RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Opomiarowanie mediów

Prawne oraz konstrukcyjne aspekty instalacji wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania

Piotr Komoniewski | 2012-07-24
Prawne oraz konstrukcyjne aspekty instalacji wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania
www.sxc.hu

Prawne oraz konstrukcyjne aspekty instalacji wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania


www.sxc.hu

Głównym elementem składowym naliczanych czynszów w budynkach wielolokalowych jest ciepło, dlatego istotne jest jego prawidłowe i sprawiedliwe naliczenie. Do tego celu potrzebny jest dobrze dobrany system rozliczeniowy oraz urządzenie, którego powtarzalność pomiaru, a przez to sposób naliczania zużycia jest wysoce precyzyjny.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

merXu Narzędzia pomiarowe na merXu

Narzędzia pomiarowe na merXu Narzędzia pomiarowe na merXu

Internetowa platforma zakupowa merXu tworzy bezpieczne środowisko biznesowe dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, łącząc zweryfikowanych sprzedających i kupujących. Bogata oferta rozwiązań dostępnych...

Internetowa platforma zakupowa merXu tworzy bezpieczne środowisko biznesowe dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, łącząc zweryfikowanych sprzedających i kupujących. Bogata oferta rozwiązań dostępnych za jej pośrednictwem obejmuje produkty dla branży budowlanej oraz instalacyjnej.

NIVELCO-Poland Sp.z.o.o. Nowości od NIVELCO

Nowości od NIVELCO Nowości od NIVELCO

Firma NIVELCO w ostatnim czasie zaprezentowała dużo nowości m.in. nowe czujniki ciśnienia NIPRESS, przetworniki poziomu EasyTREK SP-500, ekonomiczny radar bezkontaktowy z anteną plenarną oraz przetwornik...

Firma NIVELCO w ostatnim czasie zaprezentowała dużo nowości m.in. nowe czujniki ciśnienia NIPRESS, przetworniki poziomu EasyTREK SP-500, ekonomiczny radar bezkontaktowy z anteną plenarną oraz przetwornik MV110 Przepływomierz ISOMAG.

Mimo tego, iż ciepło jest coraz droższe, nie wszystkie spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe decydują się na indywidualne opomiarowanie ciepła, korzystając jednocześnie ze starego modelu rozliczenia ciepła w zależności od powierzchni lokalu.

Taki sposób naliczania kosztów ogrzewania jest marnotrawstwem ciepła, nie wskazując jednocześnie właścicielowi mieszkania prawidłowego sposobu postępowania z ciepłem, nie wywołując energooszczędnej i ekologicznej postawy.

Właściciele i zarządcy budynków mają ustawowy obowiązek rozliczać koszty ogrzewania w budynkach mieszkalnych zgodnie z ich zużyciem, wprowadzając wewnętrzny regulamin rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Podzielniki kosztów ciepła

Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielolokalowych wymagane jest przepisami ustawy Prawo energetyczne. Podstawowym przepisem regulującym kwestie rozliczania kosztów ciepła są wymagania zawarte w art. 45 a tejże ustawy, które regulują:

 • art. 45a ust. 4: „Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach pobieranych od osób, o których mowa w ust. 2 (czyli od lokatorów – przyp. aut.). Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła”;
 • art. 45a ust. 8: „Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:
  1. ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:
   1.  dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
    • wskazania ciepłomierzy,
    • wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności,
    • powierzchnię lub kubaturę tych lokali (...)”;
 • art. 45a ust. 9.: „Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku tak, aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej”;
 • art. 45a ust. 10: Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której mowa w ust. 9, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej (...)”.

Ponadto, zarządcę/właściciela budynku obowiązuje Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 12.04.2002 r., nr 75, poz. 690), w którym w § 135 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 zapisano, że w budynkach z instalacją ogrzewczą wodną powinny znajdować się urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie ­kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.

W polskim prawie funkcjonują jeszcze 2 normy PN-EN 834:1999 i PN-EN 835:1999, dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (odpowiednio: zasilanych energią elektryczną i działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego), które są oficjalnymi tłumaczeniami norm europejskich EN 834:1994 i EN 835:1994.

W związku z trwającymi działaniami nowelizującymi Ustawę energetyczną pod kątem energooszczędności dotychczasowe przepisy niejednoznacznie zalecające stosowanie urządzeń pomiarowych lub wskazujących ulegną zmianie. Takie działanie Ministerstwa Gospodarki ma swój początek w działaniu Unii Europejskiej oraz odgórnym nakazie ograniczenia emisji CO2.

Obecnie obowiązujące w Niemczech rozporządzenie nakazuje rejestrowanie zużycia ciepła oraz rozliczanie kosztów według zużycia w przypadku grupowego zaopatrywania lokali w ciepło. Przy rozdziale kosztów na stałe i zmienne obowiązuje zasada, że od 50 do 70% całkowitych kosztów ciepło ma być rozliczane według zarejestrowanego zużycia (podzielniki elektroniczne).

W ostatnich latach weszła nowelizacja powyższych przepisów uszczegóławiająca konieczność stosowania podziału kosztów 70:30 w przypadku:

 • budownictwa ogrzewanego gazem lub olejem opałowym,
 • budownictwa, w którym rury grzewcze są izolowane,
 • dla budynków wybudowanych przed rokiem 1995 i niemodernizowanych.

Taka postawa jednoznacznie wskazuje administratorom, a przez nich lokatorom, kierunek szukania oszczędności poprzez umiejętne wykorzystywanie ciepła.

Wodomierze i ciepłomierze

W Polsce unormowana prawnie jest sytuacja, dotycząca wodomierzy oraz ciepłomierzy w przeciwieństwie do podzielników, które są głównym urządzeniem służącym do opomiarowania ciepła w budynkach wielolokalowych. Zarówno dla konstrukcji wodomierzowej, jak i ciepłomierzowej obowiązują dyrektywy zawierające szczególne wymagania oraz bardzo ścisłe normy, precyzujące parametry metrologiczne urządzeń.

Brak natomiast jest tak szczegółowej dokumentacji konstrukcyjnej oraz określenia prawnego dla podzielników kosztów ogrzewania. Aby wprowadzić na rynek wodomierz lub ciepłomierz obligatoryjnie należy wykonać szereg badań w celu zatwierdzenia typu urządzenia metrologicznego. Dodatkowo producent jest zobligowany do wystawienia deklaracji zgodności dla wodomierzy według ścisłych przepisów budowlanych.

Podzielnik kosztów ogrzewania ze względu na brak narzuconych parametrów, które musi spełniać – poza bardzo ogólnymi przepisami zawierającymi się w przywoływanej już normie PN-EN834 – często jest urządzeniem, do którego zarządcy wspólnot i spółdzielni nie mają żadnych wymagań, co jest winą właśnie wybrakowanego ustawodawstwa.

Głównymi parametrami metrologicznymi dla wodomierzy są:

 • przepływ minimalny,w którego zakresie obligatoryjnym jest utrzymanie maksymalnie 5% błędu pomiarowego,
 • przepływ pośredni, w którym błąd może wynosić maksymalnie 2%,
 • przepływ maksymalny, który jest granicą wytrzymałości konstrukcji wodomierza w celu utrzymania parametrów metrologicznych,
 • zakres pomiarowy, który jest wyznacznikiem klasy urządzenia pomiarowego.

Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku ciepłomierzy, gdzie dyrektywa oraz norma PN-EN1434 określa parametry, które są istotne dla konstrukcji urządzenia takie jak: przepływ minimalny, dynamika przepływu oraz klasa ciepłomierza.

Na podstawie powyższych wytycznych zarządca jest w stanie określić charakterystykę metrologiczną urządzenia, które spełni jego oczekiwania względem mieszkańców.

Niestety taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku podzielników kosztów ogrzewania. Należy sobie zdać sprawę, iż podzielnik to urządzenie precyzyjnie mierzące temperaturę w czasie oraz na tej podstawie wyznaczające zliczone jednostki.

W przypadku zastosowanych drugorzędnych klasowo elementów podzielnika nie ma możliwości utrzymania określonej charakterystyki pomiarowej urządzenia. Dlatego też, tak istotnym jest wybór odpowiedniego podzielnika, który będzie gwarantował powtarzalny, poprawny metrologicznie pomiar temperatury. Ten to pomiar jest elementem wyjściowym do naliczania jednostek wskazywanych przez podzielnik.

Artykuł pochodzi z miesięcznika Administrator

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

mgr inż. Bożena Blum Rozliczanie kosztów ciepła

Rozliczanie kosztów ciepła Rozliczanie kosztów ciepła

Racjonalne gospodarowanie energią i wodą w budynku wielorodzinnym nie jest możliwe bez wyodrębnienia obiektu, zaopatrzenia go w licznik ciepła i wody, a w budynkach z centralnym przygotowaniem ciepłej...

Racjonalne gospodarowanie energią i wodą w budynku wielorodzinnym nie jest możliwe bez wyodrębnienia obiektu, zaopatrzenia go w licznik ciepła i wody, a w budynkach z centralnym przygotowaniem ciepłej wody w liczniki do rozdziału ciepła na cele centralnego ogrzewania i na podgrzanie wody wodociągowej. W Polsce stan wyposażenia budynków w liczniki ciepła jest niewystarczający.

Waldemar Joniec Systemy zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych

Systemy zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych Systemy zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych

Zdalny odczyt urządzeń mierzących zużycie mediów komunalnych staje się standardem. Producenci i dostawcy wody i ciepła oraz gazu i energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami oraz administratorzy...

Zdalny odczyt urządzeń mierzących zużycie mediów komunalnych staje się standardem. Producenci i dostawcy wody i ciepła oraz gazu i energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami oraz administratorzy naliczający opłaty mieszkańcom stosują urządzenia wykorzystujące przewodową i bezprzewodową technologię odczytu. Prognozy wskazują na stały wzrost zapotrzebowania na urządzenia i usługi tego typu. Rozwój elektroniki i informatyki umożliwia dostawcom oferowanie coraz bardziej funkcjonalnych urządzeń...

Olgierd Romanowski Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania

Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania

W poprzednim artykule (RI nr 10/2009) scharakteryzowano stan prawny rozliczania kosztów ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. zgodnie z jego zużyciem przez użytkownika lokalu w budynkach wielolokalowych....

W poprzednim artykule (RI nr 10/2009) scharakteryzowano stan prawny rozliczania kosztów ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. zgodnie z jego zużyciem przez użytkownika lokalu w budynkach wielolokalowych. Do określenia zużycia ciepła do ogrzewania mogą być wykorzystane urządzenia wskaźnikowe zwane powszechnie nagrzejnikowymi podzielnikami kosztów ogrzewania. Aby wyjaśnić, jak dobór grzejników dokonywany przez projektanta instalacji wpływa na późniejsze rozliczenia kosztów ciepła zużywanego do...

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz Dobór i eksploatacja wodomierzy. Wybór typu licznika (cz. 2)

Dobór i eksploatacja wodomierzy. Wybór typu licznika (cz. 2) Dobór i eksploatacja wodomierzy. Wybór typu licznika (cz. 2)

Prawidłowo dobrane wodomierze pozwalają ograniczyć straty wody wynikające m.in. z błędnych wskazań tych urządzeń. W poprzedniej części artykułu („RI” nr 9/2009) omówiono zalety i wady konstrukcji wodomierzy...

Prawidłowo dobrane wodomierze pozwalają ograniczyć straty wody wynikające m.in. z błędnych wskazań tych urządzeń. W poprzedniej części artykułu („RI” nr 9/2009) omówiono zalety i wady konstrukcji wodomierzy skrzydełkowych jedno- i wielostrumieniowych oraz wodomierzy śrubowych z wirnikiem poziomym.

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz Dobór i eksploatacja wodomierzy. Stan prawny (cz. 2)

Dobór i eksploatacja wodomierzy. Stan prawny (cz. 2) Dobór i eksploatacja wodomierzy. Stan prawny (cz. 2)

W publikacji zawarto zbiór przepisów regulujących budowę, instalację i eksploatację wodomierzy, a także obrót nimi. W poprzedniej części („RI” nr 5/09) omówiono zapisy dyrektywy MID i ustawy Prawo o miarach....

W publikacji zawarto zbiór przepisów regulujących budowę, instalację i eksploatację wodomierzy, a także obrót nimi. W poprzedniej części („RI” nr 5/09) omówiono zapisy dyrektywy MID i ustawy Prawo o miarach. W kolejnych artykułach rozwinięty zostanie temat doboru, właściwości eksploatacyjnych wodomierzy i kwestii montażowych. Na przykładach z różnych przedsiębiorstw wodociągowych omówiona zostanie kwestia strat pozornych wody w sieci wodociągowej i znaczenie wyboru odpowiedniego typu urządzenia.

Redakcja RI news TAURON dołączył do smogobusa w Katowicach

TAURON dołączył do smogobusa w Katowicach TAURON dołączył do smogobusa w Katowicach

TAURON bierze udział w kampanii informacyjnej, w której zachęca mieszkańców Katowic do wymiany starych kotłów węglowych na bardziej ekologiczne metody ogrzewania. Spółka na trasie katowickiego smogobusa...

TAURON bierze udział w kampanii informacyjnej, w której zachęca mieszkańców Katowic do wymiany starych kotłów węglowych na bardziej ekologiczne metody ogrzewania. Spółka na trasie katowickiego smogobusa zaplanowała działania skierowane do mieszkańców budynków wielorodzinnych, które można podłączyć do sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji niskiej emisji.

Redakcja RI news Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy m.in. wdrażającej unijną dyrektywę rynkową 2019/944. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy m.in. wdrażającej unijną dyrektywę rynkową 2019/944. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii proponuje nie tylko innowacyjne rozwiązania niezbędne do poprawy funkcjonowania rynku energii i gazu w Polsce, ale przede wszystkim, wzmacnia pozycję odbiorców i wspiera ich aktywizację na rynku energii.

Redakcja RI news Harmonogram montażu inteligentnych liczników energii

Harmonogram montażu inteligentnych liczników energii Harmonogram montażu inteligentnych liczników energii

Sejm znowelizował przepisy Prawa energetycznego. Nowela m.in. przewiduje harmonogram montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej (OSD) nowego typu liczników prądu – liczników...

Sejm znowelizował przepisy Prawa energetycznego. Nowela m.in. przewiduje harmonogram montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej (OSD) nowego typu liczników prądu – liczników zdalnego odczytu (liczników inteligentnych).

Redakcja RI news Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne: instalacja inteligentnych liczników energii

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne: instalacja inteligentnych liczników energii Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne: instalacja inteligentnych liczników energii

Procedowana aktualnie w Sejmie zmiana ustawy Prawo energetyczne zakłada obowiązek instalacji u odbiorców końcowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych do końca 2028 roku liczników ze zdalnym odczytem...

Procedowana aktualnie w Sejmie zmiana ustawy Prawo energetyczne zakłada obowiązek instalacji u odbiorców końcowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych do końca 2028 roku liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej. Jakie są koszty i korzyści wymiany liczników na inteligentne?

dr inż. Szymon Firląg Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych

W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach...

W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach jednorodzinnych może spowodować, że w ich bilansie energetycznym wzrośnie udział zapotrzebowania na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W procesie termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania warto zwracać uwagę na ograniczenie zużycia energii przez instalacje c.w.u. Działania te...

dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, mgr inż. Agnieszka Chmielewska, inż. Krzysztof Piechurski Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących

Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących

W analizach energetycznych budynków istniejących warto wykorzystywać rzeczywiste dane pomiarowe. Analizy należy przeprowadzać w częstszym niż rok kroku czasowym. Uwzględnienie profilu zmian zużycia ciepłej...

W analizach energetycznych budynków istniejących warto wykorzystywać rzeczywiste dane pomiarowe. Analizy należy przeprowadzać w częstszym niż rok kroku czasowym. Uwzględnienie profilu zmian zużycia ciepłej wody użytkowej i temperatury wody zimnej znacząco zwiększa dokładność wyników. Założenie stałej temperatury wody wodociągowej i stałego zużycia c.w.u. w poszczególnych miesiącach może bowiem prowadzić do błędnego oszacowania zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do przygotowania ciepłej...

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych

W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody...

W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody dla hali produkcyjnej zlokalizowanej we Wrocławiu.

mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Grzegorz Bartnicki, prof. nzw. dr hab. inż. Jan Danielewicz Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami...

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami wykonanymi zgodnie z założeniami rozporządzenia oraz analizami opartymi na rzeczywistym zużyciu wody w budynku oraz zmiennej temperaturze wody wodociągowej występują rozbieżności zarówno roczne, jak i miesięczne.

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Podgrzewanie wody przy wykorzystaniu systemu fotowoltaicznego

Podgrzewanie wody przy wykorzystaniu systemu fotowoltaicznego Podgrzewanie wody przy wykorzystaniu systemu fotowoltaicznego

Produkowana przez system fotowoltaiczny energia elektryczna w klasycznym rozwiązaniu – on-grid – wykorzystywana jest na potrzeby zasilania odbiorników elektrycznych w gospodarstwie domowym lub odsprzedawana.

Produkowana przez system fotowoltaiczny energia elektryczna w klasycznym rozwiązaniu – on-grid – wykorzystywana jest na potrzeby zasilania odbiorników elektrycznych w gospodarstwie domowym lub odsprzedawana.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.