use of trenchless technologies is appropriate, e.g. when crossing railway tracks where it is not possible to perform works using the excavation method.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[sieci kanalizacyjne, budowa wykopowa, metoda przewiertu, metoda mikrotunelingu, drogi wiejskie, drogi powiatowe, tereny zielone, koszty budowy kanalizacji]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   31.05.2021

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Sprawdź, jakie udogodnienia szykują się dla instalatorów i wykonawców w 2022 » 


Jak działają odnawialne źródła ciepła »

Na co warto zwrócić uwagę projektując instalację PV na dachach »
pompy ciepła
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jaki system przeciwoblodzeniowy wybrać »

system przeciwoblodzeniowy


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 

 Jak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Zarejestruj się i zgarnij  pieniądze na kolejne zakupy   »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
12/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 12/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Smart City – utopia czy konieczność?
 • - Zmiany w systemach różnicowania ciśnienia
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl