RynekInstalacyjny.pl

Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji

Schemat poprzecznego przepływu wody w niecce basenowej
 

Schemat poprzecznego przepływu wody w niecce basenowej


 

W artykule porównano jakość wody pochodzącej z ośmiu wybranych niecek basenowych, w których zastosowano poziome i pionowe systemy hydrauliczne. Scharakteryzowano analizowane baseny, zamontowane w nich systemy przepływu wody i układy jej oczyszczania. Niezależnie od zastosowanego systemu hydraulicznego jakość wody basenowej odpowiadała wymaganiom obowiązujących przepisów, z wyjątkiem obecności chloru związanego we wszystkich badanych basenach i chloru wolnego w dwóch obiektach.

Zobacz także

Castorama Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać? Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią...

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią dodatkowe miejsce do pracy. Wybierz kolor, który lubisz, udekoruj meble miękkimi poduszkami i ciesz się niepowtarzalnym charakterem Twojego ogrodu, który docenią goście.

Rafał Kowalski Energooszczędne przygotowanie c.w.u.

Energooszczędne przygotowanie c.w.u. Energooszczędne przygotowanie c.w.u.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić przy przygotowywaniu ciepłej wody w zasobniku, jest przeciwdziałanie rozwojowi bakterii Legionella.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić przy przygotowywaniu ciepłej wody w zasobniku, jest przeciwdziałanie rozwojowi bakterii Legionella.

Redakcja RI Salon SPA we własnym domu? To możliwe

Salon SPA we własnym domu? To możliwe Salon SPA we własnym domu? To możliwe

Zasługujemy na luksus. Każdy z nas marzy o tym, by poczuć się niczym antyczna bogowie z Olimpu we własnym domu. Jest na to sposób.

Zasługujemy na luksus. Każdy z nas marzy o tym, by poczuć się niczym antyczna bogowie z Olimpu we własnym domu. Jest na to sposób.

Niezależnie od spełnianej funkcji i wyposażenia obiektu basenowego odpowiednie warunki sanitarnohigieniczne i jakość wody basenowej można uzyskać tylko dzięki prawidłowemu zaprojektowaniu, wykonaniu i eksploatacji instalacji, co zapewni prawidłowy przepływ wody basenowej, oczyszczanej w systemach uwzględniających procesy koagulacji, filtracji, dezynfekcji i korekty pH.

Zadaniem systemu cyrkulacji jest utrzymanie przepływu wody w układzie: rynna przelewowa basenu – zbiornik wyrównawczy – stacja oczyszczania – dezynfekcja – system dopływu do niecki basenowej. Gwarancją bezpiecznego korzystania z basenu jest właściwie przygotowana woda obiegowa. Jej oczyszczanie powinno być tak przeprowadzane, aby jakość wody dopływającej do niecki basenowej spełniała wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia (zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody [10]).

Ponieważ do tej pory nie został wprowadzony w życie projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków sanitarnohigienicznych obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zasad sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem, projektanci oraz osoby zarządzające obiektami basenowymi i nadzorujące ich eksploatację kierują się przepisem precyzyjnie określającym parametry jakościowe wody w basenach i wymagania projektowe i eksploatacyjne, jakim jest niemiecka norma DIN 19643 [1]. Stosowanie tej normy jest zalecane również w naszym kraju i na jej podstawie zostały opracowane wymagania sanitarnohigieniczne dla krytych pływalni [12].

Wymagania wobec jakości wody basenowej są bardzo wysokie i bez prawidłowego rozwiązania instalacji cyrkulacji wody obiegowej nie mogą zostać spełnione. Zasilanie basenu świeżą wodą zarówno w przypadku całkowitej jej wymiany, jak i w celu doprowadzenia wody uzupełniającej nie może przebiegać bezpośrednio od wodociągu do niecki basenowej, ale poprzez zbiornik wyrównawczy, system oczyszczania wody i dezynfekcji.

Dobrze zaprojektowana stacja oczyszczania wody basenowej, z poprawym sposobem  dozowania środka dezynfekcyjnego będzie spełniać swoje zadanie tylko pod warunkiem współpracy systemu cyrkulacji dobranego odpowiednio do geometrii i konstrukcji niecki basenowej. Przepływ wody przez nieckę nie może powodować powstawania martwych przestrzeni niebiorących udziału w cyrkulacji. Obszary te sprzyjają gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz rozwojowi bakterii i glonów.

Prawidłowo wykonana instalacja cyrkulacji wody basenowej powinna zapewniać [1, 11, 12, 14, 20]:

  • krótki proces całkowitego mieszania wody wprowadzanej z wodą znajdującą się już w basenie,
  • dezynfekcję wody w niecce basenu, zapewniającą wysoki stopień eliminacji drobnoustrojów niebezpiecznych dla człowieka,
  • utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w basenie,
  • odpowiednią częstotliwość wymiany wody,
  • usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z basenu.

Czynnikami wpływającymi na warunki sanitarnohigieniczne obiektu basenowego są również: regularne czyszczenie i dezynfekcja ścian oraz dna basenu, rynien przelewowych, podłóg i ścian w bezpośrednim otoczeniu niecki basenowej oraz pomieszczeń szatni i natrysków [1, 12].

W basenach pływackich i rekreacyjnych, niezależnie od ich kształtu i głębokości, można przez wypór osiągnąć bardzo dobre wymieszanie czystej wody zawierającej środek dezynfekujący z wodą w niecce, z równoczesnym odprowadzeniem zabrudzonej wody. Warunkiem optymalnego rozdzielenia doprowadzanej wody jest odpowiednia liczba ułożonych we właściwym porządku dysz dopływowych i rozwiązanie systemu odpływowego.

Odprowadzenia i doprowadzenia wody o dobrze dobranej konstrukcji i liczbie należy tak rozmieścić w niecce basenu, aby uzdatniona woda w krótkim czasie i w odpowiedniej objętości dotarła do wszystkich jej obszarów. Jednocześnie dla uniknięcia obszarów martwych, walców wodnych i rozwarstwień temperaturowych należy wodę odprowadzać jak najkrótszą drogą i przy możliwie krótkim czasie jej zatrzymania w systemie rurowym cyrkulacji [3–9].

Najczęściej stosowane systemy przepływu wody przez niecki basenowe to: poziomy (poprzeczny) i pionowy [1, 11, 12]. Systemem zalecanym dla basenów z ruchomym dnem (z możliwością zmiany głębokości w części niecki basenu w zależności od potrzeb, np. skoki do wody lub nauka pływania mogą być realizowane w tej samej niecce) jest system mieszany (pionowo-poziomy) [8].

System poziomy

W systemie poziomym (rys. 1), zwanym także horyzontalnym, czystą wodę wprowadza się przez wloty umieszczone w przeciwległych, dłuższych ścianach basenu (należy unikać ścian krótszych ze względu na tworzenie się pól martwych, powstających w wyniku długiego czasu przepływu). Zużyta woda basenowa jest równomiernie odprowadzana przez otwory znajdujące się w rynnach przelewowych lub w dnie basenu i rynnach przelewowych. Bardzo dobre efekty z szybkim wymieszaniem wody w basenie daje rozwiązanie z dyszami wprowadzającymi ułożonymi naprzeciw siebie, naprzemiennie.

Schemat poprzecznego przepływu wody

Rys. 1. Schemat poprzecznego przepływu wody w niecce basenowej [11]


 

Dzięki takiemu ułożeniu dysz uzyskuje się w całej objętości basenu wymieszanie burzliwe. Przy odpływie minimum 50–70% objętości wody przelewowej powinno stale przepływać przez rynnę przelewową do zbiornika wyrównawczego, a 30–50% może być bezpośrednio z dna basenu zassane przez pompę obiegową systemu oczyszczania wody. Należy dodatkowo przewidzieć możliwość przełączenia układu bezpośrednio przed pompą, aby w razie potrzeby można było 100% objętości wody przelewowej odprowadzić przez rynny przelewowe – jest to rozwiązanie obecnie zalecane, ale nie zawsze możliwe do uzyskania, zwłaszcza przy modernizacji istniejących basenów [1, 12].

