Praktyczne aspekty projektowania energooszczędnych systemów wentylacyjnych

Practical aspects of designing energy-saving ventilation systems
Wykres wentylacji i przenikania w zapotrzebowaniu na ciepło
Wykres wentylacji i przenikania w zapotrzebowaniu na ciepło
rys. Autorzy

Skuteczna wentylacja jest ważnym elementem współczesnych budynków, ponieważ zapewnia świeże powietrze, a zatem zdrowe warunki przebywania użytkownikom i chroni przed nadmierną wilgotnością oraz syndromem chorego budynku. W budynkach szczelnych, czego wymagają obecne przepisy, aby uzyskać komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza, należy zapewnić niezawodną intensywność przewietrzania. W praktyce jest to możliwe dzięki systemom wentylacji mechanicznej, które dodatkowo umożliwiają odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego.

Ogrzewanie i wentylacja to główne składniki całkowitego zużycia energii w polskim budownictwie, co pokazano na rys. 1, opracowanym na podstawie raportu ITB z roku 2003 [28], zaprezentowanym wcześniej w artykule [9]. Z danych GUS [43] wynika, że na przestrzeni ponad 15 lat o ile udział procentowy ogrzewania i wentylacji w strukturze zużycia energii ogółu gospodarstw domowych zmniejszył się o ok. 6% (rys. 2), to jego zużycie wyrażone w jednostkach energii było praktycznie niezmienne i wynosiło odpowiednio: w roku 2002 – 544 PJ, w 2009 – 550 PJ, w 2012 – 541 PJ, w 2015 – 527 PJ i w 2018 – 543 PJ. Według danych GUS w 2002 roku było w Polsce 13,3 mln gospodarstw domowych, a w 2018 – 14,4 mln. Ich liczba wzrosła zatem o 1,1 mln, a zużycie energii na ogrzewanie (i wentylację) wyrażone ilościowo pozostało na tym samym poziomie. Może to świadczyć m.in. o tym, że mieszkania są bardziej energooszczędne w zakresie ogrzewania i wentylacji. Jednak potencjał oszczędności energii na ogrzewanie i wentylację jest nadal wysoki i wymagania dla nowych budynków, które obowiązują od początku 2021 roku, sprzyjają stosowaniu rozwiązań energooszczędnych i energoefektywnych oraz zwiększających komfort i jakość wentylacji.

Diagram zużycia energii w budynkach mieszkalnych
Rys. 1. Struktura zużycia energii w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Polsce [28]
Diagram zużycia energii w budynkach mieszkalnych
Rys. 2. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych według sposobów użytkowania w 2018 roku, na podst. danych GUS [43]

Skuteczne i energooszczędne systemy wentylacji są coraz istotniejsze w budownictwie dążącym do standardu prawie zeroenergetycznego (nZEB). Wskazują na to m.in. wnioski zawarte w artykule na temat przemian strukturalnych systemów HVAC w przyszłości [37]. Składa się na to wiele czynników, a najważniejsze z nich to rosnące wymagania odnośnie do izolacyjności cieplnej oraz szczelności powietrznej obudowy budynku. Pierwszy czynnik (ustawowy wzrost izolacyjności cieplnej przegród) sprawia, że rośnie udział zapotrzebowania na ciepło do wentylacji w stosunku do zapotrzebowania na ciepło na cele pokrycia strat przez przenikanie, co pokazano na rys. 3.

Wykres udziału wentylacji i przenikania w zapotrzebowaniu na ciepło
Rys. 3. Udział wentylacji i przenikania w zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania i wentylacji budynków jednorodzinnych w Polsce, na podst.[9]

Drugi czynnik (wymagana zwiększona szczelność powietrzna budynków) wynika z pierwszego – budynki dobrze zaizolowane termicznie muszą być jednocześnie szczelne, ponieważ w ich przypadku nawet niewielki strumień powietrza infiltrującego znacząco zwiększa całkowite zapotrzebowanie na energię użytkową (patrz rys. 4 i komentarz do niego).

Czytaj też: Kryteria dla oczyszczaczy powietrza do pyłów zawieszonych >>

Wykres analizujący wpływ wskaźnika n50
Rys. 4. Analiza wpływu wskaźnika n50 na energię użytkową budynku z wentylacją grawitacyjną

Współczesne budynki muszą być dobrze zaizolowane, co wynika z wymagań Warunków Technicznych (WT) [44]. Aby w takich budynkach uzyskać zamierzony efekt jak największej energooszczędności, należy zadbać o ich wysoką szczelność powietrzną. Warunki Techniczne zalecają również, żeby wysoka była szczelność powietrzna obudowy budynku, zdefiniowana wskaźnikiem n50 (1,5 h–1 dla budynków z wentylacją mechaniczną oraz 3 h–1 dla budynków z wentylacją grawitacyjną). Aby w budynkach szczelnych uzyskać komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza, należy zapewnić niezawodną intensywność przewietrzania (wymianę powietrza). W praktyce jest to możliwe jedynie dzięki zastosowaniu systemów wentylacji mechanicznej. Systemy wentylacji naturalnej działały skutecznie w budynkach starego typu z nieszczelną stolarką okienną, a obecnie wymagają zastosowania dodatkowych elementów nawiewnych (są to najczęściej nawiewniki okienne) oraz samoczynnych lub mechanicznych urządzeń do wspomagania ciągu kominowego (nasady kominowe). Elementy te nie tylko zwiększają koszt inwestycyjny, są też przyczyną zwiększonego zużycia energii w okresach, w których zapotrzebowanie na świeże powietrze jest mniejsze niż aktualna wydajność systemu wentylacji naturalnej (np. w okresach niskich temperatur powietrza zewnętrznego lub/i intensywnego wiatru). Nie umożliwiają one również odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego, co jest bardzo istotną zaletą systemów wentylacji mechanicznej w kontekście racjonalizacji zużycia energii wymuszonej prawnie przez Warunki Techniczne, kontroli dystrybucji powietrza oraz sterowania wydajnością w funkcji potrzeb. Wydajność i uzyskiwany rozdział powietrza zależą w przypadku wentylacji naturalnej od warunków pogodowych, a nie są zaprojektowane. Nie odpowiadają zatem realnym potrzebom użytkowników budynków. Co prawda technicznie możliwe jest, żeby wentylacja naturalna była realizowana w sposób kontrolowany dzięki zastosowaniu okien otwieranych za pomocą siłowników połączonych z systemem zarządzania budynkiem, jednak rozwiązania takie nie są obecnie popularne i wentylację naturalną można uznać za niekontrolowaną. Trzeba mieć jednak na uwadze, że rozwój systemów sterowania i wzrost popularności algorytmów zarządzających pracą takich systemów mogą sprawić, iż kontrola ta będzie możliwa, jednak pozostałe wymienione wady systemów wentylacji naturalnej pozostaną niezmienne.

