RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC

Research of the coefficients of local resistance ζ in cast iron and PVC three-way-pipes

Rys. 1. Schemat instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Rys. 1. Schemat instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Do obliczania strat hydraulicznych w kształtkach niezbędna jest znajomość wartości liczbowej współczynników oporów miejscowych z, które zostały podane w normie PN-76/M-34034 [13] oraz w licznych publikacjach [1–3, 5, 9–12, 16–17]. W zależności od tego, z jakich źródeł literatury korzystamy przy dobieraniu współczynników oporów miejscowych i obliczaniu strat hydraulicznych w rurociągach wodociągowych – otrzymujemy różne wyniki.

Zobacz także

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

SCHELL Bezdotykowe technologie na wyciągniecie ręki – baterie umywalkowe MODUS E

Bezdotykowe technologie na wyciągniecie ręki – baterie umywalkowe MODUS E Bezdotykowe technologie na wyciągniecie ręki – baterie umywalkowe MODUS E

Bezdotykowa armatura sanitarna już na dobre zagościła w przestrzeniach publicznych. Rosnąca popularność takich rozwiązań spowodowała potrzebę stworzenia baterii, które łączą przystępność cenową z najwyższymi...

Bezdotykowa armatura sanitarna już na dobre zagościła w przestrzeniach publicznych. Rosnąca popularność takich rozwiązań spowodowała potrzebę stworzenia baterii, które łączą przystępność cenową z najwyższymi właściwościami użytkowymi, jak łatwość montażu, odporność mechaniczna, niezawodność działania i oszczędne zużycie wody. Wszystkie te cechy posiadają baterie umywalkowe MODUS E z oferty firmy SCHELL.

Grupa Armatura Armatura Kraków SA rozszerza asortyment o zawory kulowe

Armatura Kraków SA rozszerza asortyment o zawory kulowe Armatura Kraków SA rozszerza asortyment o zawory kulowe

Armatura Kraków po kilkunastu latach przerwy wraca na rynek z nową ofertą zaworów kulowych. Historia produkcji sięga początków istnienia Fabryki. Od lat dwudziestych XX wieku, najpierw jako Łagiewnicka...

Armatura Kraków po kilkunastu latach przerwy wraca na rynek z nową ofertą zaworów kulowych. Historia produkcji sięga początków istnienia Fabryki. Od lat dwudziestych XX wieku, najpierw jako Łagiewnicka Fabryka Armatur Spółka Z o. o., następnie jako Krakowskie Zakłady Armatur, przedsiębiorstwo było liderem wśród producentów zasuw, zaworów do wody jak i kurków gazowych.

Na wzrost oporów hydraulicznych w kształtce wpływa szorstkość wewnętrznej ścianki, kąt wygięcia kształtki i wielkość średnicy. W związku z tym układy wodociągowe, w których występują duże opory hydrauliczne, generują większe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, ponieważ należy dla nich dobrać większe pompy i silniki elektryczne o większej mocy.

 

Objaśnienie do rys. 1

 

Schemat instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej [9]:
1 – pralka, 2 – zawór prosty, 3 – bateria czerpalna natryskowa, 4 – rurociąg wody zimnej, 5 – rurociąg wody ciepłej, 6 – elektryczny podgrzewacz wody, 7 – umywalka, 8 – wanna, 9 – miska ustępowa, 10 – rurociąg kanalizacyjny, 11 – zlew, 12 – bateria czerpalna z ruchomą wylewką, 13 – rewizja, 14 – doprowadzenie wody z sieci wodociągowej, 15 – przykanalik, 16 – rura wywiewna, 17 – wpust podłogowy, 18 – wodomierz skrzydełkowy, 19 – pion wodociągowy, 20 – pion kanalizacyjny

Celem artykułu jest przedstawienie analizy wyników badań współczynników oporów miejscowych obliczonych wg PN-76/M-34034 [13] i wyznaczonych z pomiarów wykonanych na stanowisku pomiarowym.

Zakres artykułu obejmuje badania współczynników oporów miejscowych w trójnikach żeliwnych i PVC, których średnica wynosiła 0,02 m.

Budowa instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

Instalacja wodociągowa w budynkach mieszkalnych wyposażana jest w podstawową armaturę czerpalną i przybory sanitarne. Najczęściej stosowaną armaturą są baterie czerpalne z ruchomą wylewką do zlewu i umywalki, bateria czerpalna natryskowa oraz zawór prosty do miski ustępowej i pralki (rys. 1 - patrz: rysunek główny).

Do podgrzewania wody ciepłej stosuje się gazowe albo elektryczne przepływowe lub zbiornikowe podgrzewacze wody.

Instalację wodociągową wykonuje się z rur stalowych ocynkowanych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego PVC, PE, PP, PB. Popularne są też rury warstwowe PEX-AL-PE, łączone zaciskowo.

Na przykład przy zastosowaniu rur stalowych podłączenie do sieci wodociągowej pojedynczego budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego wykonuje się z rur o średnicy wewnętrznej 40 mm, a piony wodociągowe z rur o średnicy 32 mm [8], natomiast do podłączenia armatury czerpalnej stosuje się rury o średnicach:

 • 15 mm – dla końcowych odcinków podłączeń lub podłączenia pojedynczych zaworów i baterii czerpalnych do pionu wodociągowego,
 • 20 mm – dla końcowych odcinków pionu wodociągowego, który jest obciążony jednym punktem czerpalnym, oraz dla podłączeń do pionu wodociągowego obciążonych co najmniej dwoma punktami czerpalnymi,
 • 25 mm – dla środkowych odcinków pionów oraz podłączenia do punktów czerpalnych o dużej wydajności (np. zawór spłukujący ciśnieniowy przy misce ustępowej, zawór w hydrancie ogrodowym).

Wszystkie materiały stosowane w instalacjach wodociągowych, łącznie z materiałami zespołów zabezpieczających, które mają kontakt z wodą pitną, powinny spełniać wymagania norm europejskich i kryteria krajowych dopuszczeń, jak również powinny być wzajemnie nieagresywne w środowisku przepływającej wody oraz innych płynów i substancji, z którymi mogą mieć kontakt.

Stagnacja wody w instalacji wodociągowej może spowodować obniżenie jej jakości w wyniku znacznego stężenia substancji rozpuszczonych lub substancji w zawiesinie oraz rozwoju bakterii. Stopień pogorszenia jakości zależy od zastosowanych materiałów do jej budowy, temperatury otoczenia i czasu trwania wody w bezruchu.

Ze względów higienicznych konieczne jest płukanie instalacji wodociągowych po okresach bezruchu wody.

Fragmenty instalacji wodociągowej, z których korzysta się rzadko lub przez krótki okres, powinny być po wykorzystaniu odizolowane oraz przepłukane przed ich ponownym wprowadzeniem do eksploatacji.

Rurociągi niewykorzystywane należy odłączyć od instalacji wodociągowej.

W celu utrzymania wody w instalacji wodociągowej w stanie zdatnym do picia powinno się ją zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem na skutek przepływu zwrotnego, który może wystąpić w dwóch przypadkach [8]:

 • w wyniku spadku ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowanego zamknięciem lub otwarciem zasuwy, pęknięciem rurociągu wodociągowego, dużymi wahaniami ciśnienia spowodowanymi: pracą pomp hydroforowych, nadmiernym zapotrzebowaniem na wodę w części systemu wodociągowego, dużym awaryjnym punktowym rozbiorem wody, np. z hydrantu pożarowego,
 • w wyniku przeciwciśnienia zwrotnego mającego swoje źródło w systemie znajdującym się poza instalacją wodociągową, w którym ciśnienie sporadycznie przewyższa ciśnienie w instalacji wodociągowej.

Żeby mogło dojść do zanieczyszczenia wody w instalacji wodociągowej, muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki [8]:

 • kontakt wody z instalacji wodociągowej z płynem zanieczyszczonym,
 • droga powrotu płynu zanieczyszczonego do instalacji wodociągowej.

Jeżeli te dwa warunki wystąpią, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie przewidziane w normie PN-EN 1717 [15], które zapobiegnie zanieczyszczeniu wody w instalacji wodociągowej przez osad, wodę szkodliwą bądź dowolny niepożądany płyn.

W instalacji wodociągowej na rurociągach doprowadzających wodę do komory zsypu, lokalnej kotłowni, stacji obsługi samochodów, laboratorium fotograficznego, pralni czy chłodni klimatyzacyjnej należy zawsze montować zespoły zabezpieczające z zaworami antyskażeniowymi. Dopuszcza się także zastosowanie zespołów zabezpieczających w punktach czerpalnych dla urządzeń wykorzystywanych do celów bytowo-gospodarczych [15].

Metodyka badań

Badania miejscowych oporów hydraulicznych w trójnikach żeliwnych i PVC wykonano w laboratorium na stanowisku pomiarowym (rys. 2).

Układ rurociągów i urządzeń pomiarowych został zamontowany za pomocą obejm na dwóch stalowych statywach.

Rurociąg (1) doprowadzał wodę do pompy (2), która wymuszała przepływ przez stanowisko pomiarowe.

Za pompą zamontowano elektroniczny przepływomierz (3) PROMAG 33FT40 do pomiaru ilości przepływającej wody oraz zawór grzybkowy (4), który odcinał dopływ wody podczas wymiany trójników.

Na początku i na końcu trójnika (7) zamontowane zostały wężyki impulsowe (8), które podłączono do odcinających zaworów kulowych (9).

Straty hydrauliczne w poszczególnych trójnikach mierzono za pomocą elektronicznego miernika różnicy ciśnienia (10) DELTABAR 230.

Trójniki na stanowisku pomiarowym montowano za pomocą śrubunku (5) i krótkiego odcinka z rury PE (6).

W najwyższym punkcie układu pomiarowego zamontowano odpowietrznik (11).

Natężenie przepływu wody na stanowisku pomiarowym regulowano za pomocą zaworu grzybkowego (12). Stanowisko pomiarowe pracowało w układzie otwartym, a woda odprowadzana była spustem do kanalizacji (13).

Badania podzielono na dwa etapy:

 • W pierwszym obliczono współczynniki oporów miejscowych w trójnikach wg PN-76/M-34034 [13]. Do obliczenia współczynników oporów miejscowych w trójnikach przyjęto z tej normy współczynniki chropowatości bezwzględnej dla nowych trójników ocynkowanych k = 0,25 mm i nieocynkowanych k = 1 mm, natomiast dla nowych trójników PVC k = 0,025 mm przyjęto z publikacji [4].
 • W drugim etapie wyznaczono współczynniki oporów miejscowych dla trójników żeliwnych i PVC na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych.

Podczas pomiarów na elektronicznym przepływomierzu obserwowano nieznaczne pulsacje natężenia przepływu wody wywołane pracą pompy. Pulsacje te wpływały również na wielkość strat ciśnienia rejestrowanego przez elektroniczny miernik różnicy ciśnienia o zakresie pomiarowym 0–500 mbar.

W celu wyeliminowania błędów pomiarowych przeprowadzono po trzy serie pomiarowe dla każdego kolanka. Po ustabilizowaniu się przepływu dla zadanych wartości natężenia wykonywano po dwa odczyty w dwuminutowych odstępach.

Schemat stanowiska pomiarowego

Rys. 2. Schemat stanowiska pomiarowego do badania miejscowych oporów hydraulicznych w trójnikach: 1 – rurociąg doprowadzający wodę, 2 – pompa, 3 – elektroniczny przepływomierz, 4 – zawór grzybkowy, 5 – śrubunek, 6 – odcinek z rury PE, 7 – kształtka (trójnik), 8 – wężyki impulsowe, 9, 14–23 –zawory kulowe odcinające, 10 – elektroniczny miernik różnicy ciśnienia, 11 – odpowietrznik, 12 – zawór grzybkowy do regulacji przepływu, 13 – spust do kanalizacji; rys. arch. autora

W czasie pomiaru straty hydrauliczne występowały w krótkich odcinkach rur z PE i śrubunkach łączących badane trójniki z końcówkami impulsowymi (rys. 2).

Dodatkowo wykonano pomiary strat hydraulicznych w tych śrubunkach z zamontowanym między nimi odcinkiem rury z PE, który stanowił sumę odcinków rur wykorzystanych do badań danego trójnika. Otrzymane wielkości strat hydraulicznych w rurze z PE i śrubunkach odejmowano od wielkości strat hydraulicznych pomierzonych w trójnikach, uzyskując w ten sposób rzeczywiste straty hydrauliczne z badanego trójnika.

Pomiar strat hydraulicznych w poszczególnych trójnikach wykonywano w następujący sposób (rys. 2): po zamontowaniu trójnika (7) i przed rozpoczęciem każdej serii pomiarowej wszystkie zawory na stanowisku pomiarowym były zamykane.

Pomiary strat hydraulicznych wykonywano odrębnie dla przepływu przelotowego B, rozbieżnego A i zbieżnego C.

Na początku każdej serii pomiarowej otwierano zawory (4) i (12) oraz: dla przepływu przelotowego B – (20) i (17), dla przepływu rozbieżnego A – (20), (18) i (16), a dla przepływu zbieżnego C – (19), (18) i (17).

Następnie włączano pompę (2) i na rozdzielaczu elektronicznego miernika różnicy ciśnienia (10) otwierano zawory: dla przepływu przelotowego B – (9) i (22), dla przepływu rozbieżnego A – (9) i (23), a dla przepływu zbieżnego C – (21) i (22).

Elektroniczny miernik różnicy ciśnienia za pomocą wężyków impulsowych (8) połączony był z początkiem i końcem trójnika dla danego przepływu wody. Następnie odpowietrzano wężyki impulsowe (8) i elektroniczny miernik różnicy ciśnienia (10) oraz cały układ pomiarowy za pomocą odpowietrzników (11).

Po usunięciu pęcherzyków powietrza z układu pomiarowego ustawiano pierwszy zadany przepływ wody za pomocą zaworu grzybkowego (12), obserwując przepływ wody na elektronicznym przepływomierzu (3).

Po ustabilizowaniu się warunków przepływu wody wykonywano odczyty z elektronicznego miernika różnicy ciśnienia (10). Następnie ustawiano kolejny przepływ wody za pomocą zaworu grzybkowego (12) i po ustabilizowaniu się warunków przepływu wody wykonywano kolejne odczyty z elektronicznego miernika różnicy ciśnienia (10).

Po skończeniu serii pomiarowej każdorazowo wyłączano pompę (2).

Pomiary strat hydraulicznych wykonywano dla zadanych przepływów wody z zakresu od 10 do 18 dm3 · min–1 z interwałem co 2 dm3 · min–1. Zakres pomiarowy został określony zgodnie z zalecanymi prędkościami przepływu wody w instalacji wodociągowej wg normy PN-92/B-01706 [14]. Badania przeprowadzono w trzech losowo wybranych trójnikach wykonanych z żeliwa nieocynkowanego i ocynkowanego oraz PVC o średnicy 0,02 m. Pomiary wykonano dla trójników wyprodukowanych przez dwóch producentów trójników żeliwnych (firmę I i firmę II) oraz dwóch producentów trójników PVC (firmę III i firmę IV).

Współczynniki oporów miejscowych ζ dla trójników żeliwnych i PVC z przeprowadzonych badań eksperymentalnych wyznaczono na podstawie równania [8]:

 (1)

które przy założeniu, że długość przewodu L równa jest zero i w układzie pomiarowym występuje tylko jedna kształtka, przekształcono do postaci:

(2)

gdzie:

H – straty hydrauliczne, m;

– suma współczynników oporów miejscowych, -;

ζ – współczynnik oporu miejscowego dla kształtki, -;

l – współczynnik oporów liniowych, -;

L – długość przewodu, m;

d – średnica przewodu, m;

Q – przepływ wody, m3 · s–1;

g – przyspieszenie ziemskie, m · s–2.

Wyniki i ich dyskusja

Na rys. 3 przedstawiono wyniki badań współczynników oporów miejscowych w trójnikach dla przepływu przelotowego, na rys. 4 dla przepływu rozbieżnego, a na rys. 5 dla przepływu zbieżnego. Podczas pomiarów straty hydrauliczne w kształtkach wodociągowych wzrastały wraz ze wzrostem przepływu wody i jest to tendencja prawidłowa, zgodna z danymi literaturowymi.

Współczynnik oporu miejscowego dla przepływu przelotowego wyznaczony z pomiarów w trójnikach żeliwnych nieocynkowanych wyprodukowanych przez firmę I wyniósł ζtpnI = 2,8, a przez firmę II ζtpnII = 1,7 (jest on o 65% mniejszy – rys. 3).

Rys. 3. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtp od liczby Reynoldsa Re w trójnikach żeliwnych
dla przepływu przelotowego [6]

Rys. 3. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtp od liczby Reynoldsa Re w trójnikach żeliwnych dla przepływu przelotowego [6]

Dla przepływu przelotowego w trójnikach żeliwnych ocynkowanych firmy I współczynnik oporu miejscowego ζtpoI = 3,3, a firmy II ζtpoII = 1,9 (o 74% mniejszy).

Porównując ζtpnI z ζtpoI, różnica wynosi 18%, a dla ζtpnII i ζtpoII 12%.

Współczynnik oporu miejscowego dla przepływu przelotowego w żeliwnych trójnikach obliczony wg normy [13] wyniósł ζtp = 0,6. Zatem wartości wyznaczone z pomiarów i wg normy znacznie się różnią.

W przypadku trójników nieocynkowanych firmy I różnica wynosi 337%, a firmy II 183%. Natomiast dla trójników ocynkowanych firmy I różnica wynosi 450%, a firmy II 217%.

Rys. 4. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtr od liczby Reynoldsa Re w trójnikach żeliwnych
dla przepływu rozbieżnego [6]

Rys. 4. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtr od liczby Reynoldsa Re w trójnikach żeliwnych dla przepływu rozbieżnego [6]

Rys. 5. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtz od liczby Reynoldsa Re w trójnikach żeliwnych
dla przepływu zbieżnego [6]

Rys. 5. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtz od liczby Reynoldsa Re w trójnikach żeliwnych dla przepływu zbieżnego [6]

Współczynnik oporu miejscowego dla przepływu rozbieżnego wyznaczony z pomiarów w trójnikach żeliwnych nieocynkowanych wyprodukowanych przez firmę I wyniósł ζtrnI = 5,0, a przez firmę II ζtrnII = 3,7 (jest on o 47% mniejszy – rys. 4).

Natomiast dla przepływu rozbieżnego w trójnikach żeliwnych ocynkowanych firmy I ζtroI = 4,1, a firmy II ζtroII = 4,0 (różnica to niecałe 3%).

Porównując ζtrnI z ζtroI, różnica wynosi 22%, a dla ζtrnII i ζtroII 8%.

Współczynnik oporu miejscowego dla przepływu rozbieżnego w żeliwnych trójnikach obliczony według normy [13] wyniósł ζtr = 1,5. Zatem wartości wyznaczone z pomiarów i wg normy znacznie się różnią – w trójnikach nieocynkowanych firmy I różnica wynosi 233%, a firmy II 147%, natomiast w trójnikach ocynkowanych odpowiednio 173% i 167%.

Z kolei współczynnik oporu miejscowego dla przepływu zbieżnego wyznaczony z pomiarów w trójnikach żeliwnych nieocynkowanych wyprodukowanych przez firmę I wyniósł ζtznI = 5,4, a przez firmę II ζtznII = 4,0 (jest on o 35% mniejszy – rys. 5).

Współczynnik oporu miejscowego dla przepływu zbieżnego wyznaczony z pomiarów trójników żeliwnych ocynkowanych wyprodukowanych przez firmę I wyniósł ζtzoI = 4,9, a przez firmę II ζtzoII = 2,4 (o 104% mniejszy).

Porównując ζtznI z ζtzoI, różnica wynosi 10%, a dla ζtznII i ζtzoII 67%. Natomiast współczynnik oporu miejscowego dla przepływu zbieżnego w żeliwnych trójnikach obliczony według normy [13] wyniósł ζtz = 2,4.

Zatem wartości wyznaczone z pomiarów i wg normy znacznie się różnią – dla trójników nieocynkowanych firmy I różnica wynosi 125%, a firmy II 67%, natomiast dla trójników ocynkowanych firmy I 104%, a firmy II 0%.

Na rys. 6 przedstawiono wyniki badań współczynników oporów miejscowych w trójnikach PVC dla przepływu przelotowego, na rys. 7 dla przepływu rozbieżnego, a na rys. 8 dla przepływu zbieżnego.

Rys. 6. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtp od liczby Reynoldsa Re w trójnikach dla przepływu
przelotowego [7]

Rys. 6. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtp od liczby Reynoldsa Re w trójnikach dla przepływu przelotowego [7]

Zależności współczynników ζtr

Rys. 7. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtr od liczby Reynoldsa Re w trójnikach dla przepływu rozbieżnego [7]

Rys. 8. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtz od liczby Reynoldsa Re w trójnikach
dla przepływu zbieżnego [7]

Rys. 8. Zależności współczynników oporów miejscowych ζtz od liczby Reynoldsa Re w trójnikach dla przepływu zbieżnego [7]

Współczynnik oporu miejscowego dla przepływu przelotowego wyznaczony z pomiarów w trójnikach z PVC wyprodukowanych przez firmę III wyniósł ζtpIII = 1,8, a przez firmę IV ζtpIV = 1,9 (o 5,6% większy –  rys. 6). Natomiast współczynnik oporu miejscowego dla przepływu przelotowego w trójnikach z PVC obliczony wg normy [13] wyniósł ζtp = 0,6. Wartości te znacznie się różnią – w przypadku trójników firmy III o 200%, a firmy IV o 217%.

Z kolei współczynnik oporu miejscowego dla przepływu rozbieżnego wyznaczony z pomiarów trójników z PVC wyprodukowanych przez firmę III wyniósł ζtrIII = 3,1, a przez firmę IV ζtrIV = 2,9 (jest on o 7% mniejszy – rys.7).

Współczynnik oporu obliczony wg normy [13] ζtr = 1,5. Wartości te różnią się – dla trójników firmy III różnica wynosi 107%, a firmy IV 93%.

Współczynnik oporu miejscowego dla przepływu zbieżnego wyznaczony z pomiarów trójników z PVC wyprodukowanych przez firmę III wyniósł ζtzIII = 3,8, a przez firmę IV ζtzIV = 3,7 (o 3% mniejszy – rys. 8). Natomiast współczynnik ten obliczony wg normy [13] wyniósł ζtz = 2,4. Wartości te różnią się nieznacznie – w przypadku trójników firmy III różnica wynosi 58%, a firmy IV 54%.

Badania pokazują, że rzeczywiste wartości współczynników oporów miejscowych, które występują w trójnikach żeliwnych i z PVC, są znacznie większe od wartości współczynników oporów miejscowych obliczanych wg normy [13] podczas projektowania układów wodociągowych. Uzyskane z pomiarów w oparciu o przyjętą metodykę badań wartości współczynników oporów miejscowych są większe niż zamieszczane w literaturze.

Wnioski

Metody obliczania współczynników oporów miejscowych zaproponowane w normie PN‑76/M-34034 [13] dają różne wartości w porównaniu z wartościami współczynników oporów miejscowych wyznaczonych z badań eksperymentalnych.

Wartości współczynników oporów miejscowych w trójnikach żeliwnych wyznaczone w badaniach dla firmy I dla przepływu przelotowego są średnio pięć razy większe, dla przepływu rozbieżnego średnio trzy razy większe, a dla przepływu zbieżnego średnio dwa razy większe od wartości obliczonych wg normy PN-76/M-34034 [13]. Natomiast dla firmy II dla przepływu przelotowego są średnio trzy razy większe, dla przepływu rozbieżnego średnio dwa razy większe, a dla przepływu zbieżnego średnio półtora razy większe od wartości obliczonych wg PN-76/M-34034.

Wartości współczynników oporów miejscowych wyznaczone w badaniach dla trójników z PVC wyprodukowanych przez firmę III i IV są porównywalne dla przepływów:

 • przelotowego średnio dwa razy większe,
 • rozbieżnego średnio raz większe,
 • zbieżnego średnio o połowę większe od wartości obliczonych wg normy PN-76/M-34034.

Zgodnie z tą normą współczynnik oporu miejscowego dla trójnika ζt nie zależy od rodzaju materiału, czyli chropowatości bezwzględnej k. Jednak przeprowadzone eksperymentalne badania pokazują taką zależność. Producenci przewodów i kształtek wodociągowych powinni być zobowiązani do podawania w katalogach wartości współczynników oporów miejscowych i współczynników chropowatości bezwzględnej dla swoich wyrobów.

Znaczna różnica wartości współczynników oporów miejscowych wyznaczonych z badań w porównaniu z wartościami obliczonymi wg PN-76/M-34034 wskazuje, że należy uściślić zalecane metody do obliczania współczynników oporów miejscowych w trójnikach. Niezbędne są dalsze badania związane z wyznaczaniem współczynników oporów miejscowych ζ w kształtkach, które pozwoliłyby na uściślenie zalecanych metod do ich obliczania i dokładniejsze obliczanie strat hydraulicznych podczas projektowania instalacji wodociągowych.

Literatura

 1. Brydak-Jeżowiecka D., Nowakowski E., Malinowski P., Straty ciśnienia w rurach z tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach wodociągowych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 7/1994, s. 208–211.
 2. Bylka H., Grabarczyk Cz., Analiza ilościowa wpływu zmian chropowatości i średnicy przewodów na dokładność obliczeń hydraulicznych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 5/1976, s. 143–147.
 3. Cisowska I., Kotowski A., Straty ciśnienia w układach kształtek z polipropylenu, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 10/2004, s. 340–345.
 4. Grabarczyk Cz., Przepływy cieczy w przewodach. Metody obliczeniowe, Envirotech, Poznań 1997.
 5. Kalenik M., Brzeziński K., Eksperymentalne badania wzrostu oporności hydraulicznej w eksploatowanych kształtkach wodociągowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 211/2004, s. 165–172.
 6. Kalenik M., Witowska B., Eksperymentalne badania miejscowych oporów hydraulicznych w kształtkach żeliwnych, „Acta Scientiarum Polonorum – Architectura” nr 5 (2)/2006, s. 31–43.
 7. Kalenik M., Witowska B., Badania miejscowych oporów hydraulicznych w kształtkach PVC, „Acta Scientiarum Polonorum – Architectura” nr 6 (3)/2007, s. 15–24.
 8. Kalenik M., Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 9. Kalenik M., Badanie współczynników oporów miejscowych z w kolankach żeliwnych i PVC, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2013, s. 68–71.
 10. Kotowski A., Wójtowicz P., Podstawy metodologiczne badań parametrów hydraulicznych ciśnieniowych rurociągów i kanałów z tworzyw sztucznych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 1/2005, s. 18–24.
 11. Mielcarzewicz E.W., Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę, Arkady, Warszawa 2000.
 12. Nowakowski E., Opory miejscowe w instalacjach wodociągowych, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 2/1995, s. 79–83.
 13. PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.
 14. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
 15. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
 16. Serre M., Odgaard J., Elder A.R., Energy loss at combining pipe junction, „Journal of Hydraulic Engineering” No. 7/1994, p. 808–830.
 17. Wereszko D., Obliczanie strat hydraulicznych w chropowatych kolanach rurowych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 9/1969, s. 295–302.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Anna Jurga Napowietrzanie bezpęcherzykowe w procesach oczyszczania ścieków

Napowietrzanie bezpęcherzykowe w procesach oczyszczania ścieków Napowietrzanie bezpęcherzykowe w procesach oczyszczania ścieków

Stworzenie efektywnego układu oczyszczania ścieków w obiektach kosmicznych wymaga odpornego na brak działania grawitacji systemu napowietrzania i separacji osadu. Technologia ta może być wykorzystywana...

Stworzenie efektywnego układu oczyszczania ścieków w obiektach kosmicznych wymaga odpornego na brak działania grawitacji systemu napowietrzania i separacji osadu. Technologia ta może być wykorzystywana także w systemach ziemskich – zarówno w mniejszych układach, takich jak instalacje przydomowe, jak i w oczyszczalniach ścieków.

Katarzyna Cesluk Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych – dobór i eksploatacja

Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych – dobór i eksploatacja Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych – dobór i eksploatacja

Studzienki wodomierzowe stosuje się wtedy, gdy zestawu wodomierzowego nie można zamontować w budynku. Ich zadaniem jest ochrona zestawu wodomierzowego przed wpływem warunków atmosferycznych, głównie przemarzaniem,...

Studzienki wodomierzowe stosuje się wtedy, gdy zestawu wodomierzowego nie można zamontować w budynku. Ich zadaniem jest ochrona zestawu wodomierzowego przed wpływem warunków atmosferycznych, głównie przemarzaniem, oraz umożliwienie jego łatwego odczytu. Dlatego dobór studzienki uzależniony jest od lokalnych warunków jej posadowienia.

Joanna Ryńska Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi

Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi

Wśród szeregu kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy eksploatacji instalacji grzewczej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody. W wielu instalacjach jakość wody grzewczej wprowadzanej do instalacji...

Wśród szeregu kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy eksploatacji instalacji grzewczej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody. W wielu instalacjach jakość wody grzewczej wprowadzanej do instalacji wymaga korekt, aby przewody nie ulegały uszkodzeniu czy zapychaniu.

Redakcja RI Recykling wody szarej, czyli jak ponownie wykorzystać wodę z odzysku?

Recykling wody szarej, czyli jak ponownie wykorzystać wodę z odzysku? Recykling wody szarej, czyli jak ponownie wykorzystać wodę z odzysku?

Magazynowanie wody jest w naszym kraju nadal niezbyt popularne, a jej zużycie jest bardzo duże. W jaki sposób możemy oszczędzić zużycie wody w domu? Jednym ze sposobów jest odzysk wody deszczowej, który...

Magazynowanie wody jest w naszym kraju nadal niezbyt popularne, a jej zużycie jest bardzo duże. W jaki sposób możemy oszczędzić zużycie wody w domu? Jednym ze sposobów jest odzysk wody deszczowej, który nie tylko jest ekologiczny, ale sprawia, że rachunki za wodę są mniejsze. Jednak warto pójść o krok dalej i również recyklingować wodę szarą. Co to jest woda szara i do czego możemy ją wykorzystać?

mgr inż. Anna Jurga Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej

Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej

Zrównoważony rozwój wymaga oszczędnego gospodarowania zasobami. Rosnące zapotrzebowanie na wodę i naturalne nawozy do produkcji żywności będzie z czasem skłaniało do stosowania skutecznych technologii...

Zrównoważony rozwój wymaga oszczędnego gospodarowania zasobami. Rosnące zapotrzebowanie na wodę i naturalne nawozy do produkcji żywności będzie z czasem skłaniało do stosowania skutecznych technologii odzyskiwania wody i składników odżywczych ze ścieków. Separacja strumieni uryny i kału może być sposobem na zapewnienie zrównoważonego gospodarowania ściekami. Są to rozwiązania znane, jednak dotychczas nie wdrażano ich na większą skalę, nie znamy też ich zapotrzebowania na energię.

Redakcja RI Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne? Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy...

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy ciepła. Na rynku można znaleźć pompę ciepła gazową, jak i elektryczną. Czym one się różnią i jaką wybrać?

inż. Nikon Gawryluk Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015

Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015 Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015

Prawo wymaga projektowania instalacji i pompowni pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną, która zawarta jest m.in. w normach i standardach. Standard NFPA szczegółowo...

Prawo wymaga projektowania instalacji i pompowni pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną, która zawarta jest m.in. w normach i standardach. Standard NFPA szczegółowo określa wymagania dla pompowni pożarowych, ale w innych kwestiach wskazuje jedynie cel, który należy osiągnąć, pozostawiając projektantowi swobodę wyboru sposobu jego realizacji. Z kolei Polska Norma nie reguluje szczegółowo kwestii pompowni i pozostawia projektantom i producentom zespołów pompowych...

Waldemar Joniec Pomiar mediów komunalnych

Pomiar mediów komunalnych Pomiar mediów komunalnych

Wraz z postępem technologicznym prawo stawia nowe wyzwania dostawcom i odbiorcom wody, ciepła czy energii. Nowe wymagania służą m.in. optymalizacji dostaw oraz obniżaniu kosztów wytwarzania i dystrybucji....

Wraz z postępem technologicznym prawo stawia nowe wyzwania dostawcom i odbiorcom wody, ciepła czy energii. Nowe wymagania służą m.in. optymalizacji dostaw oraz obniżaniu kosztów wytwarzania i dystrybucji. Stają się też wsparciem przy budowaniu systemów inteligentnych budynków i miast. Są również narzędziem służącym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko.

Redakcja RI Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać?

Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać? Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać?

Odwodnienie liniowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większej utwardzonej powierzchni lub działki. Jednak system odwodnień liniowych trzeba wcześniej dobrze zaplanować, aby uniknąć powstawania...

Odwodnienie liniowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większej utwardzonej powierzchni lub działki. Jednak system odwodnień liniowych trzeba wcześniej dobrze zaplanować, aby uniknąć powstawania zastojów wody, kałuż czy błota. Należy też pamiętać, że dobry system odwodnienia może uchronić przed zawilgoceniem fundamentów i ścian zewnętrznych. Z jakich elementów powinno składać się odwodnienie liniowe na zewnątrz? W jaki sposób je ułożyć, żeby dobrze spełniało swoje zadanie?

Waldemar Joniec Odzysk ciepła z kanalizacji

Odzysk ciepła z kanalizacji Odzysk ciepła z kanalizacji

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz...

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz montowane są szczelne okna, a także odzyskiwane jest ciepło z wentylacji. Jednakże w ściekach odprowadzanych do kanalizacji „drzemie” dość dużo energii. Na świecie powstało kilka technologii odzysku ciepła ze ścieków.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych

W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody...

W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody dla hali produkcyjnej zlokalizowanej we Wrocławiu.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, inż. Monika Plata Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody

Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Dla tej samej ekspansji złoża w czasie płukania w warunkach zimowych wymagana jest bowiem...

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Dla tej samej ekspansji złoża w czasie płukania w warunkach zimowych wymagana jest bowiem znacznie mniejsza intensywność płukania niż w warunkach letnich.

Redakcja RI Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość...

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość i bezpieczeństwo dostaw, ale energoefektywność to nie tylko opłaty za energię, ale też mniejsza awaryjność i dłuższa żywotność przewodów i armatury. Koszty energii elektrycznej na przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach to główny składnik kosztów zaopatrzenia w wodę.

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową

Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową

Systemy trzcinowe do zagospodarowania osadów mogą stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Powodują równoczesną stabilizację...

Systemy trzcinowe do zagospodarowania osadów mogą stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Powodują równoczesną stabilizację i odwadnianie osadów, opierając się na procesach naturalnych, które nie obciążają środowiska. Mimo wielu zalet nie są jednak powszechnie stosowane w Polsce m.in. z powodu braku doświadczeń wśród projektantów.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu...

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu warto posiłkować się algorytmem wymiarowania kanalizacji wg ATV-DVWK-A 116 oraz korzystać z metod projektowania opracowanych przez firmy na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

wj Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają...

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają się bakterie i drobnoustroje, zwłaszcza w odcinkach martwych lub o małym poborze.

dr inż. Jarosław Müller Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania...

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania z produkcji niektórych modeli. Współpraca projektanta z dostawcą pozwoli uniknąć doboru urządzeń wycofywanych z oferty czy problemu brakującego miejsca na montaż.

inż. Martyna Cieniawska, dr inż. Agnieszka Malesińska Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach...

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach znaleźć można wiele niejasności, które z punktu widzenia projektanta mogą być przyczyną błędów projektowych.

Redakcja RI Jak dobrać zestaw hydroforowy?

Jak dobrać zestaw hydroforowy? Jak dobrać zestaw hydroforowy?

Zestawy hydroforowe służą do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach i sieciach. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego urządzenia, warto rozważyć kilka czynników.

Zestawy hydroforowe służą do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach i sieciach. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego urządzenia, warto rozważyć kilka czynników.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość...

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

mgr inż. Kamil Świętochowski Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej...

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej powstania. Jedną z metod jest korelacja szumu wycieku.

mgr inż. Katarzyna Skrzypiec, mgr inż. Aleksandra Bejnarowicz, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano...

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano pod względem ekonomicznym możliwe do zastosowania na takich obszarach rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym małe, lokalne oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii złóż hydrofitowych.

Damian Żabicki Pompy i przepompownie do ścieków

Pompy i przepompownie do ścieków Pompy i przepompownie do ścieków

O zastosowaniu konkretnej pompy do ścieków decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Z kolei przepompownie ścieków znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest trudne,...

O zastosowaniu konkretnej pompy do ścieków decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Z kolei przepompownie ścieków znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest trudne, a czasami nawet niemożliwe.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym

Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym

Zagospodarowanie wód szarych może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale również inwestycją służącą obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Nie ma w Polsce wymagań prawnych i systemu zachęt do budowy...

Zagospodarowanie wód szarych może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale również inwestycją służącą obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Nie ma w Polsce wymagań prawnych i systemu zachęt do budowy takich układów oraz wytycznych do ich projektowania, można jednak w tym celu wykorzystać normy i przepisy innych krajów UE.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.