Możliwość zastosowania horyzontalnego przepływu jest znacznie ograniczona przy niekorzystnej geometrii niecek basenowych, tzn. nieregularnych ich kształtach, jednak bardzo często stanowi jedyne  rozwiązanie podczas modernizacji basenów w kąpieliskach otwartych [3, 5, 8, 9, 11].

System pionowy

W systemie pionowego przepływu (rys. 2) wodę oczyszczoną wprowadzają odpowiednio rozmieszczone w dnie basenu dysze. Woda przelewowa jest w sposób ciągły odprowadzana rynnami w 100% wody cyrkulacyjnej. Zapewnia to szybkie usuwanie najbardziej zanieczyszczonej wody z powierzchni basenu przez koryta przelewowe. Jednocześnie wypływająca z dna czysta woda, wznosząc się, tworzy lejowaty strumień, wymuszając wymianę na dużym obszarze z równoczesnym rozprowadzeniem środka dezynfekującego przy dnie i nie powodując przy tym rozwarstwienia temperaturowego.

 Schemat pionowego przepływu wody

Rys. 2. Schemat pionowego przepływu wody w niecce basenowej [11]


 

Woda basenowa, szczególnie ta zanieczyszczona, powierzchniowa, zostaje wyparta do góry najkrótszą drogą i odprowadzona przez rynnę przelewową [3, 8, 9]. System ten pozwala na osiągnięcie optymalnego przepływu wody w basenie niezależnie od jego kształtu i jest często stosowany przy nieregularnych kształtach niecek basenowych [3, 5, 8, 9, 11]. Dla zapewnienia odpowiednich warunków przepływu w nieckach basenowych bardzo ważne jest dobranie rynien przelewowych. Powinny one umożliwiać sprawne, ciągłe i równomierne odprowadzanie wody basenowej w zależności od występującego podczas użytkowania basenu falowania oraz stopnia zanieczyszczenia lustra wody. Dającym dobre efekty rozwiązaniem są przelewy górne, przede wszystkim typu „fińskiego” i „Zürich” [3, 8, 9, 11, 12].

System pionowo-poziomy (mieszany)

System pionowo-poziomy polega na doprowadzeniu wody z dysz umieszczonych w dłuższych ścianach i w dnie niecki basenu. Pozwala to na uzyskanie zwiększonego przepływu w płytkiej części niecki bez zwiększania liczby dysz (jednak stosowane jest w niewielu rozwiązaniach projektowych), a norma DIN 19643 tego wymaga. Takie rozwiązania są na pewno droższe na etapie inwestycyjnym (więcej dysz, rur, kształtek armatury), ale w eksploatacji okazują się bardzo efektywne pod względem jakości wody w najbardziej obciążonych strefach basenu.

System pionowo-poziomy należałoby stosować w nieckach basenowych z ruchomym dnem lub wypłyceniem miejscowym, np. jednego toru do nauki pływania, ze sztuczną falą lub rzeką, i zawsze wtedy, gdy ta sama niecka basenu przeznaczona jest do różnych celów [8].

Charakterystyka badanych obiektów

Do badań wytypowano osiem obiektów basenowych (cztery z poziomym i cztery z pionowym systemem hydraulicznym). Baseny, w których zastosowano przepływ poprzeczny (horizontal) oznaczono jako: H1, H2, H3 i H4, a baseny z przepływem pionowym (vertical) jako: V1, V2, V3 i V4. Pod uwagę brano kryte baseny sportowo-rekreacyjne [20], zasilane wodami z miejskich sieci wodociągowych. Woda uzupełniająca w każdym przypadku spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia [10]. W systemach instalacyjnych badanych basenów przewidziano uzupełnienie obiegów wody w ilości 30 dm3 na każdą kąpiącą się osobę w ciągu doby.

Baseny H1–3 i V1–4 zostały zaprojektowane zgodnie z zaleceniami niemieckiej normy DIN 19643 oraz polskimi wytycznymi w tym zakresie [1, 12]. Wyjątek stanowi basen H4 wybudowany według wytycznych DIN 19643 w 1995 r., a w normie tej przed 1997 r. dopuszczano dla małych basenów publicznych prędkość filtracji 50 m/h. Pomimo różnej frekwencji (od 15 osób/godz. w basenie V1 do 27 osób/godz. w basenie V2) w każdym rozpatrywanym basenie została zachowana minimalna wymagana powierzchnia użytkowa dla jednej osoby kąpiącej się, tj. 4,5 m2/osobę [1, 12].

Wszystkie rozpatrywane baseny eksploatowane są z zastosowaniem technologii oczyszczania wody w układzie: filtracja wstępna – koagulacja powierzchniowa z filtrami pospiesznymi ze złożem piaskowo-antracytowym – dezynfekcja – korekta pH. W basenie H1 i V3 dezynfekcja przeprowadzana była przy użyciu podchlorynu sodu, wytwarzanego w pomieszczeniach technologicznych obiektów przy wykorzystaniu metody elektrolizy membranowej.

W basenie H2 do dezynfekcji wody stosowano podchloryn wapnia. W pozostałych badanych basenach do dezynfekcji wody stosowano roztwór podchlorynu sodu, który dostarczano w beczkach do poszczególnych obiektów. Charakterystyczne parametry technologiczne oraz dane eksploatacyjne dotyczące badanych obiektów basenowych przedstawiono w tabeli.

 

Opis obiektów basenowych

Tabela. Charakterystyka badanych obiektów basenowych [20]


 

Metodyka badań

Koncepcja badań zakładała określenie i porównanie jakości wody w nieckach basenowych, w których zastosowano poziomy i pionowy system przepływu [14, 20]. Dla każdego analizowanego obiektu przeprowadzono cykliczne badania fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne średnich mieszanych próbek wody basenowej.

W ciągu jednej godziny z dziewięciu charakterystycznych punktów niecki basenowej (rys. 3) pobierano jednakowe objętości próbek do jednego naczynia, w którym następowało wymieszanie i ujednolicenie próbki. Cykl badań dla określenia jakości wody w jednym tylko basenie obejmował okres dwóch tygodni. W tym czasie poddano analizie fizyczno-chemicznej 10 próbek, a analizie bakteriologicznej  5 próbek wody basenowej (co druga próbka poddana była także analizie bakteriologicznej).

 Punkty poboru próbek wody

Rys. 3. Punkty poboru próbek wody z niecek basenowych [20]

Próbki wody pobierano w godzinach 9.00–12.00, podczas użytkowania basenów. W badaniach uwzględniono podstawowe parametry z zakresu wymagań normatywnych określających dopuszczalny stopień zanieczyszczenia wody i przydatność dla osób kąpiących się [1, 10, 12]. Dla wody z niecek basenowych oznaczano: pH, temperaturę, barwę, mętność, stężenia azotu azotanowego i azotu amonowego, utlenialność, stężenia chloru wolnego, związanego i całkowitego oraz chlorków, twardość ogólną, stężenia glinu ogólnego oraz NPL bakterii grupy coli w 100 cm3, NPL bakterii typu fekalnego w 100 cm3, liczbę kolonii bakterii w 1 cm3 w temperaturze 37°C podczas 24-godzinnej inkubacji próbki oraz gronkowce koagulazododatnie [20].

Wartości normowanych wskaźników jakości wody basenowej porównano z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie [1, 10, 12]. Pobór próbek i oznaczenia wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i metodami [2, 13]. Każdy wskaźnik jakości wody basenowej, w celu wyeliminowania błędów przypadkowych, oznaczano trzykrotnie w dniu poboru próbki, a do dalszej analizy przyjmowano wartość średnią.

Jakość wody z badanych niecek

Spośród badanych parametrów fizyczno-chemicznych, które w przepisach sanitarnohigie-nicznych określają jakość wody basenowej, do najistotniejszych należy zaliczyć [1, 10, 12, 18, 20]:

  • utlenialność – jako wskaźnik zawartości substancji organicznych łatwo utleniających się, pośrednio wskazujący na stopień zanieczyszczenia wody,
  • chlor wolny – zapewniający bakteriobójcze i bakteriostatyczne właściwości wody basenowej,
  • chloraminy – oznaczane jako chlor związany, będące wynikiem reakcji związku chloru dodawanego do wody w procesie jej dezynfekcji z solami amonowymi obecnymi w wodzie basenowej,
  • azot amonowy – informujący o stopniu zanieczyszczenia związkami organicznymi i skuteczności dezynfekcji,
  • mętność – określającą optyczne właściwości wody zależne w dużym stopniu od zawartości i charakteru zawiesin w wodzie, oznaczaną w wodzie basenowej ze względu na jej wartości użytkowe.

Na rys. 4, 5, 6, 7 oraz 8 przedstawiono odpowiednio: wartości utlenialności, stężenia chloru wolnego, stężenia chloru związanego, stężenia azotu amonowego i wartości mętności w wodzie z badanych niecek basenowych [20]. Wartości pozostałych badanych parametrów fizyczno-chemicznych (barwy, twardości ogólnej, stężenia azotu azotanowego i chlorków) spełniały wymogi warunków sanitarnohigienicznych dla wody w pływalniach i zależne były przede wszystkim od jakości wody uzupełniającej poszczególne obiegi basenowe. Wartości pH wody i stężenia glinu ogólnego również odpowiadały zaleceniom normatywnym i kontrolowane były dla oceny działania układu oczyszczania wody basenowej.

Utlenialność wody z analizowanych niecek basenowych nie przekraczała zalecanego poziomu 3,0 mgO2/dm3 ponad wartość w wodzie uzupełniającej. Dodatkowo spełnione były wymagania jak dla wody przeznaczonej do spożycia, tj. 5,0 mgO2/dm3 [1, 10, 12]. Analiza wartości utlenialności w wodzie z basenów z poziomym i pionowym systemem hydraulicznym nie wykazała istotnych różnic między nimi (rys. 4).

 

Analiza wartości utlenialności w wodzie

Rys. 4. Utlenialność w badanych wodach basenowych

Stężenia chloru wolnego w wodzie basenowej powinny mieścić się w granicach od 0,3 do 0,6 mgCl2/dm3 [1, 12]. W basenie H3 stężenia chloru wolnego nie spełniały wymaganego minimum i mieściły się w zakresie 0,09–0,25 mgCl2/dm3. W basenie V4 stężenia chloru wolnego mieściły się w granicach 0,20–0,75 mgCl2/dm3 i w znacznej większości próbek przekraczały wartość dopuszczalną, tj. 0,6 mgCl2/dm3. W pozostałych basenach analiza stężeń chloru wolnego w zależności od zastosowanego systemu  przepływu wody basenowej nie wykazała istotnych różnic (rys. 5).

Stężenia chloru wolnego

Rys. 5. Stężenia chloru wolnego w badanych wodach basenowych

Stężenia chloru związanego we wszystkich badanych wodach basenowych nie spełniały wymagań wytycznych sanitarnohigienicznych w tym zakresie i wynosiły od 0,21 mgCl2/dm3 w basenie V3 do 0,84 mgCl2/dm3 w basenie V4 (rys. 6). Stężenia chloru związanego w badanych basenach z pionowym systemem hydraulicznym (z wyjątkiem basenu V4) były znacznie niższe (Vmed = 0,32 mgCl2/dm3) niż w basenach z poziomym systemem hydraulicznym (Hmed = 0,52 mgCl2/dm3).

Stężenia chloru związanego

Rys. 6. Stężenia chloru związanego w badanych wodach basenowych

Analizując badania jakości wód basenowych prowadzone w latach ubiegłych, stwierdzić można, że stężenie chloru związanego na poziomie 0,2 mgCl2/dm3 jest możliwe do uzyskania tylko w basenach, w których oprócz dezynfekcji związkiem chloru stosuje się ozonowanie lub naświetlanie strumienia wody promieniami UV [15–21].Stężenia azotu amonowego w badanych próbkach wody basenowej nie przekraczały wartości dopuszczalnej 0,5 mgN-NH4/dm3, z wyjątkiem czterech próbek wody z niecki basenu V4, w których stwierdzono stężenia od 0,80 do 2,54 mgN-NH4/dm3 (rys. 7). Nie stwierdzono także istotnych różnic między stężeniami azotu amonowego w próbkach wody pobieranych z basenów wyposażonych w poziomy i pionowy system hydrauliczny.

 Stężenia azotu amonowego

Rys. 7. Stężenia azotu amonowego w badanych wodach basenowych

Mętność wody z rozpatrywanych basenów (rys. 8) odpowiadała wymaganiom normy DIN 19643 w basenach H1, H2, H3, H4, V1 i V4 (dopuszczalna wartość: 0,5 NTU [1, 13]). W basenach V2 i V3 odnotowano wartości mętności w zakresie od 0,5 do 1,0 NTU.

Pod względem analizowanych parametrów mikrobiologicznych jakość wody w basenach z poziomym i pionowym systemem hydraulicznym nie wykazywała istotnych różnic, a wartości tych parametrów spełniały wymagania odpowiednich przepisów [1, 10, 12].

Mętność wody

Rys. 8. Mętność wody w badanych basenach

Podsumowanie

Z badań modelowych prowadzonych od wielu lat w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Śląskiej wynika, że warunki cyrkulacji wody dla typowego basenu pływackiego są lepsze przy zastosowaniu pionowego systemu przepływu wody [4–8]. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że lepsze warunki cyrkulacji wody w basenach wyposażonych w pionowe systemy hydrauliczne przekładają się na lepszą jakościowo wodę.

W każdym z analizowanych basenów, niezależnie od zastosowanego systemu hydraulicznego, znaczna większość oznaczonych parametrów charakteryzujących jakość wody w niecce basenowej spełniała wymagania obowiązujących przepisów. Od wymagań sanitarnohigienicznych i normy DIN 19643 odbiegały stężenia chloru związanego (we wszystkich próbkach wody) i chloru wolnego (w próbkach wody z basenu H3 i V4). Obydwa te parametry są ze sobą ściśle związane i mają decydujące znaczenie dla zdrowia i komfortu osób kąpiących się (przyczyniają się do alergii, podrażnień oczu i błon górnych dróg oddechowych oraz nieprzyjemnego „chlorowego” zapachu wody).

Dla analizowanych wskaźników jakości wody basenowej stwierdzono następujące prawidłowości:

  • najmniejsze stężenia chloru związanego odnotowano w wodzie z niecek basenów V1, V2, V3,
  • wartości utlenialności w wodzie z niecek basenowych H1 i H2 były znacznie niższe,
  • stężenia chloru wolnego w wodzie z niecki basenu H3 w każdej badanej próbce były niższe od wymagań zawartych w wytycznych sanitarnohigienicznych,
  • największe stężenia azotu amonowego odnotowano w wodzie z niecki basenu V4,
  • wartości mętności wody z niecek basenów H1 i H3 były znacznie niższe od pozostałych.

Normatywna jakość wody basenowej jest możliwa do uzyskania tylko przy współpracy właściwie zaprojektowanej i wykonanej instalacji cyrkulacji wody oraz sprawnego systemu jej oczyszczania.

Literatura

 1. DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, 1997.
 2. Hermanowicz W., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.
 3. Piechurski F., Możliwości rozwiązania instalacji wody basenowej, „Rynek Instalacyjny” nr 5/1999.
 4. Piechurski F., Badania warunków przepływu w nieckach basenów, mat. konf. II Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe”, Ustroń 1999.
 5. Piechurski F., Wąder K., Badania warunków przepływu wody w niecce basenu, mat. konf. III Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
 6. Piechurski F., Badania modelowe warunków przepływu w basenie sportowym, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.- -Tech. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
 7. Piechurski F., Badania modelowe warunków przepływu wody w niecce basenu pływackiego, mat. konf. V Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2005.
 8. Piechurski F., Warunki projektowania instalacji cyrkulacji wody basenowej (cz. 1), „Pływalnie i Baseny” nr 7/2011.
 9. Piechurski F., Warunki projektowania instalacji cyrkulacji wody basenowej (cz. 2), „Pływalnie i Baseny” nr 8/2011.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 72/2010, poz. 466).
 11. Saunus C., Planung von Schwimmbädern, Düsseldorf 1998.
 12. Sokołowski C., Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni, MZiOS, Departament Zdrowia Publicznego, PZITS, Warszawa 1998, nr arch. 760.
 13. Świetlik R., Dojlido J.R., Metody analizy wody i ścieków, Politechnika Radomska, Radom 1999.
 14. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Wpływ systemu cyrkulacji wody na zmiany jej jakości w niecce basenowej, Konf. Nauk.-Tech. „Zaopatrzenie w wodę i jakość wód“, Gdańsk–Poznań 2002.
 15. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Sprawność działania systemów dezynfekcji wód basenowych, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe“, Ustroń 2003.
 16. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Metody i efekty dezynfekcji wód basenowych, Konf. Nauk.-Tech. „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, Szczyrk 2003.
 17. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Możliwości poprawy efektów działania systemów oczyszczania wody basenowej, mat. konf. V Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2005.
 18. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Ocena efektów pracy instalacji oczyszczania wody basenowej, mat. konf. BALNEOTECHNICKE DNI’05, Bardejovske Kupele 2005.
 19. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Zastosowanie nowoczesnych technologii dezynfekcji wody basenowej, Konf. Nauk.-Tech. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Zakopane 2006.
 20. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Porównanie jakości wody w basenach z poziomym i pionowym systemem hydraulicznym, mat. konf. VI Sympozjum Nauk.-Tech. „Instalacje basenowe”, Zakopane 2007.
 21. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Przyczyny modernizacji technologicznych układów oczyszczania wody basenowej, „Instal“ nr 7–8/2010.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala...

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala w porę uniknąć większych awarii i cieszyć się doskonałą wydajnością kotła c.o. Sprawdź, jak dbać o centralne ogrzewanie i które produkty Ci to ułatwią.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022 Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności....

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności. Pojawiły się także nowe urządzenia, takie jak jednostka Artcool Beige – w stylowym, beżowym kolorze.

Redakcja RI news Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów...

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Armacell Poland Sp. z o.o. Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania...

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania przeznaczone zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i biurowych. Co więcej, skuteczna bariera od niechcianych dźwięków może mieć grubość jedynie jednego milimetra.

EuroClean Polska Sp. z o.o. Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody? Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności....

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności. Jak możemy zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

carrefour.pl Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Zakładamy kompostownik w ogrodzie Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie...

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie sam, zawiera wszystkie potrzebne roślinom do wzrostu składniki odżywcze i poprawia strukturę podłoża w ogrodzie. I co najważniejsze w przypadku początkujących ogrodników – nie ma niebezpieczeństwa, że zastosuje się zbyt dużą dawkę kompostu, co jest niestety częste w przypadku chemicznych nawozów...

BayWa r.e. Solar Systems NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku...

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak – właśnie to udowadnia nam Meyer Burger. Moduły opracowywane są w Szwajcarii, a produkowane wyłącznie w Niemczech z zachowaniem najsurowszych standardów jakości.

ADEY Innovation SAS Pełna ochrona systemów grzewczych

Pełna ochrona systemów grzewczych Pełna ochrona systemów grzewczych

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały...

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały wentylacyjne i oddymiające. Do ich wykonania wykorzystywane muszą być materiały niepalne o odpowiedniej odporności ogniowej, zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową dla systemów instalacyjnych pomiędzy różnymi strefami pożarowymi – ścianami i stropami.

AS ENERGY RUCKZUCK BIZ SP. Z O.O. Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd” Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Grupa Aliaxis Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego...

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego rozwój oraz realizację potrzeb, po prostu dachu nad głową. By ów dach nie spadł mieszkańcom na głowę, na przestrzeni lat zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego kształtu, funkcjonalności oraz kwestii odprowadzenia wody deszczowej, która stanowi dodatkowe obciążenie dla połaci dachowych.

KFA Armatura Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment...

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment na innowacje. Firma stawia na nowoczesne technologie i nowe produkty. Aby móc realizować swoje plany sięgnęła do sprawdzonego źródła wsparcia czyli do Funduszy Europejskich, a konkretnie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

mgr inż. Anna Gierek-Ożóg, dr inż. Tadeusz Żaba Bezpieczeństwo wewnętrznych instalacji wodociągowych w szkołach

Bezpieczeństwo wewnętrznych instalacji wodociągowych w szkołach Bezpieczeństwo wewnętrznych instalacji wodociągowych w szkołach

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy oświaty spędzają wiele czasu. Utrzymanie odpowiedniej jakości wody, zwłaszcza po długich miesiącach zamknięcia placówek spowodowanego...

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy oświaty spędzają wiele czasu. Utrzymanie odpowiedniej jakości wody, zwłaszcza po długich miesiącach zamknięcia placówek spowodowanego pandemią i wakacjami, a co za tym idzie – braku jej obiegu w instalacji, to kolejne wyzwanie, z którym należy się zmierzyć. Przestoje w obiegu wody stwarzają korzystne warunki do rozwoju zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Ryzyko to można jednak skutecznie zredukować, identyfikując...

Redakcja RI news „The Water Heroes” – najnowsza akcja Xylem z klubem Manchester City

„The Water Heroes” – najnowsza akcja Xylem z klubem Manchester City „The Water Heroes” – najnowsza akcja Xylem z klubem Manchester City

W niedalekiej przyszłości miliardy ludzi na świecie będą mierzyć się z problemem niedoboru wody i z zanieczyszczeniem dostępnych jej zasobów. Firma Xylem podejmuje liczne działania, by temu przeciwdziałać....

W niedalekiej przyszłości miliardy ludzi na świecie będą mierzyć się z problemem niedoboru wody i z zanieczyszczeniem dostępnych jej zasobów. Firma Xylem podejmuje liczne działania, by temu przeciwdziałać. Jedną z aktywności firmy jest długofalowa akcja ze znanym angielskim klubem piłkarskim – Manchester City. Teraz partnerzy wracają z nowym projektem „The Water Heroes”.

Redakcja RI news Krajowe Laboratorium Referencyjne w Giżycku sprawdzi jakość wód powierzchniowych

Krajowe Laboratorium Referencyjne w Giżycku sprawdzi jakość wód powierzchniowych Krajowe Laboratorium Referencyjne w Giżycku sprawdzi jakość wód powierzchniowych

18 stycznia zostało otwarte w Giżycku Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych. Nowa jednostka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapewni nadzór nad jakością badań...

18 stycznia zostało otwarte w Giżycku Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych. Nowa jednostka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapewni nadzór nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych. Drugi tego typu ośrodek, ale zajmujący się badaniem jakości powietrza, mieści się w Krakowie. O tym, że akurat Giżycko wskazano jako najlepszą lokalizację, zadecydowało dogodne położenie geograficzne z unikatowym systemem jezior i rzek, doświadczona kadra i...

Joanna Ryńska Woda kotłowa i instalacyjna

Woda kotłowa i instalacyjna Woda kotłowa i instalacyjna

Prawidłowe działanie instalacji grzewczej wiąże się bezpośrednio z jakością wody instalacyjnej. Obecność substancji agresywnych nadaje wodzie własności korozyjne, co przyczynia się do uszkodzeń powierzchni...

Prawidłowe działanie instalacji grzewczej wiąże się bezpośrednio z jakością wody instalacyjnej. Obecność substancji agresywnych nadaje wodzie własności korozyjne, co przyczynia się do uszkodzeń powierzchni metalowych. Inne substancje powodują powstawanie zanieczyszczeń wtórnych, które osadzając się na elementach instalacji, pogarszają ich własności i tworzą środowisko sprzyjające dalszym procesom korozyjnym. Dlatego woda instalacyjna musi spełniać szereg wymagań, a w razie niewłaściwej jakości powinna...

Joanna Ryńska Modernizacja instalacji c.o. – płyny instalacyjne i inhibitory korozji

Modernizacja instalacji c.o. – płyny instalacyjne i inhibitory korozji Modernizacja instalacji c.o. – płyny instalacyjne i inhibitory korozji

Instalacje grzewcze narażone są na szereg zagrożeń wynikających z jakości wody. Znajdujące się w niej jony wchodzą w reakcje między sobą (co jest przyczyną powstawania np. kamienia kotłowego) i z metalami...

Instalacje grzewcze narażone są na szereg zagrożeń wynikających z jakości wody. Znajdujące się w niej jony wchodzą w reakcje między sobą (co jest przyczyną powstawania np. kamienia kotłowego) i z metalami tworzącymi elementy instalacji – rury i złączki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.