Wybór źródła grzewczego dla budynku jednorodzinnego w kontekście obowiązujących w Polsce przepisów

Heat source selection in single-family building in the context of existing legislation in Poland
Zestawienie nakładów inwestycyjnych wariantów wyboru źródła ciepła
Zestawienie nakładów inwestycyjnych wariantów wyboru źródła ciepła
fot. Autor

Nie wykorzystując energii odnawialnej lub ciepła z sieci ciepłowniczej, w typowym budynku jednorodzinnym trudno sprostać wymaganiom dotyczącym maksymalnej wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP, czyli 70 kWh/(m2 rok). Przy zastosowaniu indywidualnych urządzeń grzewczych korzystających z paliw kopalnych lub energii elektrycznej z sieci energetycznej najłatwiej osiągnąć wymagany wskaźnik EP, stosując instalację fotowoltaiczną. Jej wielkość i koszt zależą od tego, jakie urządzenie grzewcze ma ona wesprzeć w celu obniżenia zapotrzebowania na energię nieodnawialną. Z praktyki wynika, że ostateczny wybór źródła ciepła dla budynku jednorodzinnego dokonywany przez inwestora opiera się w pierwszej kolejności na kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych, w kolejnym kroku na komforcie użytkowania, a następnie na aktualnie obowiązujących przepisach.

Dobór źródła ciepła dla budynków jednorodzinnych – przepisy

Zgodnie z WT 2021 [1] od początku tego roku obowiązują nowe wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię (wskaźnik EP) i m.in. nowe wymagania dot. izolacyjności cieplnej przegród (współczynników przewodzenia ciepła U). Projekt, na podstawie którego planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę czy dokonanie zgłoszenia, musi zatem spełniać aktualne ostrzejsze wymogi. Trzeba zwracać większą uwagę na źródła energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku i podgrzania ciepłej wody, co w niektórych przypadkach będzie się wiązać z koniecznością wykorzystania odnawialnych źródeł energii [2]. Nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, aby spełnić wymagania WT 2021, powinien mieć wskaźnik EP nie większy niż 70 kWh/(m2 rok), podczas gdy wcześniej wartość maksymalna tego wskaźnika wynosiła 95 kWh/(m2 rok) [3–7].

Dodatkowo nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska [8] wprowadziła w 2019 r. obowiązek podłączania nowych budynków do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia i dostarczania ciepła do obiektu z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgodnie z nowym art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy Prawo budowlane [9] projektant lub inwestor ma obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej pod groźbą odpowiedzialności karnej. W praktyce oznacza to, że każdy inwestor zamierzający wznieść nowy budynek (z uwzględnieniem wyjątków ustawowych) musi przed złożeniem wniosku uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia dołączonego do wniosku o pozwolenie na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny, uzasadniający pozostawienie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę bez rozpoznania.

Sukcesywnie od 2016 roku władze samorządowe przyjmują uchwały antysmogowe [10], ograniczając na danym terenie spalanie węgla (a także drewna) w ogóle lub spalanie węgla o niskiej jakości w niskiej jakości kotłach.

Celem artykułu jest analiza wyboru źródeł ciepła i współpracujących z nim instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii [11, 12] dla domu jednorodzinnego. Porównania dotyczą głównie efektywności energetycznej poszczególnych rozwiązań, zapotrzebowania na energię oraz wartości współczynnika zapotrzebowania na energię pierwotną i biorą pod uwagę aspekty ekonomiczne, ekologiczne oraz komfort użytkowania. Założono, że w wyniku zastosowania właściwie dobranych źródeł energii odnawialnej oraz odpowiednio zwymiarowanych instalacji z nich korzystających osiągnięte zostaną nie tylko pozytywne efekty energetyczne, ale i rozwiązania te będą się charakteryzować korzystną efektywnością ekonomiczną i dobrymi wskaźnikami ekologicznymi.

Założenia i opis budynku jednorodzinnego

Na potrzeby artykułu przeprowadzono obliczenia projektowego obciążenia cieplnego dla obiektu zlokalizowanego w III strefie klimatycznej Polski [13], z wentylacją naturalną. Nie analizowano wentylacji mechanicznej, gdyż z punktu widzenia metodologii obliczania charakterystyki energetycznej [14] przy tak przyjętych wskaźnikach stosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno­-wywiewnej nie będzie miało uzasadnienia energetycznego i ekonomicznego – uzyskanie akceptowalnej wartości EP bez „manipulacji” jest trudne do osiągnięcia. Wpływ na wybór takiej wentylacji miał też fakt, że budynek ma przegrody o lepszych współczynnikach przenikania ciepła U, niż wymagają tego warunki techniczne. Model budynku przedstawiono na rys. 1.

Model budynku jednorodzinnego
Rys. 1.  Model budynku jednorodzinnego stworzony w programie Audytor OZC 6.6 Pro

Wyniki przeprowadzonych obliczeń projektowych strat ciepła oraz pozostałych danych wrażliwych w kontekście obliczeń charakterystyki energetycznej zestawiono w tabeli 1.

Głównym celem analizy, wpływającym na oceny ekologiczne i ekonomiczne, jest wybór podstawowego źródła grzewczego, a gdy dane źródło nie spełnia wymagań charakterystyki energetycznej, wspomagających go instalacji korzystających z energii odnawialnych – w tym przypadku są to ogniwa fotowoltaiczne [15, 16].

Tabela przedstawiająca zestawienie wyników obliczeń

W analizie uwzględniono następujące źródła ciepła: kocioł gazowy, kocioł na biomasę, kocioł węglowy (ekogroszek), kocioł elektryczny, kocioł olejowy, pompę ciepła powietrze/woda i węzeł zasilany z sieci ciepłowniczej. Dla każdego wariantu przeprowadzono obliczenia charakterystyki energetycznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii [14]. W pierwszej kolejności poruszono aspekt ekologiczny, czyli przewidywaną wielkość emisji CO2 [17–19], co przedstawiono na rys. 2.

Zestawienie emisji CO2
Rys. 2.  Zestawienie jednostkowych emisji CO2  do atmosfery na podstawie obliczeń w programie Audytor OZC 6.6 Pro

Wyniki wskazują, że najkorzystniejszym wariantem pod względem ekologicznym (emisji CO2) jest kocioł na biomasę (pellet), a najmniej korzystnym kocioł elektryczny i pompa ciepła. Wynika to z faktu, że te dwa ostatnie urządzenia zasilane są energią elektryczną z elektrowni węglowych o dużej emisji i niskiej sprawności. Z kolei dobry wynik w przypadku biomasy jest czysto teoretyczny – spalane są produkty pochodzenia roślinnego i emisja CO2 jest „bilansowana” w procesie fotosyntezy i wzrostu roślin [20–22].

Czytaj też: Pilotażowa instalacja ogrzewania i ciepłej wody wspomagana przez OZE w budynku zabytkowym >>

---

Literatura

 1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065)
 2. Knapik Maciej, Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej, „Rynek Instalacyjny” 9, 2016, s. 36–38
 3. Knapik Maciej, Budownictwo proekologiczne – zrównoważony rozwój, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera, 5–6 czerwca 2014, materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje, s. 87–92
 4. Knapik Maciej, Analysis of the scope of thermo-modernization for a residential building in order to transform it into a low-energy building, E3S Web of Conferences 69, 2018
 5. Knapik Maciej, Analysis of influence of LEED certification process to achieve the passive house standard, „Technical Transactions” 9, 2017, p. 137–150
 6. Feist Wolfgang, Schlagowski Gunther, Kołakowska Renata, Podstawy budownictwa pasywnego: proste, genialne, komfortowe..., Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, 2006
 7. Rylewski Eugeniusz, Energia własna: nowoczesne rozwiązania budownictwa niskoenergetycznego, TINTA, 2002
 8. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU 2019, poz. 2166)
 9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 1994, nr 89, poz. 414)
 10. Przegląd uchwał antysmogowych, https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/uchwaly-antysmogowe/ (dostęp: 11 lipiec 2021)
 11. Knapik Maciej, Analysis of the possibility to cover energy demand from renewable sources on the motive power of the heat pump in low-energy building, E3S Web of Conferences, 2017
 12. Knapik Maciej, Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne, Rynek Instalacyjny 11, 2017, s. 22–30
 13. PN-EN 12:831-2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376)
 15. Olczak Piotr, Olek Małgorzata, Dostępność energii promieniowania słonecznego dla wybranych miejsc w Polsce, „Energetyka w odsłonach”, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016
 16. Korzeniewska Ewa, Drzymała Agnieszka, Elektrownie fotowoltaiczne – aspekty techniczne i ekonomiczne, „Przegląd Elektrotechniczny”, 21, 2013, s. 324–327
 17. Kotowicz Janusz, Janusz Katarzyna, Sposoby redukcji emisji CO2 z procesów energetycznych, „Rynek Energii” 1/2007
 18. Olczak Piotr, Olek Małgorzata, Kryzia Dominik, The ecological impact of using photothermal and photovoltaic installations for DHW preparation, „Polityka Energetyczna” 1/2020, s. 65–73
 19. Dąbrowski Jarosław, Wpływ wykorzystania instalacji z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi na zmniejszenie emisji CO2, „Instal” 12/2012, s. 30–34
 20. Malinowska Elżbieta, Wiśniewska-Kadżajan Beata, Jankowski Kazimierz, Sosnowski Jacek, Wyrębek Henryk, Ocena przydatności biomasy różnych roślin na cele energetyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: „Administracja i Zarządzanie”, nr 29(102), 2014, s. 49–61
 21. Gnutek Zbigniew, Lamperski Jacek, Analiza energetyczna procesów biokonwersji na przykładzie biomasy pochodzenia roślinnego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Konferencje t. 2, z. 22, 2002, s. 475–486
 22. Postrzednik Stefan, Biomasa – jej znaczenie oraz aspekty wykorzystania, „Energetyka” 12, 2010, s. 840–843
 23. Knapik Maciej, Analysis and comparison of methods for the preparation of domestic hot water from district heating system, selected renewable and non-renewable sources in low-energy buildings, E3S Web of Conferences 3001, 2018
 24. Knapik Maciej, Analiza doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczych, „Rynek Instalacyjny” 9/2020, s. 25–33, rynekinstalacyjny.pl
 25. Knapik Maciej, The influence of pipe diameter selection on operating costs of heating installation in the context of the anticipated increase in electricity prices, E3S Web of Conferences, 2019
 26. Chmielarski Jarema, Oszczędność energii poprzez optymalizację izolacji rur w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” 11/2010
 27. Bednarczyk Aleksandra, Kulesza Leszek, Wpływ cyrkulacji w instalacji c.w.u. na bilans energii tej instalacji, „Air&Heat – Water&Energy”, 2011
 28. Wojtas Kazimierz, Sprężarkowa pompa ciepła jako alternatywne źródło ciepła w budynku (cz. 1), „Polski Instalator” 11/2011, s. 40–44
 29. Skorek Janusz, Kruppa Rafał, Analiza ekonomiczna zastosowania pompy ciepła w typowym budynku jednorodzinnym, „Gospodarka Paliwami i Energią” 9–17, 2000
 30. Mółka Jan, Łapczyńska-Kordon Bogusława, Właściwości energetyczne wybranych gatunków biomasy, „Inżynieria Rolnicza” 131, 2011
 31. Kompania Solarna, Jak obliczyć uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej?, https://www.kompaniasolarna.pl/fotowoltaika/obliczyc-uzysk-energii-instalacji-fotowoltaicznej/ (dostęp: 11 lipca 2021)
 32. Piece, kotły gazowe i olejowe, grzejniki Purmo i łazienkowe, kable grzewcze, https://www.tanie-ogrzewanie.pl/ (dostęp: 10 lipca 2021)
 33. Blog MojaBudowa.pl – internetowy dziennik budowy, katalog firm budowlanych, https://ogrzewanieprademzadarmo.mojabudowa.pl/?id=221300 (dostęp: 21 lipca 2021)
 34. System kominowy PEKABET TURBO KERAMIK  200, h = 10,0 m, https://pekabet.pl/331-0-wentylacji/system-kominowy-pekabet-turbo-keramik-200-h100m.html (dostęp: 21 lipca 2021)
 35. PGNiG – Portal korporacyjny, Koszty przyłączenia do sieci gazowej, https://pgnig.pl/dla-domu/cennik-uslug-przylaczeniowych (dostęp: 21 lipca 2021)
 36. Hurtownia Instalacyjna, Hydrauliczna, Sklep – Swatt.pl, https://swatt.pl/pl/ (dostęp: 10 lipca 2021)
 37. System kominowy PEKABET UNIWERSAL  200, h = 10,0 m, https://pekabet.pl/294-0-wentylacji/system-kominowy-pekabet-uniwersal-200-h100m.html (dostęp: 21 lipca 2021)
 38. Buderus sklep, https://ins-tech-sklep.pl/ (dostęp: 10 lipca 2021)
 39. TwojeZbiorniki.pl, Zbiornik jednopłaszczowy na olej opałowy 1800L, https://twojezbiorniki.pl/pl/p/Zbiornik-jednoplaszczowy-na-olej-opalowy-1800L/88 (dostęp: 21 lipca 2021)
 40. Sklep z kominkami – Raczyński, https://www.raczynski-kominki.pl/ (dostęp: 10 lipca 2021)
 41. Węzeł cieplny w domu jednorodzinnym, https://kb.pl/porady/wezel-cieplny-w-domu-jednorodzinnym-_wp19/ (dostęp: 10 lipca 2021)
 42. Bosch Thermotechnology, https://www.bosch-thermotechnology.com/corporate/en/startpage.html (dostęp: 10 lipca 2021)
 43. Hewalex.pl, Instalacja 2 kW, https://www.hewalex.pl/fotowoltaika/kompletne-instalacje/zestaw-2.html (dostęp: 10 lipca 2021)
 44. Soleko Polska, Instalacja fotowoltaiczna 5 kW – cena, https://www.kolektory.com/instalacje-fotowoltaiczne-ceny/instalacje-fotowoltaiczne-ceny/zestaw-o-mocy-5-kw.html (dostęp: 10 lipca 2021)
 45. Fotowoltaika Tarnów, Fotowoltaika – cena, https://fotowoltaika-tarnow.pl/fotowoltaika-cena. (dostęp: 10 lipca 2021)
 46. Wartość energetyczna węgla, gazu, oleju i innych paliw – kotły CO i armatura – instalacje grzewcze, https://www.instalacjebudowlane.pl/5044-23-40-wartosc-energetyczna-wegla-gazu-oleju-i-innych-paliw.html (dostęp: 11 lipca 2021)
 47. Ceny gazu ziemnego w Polsce – PGNiG, Tauron, Konerg, PGE, Audax PGE, http://www.cena-pradu.pl/gaz.html (dostęp: 11 lipca 2021)
 48. TAURON Wydobycie, Ekogroszek workowany – tani węgiel prosto z kopalni, https://sklep.tauron.pl/ (dostęp: 11 lipca 2021)
 49. Średnie ceny detaliczne – dostawa, sprzedaż, instalacja – propan, butan, olej opałowy i inne, https://www.cdc24.pl/srednie-ceny-detaliczne (dostęp: 11 lipca 2021)
 50. Ile kosztuje pellet? – ceny 2021 – WegloBud, https://www.wegiel24.info/ile-kosztuje-pellet/ (dostęp: 11 lipca 2021)
 51. MPEC – Kraków, https://www.mpec.krakow.pl/ (dostęp: 11 lipca 2021)
 52. Cena prądu w Polsce w 2021 roku. Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej?, https://www.rachuneo.pl/cena-pradu (dostęp: 11 lipca 2021)
 53. Śnieżyk Ryszard, Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym, „Rynek Instalacyjny” 5/2014, rynekinstalacyjny.pl
 54. Urbaniak Dariusz, Boryca Jarosław, Wyleciał Tomasz, Koszty wytwarzania c.w.u. za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym, „Rynek Energii” 5/2016, s. 46–48

W artykule:

• Dobór źródła ciepła dla budynków jednorodzinnych – przepisy
• Założenia i opis budynku jednorodzinnego
• Analiza ekonomiczna poszczególnych wariantów źródła ciepła z uwzględnieniem kosztów eksploatacji

streszczenie

Artykuł przedstawia analizę doboru źródła ciepła dla budynku jednorodzinnego w kontekście przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Analizę prowadzono dla kilku wybranych typów źródła ciepła w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym. Badania obejmowały analizy prowadzone w programie Audytor OZC 6.6 Pro. Wyniki analiz pozwalają ocenić, który wariant źródła ciepła jest najkorzystniejszy w zależności od wymagań stawianych przez przepisy.abstract

The article presents an analysis of the selection of a heat source for a single-family building in the context of applicable regulations in Poland. The analysis was performed for selected types of heat sources in terms of ecology and economy. The research included analyzes performed in the Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess which variant of the heat source selection is the most advantageous, depending on the requirements of the applicable legal regulations in Poland.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[budownictwo niskoenergetyczne, energia słoneczna, energia, pompa ciepła, biomasa, źródło ciepła, gaz, energia elektryczna, surowce naturalne]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Bezpłatny dostęp przy opłaconej prenumeracie (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści portalu rynekinstalacyjny.pl przy opłaconej prenumeracie
Roczna E- prenumerata PDF - 150,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia E-prenumerata PDF - 275,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna studencka E-prenumerata PDF - 90,00 zł
wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online ► ZAMÓW
Dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Roczna studencka prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu o portalu - 90,00 zł
wydanie papierowe + dostęp online► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (365) - 188,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Prenumerata papierowa + PDF (730) - 344,00 zł
wydanie papierowe + wysyłka meilowa miesięczników w pdf+ dostęp online ► ZAMÓW
Roczny dostęp on-line (365 dni) - 98,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dwuletni dostęp on-line (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Roczny dostęp on-line dla studentów (365 dni) - 63,00 zł
Dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp on-line (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla autorów Rynku Instalacyjnego (730 dni)
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   22.09.2021

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Jak uzyskać do 5000 zł za polecenie instalacji na gaz »

ogrzewanie na gaz


 

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy »

grzejniki aluminiowe czy stalowe


 


Zaprojektuj niezawodne instalacje w budynku »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

zawory antyskażeniowe
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


 Jak zapewnić skuteczny monitoring parametrów środowiskowych w pomieszczeniach medycznych »

izolacje w instalacji


 


Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »
armatura bezdotykowa
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Skróć czas montażu i uruchomienia układu mieszającego nawet o 50% »

uklad mieszający projektowanieJak zadbać o higienę w miejscach publicznych »

Na której platformie znajdziesz niezbędne narzędzia dla instalatora »
 
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co zrobić kiedy nie możesz pozbyć się wody z wycieku »

wyciek z rury


 


Jaki wybrać płyn do instalcji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »
panele fotowoltaiczne ochrona przed pożarem
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zabezpieczyć dylatację przed pożarem »

dyletacja

 Do 77% oszczędności na zużyciu energii »

Z poradnika hydraulika - gdzie kupisz sprawdzony sprzęt »

cichy oszczedny klimatyzator hydraulik
jestem na bieżąco » korzystam z wiedzy »

 


Jakich elemntów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

alternatywne zrodla energii


 


Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »
kanalizacja wentylatory
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Czy pompa ciepła się opłaca »

alternatywne zrodla energii


 


Poznaj metody na oszczędność wody »

W czym tkwi sedno w projektowaniu instalacji grzewczej »
produkcja studni wodomierzowych
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Co osuszy powierznię do 80 m² »

osuszanie pomieszczeń


 

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
9/2021

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 9/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje PV z magazynami energii
 • - Wentylacja obiektów gastronomicznych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

Mamy dla Ciebie prezent 


Wystarczy,

że zapiszesz się na newsletter,
a otrzymasz link do

e-book

" Kotły na biomasę i biopaliwa "

Zapisuję się »

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl