RynekInstalacyjny.pl

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ Cz. 2. Plan inwestycji z analizą potencjału efektów termomodernizacji

Comprehensive thermomodernization of the building of WBiI Part 2 – investment plan with an analysis of the potential effects of the thermomodernization

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ
Fot. Autorzy

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ


Fot. Autorzy

Artykuł opisuje przebieg modernizacji budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Głównym celem inwestycji jest redukcja kosztów eksploatacyjnych.

Zobacz także

TESTO Jak za sprawą jednej aplikacji dokonano rewolucji na rynku pomiarów termicznych?

Jak za sprawą jednej aplikacji dokonano rewolucji na rynku pomiarów termicznych? Jak za sprawą jednej aplikacji dokonano rewolucji na rynku pomiarów termicznych?

Profesjonalna technologia pomiarowa dla instalatorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa – z nowymi SmartSondami teraz bardziej mobilna niż kiedykolwiek.

Profesjonalna technologia pomiarowa dla instalatorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa – z nowymi SmartSondami teraz bardziej mobilna niż kiedykolwiek.

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

Wybór przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Analiza dostępnej dokumentacji projektowej oraz ocena aktualnego stanu technicznego budynku WBiIŚ [1], szczegółowo opisana w poprzednim numerze RI [6], pozwoliła wytypować możliwe do przeprowadzenia zabiegi termomodernizacyjne. Jako kryteria kwalifikujące zabieg do realizacji brano pod uwagę: izolacyjność cieplną, stan techniczny, możliwości techniczne wykonawstwa oraz nakłady inwestycyjne.

Lista usprawnień, które zdecydowano się przeprowadzić na bryle budynku, obejmuje:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic części A,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych części A,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych w części A,
 • ocieplenie stropów w loggiach i wnękach (nad piwnicą) w części A,
 • ocieplenie stropu pod wysuniętą częścią auli i nad wnękami przy wejściach w części A,
 • ocieplenie dachu nad aulą w części A,
 • ocieplenie dachu nad klatkami schodowymi w części A,
 • ocieplenie stropodachu części A,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic części B,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych parteru części B,
 • wymiana okien w części B.

Procentowy udział strat ciepła przez poszczególne elementy budynku w stanie istniejącym zaprezentowano na rys. 1.

W przypadku przegród pełnych spodziewanym efektem, oprócz oczywistego zmniejszenia strat energii cieplnej na drodze przenikania, jest eliminacja lub przynajmniej znaczące ograniczenie skutków występowania słabych termicznie miejsc w obudowie budynku (mostków cieplnych, fot. 1) oraz wyrównanie zróżnicowanego rozkładu temperatur (fot. 2) na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych.

Mostki cieplne występujące w obudowie budynku są przede wszystkim źródłem dodatkowych strat ciepła. Szacuje się że przy dobrych rozwiązaniach detali budowlanych dodatek na mostki liniowe wynosi ok. 0,05 W/(m2 K), a przy rozwiązaniach niepoprawnych straty ciepła przez mostki cieplne mogą dorównywać stratom przez całą płaszczyznę ściany [2].

Lokalne zwiększenie strumienia ciepła wymienianego przez mostek termiczny (fot. 1) wiąże się jednocześnie z obniżeniem wartości temperatury powierzchni wewnętrznej. Zaburzenia rozkładu temperatury na powierzchniach wewnętrznych przegród chłodzących budynku są istotne z punktu widzenia komfortu cieplnego pomieszczeń. Nawet kilkustopniowe obniżenie temperatury znacznej powierzchni może być bowiem przyczyną odczuwania przez użytkowników dyskomfortu termicznego.

 

 

Szczególnie niebezpiecznym efektem wychłodzenia wewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych w miejscu występowania mostków cieplnych jest spadek temperatury poniżej granicy punktu rosy. Następuje wówczas kondensacja wilgoci, która oprócz degradacji wykończenia powierzchni może prowadzić do rozwoju na niej pleśni. Są to zjawiska niepożądane z uwagi na zdrowie użytkowników budynku oraz niedopuszczalne z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego.

Prawidłowo przeprowadzona termomodernizacja pozwala wyeliminować lub znacząco ograniczyć możliwość wystąpienia przedstawionych powyżej niekorzystnych zjawisk.

Optymalizacja wytypowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Rozpatrywany obiekt należy do instytucji budżetowej, co powoduje, że pozbawiony jest możliwości współfinansowania według zasad określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Mimo to zdecydowano się oprzeć optymalizację zakresu prac na procedurze określonej w rozporządzeniu w sprawie formy i zakresu audytu energetycznego i remontowego [4].

Zgodnie z przyjętą metodologią optymalizacja poszczególnych zabiegów następuje z wykorzystaniem metody statycznej analizy opłacalności ekonomicznej inwestycji, na podstawie wskaźnika SPBT (Simply Payback Time).

W ogólnym ujęciu wskaźnik ten definiuje okres, po jakim zwraca się inwestycja, traktując wartość nabywczą pieniądza jako niezmienną w czasie:

 , lata   (1)

gdzie:

N – koszt robót związanych z realizacją inwestycji, zł;
DOr – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z realizacji inwestycji, zł.

Roczna oszczędność kosztów energii jest efektem redukcji strat ciepła w wyniku podwyższenia izolacyjności cieplnej przegrody i dla przegród pełnych obliczana jest z zależności (w zł/rok):

(2)

gdzie:

x0, x1 – udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego;
Q0, Q1 – roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat ciepła przez przenikanie przed i po wykonaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, GJ/rok;
O0z, O1z – opłata zmienna za jednostkę energii przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego dla n-tego źródła, zł/GJ;
y0, y1 – udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego;
q0, q1 – zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat ciepła przez przenikanie przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego, MW;
O0m, O1m – stała opłata miesięczna za jednostkę mocy przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego dla n-tego źródła, zł/(MW · m-c);Ab0, Ab1 – miesięczna opłata abonamentowa przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego, zł/m-c.

Podczas optymalizacji przegród przezroczystych należy dodatkowo uwzględnić koszty oraz oszczędności wynikające z ewentualnej ingerencji w wentylację budynku.

Zniszczona stolarka okienna i drzwiowa jest przeważnie źródłem dodatkowego niepożądanego strumienia powietrza infiltracyjnego, którego dogrzanie do założonej temperatury wewnętrznej powiększa straty energii cieplnej, które należy uwzględnić w bilansie energetycznym budynku.

Eliminacja tego składnika w wyniku działań termomodernizacyjnych powoduje zatem zwiększenie efektu energetycznego i ekonomicznego.

, lata   (3)

gdzie:
NOk – koszt robót związanych z wymianą przegrody przezroczystej, zł;
NW – koszt robót związanych z modernizacją wentylacji, zł;
DOrOk – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z wymiany przegrody przezroczystej, zł/rok;
DOrW – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z modernizacji wentylacji, zł/rok.

Pomijając inne obostrzenia, dotyczące np. minimalnego poziomu izolacyjności przegrody po termomodernizacji, która wynika m.in. z obowiązujących w czasie występowania o pozwolenie na budowę wymagań zawartych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [5], najmniejsza wartość SPBT spośród rozpatrywanych wariantów realizacji danego przedsięwzięcia wskazuje jego optimum.

Rys. 2 ilustruje ustalanie grubości ocieplenia ścian zewnętrznych w części A budynku WBiIŚ. Osiągnięcie minimum funkcji przy grubości 14 cm dodatkowej, efektywnej izolacji cieplnej wskazuje najkorzystniejszą ekonomicznie grubość styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,040 W/(m K) (założono ocieplenie metodą BSO). 

Warto wspomnieć, że przy ustalaniu kosztów inwestycyjnych tego ulepszenia uwzględniono kilka dodatkowych czynników, z których najistotniejszym jest różna wielkość powierzchni generującej straty energii cieplej oraz powierzchni do docieplenia. Wynika to z konieczności przeciągnięcia izolacji cieplnej poza wieńce przegród poziomych oddzielających strefę ogrzewaną od nieogrzewanej, a także odpowiedniego zaizolowania ościeży okiennych i drzwiowych. 

Innym dodatkiem uwzględnionym w optymalizacji jest przyrost kosztów jednostkowych w związku z koniecznością zmiany długości kołków mocujących warstwę izolacyjną przy grubościach przekraczających 10 cm. Oczywiście podobny mechanizm zastosowano w przypadku innych optymalizowanych przegród. W tabeli 1 przedstawiono wyznaczone grubości izolacji cieplnej poszczególnych przegród.

Termomodernizacja przegród zewnętrznych (dołożenie dodatkowej izolacji termicznej lub wymiana elementu na nowy o lepszych własnościach izolacyjnych – jak w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej) powoduje poprawę charakterystyki cieplnej. 

Zmianę izolacyjności termicznej modernizowanych przegród budynku WBiIŚ przedstawiono na rys. 3. Dla każdego rodzaju przegród zestawiono wartość wyjściową współczynnika przenikania ciepła U [1, 3] i końcową, wyznaczoną na podstawie optymalizacji.

Poszczególne zabiegi termomodernizacyjne uszeregowano według malejącej opłacalności (wartość SPBT):

 1. ściany zewnętrzne klatek schodowych w części A,
 2. ściany zewnętrzne piwnic części A,
 3. ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych części A,
 4. stropy w loggiach i wnękach (nad piwnicą) w części A,
 5. okna w części B,
 6. dach nad klatkami schodowymi w części A,
 7. strop pod wysuniętą częścią auli i nad wnękami przy wejściach w części A,
 8. ściany zewnętrzne części B (piwnic i parteru),
 9. dach nad aulą w części A,
 10. stropodach części A.

Według rozporządzenia wykonawczego do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przygotowując przedsięwzięcie, należy rozpatrzyć jego różne warianty. 

Mechanizm konstrukcji wariantów termomodernizacji polega na uszeregowaniu zoptymalizowanego zakresu zaproponowanych zabiegów w porządku rosnącego SPBT i dodawaniu do najbardziej opłacalnego kolejnych z listy. Schemat ten dla rozpatrywanej inwestycji przedstawiono w tabeli 3.

Liczba wariantów termomodernizacji (10) różni się od liczby zaproponowanych przedsięwzięć (11) ze względu na połączenie docieplenia ścian piwnic części B i ścian parteru części B. 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną (w artykule jest to energia użytkowa) na potrzeby centralnego ogrzewania wynikające z zaplanowanych prac termomodernizacyjnych wpływa oczywiście na „ekologiczną jakość” budynku. Oznacza to mniejszą ilość substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery ze źródła zasilającego w energię cieplną dany obiekt.

Na rys. 4 pokazano redukcję emisji podstawowych zanieczyszczeń (NOx, CO2, SO2, CO i pyłu), którą można będzie osiągnąć w wyniku przewidywanego ograniczenia zużycia ciepła na cele ogrzewcze przez budynek WBiIŚ PB.

Ponieważ przedsiębiorstwo dostarczające energię cieplną dysponuje dwoma różnymi źródłami ciepła (elektrociepłownia i ciepłownia) przedstawiono trzy wartości efektu ekologicznego dla każdej substancji zanieczyszczającej (przy założeniu zasilania z ciepłowni opalanej węglem, elektrociepłowni opalanej węglem i elektrociepłowni opalanej węglem i biomasą pracującą wspólnie z ciepłownią opalaną węglem – tak wytwarzane jest obecnie ciepło dla budynku WBiIŚ). 

Widoczne znaczne różnice pomiędzy wartościami redukcji dla tych samych substancji wynikają z istotnego wpływu źródła na osiągane ekologiczne efekty modernizacji budynku, pomimo że dotyczy to trzech z pozoru bardzo podobnych sytuacji zasilania budynku w ciepło. Ponadto pokazują one możliwości wpływania na osiągane efekty ekologiczne inwestycji poprzez zmianę sposobu wytwarzania energii oraz rodzaju paliwa zasilającego źródło ciepła. 

Podsumowanie

Realizacja pełnego (wybranego przez inwestora) wariantu termomodernizacji, obejmującego docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, stropodachów w części A, stropów w loggiach i wnękach pod wysunięciem auli oraz wymiany okien w części B budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, pozwoli uzyskać:

 • zmianę wartości współczynników przenikania ciepła poszczególnych przegród zewnętrznych na niższe, wynikające z wyliczonej optymalnej grubości izolacji,
 • zmniejszenie projektowego obciążenia cieplnego budynku na cele grzewcze z 620,24 do 501,63 kW,
 • obniżenie zapotrzebowania na ciepło użytkowe do ogrzewania budynku z 2919 do 2051 GJ.

Termomodernizacja budynku WBiIŚ spowoduje też poprawę stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji podstawowych substancji zanieczyszczających. Redukcja najistotniejszego zanieczyszczenia (CO2) wynosi od 55 do 105 Mg/rok w zależności od źródła ciepła, natomiast jednakowa dla wszystkich zanieczyszczeń redukcja względna przekracza 29%.

Wykonano w ramach pracy statutowej KPBiFB PB (S/WBiIŚ/02/13) oraz projektu „Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności B – DO-120.362/40/14

Literatura

 1. Sadowska B., Piotrowska-Woroniak J., Sarosiek W., Audyt energetyczny budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej, NAPE S.A., Białystok 2012.
 2. Pogorzelski J.A., Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków, Dział Wydawniczy Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.
 3. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU nr 43/2009, poz. 346).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75/2002, poz. 690, ze zmianami od 1.01.2014 r., Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii).
 6. Sadowska B., Święcicki A., Sarosiek W., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Cz. 1. Stan istniejący na podstawie dokumentacji archiwalnej i pomiarów, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2014.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

ARDON POLSKA SPÓŁKA Z O. O. W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Siniat Sp. z o.o. Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120 Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym...

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym przykładem jest nowa linia zaworów kulowych F-Power firmy Ferro. Linia F-Power jest wyjątkowa również ze względu na jej wszechstronność i mnogość możliwych zastosowań. Oprócz instalacji wodnych, F-Power nadają się też do montażu w systemach sprężonego powietrza oraz chłodniczych i solarnych.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać? Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych...

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych dostarczonych przez PORT PC. Nic dziwnego, to bowiem rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz praktycznie bezobsługowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że obejmuje je ulga termomodernizacyjna. Warto jednak pamiętać, że na komfort użytkowania czy efektywność systemu grzewczego wpływa nie...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

TESTO Jak za sprawą jednej aplikacji dokonano rewolucji na rynku pomiarów termicznych?

Jak za sprawą jednej aplikacji dokonano rewolucji na rynku pomiarów termicznych? Jak za sprawą jednej aplikacji dokonano rewolucji na rynku pomiarów termicznych?

Profesjonalna technologia pomiarowa dla instalatorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa – z nowymi SmartSondami teraz bardziej mobilna niż kiedykolwiek.

Profesjonalna technologia pomiarowa dla instalatorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa – z nowymi SmartSondami teraz bardziej mobilna niż kiedykolwiek.

TESTO Technologia pomiarowa Testo do serwisaowania systemów grzewczych i pomp ciepła

Technologia pomiarowa Testo do serwisaowania systemów grzewczych i pomp ciepła Technologia pomiarowa Testo do serwisaowania systemów grzewczych i pomp ciepła

W nadchodzącym sezonie grzewczym przed specjalistami z branży grzewczej staną szczególne wyzwania. Klienci są wymagający i oczekują obsługi na najwyższym poziomie, a jednocześnie liczą na minimalizację...

W nadchodzącym sezonie grzewczym przed specjalistami z branży grzewczej staną szczególne wyzwania. Klienci są wymagający i oczekują obsługi na najwyższym poziomie, a jednocześnie liczą na minimalizację kosztów.

TESTO Pomiar prędkości i jakości powietrza w pomieszczeniach z przyrządami pomiarowymi Testo

Pomiar prędkości i jakości powietrza w pomieszczeniach z przyrządami pomiarowymi Testo Pomiar prędkości i jakości powietrza w pomieszczeniach z przyrządami pomiarowymi Testo

Z ekranem dotykowym i intuicyjną obsługą, testo 400 umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów szybciej i bardziej wydajnie niż kiedykolwiek wcześniej.

Z ekranem dotykowym i intuicyjną obsługą, testo 400 umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów szybciej i bardziej wydajnie niż kiedykolwiek wcześniej.

dr inż. Beata Sadowska, dr inż. Adam Święcicki, dr inż. Wiesław Sarosiek Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ Cz. 1. Stan istniejący na podstawie dokumentacji archiwalnej i pomiarów

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ Cz. 1. Stan istniejący na podstawie dokumentacji archiwalnej i pomiarów Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ Cz. 1. Stan istniejący na podstawie dokumentacji archiwalnej i pomiarów

Termomodernizacja to zespół zabiegów, których celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynku. Mowa tu nie tyle o przywróceniu pierwotnych cech projektowych pogorszonych w trakcie eksploatacji...

Termomodernizacja to zespół zabiegów, których celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynku. Mowa tu nie tyle o przywróceniu pierwotnych cech projektowych pogorszonych w trakcie eksploatacji (działanie takie to termorenowacja), ale o osiągnięciu lepszej jakości energetycznej, niż zakładał projekt wyjściowy budynku.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym

Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym

Główną ideą przedsięwzięcia było maksymalne wykorzystanie gazu ziemnego za pomocą kotła kondensacyjnego [1]. W artykule [2] opisano dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w tym obiekcie.

Główną ideą przedsięwzięcia było maksymalne wykorzystanie gazu ziemnego za pomocą kotła kondensacyjnego [1]. W artykule [2] opisano dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w tym obiekcie.

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.