RynekInstalacyjny.pl

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Technical condition of HVAC system of the WSiIŚ before thermal modernization and possibility of its improvement

Osłony przy grzejnikach członowych żeliwnych
Fot. D. Krawczyk

Osłony przy grzejnikach członowych żeliwnych


Fot. D. Krawczyk

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich dany obiekt się znajduje, preferencji i przyzwyczajeń użytkowników oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych. W Polsce ok. 70% zużycia energii wiąże się z ogrzewaniem budynków [2] – w Wielkiej Brytanii ok. 58–60% [3, 4]. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w krajach o ciepłym klimacie, gdzie zużycie energii w większym stopniu dotyczy pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych [5].

Zobacz także

Termo Organika Sp. z o.o. Wiosna – idealny czas na ocieplanie domu!

Wiosna – idealny czas na ocieplanie domu! Wiosna – idealny czas na ocieplanie domu!

Każdy dom powinien być ciepły zimą i chłodny latem. Bez uciążliwych rachunków za ogrzewanie i bez klimatyzacji. Naprawdę można mieć taki dom, pod warunkiem, że jego bryła będzie mieć solidną warstwę termoizolacji...

Każdy dom powinien być ciepły zimą i chłodny latem. Bez uciążliwych rachunków za ogrzewanie i bez klimatyzacji. Naprawdę można mieć taki dom, pod warunkiem, że jego bryła będzie mieć solidną warstwę termoizolacji w Kompletnym Systemie Ocieplenia.

REGULUS-system Termomodernizacja w walce ze smogiem

Termomodernizacja w walce ze smogiem Termomodernizacja w walce ze smogiem

Po to, aby skutecznie walczyć ze smogiem, musimy działać na kilku płaszczyznach. Co w tym kierunku może zrobić każdy z nas? Najważniejszy krok to termomodernizacja.

Po to, aby skutecznie walczyć ze smogiem, musimy działać na kilku płaszczyznach. Co w tym kierunku może zrobić każdy z nas? Najważniejszy krok to termomodernizacja.

dr inż. Maciej Robakiewicz, mgr Michał Czarnecki Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247

Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247 Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia raz na 4 lata audytu energetycznego. Z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią...

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia raz na 4 lata audytu energetycznego. Z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny.

Wybór rodzaju systemu grzewczego, wentylacyjnego czy klimatyzacyjnego w danym obiekcie zależy od wielu czynników. Nierozerwalnie związany jest z zastosowanym źródłem ciepła i chłodu, które wpływa na rodzaj (woda/powietrze) i parametry (temperatura/schłodzenie) czynnika. Mamy obecnie do dyspozycji wiele rozwiązań technicznych, różniących się pod względem materiałowym i regulacyjnym [6].

W trakcie kompleksowej termomodernizacji obiektów jednym z elementów, którego sprawność może ulec znacznej poprawie, jest system grzewczo-wentylacyjny. Wybór odpowiedniego systemu wentylacji dużych obiektów użyteczności publicznej powinien uwzględniać szereg czynników, między innymi:

  • rodzaj pomieszczeń i ich funkcje,
  • wymagane parametry powietrza zewnętrznego doprowadzanego do określonych pomieszczeń,
  • typ urządzeń do odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń,
  • warunki techniczne, jakie muszą spełniać przewody i urządzenia instalacji wentylacyjnej.

Projekt instalacji wentylacyjnej obiektów użyteczności publicznej stanowi podstawę do określenia nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. Nakłady inwestycyjne na system wentylacji mogą stanowić nawet 30% ogólnych nakładów, zatem konieczne jest zoptymalizowanie układów instalacyjnych.

Nieprawidłowo zaprojektowana instalacja wentylacyjna w dużym obiekcie nie będzie spełniać swojej funkcji, może natomiast generować dodatkowe koszty eksploatacyjne wynikające z konieczności jej utrzymania, konserwacji i użytkowania.

Strumień powietrza dostarczanego do pomieszczenia zależeć będzie od przyjętego sposobu wentylacji i metody obliczeń [7]. W celu wybrania sposobu ogrzewania i chłodzenia najlepiej wykonać bilans cieplny obiektu [8].

Bardzo częstym problemem w salach dydaktycznych jest zbyt duże stężenie dwutlenku węgla. Dopuszczalne stężenie w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak sale dydaktyczne, wynosi 1000 ppm [9, 10, 11].

Ogólnie rzecz ujmując, dwutlenek węgla w salach dydaktycznych jest produktem przemiany materii ludzi. To gaz nietrujący, ale wysoki poziom CO2 wpływa bezpośrednio na chwilowy lub długotrwały stan zdrowia użytkowników pomieszczeń i znacząco obniża ich sprawność umysłową (zmęczenie, senność, rozkojarzenie) [12].

Charakterystyka obiektu

Budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej składa się obecnie z dwóch części: dwupiętrowej A oraz parterowej B [18, 19]. Kubatura całkowita obiektu wynosi ok. 63 tys. m3 [13]. Powierzchnia ogrzewana części A to 8058 m2, kubatura 24 266 m3, bloku B odpowiednio 7187 m2 i 22 091 m3 [14].

Zgodnie z wykonanymi według obowiązujących norm obliczeniami projektowe obciążenie cieplne budynku w stanie istniejącym wynosi ok. 638 kW, a sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w sezonie standardowym bez uwzględnienia wentylacji mechanicznej i sprawności systemu grzewczego to blisko 3000 GJ/rok. Po uwzględnieniu sprawności systemu grzewczego teoretyczne zużycie energii wzrasta do ok. 4800 GJ [13]. Zakres planowanej termomodernizacji opisano w [18, 19].

Charakterystyka istniejącego systemu grzewczego

Instalacja centralnego ogrzewania w części A została zaprojektowana ponad trzydzieści lat temu [15] jako instalacja dwururowa pompowa z rozdziałem dolnym o parametrach 95/70°C. Przewody wykonano z rur stalowych czarnych. W piwnicy są one prowadzone pod stropami pomieszczeń w otulinie z waty szklanej w płaszczu gipsowo-klejowym (fot. 1).

Izolacja przewodów w piwnicy

Fot. 1. Izolacja przewodów w piwnicy


Źródło: D. Krawczyk

W większości pomieszczeń znajdują się grzejniki członowe żeliwne osłonięte obudowami drewnianymi (fot. 2). W czasie funkcjonowania obiektu instalacja była częściowo modernizowana. Większość grzejników na parterze oraz w kilku pomieszczeniach na drugim piętrze obiektu została wymieniona na płytowe (fot. 3). Sieć odpowietrzającą zastąpiono odpowietrznikami automatycznymi montowanymi w najwyższych punktach pionów na drugim piętrze. Przy grzejnikach zamontowane zostały zawory termostatyczne. Na klatkach schodowych i korytarzach zastosowano grzejniki rurowe ożebrowane (fot. 4).

W części B instalacja c.o. została wykonana kilka lat później, jednak od początku jej funkcjonowania pojawiały się problemy z niedogrzewaniem części pomieszczeń. Zastosowano tu grzejniki płytowe i rury stalowe.

Grzejniki członowe żeliwne

Fot. 2. Osłony przy grzejnikach członowych żeliwnych


Źródło: D. Krawczyk

Nowe grzejniki płytowe

Fot. 3. Nowe grzejniki płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi na II piętrze budynku


Źródło: D. Krawczyk

 Grzejniki rurowe ożebrowane

Fot. 4. Grzejniki rurowe ożebrowane na korytarzu na II piętrze budynku


Źródło: D. Krawczyk

Charakterystyka istniejącej wentylacji

Obecnie w części B budynku WBiIŚ wentylacja mechaniczna składa się z 23 układów nawiewno-wywiewnych z oddzielnymi centralami umieszczonymi w dwóch maszynowniach zlokalizowanych w wysokich piwnicach, żaden z układów nie ma odzysku ciepła. Ponadto w obiekcie tym znajduje się sześć układów nawiewnych z odciągami miejscowymi w laboratoriach specjalistycznych, trzy układy wywiewne z sanitariatów i jeden układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła w auli [16].

Ze względu na zbliżający się kompleksowy remont system wentylacji mechanicznej obiektu nie był poddawany konserwacjom. Niesprawne są obecnie silniki niektórych wentylatorów, odcięte części instalacji lub przemarznięte nagrzewnice, co spowodowało wyłączanie układów wentylacyjnych zimą i w okresach przejściowych.

W auli budynku A zainstalowano w 2012 r. wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, a w salach wykładowych na piętrach znajduje się wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wykonana podczas budowy obiektu, obecnie niesprawna. W pokojach nauczycieli i w sekretariatach oraz w salach laboratoryjnych, w których nie są używane odczynniki chemiczne ani biologiczne, funkcjonuje jedynie wentylacja grawitacyjna.

Na fot. 5 widać przekrój poprzeczny kanału w demontowanej obecnie instalacji – jego zanieczyszczenia i deformacje. W komorze kurzowej z sekcją filtrów (od zwężki do wentylatora – fot. 6) na ściankach przewodu jest zbita warstwa kurzu i innych zanieczyszczeń grubości ok. 1,5 mm. Na fot. 7 pokazano zanieczyszczenia na elemencie stropu podwieszanego pod kratką wywiewną.

Przekrój poprzeczny kanału

Fot. 5. Przekrój poprzeczny kanału w obecnie demontowanej instalacji


Źródło: K. Gładyszewska-Fiedoruk

Komora kurzowa

Fot. 6. Komora kurzowa z sekcją filtrów


Źródło: K. Gładyszewska-Fiedoruk

Element stropu podwieszanego

Fot. 7. Element stropu podwieszanego pod kratką wywiewną


Źródło: K. Gładyszewska-Fiedoruk

Planowana termomodernizacja

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania w części A planowana jest wymiana starych grzejników członowych żeliwnych i rurowych ożebrowanych na płytowe, przy zachowaniu parametrów pracy instalacji, która w dalszym ciągu będzie zasilana z węzła cieplnego w piwnicy budynku. Jest to spowodowane wcześniejszą wymianą części grzejników na parterze, przy przyjęciu parametrów pracy 95/70°C.

Wszystkie grzejniki będą wyposażone w zawory termostatyczne. Istniejące obudowy drewniane zostaną zdemontowane. Wymiana leżaków w piwnicach powinna zostać wykonana z wykorzystaniem dotychczasowych tras przewodów. Wszystkie przewody zostaną zaizolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Taki zakres termomodernizacji zwiększy efektywność przesyłu i przekazywania ciepła do pomieszczeń oraz możliwości regulacji [17].

W części B instalacja po modernizacji będzie zasilana ze zmodernizowanego węzła cieplnego współpracującego z gruntową pompą ciepła (pionowe wymienniki gruntowe). W związku z obniżeniem parametrów instalacji wszystkie grzejniki zostaną wymienione. W części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze planuje się wykonanie ogrzewania podłogowego z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego i aluminium. Instalacja wyposażona zostanie w zawory regulacyjne, częściowo z głowicami programowalnymi.

W ramach termomodernizacji wymienione zostaną wszystkie istniejące układy wentylacyjne, łącznie z przewodami instalacji wentylacyjnej. Jest to wskazane ze względów higienicznych i ekonomicznie uzasadnione. Czyszczenie i konserwacja oraz zmiana położenia istniejących kanałów jest nieopłacalna, dlatego stare kanały zostaną zdemontowane, a w ich miejsce wykonane nowe.

Koszt kanałów stanowi ok. 10% kosztów inwestycji. Wentylacja mechaniczna realizowana będzie za pomocą central nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła w większości posadowionych na dachu, co umożliwi wykorzystanie pomieszczeń na inne cele, zgodnie z obecnymi potrzebami użytkownika obiektu. W projektowanych układach wentylacyjnych znajdować się będzie pięć różnych wymienników:

  • rurowy gruntowy,
  • płytowy gruntowy,
  • obrotowy,
  • przeciwprądowy,
  • krzyżowy w centrali wewnątrz budynku (bez rurek ciepła ze względu na ich wysokie koszty).

W przyszłości będą na nich przeprowadzane badania porównawcze. Wentylacja mechaniczna miejscowa zostanie częściowo zmodernizowana z wykorzystaniem istniejących wentylatorów dachowych – nie starszych niż 5 lat, wymienione też zostaną stare, wyeksploatowane lub niesprawne odciągi.

Planowane jest również zamontowanie urządzeń do odzysku ciepła we wszystkich centralach nawiewno-wywiewnych oraz automatyczne sterowanie w zależności od chwilowych potrzeb.

W największych centralach strumień powietrza kierowany będzie na podstawie stężenia CO2 w pomieszczeniu – zastosowany zostanie system kontrolowanej wentylacji (DCV), tzw. „wentylacji na żądanie”. Pozwoli on zmniejszyć zużycie energii na uzdatnianie powietrza. Stały monitoring stężenia dwutlenku węgla umożliwi zmniejszenie liczby wymian powietrza w pomieszczeniu, a tym samym zużycia energii.

W przypadku szkół potencjał oszczędności szacuje się na 10–50%, w porównaniu do takich samych pomieszczeń z systemem HVAC bez kontroli CO2.

Podsumowanie

Zaplanowane przedsięwzięcia modernizacyjne w obrębie instalacji centralnego ogrzewania umożliwią wyeliminowanie problemów z niedogrzewaniem części obiektu przy jednoczesnym przegrzewaniu innych pomieszczeń. Modernizacja w obrębie źródeł ciepła, wymiana grzejników, części przewodów, ich izolacji termicznej, pełna regulacja systemu pozwoli zwiększyć sprawności cząstkowe (wytwarzania, regulacji, dystrybucji i wykorzystania ciepła), a co za tym idzie sprawność całkowitą i obniżyć koszty eksploatacyjne.

Przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych (ok. 1 800 000 zł) modernizacja systemu wentylacyjnego powinna przynieść obniżenie kosztów eksploatacyjnych o ok. 32,8% i znacznie poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu odzysku ciepła znacznie obniży się energochłonność instalacji wentylacyjnych, a tym samym budynku. Czas zwrotu kosztów inwestycji szacuje się na ok. 8–9 lat.

Praca finansowana w ramach prac statutowych Politechniki Białostockiej S/WBIiŚ/4/2014 oraz realizowana w ramach projektu „Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.B – DO-120.362/40/14

Literatura

 1.  Krawczyk D.A., Theoretical and real effect of thermal modernization – a case study, „Energy and Buildings” No. 81, 2014
 2.  Stolarski M., Krzyżaniak M., Graban Ł., Evoluation of energy-related and economic aspects of heating a family house with dendromass in North-east Poland, „Energy and Building” No. 43, 2010.
 3.  Liao Z., Dexter A.L., An experimental study on an inferential control scheme for optimizing the control of boilers in multi-zone heating system, „Energy and Buildings” No. 37, 2005.
 4.  Zhang T., Siebers P.O., Aickelin U., A three-dimensional model of residential energy consumer archetypes for local energy policy design in the UK, „Energy Policy” No. 47, 2012.
 5. Rosas-Flores A., Rosas-Flores D., Galvez A.M., Saturation, energy consumption, CO2 emission and energy efficiency from urban and rural households appliances in Mexico, „Energy and Buildings” No. 43, 2011.
 6. Krawczyk D.A., Instalacje c.o. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, „Polski Instalator” nr 3/2013.
 7. Jargiło J., Gładyszewska-Fiedoruk K., Porównanie dwóch technologii kanałów wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2014.
 8.  Katalog firmy DLK.
 9. ASHRAE Standard 62-1989 Ventilation for acceptable Indoor Air Quality, Atlanta 1989.
 10. The Right to Healthy lndoor Air, Report on a WHO Meeting, Bilthoven 2000.
 11. PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 12. Gładyszewska-Fiedoruk K., Krawczyk D.A., Jakość powietrza w gabinetach lekarskich a zużycie energii, „COW” nr 6/2013.
 13. Sadowska B., Piotrowska-Woroniak J., Audyt energetyczny budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej, NAPE S.A., Białystok 2012.
 14. Projekt wykonawczy. Zakres: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i instalacji zimnej wody, SOLARSYSTEM s.c. M. Łapa, Białystok 2014.
 15. Projekt techniczny instalacji c.o. Budynek A. Instytut Budownictwa Lądowego, Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDPOL, Warszawa 1979.
 16.  Projekt wykonawczy. Zakres: przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej, SOLARSYSTEM s.c. M. Łapa, Białystok 2014.
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2008 nr 201, poz. 1238, z późn zm.).
 18. Sadowska B., Święcicki A., Sarosiek W., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Cz. 1. Stan istniejący na podstawie dokumentacji archiwalnej i pomiarów, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2014.
 19. Święcicki A., Sadowska B., Sarosiek W., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Cz. 2. Plan inwestycji z analizą potencjału efektów termomodernizacji, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2014.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Pilotaż nowego programu wsparcia dla budynków wielolokalowych

Pilotaż nowego programu wsparcia dla budynków wielolokalowych Pilotaż nowego programu wsparcia dla budynków wielolokalowych

Minister Kurtyka, podczas konferencji w Rymaniu, zapowiedział utworzenie nowego programu wsparcia dla budynków wielorodzinnych (od 3 do 7 lokali) na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa...

Minister Kurtyka, podczas konferencji w Rymaniu, zapowiedział utworzenie nowego programu wsparcia dla budynków wielorodzinnych (od 3 do 7 lokali) na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz termomodernizację budynków.

Redakcja RI news NFOŚiGW planuje kolejne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW planuje kolejne zmiany w programie „Czyste Powietrze” NFOŚiGW planuje kolejne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Jak poinformował portal gramwzielone.pl, NFOŚiGW planuje zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Nabór wniosków w zaktualizowanym programie dotacji na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach...

Jak poinformował portal gramwzielone.pl, NFOŚiGW planuje zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Nabór wniosków w zaktualizowanym programie dotacji na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych trwa od kilku miesięcy. Jednak wkrótce wysokość dotacji dla najmniej zamożnych beneficjentów zostanie zwiększona, co umożliwią regulacje uchwalone przez Sejm. Dotychczas w drugiej edycji programu „Czyste Powietrze”, realizowanej od połowy maja, złożono wnioski o dotacje o wartości przekraczającej...

Redakcja RI news WFOŚiGW na Śląsku wydłużył termin składania wniosków likwidacji niskiej emisji

WFOŚiGW na Śląsku wydłużył termin składania wniosków likwidacji niskiej emisji WFOŚiGW na Śląsku wydłużył termin składania wniosków likwidacji niskiej emisji

Śląski WFOŚiGW przedłużył o miesiąc nabór do regionalnego programu likwidacji niskiej emisji budynkach wielorodzinnych. W naborze – obok spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – po raz drugi mogą uczestniczyć...

Śląski WFOŚiGW przedłużył o miesiąc nabór do regionalnego programu likwidacji niskiej emisji budynkach wielorodzinnych. W naborze – obok spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – po raz drugi mogą uczestniczyć gminy.

Redakcja RI news WFOŚiGW na Śląsku rozważa wydłużenie naboru do programu likwidacji niskiej emisji

WFOŚiGW na Śląsku rozważa wydłużenie naboru do programu likwidacji niskiej emisji WFOŚiGW na Śląsku rozważa wydłużenie naboru do programu likwidacji niskiej emisji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozważa przedłużenie naboru do regionalnego programu likwidacji niskiej emisji poprzez inwestycje w gminnych budynkach wielorodzinnych....

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozważa przedłużenie naboru do regionalnego programu likwidacji niskiej emisji poprzez inwestycje w gminnych budynkach wielorodzinnych. Jednym z powodów przedłużenia naboru jest opóźnienie w procedurach związane z epidemią koronawirusa.

Redakcja RI news Rusza trasa po Śląsku i Małopolsce mobilnych biur programu „Czyste Powietrze”

Rusza trasa po Śląsku i Małopolsce mobilnych biur programu „Czyste Powietrze” Rusza trasa po Śląsku i Małopolsce mobilnych biur programu „Czyste Powietrze”

Wystartowały mobilne biura programu „Czyste Powietrze”. Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie,...

Wystartowały mobilne biura programu „Czyste Powietrze”. Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w małych miejscowościach.

Redakcja RI news Wniosek o dotacje na likwidację niskiej emisji na Śląsku tylko do 29 lipca

Wniosek o dotacje na likwidację niskiej emisji na Śląsku tylko do 29 lipca Wniosek o dotacje na likwidację niskiej emisji na Śląsku tylko do 29 lipca

Drugi nabór wniosków o dotacje na likwidację niskiej emisji w woj. śląskim, poprzez inwestycje w gminnych budynkach wielorodzinnych potrwa do 29 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Drugi nabór wniosków o dotacje na likwidację niskiej emisji w woj. śląskim, poprzez inwestycje w gminnych budynkach wielorodzinnych potrwa do 29 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zamierza rozdzielić w nim 50 mln zł.

Redakcja RI news Apel branży o kompleksową renowację energetyczną budynków

Apel branży o kompleksową renowację energetyczną budynków Apel branży o kompleksową renowację energetyczną budynków

28 maja do premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego, wicepremier Jadwigi Emilewicz i ministra klimatu Michała Kurtyki skierowany został list wielosektorowej grupy ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej,...

28 maja do premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego, wicepremier Jadwigi Emilewicz i ministra klimatu Michała Kurtyki skierowany został list wielosektorowej grupy ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej, w tym przedstawicieli szeroko pojętej branży budowalnej oraz organizacji społecznych, zaniepokojonych spowolnieniem gospodarczym. List ten wskazuje na wielowymiarowe korzyści wiążące się ze wspartą instrumentami finansowymi i działaniami rządu termomodernizacją, przeprowadzaną w skali całego...

Redakcja RI news Rekordowe środki w Warszawie na wymianę kopciuchów

Rekordowe środki w Warszawie na wymianę kopciuchów Rekordowe środki w Warszawie na wymianę kopciuchów

Rada Warszawy przekazała dzielnicy Wawer 11,5 mln zł na wymianę nieekologicznych kotłów grzewczych. Warszawa zlikwidowała ponad 4 tys. kopciuchów, z czego 270 w Wawrze.

Rada Warszawy przekazała dzielnicy Wawer 11,5 mln zł na wymianę nieekologicznych kotłów grzewczych. Warszawa zlikwidowała ponad 4 tys. kopciuchów, z czego 270 w Wawrze.

Redakcja RI news Ile wniosków złożono w programie „Czyste Powietrze”?

Ile wniosków złożono w programie „Czyste Powietrze”? Ile wniosków złożono w programie „Czyste Powietrze”?

NFOŚiGW informuje, że do 12 czerwca w ramach programu „Czyste Powietrze” złożono już ponad 142 tys. wniosków i podjęto niemal 111 tys. uchwał o udzieleniu finansowania na kwotę blisko 2,2 mld zł. Ponadto...

NFOŚiGW informuje, że do 12 czerwca w ramach programu „Czyste Powietrze” złożono już ponad 142 tys. wniosków i podjęto niemal 111 tys. uchwał o udzieleniu finansowania na kwotę blisko 2,2 mld zł. Ponadto znamy już szacunkowe wyniki za ostatni rok podatkowy – dzięki uldze termomodernizacyjnej Polacy zaoszczędzili ponad 3 mld zł.

Redakcja RI news Nowe narzędzie dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

Nowe narzędzie dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze” Nowe narzędzie dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków to kolejne ułatwienie dla osób starających się o dotacje na termomodernizację domu jednorodzinnego. Pomoc dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”...

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków to kolejne ułatwienie dla osób starających się o dotacje na termomodernizację domu jednorodzinnego. Pomoc dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowali eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Redakcja RI news Nowe ekologiczne programy w Krakowie

Nowe ekologiczne programy w Krakowie Nowe ekologiczne programy w Krakowie

W Krakowie wystartowały nowe programy ekologiczne. Mieszkańcy mogą składać wnioski o dotacje w ramach miejskich programów: likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, rozwoju odnawialnych źródeł...

W Krakowie wystartowały nowe programy ekologiczne. Mieszkańcy mogą składać wnioski o dotacje w ramach miejskich programów: likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, rozwoju odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Programy są realizowane przez Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa.

Redakcja RI news Od 19 maja wyższa premia termomodernizacyjna OZE

Od 19 maja wyższa premia termomodernizacyjna OZE Od 19 maja wyższa premia termomodernizacyjna OZE

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło, że od 19 maja są dostępne: premia remontowa dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE...

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło, że od 19 maja są dostępne: premia remontowa dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE i uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej.

Redakcja RI news XX Forum Termomodernizacja 2020 w październiku

XX Forum Termomodernizacja 2020 w październiku XX Forum Termomodernizacja 2020 w październiku

Z uwagi na trwającą nadal pandemię koronawirusa (COVID-19) oraz brak perspektyw jej ustąpienia w najbliższym czasie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wystawców, Partnerów, jak również Uczestników w XX...

Z uwagi na trwającą nadal pandemię koronawirusa (COVID-19) oraz brak perspektyw jej ustąpienia w najbliższym czasie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wystawców, Partnerów, jak również Uczestników w XX Forum Termomodernizacja 2020 pt. „Strategia Termomodernizacji Budynków”, Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych podjął decyzję o ponownej zmianie terminu forum na dzień 7 października 2020 r.

Redakcja RI news Nowy etap w programie „Czyste Powietrze”

Nowy etap w programie „Czyste Powietrze” Nowy etap w programie „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW chcąc przyspieszyć realizację programu „Czyste Powietrze” i efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych podjął współpracę ze Związkiem Banków Polskich...

NFOŚiGW chcąc przyspieszyć realizację programu „Czyste Powietrze” i efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych podjął współpracę ze Związkiem Banków Polskich w celu przygotowania warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych kotłów oraz ociepleniem domów. Celem jest uruchomienie w lipcu br. szeroko dostępnej akcji kredytowej na cele antysmogowe.

Redakcja RI news Banki przyjmują już wnioski o premię termomodernizacyjną

Banki przyjmują już wnioski o premię termomodernizacyjną Banki przyjmują już wnioski o premię termomodernizacyjną

Jak podaje portal gramwzielone.pl, banki, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przyjmują już wnioski o premię termomodernizacyjną, czyli dopłatę do inwestycji związanych z termomodernizacją...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, banki, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przyjmują już wnioski o premię termomodernizacyjną, czyli dopłatę do inwestycji związanych z termomodernizacją budynków. Premia może być wyższa, jeśli prace obejmą montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.

Redakcja RI news Modernizacja obiektów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Modernizacja obiektów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Modernizacja obiektów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

NFOŚiGW zawarł kolejną umowę o dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wsparcie finansowe w wysokości ponad 1,3 mln zł unijnej dotacji otrzyma Instytut...

NFOŚiGW zawarł kolejną umowę o dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wsparcie finansowe w wysokości ponad 1,3 mln zł unijnej dotacji otrzyma Instytut Matki i Dziecka w Warszawie na termomodernizację kolejnych obiektów placówki.

Redakcja RI news Termomodernizacja domów studenckich Politechniki Warszawskiej

Termomodernizacja domów studenckich Politechniki Warszawskiej Termomodernizacja domów studenckich Politechniki Warszawskiej

Domy Studenckie Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku oraz „Ustronie” w Warszawie zostaną poddane gruntownym pracom termomodernizacyjnym. Uda się to zrealizować, dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW,...

Domy Studenckie Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku oraz „Ustronie” w Warszawie zostaną poddane gruntownym pracom termomodernizacyjnym. Uda się to zrealizować, dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW, które wyniesie prawie 6 mln zł dla obydwu przedsięwzięć.

Redakcja RI news Zmiana terminu XX Forum Termomodernizacja 2020

Zmiana terminu XX Forum Termomodernizacja 2020 Zmiana terminu XX Forum Termomodernizacja 2020

Z uwagi na obecną sytuację, w związku z szybkim, globalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), oraz wystąpienie oficjalnie potwierdzonych przypadków zachorowań na terenie Polski, w trosce...

Z uwagi na obecną sytuację, w związku z szybkim, globalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), oraz wystąpienie oficjalnie potwierdzonych przypadków zachorowań na terenie Polski, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wystawców, Partnerów, jak również Uczestników XX Forum Termomodernizacja 2020 pt. „Strategia Termomodernizacji Budynków”, Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych po konsultacjach podjął decyzję o zmianie terminu forum. Nowy termin XX Forum Termomodernizacja 2020 został...

Redakcja RI news Czy wnioski w programie „Czyste Powietrze” będą uproszczone?

Czy wnioski w programie „Czyste Powietrze” będą uproszczone? Czy wnioski w programie „Czyste Powietrze” będą uproszczone?

Minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że program „Czyste Powietrze” ma zostać zmieniony. W jaki sposób? Ma być bardziej przyjazny dla beneficjentów, a wnioski o dotacje mają być prostsze i będzie...

Minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że program „Czyste Powietrze” ma zostać zmieniony. W jaki sposób? Ma być bardziej przyjazny dla beneficjentów, a wnioski o dotacje mają być prostsze i będzie je można składać on-line na dedykowanej stronie internetowej. Zmiany w programie mają zostać przedstawione do końca marca.

Redakcja RI news Szczecin z dotacją na wymianę tzw. „kopciuchów”

Szczecin z dotacją na wymianę tzw. „kopciuchów” Szczecin z dotacją na wymianę tzw. „kopciuchów”

Program wymiany kotłów węglowych „Zefirek” w Szczecinie jako pierwszy otrzyma dotację w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. W ramach umowy ma zostać wymienionych ok. 250 starych źródeł...

Program wymiany kotłów węglowych „Zefirek” w Szczecinie jako pierwszy otrzyma dotację w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. W ramach umowy ma zostać wymienionych ok. 250 starych źródeł ciepła.

Redakcja RI news Fundusz Termomodernizacji i Remontów – zakończyły się prace nad modernizacją

Fundusz Termomodernizacji i Remontów – zakończyły się prace nad modernizacją Fundusz Termomodernizacji i Remontów – zakończyły się prace nad modernizacją

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, zakończyły się prace nad nowelizacją, która pozwoli szerszym kręgom odbiorców sięgać po dotacje z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Premie remontowe dla gmin,...

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, zakończyły się prace nad nowelizacją, która pozwoli szerszym kręgom odbiorców sięgać po dotacje z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – to efekty noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy przyczynią się także do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. Ustawa czeka teraz...

Redakcja RI news Zaproszenie na XX Forum Termomodernizacja

Zaproszenie na XX Forum Termomodernizacja Zaproszenie na XX Forum Termomodernizacja

Już po raz dwudziesty Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Forum Termomodernizacja do Warszawy, które odbędzie się 9 czerwca 2020...

Już po raz dwudziesty Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Forum Termomodernizacja do Warszawy, które odbędzie się 9 czerwca 2020 r. Tematem przewodnim forum będzie „Strategia termomodernizacji budynków”. Forum Termomodernizacja to nie tylko wymiana doświadczeń i opinii, ale także możliwość dyskusji na temat nowych trendów w energetyce, innowacyjnych technologii wykorzystywanych w budownictwie oraz rozwiązań służących poprawie...

Redakcja RI news Termomodernizacja 5 zabytkowych budynków na Ostrowie Tumskim

Termomodernizacja 5 zabytkowych budynków na Ostrowie Tumskim Termomodernizacja 5 zabytkowych budynków na Ostrowie Tumskim

We Wrocławiu zakończyła się termomodernizacja pięciu zabytkowych budynków na Ostrowie Tumskim. Modernizacja kosztowała ponad 6 mln zł i dzięi niej udało się obniżyć zapotrzebowanie energetyczne dla tych...

We Wrocławiu zakończyła się termomodernizacja pięciu zabytkowych budynków na Ostrowie Tumskim. Modernizacja kosztowała ponad 6 mln zł i dzięi niej udało się obniżyć zapotrzebowanie energetyczne dla tych obiektów.

Redakcja RI news Centralna ewidencja rodzaju ogrzewania budynków

Centralna ewidencja rodzaju ogrzewania budynków Centralna ewidencja rodzaju ogrzewania budynków

Projekt noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji zakłada powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w której znajdą się m.in. informacje na temat rodzaju ogrzewania budynków. Nowe...

Projekt noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji zakłada powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w której znajdą się m.in. informacje na temat rodzaju ogrzewania budynków. Nowe przepisy mają też zachęcić gminy do udziału w programie "Stop Smog".

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.