---

Literatura

 1. Amanowicz Ł., Influence of geometrical parameters on the flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers – experimental and CFD investigations „Applied Energy” (226), 2018, p. 849–861
 2. Amanowicz Ł., Górka A., Szymański M., Górzeński R., Pomiary szczelności powietrznej dużego budynku na przykładzie Term Maltańskich, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 3. Amanowicz Ł., Górzeński R., Szymański M., Wentylacja – ważny element w kontekście energooszczędności laboratoriów, „Laboratorium” (9–10), 2016, s. 49–55
 4. Amanowicz Ł., Filipiak M., Ratajczak K., Weryfikacja skuteczności działania dygestoriów laboratoryjnych w świetle normy PN-EN 14175, „Instal” 1, 2017, s. 39–44
 5. Amanowicz Ł., Filipiak M., Ratajczak K., Badania odbiorowe instalacji wentylacyjnej w laboratorium z dygestoriami wg normy PN-EN 14175, „Instal” (382) 3, 2017, s. 34–40
 6. Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E., Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 50/6, 2019, s. 231–238
 7. Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E., Analiza możliwości stosowania systemu wentylacji zdecentralizowanej w budynkach edukacyjnych, „Instal” 10, 2019, s. 20–26
 8. Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E, Stosowanie rekuperatorów ściennych w budynkach nowych i modernizowanych cieplnie w świetle aktualnych wymagań prawnych, „Rynek Instalacyjny” 11, 2019, s. 58–62
 9. Amanowicz Ł., Szczechowiak E., Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 48/2, 2017, s. 72–78
 10. Amanowicz Ł., Szymański M., Górzeński R., Systemy wentylacji laboratoriów – wymagania projektowe, studium przypadku, „Laboratorium” 3–4, 2017, s. 14–18
 11. Amanowicz Ł., Wojtkowiak K., Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 1. Równomierność rozpływu, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 41/6, 2010, s. 208–212, 220
 12. Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 2. Straty ciśnienia, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 41/7–8, 2010, s. 208–212, 220
 13. Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Badania wydajności cieplnej aluminiowego, sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 47/10, 2016, s. 413–417
 14. Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Experimental investigations of thermal performance improvement of aluminum ceiling panel for heating and cooling by covering its surface with paint, E3S Web Conf. Vol. 44, 2018, 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018
 15. Basińska M., Michałkiewicz M., Zmienność mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza oraz stężenia pyłu wewnątrz i na zewnątrz wybranej poznańskiej szkoły, „Inżynieria Ekologiczna” 50, 2016, s. 17–25
 16. Basińska M., Michałkiewicz M., Górzeński R., Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku, „Rynek Instalacyjny” 9, 2016, s. 74–84
 17. Basińska M., Michałkiewicz M., Ratajczak K., Impact of physical and microbiological parameters on proper indoor air quality in nursery, „Environment International”, 132, 2019, p. 105098-1–105098-14
 18. Chmielewski K., Amanowicz Ł., Bezprzeponowe powietrzne gruntowe wymienniki ciepła w układach wentylacji mechanicznej, „Rynek Instalacyjny” 5, 2017, s. 76–80
 19. Kosiński P., Pozorna szczelność powietrzna budynków, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 20. Kostka M., Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych, „Rynek Instalacyjny” 5, 2016, s. 47–52
 21. Kostka M., Szulgowska-Zgrzywa M., Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła, „Rynek Instalacyjny” 6, 2015, s. 64–68
 22. Laine K., Airtightness improvement of structures to improve indoor air quality, Proceedings 36–45, 35th AIVC Conference „Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance”, Poznań, 24–25.09.2014
 23. Laska M., Dudkiewicz E., Research of CO2 concentration in naturally ventilated lecture room, International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17), Wrocław, Poland, July 2–5, 2017, Kaźmierczak B. et al. [Eds. Les Ulis]: EDP Sciences, 2017, art. 00099, p. 1–8 (E3S Web of Conferences, ISSN 2267–1242, Vol. 22)
 24. Laska M., Dudkiewicz E., Thermal comfort study in naturally ventilated lecture room based on questionnaire survey, Proceedings of 10th Windsor Conference: Rethinking Comfort: Cumberland Lodge, Windsor, UK, 12th–15th April 2018/ed. by Luisa Brotas et al., Windsor: NCEUB: p. 634–648
 25. Ludwiczak A., Ratajczak K., Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych. Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2, „Rynek Instalacyjny” 3, 2018, s. 24–29
 26. Nowak-Dzieszko K., Analiza wad obudowy budynku w trakcie badań, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 27. Pereira P.F., Almeida R.M.S.F., Ramos N.M.M., Sousa R., Testing for building components contribution to airtightness assessment, Proceedings 322–330, 35th AIVC Conference „Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance”, Poznań, 24–25.09.2014
 28. Pogorzelski J.A., Kasperkiewicz K., Geryło R., Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe. Zeszyt 11. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród. Stan istniejący budynków wielkopłytowych, ITB, Warszawa 2003
 29. Pyszczek T., Projektowanie budynków szczelnych powietrznie, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 30. Radomski B., Jaskulska J., Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych, „Rynek Instalacyjny” 11, 2016, s. 51–56
 31. Ratajczak K., Łochyński S., Jakość powietrza w budynku użytkowanym jako żłobek, „Rynek Instalacyjny” 10, 2017, s. 54–60
 32. Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
 33. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.Urz. UE L 337/8 z 25.11.2014)
 34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888)
 35. Sinacka J., Szczechowiak E., Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” (49) 7, 2018, s. 271–278
 36. Szczechowiak E., Budownictwo energooszczędne a szczelność powietrzna, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 37. Szczechowiak E., Przemiany strukturalne systemów HVAC w budynkach przyszłości, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 46 (1), 2015, s. 30–36
 38. Szymański M., Amanowicz Ł., Ratajczak K., Górzeński R., Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja ogólna, „Rynek Instalacyjny” 11, 2015, s. 59–66
 39. Szymański M., Amanowicz Ł., Ratajczak K., Górzeński R., Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna, „Rynek Instalacyjny” 12, 2015, s. 56–60
 40. Szymański M., Górka A., Górzeński R., Large buildings airtightness measurements using ventilation systems, Proceedings 712–720, 35th AIVC Conference „Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance”, Poznań, 24–25.09.2014
 41. Wojtkowiak J., Amanowicz Ł., A method of cooling capacity enhancement of ceiling panel, E3S Web of Conferences Volume 116 (2019), International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE19)Wrocław, Poland, June 9–12, 2019, Sayegh M.A., Danielewicz J., Jouhara H., Kaźmierczak B., Kutyłowska M. and Piekarska K. (Eds.)
 42. Wojtkowiak J., Amanowicz Ł., Mróz T., A new type of cooling ceiling panel with corrugated surface – Experimental investigation, „International Journal of Energy Research”, 2019, p. 1–12
 43. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 r., GUS, Warszawa 2019
 44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 45. Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych, POBE, 2020

streszczenie

Nowe, zaostrzone wymagania odnośnie do wartości wskaźnika energii pierwotnej EP, które weszły w życie w Polsce 1 stycznia 2021 r., trudno spełnić, stosując dotychczasowe tradycyjne podejście projektowe oraz standardowe rozwiązania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Zastosowanie grubszej warstwy izolacji cieplnej oraz drzwi i okien o niskich współczynnikach przenikania ciepła już nie wystarczy. Istotne znaczenie dla energochłonności budynku mają systemy wentylacji, których odpowiednie zaprojektowanie oraz eksploatacja pozwala uzyskać oszczędności energii i kosztów oraz poprawia wyniki obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynku.

W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z projektowaniem systemów wentylacji w budynkach energooszczędnych, zwracając uwagę z jednej strony na ich wpływ na finansowe i energetyczne koszty eksploatacji obiektu, a z drugiej strony na wartość obliczeniowego zapotrzebowania na energię użytkową budynku. Na przykładzie obliczeniowym przedstawiono wpływ szczelności powietrznej na wartość wskaźnika EP dla przykładowego budynku mieszkalnego, wykazując, że ma ona szczególnie istotne znaczenie w przypadku współczesnych, dobrze zaizolowanych budynków, o małych wartościach współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Samo obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową może jednak nie wystarczyć do spełnienia wymagań dotyczących wskaźnika EP. Konieczne może być równoczesne zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które charakteryzują się niskimi współczynnikami nakładu energii pierwotnej. Niemniej jednak dobrze zaprojektowane i poprawnie eksploatowane systemy wentylacji będą sprzyjać osiągnięciu niskich wartości wskaźnika EP oraz bardziej efektywnemu ekonomicznie wykorzystaniu OZE ze względu na fakt, że ich szczytowe moce będą mniejsze.abstract

New, stricter requirements regarding the PE index, which entered into force in Poland on January 1, 2021, it is difficult to meet using traditional design approach and standard solutions for heating, ventilation and air conditioning systems in buildings. The use of a thicker layer of thermal insulation and better-quality doors and windows is not enough anymore. Ventilation systems have great impact on the energy performance of buildings. Their proper design and operation can result in significant energy and money savings and can improve the computational energy performance of the building. This article presents an overview of issues related to the design of ventilation systems in energy-efficient buildings, paying attention on the one hand to their impact on the financial and energy costs of building operation, and on the other hand to the value of the computational useful energy demand of the building. The calculation example shows the influence of the air tightness of the building on the value of the PE index for an example residential building, showing that it is of particular importance in the case of modern, well-insulated buildings, characterized by low values of heat transfer coefficients of external partitions. It is true that the reduction of the utility energy demand alone may not be sufficient to meet the PE requirements. It may be necessary to use renewable energy sources at the same time, which have been assigned low primary energy conversion factors. Nevertheless, well-designed and properly operated ventilation systems will contribute to the achievement of low PE values and a more economically effective use of renewable energy sources, thanks to the fact that their peak powers will be lower.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[wentylacja, budownictwo energooszczędne, charakterystyka energetyczna, wskaźnik ep, warunki techniczne]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   29.06.2021
dr inż.  Łukasz Amanowicz
dr inż.  Łukasz Amanowicz
Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska więcej »
dr inż.  Katarzyna Ratajczak
dr inż.  Katarzyna Ratajczak
Instytut Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska E-mail: katarzyna.m.ratajczak(at)put.poznan.pl Tel. 61 665 25 34 Specjalizuje się w ... więcej »

Komentarze

(1)
Balcerz | 06.09.2021, 12:12
Systemy wentylacyjne są bardzo ważne, tak samo jak systemy oddymiania. My właśnie jesteśmy na etapie wdrażania okien oddymiających na dachu, ale na szczęście mamy specjalistów od tego http://www.dhpolska.pl/systemy/systemy-oddymiania/okna-oddymiajace-dachowe.html. Ta firma została nam polecona przez zaprzyjaźnioną firmę, która również instalowała rozwiązania ppoż u siebie.
   1 / 1   

Wybrane dla CiebieZaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Zbliża się zima 100-lecia? Z jakim urządzeniem zaoszczędzisz najwięcej »

oszczednosc energiiO czym dowiesz się na międzynarodowym spotkaniu instalatorów »

Czy wiesz, na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora i dostaniesz 500zł »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowe kotły gazowe
 • - Retencja wód opadowych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl