RynekInstalacyjny.pl

Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego przyjmuje stanowiska w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii

Redakcja RI | 2022-07-18
Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego przyjmuje stanowiska w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Fot. Unsplash

Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego przyjmuje stanowiska w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Fot. Unsplash

13 lipca 2022 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdania w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) oraz w sprawie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED). Oba sprawozdania zostały przyjęte znaczną większością głosów, dalsze zmiany w tekstach są jednak nadal możliwe na następnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. EED i RED są tymczasowo zaplanowane do omówienia, a zatem przedłożone do zatwierdzenia podczas sesji plenarnej w dniach 12-15 września 2022 r.

Zobacz także

Waldemar Joniec news Przyspieszenie renowacji

Przyspieszenie renowacji Przyspieszenie renowacji

Komisja Europejska przedstawiła 15 grudnia 2021 r. projekt zmian dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), w którym zaproponowała dostosowanie przepisów do Europejskiego Zielonego...

Komisja Europejska przedstawiła 15 grudnia 2021 r. projekt zmian dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), w którym zaproponowała dostosowanie przepisów do Europejskiego Zielonego Ładu oraz planu dekarbonizacji zasobów budowlanych UE do 2050 roku.

Redakcja RI news Prawie 6,5 mln deklaracji do CEEB

Prawie 6,5 mln deklaracji do CEEB Prawie 6,5 mln deklaracji do CEEB

30 czerwca 2022 r. upłynął ustawowy termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W terminie złożono dokładnie 6 477 322 deklaracji o źródłach ciepła w budynkach mieszkalnych...

30 czerwca 2022 r. upłynął ustawowy termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W terminie złożono dokładnie 6 477 322 deklaracji o źródłach ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Ale to nie koniec – deklaracje do CEEB można nadal składać.

BIM ALLY Sp. z o. o. Zapraszamy do wzięcia udziału w Pierwszym Ogólnopolskim Badaniu trendów marketingowych wśród producentów materiałów budowlanych

Zapraszamy do wzięcia udziału w Pierwszym Ogólnopolskim Badaniu trendów marketingowych wśród producentów materiałów budowlanych Zapraszamy do wzięcia udziału w Pierwszym Ogólnopolskim Badaniu trendów marketingowych wśród producentów materiałów budowlanych

Jeżeli sprawozdania zostaną zatwierdzone na posiedzeniu plenarnym, Parlament rozpocznie jesienią nieformalne negocjacje (rozmowy trójstronne) z Radą i Komisją Europejską na podstawie przyjętych sprawozdań.

Główne elementy potwierdzone w przyjętych wczoraj tekstach są następujące:

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED):

 • Zwiększony cel UE w zakresie efektywności energetycznej: w szczególności końcowe zużycie energii w UE nie powinno przekroczyć 740 Mtoe w 2030 r. (40 % redukcji w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym z 2007 r.), podczas gdy maksymalne zużycie energii pierwotnej wyniosłoby 960 Mtoe (42,5 % redukcji w porównaniu z tym samym scenariuszem). Tekst zobowiązywałby państwa członkowskie do wywiązywania się z krajowych wkładów w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do zużycia energii końcowej i pierwotnej, które mają być obliczane na podstawie konkretnego wzoru, oraz wprowadza dwa etapy pośrednie (w 2025 i 2027 r.) w celu śledzenia ich postępów.
 • Szersze uwzględnienie efektywności systemu: w tekście wprowadzono definicję efektywności systemu, co lepiej zostało potwierdzone w przepisach dotyczących przede wszystkim efektywności energetycznej. Odnoszą się one teraz do Wytycznych Komisji z września 2021 r., przedstawiając układy hybrydowe i mikrokogenerację jako wzorcowe rozwiązania oraz podkreślając znaczenie zasobów po stronie popytu i elastyczności systemu.
 • Większe ambicje sektora publicznego: obowiązek corocznego zmniejszania końcowego zużycia energii przez wszystkie organy publiczne łącznie zostaje zwiększony z 1,7 % do 2 %. Wymiana starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych jest jednym z działań, do których państwa członkowskie powinny zachęcać w tym kontekście, a także jest promowana przez nowe przepisy dotyczące lokalnego planowania ogrzewania. Potwierdza się spoczywający na instytucjach zamawiających obowiązek nabywania wyłącznie produktów i usług o wysokiej efektywności energetycznej, przy jednoczesnym „należytym uwzględnieniu efektywnego zarządzania zasobami finansowymi”.
 • Zwiększony obowiązek oszczędzania energii, tylko częściowo uwzględniający oszczędności wynikające z technologii spalania (wykorzystujących paliwa kopalne): od 2024 r. roczny obowiązek zostaje zwiększony do 2 % (zamiast 1,5 %, jak początkowo proponowała Komisja). Do połowy 2028 r. 1/4 rocznego zobowiązania (0,5 %) może pochodzić z oszczędności osiągniętych dzięki systemom spalania opartym na paliwach kopalnych. Oszczędności wynikające z działań politycznych dotujących stosowanie „technologii bezpośredniego spalania paliw kopalnych” w budynkach mieszkalnych są jednak wyłączone już od 2024 r. Punkt ten jest wynikiem porozumienia w ostatniej chwili w negocjacjach w komisji, mającego na celu zapewnienie poparcia Zielonych dla ostatecznego tekstu kompromisowego. Uwzględniono poszczególne działania promujące łączenie technologii (np. instalacje hybrydowe), chociaż udział „oszczędności energii związanych z technologiami spalania paliw kopalnych nie kwalifikuje się do liczenia od dnia 1 lipca 2028 r.”

Przeczytaj także: Raport BPIE: gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED):

 • Wyższy cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych: cel UE dotyczący energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto został zwiększony z 40 % do 45 % do 2030 r., zgodnie z zaleceniami REPowerEU.
 • Nowe definicje i koncentracja na innowacyjnych (odnawialnych) technologiach: przyjęty tekst wprowadza szereg nowych definicji, takich jak „innowacyjne technologie energii odnawialnej”, dla których państwa członkowskie ustalają również orientacyjny cel w wysokości co najmniej 5 % ich nowych zainstalowanych mocy wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto przedstawiono szerszą definicję „wodoru odnawialnego”, obejmującą również wodór pochodzący z biogazu lub biochemiczną konwersję biomasy.
 • Uznanie roli instalacji hybrydowych: są one wyraźnie promowane w tekście jako „innowacyjne technologie” przyczyniające się do realizacji celów na lata 2030 i 2050, które powinny być również wdrażane w sektorze budowlanym. Nie jest jednak jasne, czy są one w pełni objęte nową definicją „innowacyjnych technologii odnawialnych”, dla których ustanowiono specjalny cel.
 • Postęp w promowaniu (zielonego) wodoru: Państwa Członkowskie zapewniają jednolity system gwarancji pochodzenia, które mają być wydawane dla odnawialnego wodoru, a Komisja opracowuje globalną strategię importu wodoru w celu wspierania europejskiego rynku wodoru. Z drugiej strony przepisy wspierające niskoemisyjny wodór (promowane wcześniej w niektórych poprawkach) są wyłączone z tekstu i mają zostać uwzględnione w pakiecie dotyczącym rynku wodoru i gazu bezemisyjnego.
 • Potwierdzony cel dotyczący odnawialnych źródeł energii w budynkach: potwierdzono orientacyjny cel 49 % energii ze źródeł odnawialnych w sektorze do 2030 r. Aby wspólnie to osiągnąć, państwa członkowskie ustalają orientacyjne cele dotyczące udziału „odnawialnych źródeł energii produkowanych na miejscu lub w pobliżu, w tym z sieci”. Zdecydowanie promuje się wprowadzanie odnawialnej energii elektrycznej i nieuniknionego ciepła odpadowego, a także wykorzystanie odnawialnych systemów ogrzewania i chłodzenia oraz zwiększone tempo wymiany.
 • Wyższy – ale orientacyjny – cel dla odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodzeniu, wraz z kluczowymi działaniami do jego osiągnięcia: średni roczny wzrost udziału energii odnawialnej w sektorze został podniesiony z 1,1% do 2,3%, ale jest orientacyjny. Jeżeli uwzględni się ciepło odpadowe (do 40 %), udział ten zwiększa się do 2,8 %. Wśród działań, które państwa członkowskie mogą wdrożyć w celu osiągnięcia rocznego wzrostu, znajdują się „instalacje wysoko wydajnych systemów ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych w budynkach (..), planowana systematyczna wymiana źródeł ciepła wykorzystujących paliwa kopalnych, systemy grzewcze niedostosowane do współpracy ze źródłami odnawialnymi lub programy stopniowego wycofywania paliw kopalnych, (...) systemy wsparcia lub inne zachęty finansowe przyczyniające się do instalacji urządzeń grzewczych i chłodniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii”.
 • Ograniczenia wykorzystania biomasy do celów energetycznych i wsparcia dla instalacji
  opartych na biomasie: w odniesieniu do zrównoważonego charakteru biomasy komisja ITRE po prostu przyjęła podejście wcześniej przyjęta przez Komisję Ochrony Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego, z rozróżnieniem na „pierwotną” i „wtórną” biomasę drzewną i pozwalająca tylko tej ostatniej na otrzymanie wsparcia na produkcję bioenergii i uwzględnienie jej w celach w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Branża grzewcza będzie pracować nad bardziej szczegółową analizą i oceną przyjętych tekstów, gdy tylko będą one dostępne (obecnie dostępne są tylko dokumenty z tekstami kompromisowymi przegłosowanymi 13 lipca 2022 r., zarówno dla EED i RED).

źródło: SPIUG

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Jak obniżyć rachunki za energię jeszcze przed zimą?

Jak obniżyć rachunki za energię jeszcze przed zimą? Jak obniżyć rachunki za energię jeszcze przed zimą?

Wysokie koszty ciepła i prądu oznaczają trudności dla wielu gospodarstw domowych podczas zbliżającej się jesieni i zimy. Dlatego Forum Energii przygotowało poradnik przedstawiający ponad 30 konkretnych...

Wysokie koszty ciepła i prądu oznaczają trudności dla wielu gospodarstw domowych podczas zbliżającej się jesieni i zimy. Dlatego Forum Energii przygotowało poradnik przedstawiający ponad 30 konkretnych działań, które można wdrożyć łatwo i małym kosztem jeszcze przed nadejściem chłodów. Te niewielkie zmiany mogą obniżyć rachunki oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne. Uzupełnieniem poradnika jest przewodnik po dostępnym wsparciu publicznym dla gospodarstw domowych.

Redakcja RI Fotowoltaika na budynkach Agory obniża koszty energii

Fotowoltaika na budynkach Agory obniża koszty energii Fotowoltaika na budynkach Agory obniża koszty energii

Spółka Agora odnotowuje znaczne oszczędności energii dzięki systemowi fotowoltaicznemu o mocy 89,76 kWp, który okazał się niezbędny, by sprostać wyzwaniom związanym z rosnącymi cenami energii w Polsce....

Spółka Agora odnotowuje znaczne oszczędności energii dzięki systemowi fotowoltaicznemu o mocy 89,76 kWp, który okazał się niezbędny, by sprostać wyzwaniom związanym z rosnącymi cenami energii w Polsce. Koszt zainstalowanego w 2020 r. w warszawskiej siedzibie spółki medialnej systemu PV ma zwrócić się w ciągu zaledwie sześciu lat – dwa lata szybciej niż pierwotnie planowano. Sukces przedsięwzięcia w obniżaniu kosztów energii sprawił, że w marcu 2022 r. firma Agora zainstalowała w swoim zakładzie drukującym...

Redakcja RI news Nowy program dotacji do pomp ciepła

Nowy program dotacji do pomp ciepła Nowy program dotacji do pomp ciepła

Rząd pracuje nad nowymi dotacjami do pomp ciepła skierowanym do tych, którzy nie mogą skorzystać z dotychczasowych programów wsparcia: „Moje Ciepło” i „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie ma być dostępne...

Rząd pracuje nad nowymi dotacjami do pomp ciepła skierowanym do tych, którzy nie mogą skorzystać z dotychczasowych programów wsparcia: „Moje Ciepło” i „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie ma być dostępne jeszcze jesienią.

Redakcja RI Veolia uruchomiła w Warszawie dwa źródła kogeneracyjne

Veolia uruchomiła w Warszawie dwa źródła kogeneracyjne Veolia uruchomiła w Warszawie dwa źródła kogeneracyjne

Nowe jednostki kogeneracyjne działają w dzielnicach Włochy i Bielany. Dwa nowe źródła kogeneracyjne uruchomione przez Veolia, które wesprą lokalny system ciepłowniczy, zasilane są gazem o mocy 1 MW.

Nowe jednostki kogeneracyjne działają w dzielnicach Włochy i Bielany. Dwa nowe źródła kogeneracyjne uruchomione przez Veolia, które wesprą lokalny system ciepłowniczy, zasilane są gazem o mocy 1 MW.

Redakcja RI news Zmiany w przepisach o dodatku węglowym

Zmiany w przepisach o dodatku węglowym Zmiany w przepisach o dodatku węglowym

Sejm poprawił przepisy o dodatku węglowym. Główne zmiany to: wprowadzenie zasady jeden dodatek na jeden adres, wydłużenie terminu, który gmina ma na wypłacanie wniosku, do dwóch miesięcy od dnia złożenia...

Sejm poprawił przepisy o dodatku węglowym. Główne zmiany to: wprowadzenie zasady jeden dodatek na jeden adres, wydłużenie terminu, który gmina ma na wypłacanie wniosku, do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, branie pod uwagę tylko źródeł ciepła wpisanych lub zgłoszonych do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Redakcja RI news Dofinansowanie na termomodernizację zabytkowego ratusza w Kołobrzegu

Dofinansowanie na termomodernizację zabytkowego ratusza w Kołobrzegu Dofinansowanie na termomodernizację zabytkowego ratusza w Kołobrzegu

Ponad 800 tys. zł w formie dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwi termomodernizację budynku zabytkowego ratusza w Kołobrzegu.

Ponad 800 tys. zł w formie dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwi termomodernizację budynku zabytkowego ratusza w Kołobrzegu.

Redakcja RI news Nowy logotyp Saunier Duval

Nowy logotyp Saunier Duval Nowy logotyp Saunier Duval

Saunier Duval istnieje od 115 lat, a na polskim rynku jest obecna od 1995 roku. Oferuje w swoim portfolio wysokiej jakości urządzenia grzewcze – kotły kondensacyjne, pompy ciepła, urządzenia klimatyzacyjne...

Saunier Duval istnieje od 115 lat, a na polskim rynku jest obecna od 1995 roku. Oferuje w swoim portfolio wysokiej jakości urządzenia grzewcze – kotły kondensacyjne, pompy ciepła, urządzenia klimatyzacyjne oraz gazowe podgrzewacze ciepłej wody. Produkty Saunier Duval kojarzone są z logo ptaka – jednak w ostatnim czasie identyfikacja wizualna marki przeszła przemianę.

Redakcja RI news Wodociągi Warszawskie i Veolia będą odzyskiwać ciepło z kanalizacji

Wodociągi Warszawskie i Veolia będą odzyskiwać ciepło z kanalizacji Wodociągi Warszawskie i Veolia będą odzyskiwać ciepło z kanalizacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. podjęły współpracę nad projektem odzyskiwania ciepła z instalacji i sieci kanalizacyjnej. Spółki...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. podjęły współpracę nad projektem odzyskiwania ciepła z instalacji i sieci kanalizacyjnej. Spółki podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie oceny możliwości odzysku tzw. ciepła traconego oraz ciepła pochodzącego ze ścieków, by wykorzystać je do ogrzewania budynków.

Redakcja RI news Promocja na klimatyzatory ETHEREA

Promocja na klimatyzatory ETHEREA Promocja na klimatyzatory ETHEREA

Akcja promocyjna AIR POWER na klimatyzatory PANASONIC nadal trwa. Teraz do każdego zakupionego klimatyzatora Etherea dodawany jest kupon rabatowy 50 PLN.

Akcja promocyjna AIR POWER na klimatyzatory PANASONIC nadal trwa. Teraz do każdego zakupionego klimatyzatora Etherea dodawany jest kupon rabatowy 50 PLN.

Redakcja RI news Kotłownia rezerwowo-szczytowa w Lublinie

Kotłownia rezerwowo-szczytowa w Lublinie Kotłownia rezerwowo-szczytowa w Lublinie

2 września 2022 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków. Inwestycja ma zabezpieczyć dostawy...

2 września 2022 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków. Inwestycja ma zabezpieczyć dostawy ciepła do miasta, a także poprawić jakość powietrza w regionie.

Redakcja RI news Panasonic przyspiesza inwestycje w fabrykę pomp ciepła

Panasonic przyspiesza inwestycje w fabrykę pomp ciepła Panasonic przyspiesza inwestycje w fabrykę pomp ciepła

Spółka Panasonic Corporation ogłosiła 2 września, że do roku obrotowego kończącego się w marcu 2026 zamierza zainwestować ponad 20 mld jenów (ok. 145 mln euro) w swój zakład produkcyjny w Czechach. Inwestycja...

Spółka Panasonic Corporation ogłosiła 2 września, że do roku obrotowego kończącego się w marcu 2026 zamierza zainwestować ponad 20 mld jenów (ok. 145 mln euro) w swój zakład produkcyjny w Czechach. Inwestycja pozwoli zwiększyć możliwości produkcyjne fabryki w odpowiedzi na rosnący w Europie popyt na pompy ciepła powietrze-woda.

Redakcja RI news Zmiany cen materiałów budowlanych w sierpniu 2022

Zmiany cen materiałów budowlanych w sierpniu 2022 Zmiany cen materiałów budowlanych w sierpniu 2022

Grupa PSB zaprezentowała raport na temat zmian cen materiałów budowlano-remontowych na podstawie analizy 20 grup asortymentowych Grupy PSB Handel S.A. W sierpniu w ujęciu rok do roku ceny materiałów średnio...

Grupa PSB zaprezentowała raport na temat zmian cen materiałów budowlano-remontowych na podstawie analizy 20 grup asortymentowych Grupy PSB Handel S.A. W sierpniu w ujęciu rok do roku ceny materiałów średnio wzrosły o 25%, a po 8 miesiącach (rdr) o ok. +28%. Ceny zaczynają się stabilizować – w sierpniu w stosunku do lipca 2022 r. ceny nie zmieniły się.

Redakcja RI Czy walka ze smogiem wraca do punktu wyjścia?

Czy walka ze smogiem wraca do punktu wyjścia? Czy walka ze smogiem wraca do punktu wyjścia?

Sejm przegłosował ustawę w sprawie dopłat do źródeł ciepła. Jak zauważają eksperci z Polskiego Alarmu Smogowego, nie rozwiązują one problemu kryzysu energetycznego, a towarzyszące im poprawki zawieszające...

Sejm przegłosował ustawę w sprawie dopłat do źródeł ciepła. Jak zauważają eksperci z Polskiego Alarmu Smogowego, nie rozwiązują one problemu kryzysu energetycznego, a towarzyszące im poprawki zawieszające normy jakości węgla, osłabianie uchwał antysmogowych i bagatelizowanie spalania odpadów, spowalniają walkę z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce.

news E-book „Zespoły chłodzenia oraz ogrzewania obiektów” GRATIS do prenumeraty

E-book „Zespoły chłodzenia oraz ogrzewania obiektów” GRATIS do prenumeraty E-book „Zespoły chłodzenia oraz ogrzewania obiektów” GRATIS do prenumeraty

Przedstawiamy nowy e-book „Zespoły chłodnicze i grzewcze oraz systemy chłodzenia i ogrzewania obiektów”. To publikacja specjalna przygotowana dla Prenumeratorów Rynku Instalacyjnego. E-book liczy 73 strony...

Przedstawiamy nowy e-book „Zespoły chłodnicze i grzewcze oraz systemy chłodzenia i ogrzewania obiektów”. To publikacja specjalna przygotowana dla Prenumeratorów Rynku Instalacyjnego. E-book liczy 73 strony i jest fragmentem książki dr. inż. Mariana Rubika pt. „Chłodnictwo i pompy ciepła” – naszego bestsellera wydawniczego.

Redakcja RI Czysta energia warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu

Czysta energia warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu Czysta energia warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu

Analitycy think-tanku WiseEuropa i fundacji RE-Source Poland Hub przygotowali raport „Zielone koło ratunkowe. Dostęp do czystej energii warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu”, w którym wskazują...

Analitycy think-tanku WiseEuropa i fundacji RE-Source Poland Hub przygotowali raport „Zielone koło ratunkowe. Dostęp do czystej energii warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu”, w którym wskazują warunki nie tylko wzrostu, ale nawet utrzymania konkurencyjności polskiego przemysłu na rynku europejskim i światowym. Kluczową rolę w tym procesie odgrywać ma dostęp do energii ze źródeł odnawialnych.

Redakcja RI news Rozwiązania smart city w małych miejscowościach

Rozwiązania smart city w małych miejscowościach Rozwiązania smart city w małych miejscowościach

Rosnące koszty energii sprawiają, że coraz więcej miast inwestuje w inteligentne i energooszczędne rozwiązania. Zmiany oświetlenia czy uszczelnienie systemów wodnych mogą skutkować redukcją kosztów nawet...

Rosnące koszty energii sprawiają, że coraz więcej miast inwestuje w inteligentne i energooszczędne rozwiązania. Zmiany oświetlenia czy uszczelnienie systemów wodnych mogą skutkować redukcją kosztów nawet o 70 proc. Inwestycje przekładają się też na zmniejszenie kosztów dla gospodarstw domowych i zadowolenie mieszkańców, co jest coraz częściej czynnikiem decydującym dla inwestorów szukających lokalizacji dla swoich projektów. Po rozwiązania z zakresu smart city coraz chętniej sięgają także mniejsze...

Redakcja RI news Odzysku ciepła ze ścieków planowany w Krakowie

Odzysku ciepła ze ścieków planowany w Krakowie Odzysku ciepła ze ścieków planowany w Krakowie

Należąca do PGE Energia Ciepła krakowska elektrociepłownia oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarły umowę o współpracy, której celem jest uruchomienie jednostek wytwórczych w oparciu...

Należąca do PGE Energia Ciepła krakowska elektrociepłownia oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarły umowę o współpracy, której celem jest uruchomienie jednostek wytwórczych w oparciu o wielkoskalowe pompy ciepła. Porozumienie zmierza do powołania spółki i ma wzmocnić współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi na lokalnym rynku ciepła.

Redakcja RI news Budowa ciepłowni geotermalnej w Kole z dofinansowaniem

Budowa ciepłowni geotermalnej w Kole z dofinansowaniem Budowa ciepłowni geotermalnej w Kole z dofinansowaniem

Projekt pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” uzyska dodatkowe wsparcie finansowe. Dofinansowanie umożliwi budowę...

Projekt pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” uzyska dodatkowe wsparcie finansowe. Dofinansowanie umożliwi budowę i uruchomienie zakładu grzewczego wykorzystującego naturalne, podziemne OZE do produkcji energii cieplnej na poziomie 59 051,10 MWth/rok.

Redakcja RI news Zwiększenie wymagań w zakresie kontroli urządzeń grzewczych

Zwiększenie wymagań w zakresie kontroli urządzeń grzewczych Zwiększenie wymagań w zakresie kontroli urządzeń grzewczych

Sejm uchwalił 15 września 2022 r. nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nowe przepisy zakładają zwiększenie wymogów w zakresie kontroli i oceny efektywności urządzeń grzewczych i...

Sejm uchwalił 15 września 2022 r. nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nowe przepisy zakładają zwiększenie wymogów w zakresie kontroli i oceny efektywności urządzeń grzewczych i klimatyzacji, wprowadzają też zmiany w systemie świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Uchwalona ustawa zmieniająca ustawę o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawę Prawo budowlane ma dostosować polskie przepisy do prawa Unii Europejskiej.

Redakcja RI news Dofinansowanie na modernizację źródła ciepła w Kozienicach

Dofinansowanie na modernizację źródła ciepła w Kozienicach Dofinansowanie na modernizację źródła ciepła w Kozienicach

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. otrzyma na modernizację źródła ciepła dotację i pożyczkę z NFOŚiGW, które razem wyniosą ponad 45 mln zł. Modernizacja zapewni stabilne zaopatrzenie w ciepło mieszkańców...

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. otrzyma na modernizację źródła ciepła dotację i pożyczkę z NFOŚiGW, które razem wyniosą ponad 45 mln zł. Modernizacja zapewni stabilne zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Kozienic podłączonych do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Redakcja RI news Więcej ulg dla prosumentów w Niemczech

Więcej ulg dla prosumentów w Niemczech Więcej ulg dla prosumentów w Niemczech

W odpowiedzi na kryzys energetyczny, skoki cen nośników energii i konieczność wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Niemcy wprowadzają kolejne zachęty do inwestycji w prosumenckie instalacje PV. Niemieccy...

W odpowiedzi na kryzys energetyczny, skoki cen nośników energii i konieczność wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Niemcy wprowadzają kolejne zachęty do inwestycji w prosumenckie instalacje PV. Niemieccy prosumenci zostaną zwolnieni z podatku od dochodów ze sprzedaży energii oraz podatku VAT przy zakupie instalacji.

Redakcja RI news Wejdź w sportowy klimat z marką Hisense

Wejdź w sportowy klimat z marką Hisense Wejdź w sportowy klimat z marką Hisense

Schiessl Polska – dystrybutor marki Hisense, zaprasza do wspólnego kibicowania reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach piłkarskich wieczorów z Michałem Polem – znanym i cenionym dziennikarzem sportowym.

Schiessl Polska – dystrybutor marki Hisense, zaprasza do wspólnego kibicowania reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach piłkarskich wieczorów z Michałem Polem – znanym i cenionym dziennikarzem sportowym.

Redakcja RI news VI edycja konkursu TOPTEN-HACKS OKNA 2022

VI edycja konkursu TOPTEN-HACKS OKNA 2022 VI edycja konkursu TOPTEN-HACKS OKNA 2022

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii zorganizowały VI edycję konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną – TopTen HACKS Okna 2022. W ramach konkursu wyłoniono...

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii zorganizowały VI edycję konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną – TopTen HACKS Okna 2022. W ramach konkursu wyłoniono najlepszą na polskim rynku stolarkę w kategoriach: okna pionowe: drewniane, aluminiowe, PVC, dachowe oraz drzwi zewnętrzne.

Redakcja RI news Konkurs TOPTEN – HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022

Konkurs TOPTEN – HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022 Konkurs TOPTEN – HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022

Ruszył nabór do kolejnej edycji konkursu TOPTEN – HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa. Celem konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej energooszczędnych urządzeń...

Ruszył nabór do kolejnej edycji konkursu TOPTEN – HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa. Celem konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych na biomasę.

Wybrane dla Ciebie

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie? Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Dołącz do grona elektro - wykonawców

Dołącz do grona elektro - wykonawców Dołącz do grona elektro - wykonawców

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak uprościć pomiary stężenia spalin? Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak układać maty grzewcze pod panele Jak układać maty grzewcze pod panele

Najnowsze produkty i technologie

TIM Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj...

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj w podstawowe narzędzia i zrób to samodzielnie!

e-instalator.pl Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania,...

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania, dlatego może być trudno dostępny. Gdzie można kupić pompę ciepła w Internecie i urządzenia do instalacji całego systemu?

Bricoman Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd....

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest...

BH-Res Mędrek i Wspólnicy Sp. J. Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie,...

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie, zdenerwowanie, agresję, a nawet zaburzenia psychiczne, dlatego coraz więcej uwagi przykłada się do ochrony mieszkań, domów i miejsc pracy właśnie przed hałasem. W rozporządzeniach i normach wprowadzane są coraz niższe dopuszczalne poziomy dźwięku dla budynków w zależności od ich przeznaczenia.

Sposób na szczelność systemu wentylacji

Sposób na szczelność systemu wentylacji Sposób na szczelność systemu wentylacji

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to pewny sposób na zapewnienie komfortowych warunków w domu. To, czy system będzie wydajny i skuteczny, jest jednak uzależnione od szczelności połączeń...

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to pewny sposób na zapewnienie komfortowych warunków w domu. To, czy system będzie wydajny i skuteczny, jest jednak uzależnione od szczelności połączeń przewodów rozprowadzających powietrze do pomieszczeń.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. Wentylatory osiowe i promieniowe

Wentylatory osiowe i promieniowe Wentylatory osiowe i promieniowe

Wentylatory można podzielić na kilka sposobów: ze względu na miejsce montażu, np. kanałowe, ścienne, dachowe; przeznaczenie, np. do odciągów z kuchni, chemoodporne, oddymiające; budowę wirnika, np. osiowe,...

Wentylatory można podzielić na kilka sposobów: ze względu na miejsce montażu, np. kanałowe, ścienne, dachowe; przeznaczenie, np. do odciągów z kuchni, chemoodporne, oddymiające; budowę wirnika, np. osiowe, promieniowe. W artykule przedstawiamy najważniejsze cechy wentylatorów kanałowych oraz osiowych ściennych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.