RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Nowe regulacje w zakresie efektywności energetycznej

Nowe regulacje w zakresie efektywności energetycznej; fot. unsplash

Nowe regulacje w zakresie efektywności energetycznej; fot. unsplash

Głównym celem zmian w ustawie o efektywności energetycznej wdrożonych ustawą z 20 kwietnia 2021 r. jest regulacja rynku białych certyfikatów. Z katalogu przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej usunięto modernizację i wymianę instalacji spalania paliw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Zmieniono też metodykę wyznaczania energii finalnej, co wpływa na sposób wyznaczania energii pierwotnej, a to z kolei korzystnie oddziałuje na liczbę uzyskanych świadectw efektywności energetycznej.

Zobacz także

ADEY Innovation SAS ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie...

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego, z dużym naciskiem na poprawę jakości powietrza (umożliwiają obniżenie emisji CO2 o ok. 250 kg rocznie z pojedynczego gospodarstwa domowego).

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

TRANTER, Jakub Szałwiński Wpływ parametrów pracy wymiennika chłodu na jego wielkość i cenę

Wpływ parametrów pracy wymiennika chłodu na jego wielkość i cenę Wpływ parametrów pracy  wymiennika chłodu  na jego wielkość i cenę

Wymienniki płytowe uszczelkowe stosowane są w instalacjach chłodu od wielu lat i nie mają konkurencji wśród innych typów wymienników ciepła. Co prawda dla małych przepływów i mocy istnieje możliwość zastosowania...

Wymienniki płytowe uszczelkowe stosowane są w instalacjach chłodu od wielu lat i nie mają konkurencji wśród innych typów wymienników ciepła. Co prawda dla małych przepływów i mocy istnieje możliwość zastosowania wymienników płytowych lutowanych, lecz od pewnych wartości przepływów wymienniki lutowane wymagają stosowania układów wielowymiennikowych.

Krajowy plan działań

Uchylony został zapis o określaniu przez ustawę zasad opracowywania krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej. Cele w tym zakresie ujęte zostały w „Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”, którego obowiązek sporządzania wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 11 grudnia 2018 roku – zmiana ta niweluje zatem zjawisko podwójnej regulacji.

Oszczędność energii – horyzont 2021–2030

W ustawie [1] określono, że od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 roku osiągnięta oszczędność energii finalnej w wyniku realizacji obowiązku osiągnięcia oszczędności przez podmioty zobowiązane oraz za pomocą środków alternatywnych powinna być nie mniejsza niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego. Ustawa jako środki alternatywne wskazuje programy i instrumenty finansowe dotyczące przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej finansowane ze środków budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarski wodnej, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków unijnych i zagranicznych. Wykaz programów i instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć proefektywnościowych u odbiorcy końcowego będzie ogłaszany przez ministra właściwego do spraw klimatu na drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Katalog przedsięwzięć

Do tej pory w katalogu przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej widniały działania takie jak: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa/remont budynku wraz z instalacjami technicznymi, modernizacja/wymiana oświetlenia, modernizacja/wymiana urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych, modernizacja/wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, modernizacja/wymiana urządzeń użytku domowego, odzysk energii, ograniczenie strat w sieciach energoelektrycznych, sieciach ciepłowniczych, sieciach gazu ziemnego oraz w systemach zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, a także stosowanie, do ogrzewania bądź chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub ciepła wyprodukowanego w wysokosprawnej kogeneracji.

W nowelizacji ustawy [2] katalog przedsięwzięć uzupełniono o modernizację bądź wymianę pojazdów służących do transportu drogowego i kolejowego oraz ograniczenie strat związanych z przesyłaniem, dystrybucją, magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych. Ponadto z katalogu przedsięwzięć usunięto modernizację i wymianę instalacji spalania paliw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (z wyjątkiem instalacji pomocniczych).

Metodyka wyznaczania energii finalnej i pierwotnej

Zmieniono definicję energii finalnej. Dotychczas określano ją w ustawie jako energię i paliwa zużywane przez odbiorcę końcowego. W nowym brzmieniu energia finalna to energia i paliwa dostarczone do odbiorcy końcowego. Zmiana ta, choć wydaje się niepozorna, wpływa na metodykę wyznaczania energii finalnej na potrzeby świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów). Do tej pory Urząd Regulacji Energetyki oszczędność energii wynikającą ze zmniejszenia użycia paliw (np. węgla czy biomasy) u odbiorcy końcowego traktował jako oszczędność energii pierwotnej – przeliczana na potrzeby białych certyfikatów odpowiadająca jej oszczędność energii finalnej wychodziła zatem mniejsza. Dzięki zmianie definicji w ustawie oszczędność paliwa u odbiorcy końcowego jest traktowana jako oszczędność energii finalnej, wpływając korzystnie na liczbę świadectw efektywności energetycznej uzyskanych przez podmiot wykonujący przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.

Czytaj też: Rury preizolowane w komunalnych sieciach ciepłowniczych – wybrane zagadnienia >>

Definicja rozpoczęcia przedsięwzięcia efektywności energetycznej

Jedną ze zmian w ustawie jest także wprowadzenie definicji momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Wedle nowego brzmienia ustawy za rozpoczęcie przedsięwzięcia uznawane będzie rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie (takie jak umowa z wykonawcą robót bądź zamówienie urządzeń). Określono, że zakup gruntów, a także prace przygotowawcze polegające na uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i wykonywaniu wstępnych studiów wykonalności nie oznaczają jeszcze rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia efektywności energetycznej. Wprowadzenie definicji w zasadzie usankcjonowało prawnie stosowaną do tej pory praktykę. Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej musi być złożony do URE przed rozpoczęciem przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Wydawanie świadectwa efektywności energetycznej

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość korekty złożonego wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej w momencie, gdy zadeklarowana wielkość oszczędności energii finalnej będzie inna od wynikającej z przeprowadzonego audytu powykonawczego. Świadectwo odpowiadające nienależnie uzyskanej oszczędności energii finalnej będzie umarzane, a Prezes URE wydawać będzie nowe świadectwo efektywności energetycznej. Przed wprowadzeniem tej zmiany URE również wydawało świadectwa w liczbie zgodnej z oszczędnością potwierdzoną w audycie powykonawczym, z tą różnicą, że należało korygować pierwotny wniosek, a liczba wydanych świadectw nie mogła być wyższa niż w wydanej „promesie”.

Włączenie podmiotów paliwowych do grupy podmiotów zobowiązanych

Do ustawy wprowadzono definicję paliw ciekłych, podmiotu paliwowego, a także definicję czynności wprowadzenia paliw ciekłych do obrotu. Jako podmiot paliwowy określony został podmiot na terenie Polski wytwarzający, importujący lub nabywający paliwa ciekłe (bezpośrednio czy też za pośrednictwem). Dodanie tych definicji wiąże się z rozszerzeniem listy podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii finalnej o przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania paliw ciekłych do obrotu i wpisane do rejestru na podstawie ustawy Prawo energetyczne. W grupie paliw ciekłych objętych obowiązkiem oszczędności energii finalnej znalazły się paliwa stosowane w transporcie drogowym i kolejowym – gaz płynny LPG, benzyny silnikowe oraz oleje napędowe. Z obowiązku wyłączone są biopaliwa.

Dotychczasowy obowiązek uzyskania oszczędności energii finalnej określony był dla podmiotów zobowiązanych na poziomie 1,5% energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego. W przypadku przedsiębiorstw paliwowych obowiązek ten wyniesie 0,2% ilości paliw ciekłych w latach 2021 i 2022, 0,4% w latach 2023 i 2026, po czym będzie liniowo rosnąć aż do osiągnięcia 1% w 2030 roku. Nie zdecydowano się na wyższe poziomy wartości zobowiązania, gdyż prognozowany wzrost cen paliw byłby nieproporcjonalnie duży w stosunku do wartości uzyskanej oszczędności energii.

Włączenie podmiotów paliwowych do grupy podmiotów zobowiązanych wiąże się z faktem, że obowiązujący system świadectw efektywności energetycznej nie pozwalał na spełnienie Narodowego Celu Wskaźnikowego (5,58 mln toe oszczędności energii finalnej do roku 2030). Rozwiązanie to doprowadzi najprawdopodobniej do zwiększenia popytu na świadectwa efektywności energetycznej (a zatem wzrostu ich ceny).

Program dofinansowań

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość, by podmioty zobowiązane wykazywały oszczędność energii finalnej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej u odbiorców końcowych. Bezzwrotne dofinansowania obejmują przyłączenie odbiorcy końcowego do sieci ciepłowniczej oraz wymianę urządzeń i instalacji służących do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia i instalacje charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną. Uzyskaną oszczędność energii finalnej określa się poprzez zsumowanie oszczędności energii finalnej zaoszczędzonej w ciągu roku kalendarzowego przez wszystkich odbiorców końcowych. Dopuszczalna wysokość dofinansowania przedsięwzięć proefektywnościowych w ramach programu nie może przekroczyć iloczynu zaoszczędzonej energii finalnej i jednostkowej opłaty zastępczej w danym roku kalendarzowym.

Wymagania dotyczące audytorów

W ustawie zostały także określone szczegółowe wymagania dotyczące audytorów. Uzasadniono to w ten sposób, że dotychczas składane audyty efektywności energetycznej nierzadko zawierały błędy rachunkowe, metodologiczne oraz merytoryczne, a w niektórych przypadkach w żaden sposób nie można było zidentyfikować sposobu szacowania oszczędności energii dla planowanego przedsięwzięcia proefektywnościowego. Według nowo wprowadzonych wymogów audyt efektywności energetycznej będą mogły sporządzić wyłącznie osoby posiadające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze, eksploatacji bądź montażu urządzeń technicznych/instalacji/obiektów objętych zakresem audytu efektywności energetycznej oraz osoby, które ukończyły studia wyższe z tytułem magistra (albo równorzędnym) lub studia podyplomowe o programie uwzględniającym zagadnienia energetyki, elektrotechniki, efektywności energetycznej, audytów energetycznych budynków, budownictwa energooszczędnego czy też odnawialnych źródeł energii.

Audyt energetyczny

Ustawa definiuje audyt energetyczny przedsiębiorstwa jako procedurę mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej oraz dostarczającą informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Nowelizacja ustawy precyzuje, że proponowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej realizowane muszą być na terytorium Polski. Ustawa skróciła również pierwotny 30-dniowy okres na zawiadomienie URE o przeprowadzonym audycie dla tych przedsiębiorstw, które realizują audyt w grudniu – po nowelizacji będą miały obowiązek zawiadomienia URE nie później niż do 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego.

Czytaj też: Technologie wodorowe w ogrzewnictwie >>

Umowa o poprawę efektywności energetycznej

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje, że zobowiązania jednostki sektora publicznego realizującej i finansującej przedsięwzięcia na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego. Podmioty publiczne część wynagrodzenia firmy ESCO, wynikającą z oszczędności energii po zrealizowaniu przedsięwzięcia, zaliczać będą do wydatków majątkowych – niewpływających na wielkość nadwyżki budżetowej. W ustawie wprowadzono zapis, że w obszarze podziału ryzyk pomiędzy jednostką publiczną a podmiotem prywatnym obowiązywać będą przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W zamyśle ustawodawcy zmiana ta zwiększy popularność umów o poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Ponadto rozwiana została niepewność podmiotów publicznych, czy współpraca z firmami prywatnymi przy przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej powinna być zawierana na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej czy na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Sprawozdania z realizacji przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej

Ustawodawca precyzuje także zakres sprawozdań z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej z danego roku kalendarzowego, które są opracowywane i przekazywane przez zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do ministra właściwego do spraw klimatu. Sprawozdanie ma zawierać informacje o sumarycznej wysokości środków NFOŚiGW będących równowartością wpływów z opłaty zastępczej, przeznaczonych w danym roku na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, oraz o wysokości oszczędności energii finalnej uzyskanej w tym roku w wyniku realizacji z tych środków takich przedsięwzięć, w podziale na rodzaje przedsięwzięć wymienione w art. 19 ust. 1 ustawy.

Dodano także zapis mówiący, że Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdania z realizacji przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej, które muszą zawierać informacje o liczbie wydanych świadectw efektywności energetycznej, wartości umorzonych świadectw efektywności energetycznej, wysokości oszczędności energii finalnej (dla wydanych i umorzonych świadectw).

Celem tych zmian jest zbieranie dokładniejszych danych o realizacji przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej, tak aby po ich analizie można było lepiej zaplanować kierunek kolejnych zmian i programów wsparcia. W tym celu stworzony zostanie także centralny rejestr oszczędności energii finalnej.

Centralny rejestr oszczędności energii finalnej

Nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, za którego pracę odpowiadać będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Rejestr będzie gromadził dane o wysokości uzyskanej oszczędności energii finalnej. W przypadku przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zrealizowanych za pomocą środków alternatywnych zbierane będą dane o rodzaju przedsięwzięcia, kwocie oraz formie dofinansowania, okresie uzyskiwania oszczędności energii, wielkości średniorocznej oszczędności energii finalnej, sposobie potwierdzenia oszczędności, a także datach rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia. W rejestrze znajdzie się także informacja na temat łącznej ilości energii finalnej zaoszczędzonej do 2030 roku.

Administratorem gromadzonych danych zostanie IOŚ-PIB. Do wprowadzania danych do rejestru upoważnionych będzie kilka osób i instytucji – ministrowie właściwi do spraw klimatu, rozwoju regionalnego i finansów publicznych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, NFOŚiGW, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostki samorządu terytorialnego, BOŚ, BGK oraz inne podmioty uprawnione.

Zapisy związane z centralnym rejestrem oszczędności, a także zapisy o umowie o poprawie efektywności energetycznej między podmiotami publicznymi a dostawcami prywatnymi wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

Literatura

  1. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (DzU 2016, poz. 831, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (DzU 2021, poz. 868)
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz Urz. UE L 328/210)

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Grzegorz Ojczyk Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy

Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy

Konstrukcje kotłów na biomasę ewoluowały i były modyfikowane wraz z rosnącymi doświadczeniami z eksploatacji. Najlepszym przykładem tej ewolucji są kotły polskich producentów. Nowoczesność to także automatyka...

Konstrukcje kotłów na biomasę ewoluowały i były modyfikowane wraz z rosnącymi doświadczeniami z eksploatacji. Najlepszym przykładem tej ewolucji są kotły polskich producentów. Nowoczesność to także automatyka i sterowanie, wysoka sprawność i efektywność, różne systemy doprowadzenia paliwa oraz wzornictwo. Wysoka sprawność osiągana jest m.in. dzięki nowoczesnym konstrukcjom palników, a także automatycznemu, mechanicznemu czyszczeniu palników i wymienników ciepła. Ma to też wpływ na czystość spalin....

Waldemar Joniec Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja wspomagana energią z gruntu Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji...

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji regulowanej i odzysku energii z powietrza wywiewanego z budynków, a także korzystaniu z energii gruntu.

Stefan Żuchowski Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości

Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości

Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy...

Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy z urządzeniami korzystającymi z OZE. Co więcej, prognozuje się szersze wykorzystanie metanu z biogazu i odpadowego np. z kopalń oraz z przyszłych nadwyżek energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych jako alternatywę dla akumulatorów czy produkcji wodoru. W kondensacyjnych kotłach...

Joanna Ryńska Skuteczne i energooszczędne ogrzewanie budynków wielkokubaturowych

Skuteczne i energooszczędne ogrzewanie budynków wielkokubaturowych Skuteczne i energooszczędne ogrzewanie budynków wielkokubaturowych

Nagrzewnice wodne i gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne są chętnie wybierane do ogrzewania (a często także chłodzenia i wentylacji) obiektów wielkokubaturowych jako urządzenia skuteczne i zapewniające...

Nagrzewnice wodne i gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne są chętnie wybierane do ogrzewania (a często także chłodzenia i wentylacji) obiektów wielkokubaturowych jako urządzenia skuteczne i zapewniające ciągłość pracy przez wiele lat. Zgodnie z trendami w budownictwie inwestorzy oczekują od tych urządzeń nie tylko skuteczności i niezawodności, ale także udziału w zapewnieniu efektywności energetycznej.

De Dietrich Dom w standardzie WT 2021 z pompą ciepła

Dom w standardzie WT 2021 z pompą ciepła Dom w standardzie WT 2021 z pompą ciepła

Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zaktualizowane warunki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Kolejna zmiana czeka nas już w 2021 roku, kiedy stare przepisy zostaną...

Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zaktualizowane warunki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Kolejna zmiana czeka nas już w 2021 roku, kiedy stare przepisy zostaną zastąpione nowymi warunkami technicznymi. Przygotowując się do budowy domu, warto więc zapoznać się z nowymi regulacjami, biorąc pod uwagę także urządzenia grzewcze.

De Dietrich Powietrzna pompa ciepła – czy warto?

Powietrzna pompa ciepła – czy warto? Powietrzna pompa ciepła – czy warto?

Mając do wyboru kilkanaście rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się wybrać najkorzystniej jak tylko to możliwe. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła przyciągają wieloma zaletami, jednak...

Mając do wyboru kilkanaście rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się wybrać najkorzystniej jak tylko to możliwe. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła przyciągają wieloma zaletami, jednak dla wielu ciągle stanowią zagadkę. Niepotrzebnie, bo to sprawdzone systemy i z pewnością warto na nie postawić.

De Dietrich Efektywne działanie pompy ciepła

Efektywne działanie pompy ciepła Efektywne działanie pompy ciepła

Wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie...

Wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie dopasowane, użytkowanie systemu grzewczego będzie zarówno efektywne, jak i ekonomiczne.

mgr inż. Piotr Krysik Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Styczniowa nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma na celu m.in. wsparcie systematycznej i głębokiej termomodernizacji budynków oraz poprawę ich stanu technicznego. Wspomaganie...

Styczniowa nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma na celu m.in. wsparcie systematycznej i głębokiej termomodernizacji budynków oraz poprawę ich stanu technicznego. Wspomaganie tych działań ze środków publicznych uzasadnione jest m.in. korzyściami osiąganymi przez całe społeczeństwo – takimi jak poprawa jakości powietrza zewnętrznego, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych, głównie gazu ziemnego. Zmiany...

dr inż. Marian Rubik Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia...

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną, łatwością prowadzenia przewodów czynnika chłodniczego oraz elastycznym współdziałaniem z systemami BMS. Systemy takie są jednak droższe inwestycyjnie i mają pewne ograniczenia stosowania spowodowane głównie warunkami bezpieczeństwa użytkowników.

Redakcja RI Pompownie ścieków a efektywność energetyczna

Pompownie ścieków a efektywność energetyczna Pompownie ścieków a efektywność energetyczna

W dobie powszechnego dążenia do zwiększania efektywności energetycznej podejmuje się też odpowiednie działania w gospodarce wodno-ściekowej. Kierunek ten nabiera coraz większego znaczenia – po zapewnieniu...

W dobie powszechnego dążenia do zwiększania efektywności energetycznej podejmuje się też odpowiednie działania w gospodarce wodno-ściekowej. Kierunek ten nabiera coraz większego znaczenia – po zapewnieniu powszechnego dostępu do czystej wody, ujmowaniu wszystkich ścieków i ich oczyszczaniu.

Waldemar Joniec Pomieszczenia kotłowni gazowych

Pomieszczenia kotłowni gazowych Pomieszczenia kotłowni gazowych

W przypadku budynków nowych i modernizowanych spośród gazowych urządzeń grzewczych mamy do wyboru praktycznie tylko kotły kondensacyjne. Ich kompaktowa budowa daje szerokie możliwości montażu, a przepisy...

W przypadku budynków nowych i modernizowanych spośród gazowych urządzeń grzewczych mamy do wyboru praktycznie tylko kotły kondensacyjne. Ich kompaktowa budowa daje szerokie możliwości montażu, a przepisy stawiają mniej wymagań pomieszczeniom, w których urządzenia te mogą być montowane.

wj Izolacje przemysłowe i audyty energetyczne

Izolacje przemysłowe i audyty energetyczne Izolacje przemysłowe i audyty energetyczne

Efektywność energetyczna to nie tylko wymagania prawne, ale także ekonomia i ekologia oraz bezpieczeństwo energetyczne. UE dostrzegła ten problem wiele lat temu i w swoich regulacjach dąży do kształtowania...

Efektywność energetyczna to nie tylko wymagania prawne, ale także ekonomia i ekologia oraz bezpieczeństwo energetyczne. UE dostrzegła ten problem wiele lat temu i w swoich regulacjach dąży do kształtowania gospodarki niskoemisyjnej i uniezależniania się od importu kopalnych nośników energii. Skuteczna izolacja termiczna zwiększa efektywność procesów, w których udział biorą urządzenia i instalacje wytwarzające ciepło lub chłód, i tym samym w istotny sposób przyczynia się do osiągnięcia celów ekologicznych,...

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych...

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych okien i żaluzji bez odpowiedniego algorytmu sterowania nimi oraz oświetleniem nie gwarantuje zysków energetycznych i utrzymania komfortu. Wypadkowa efektywność energetyczna tego typu rozwiązań jest trudna do określenia bez przeprowadzenia badań symulacyjnych. Dlatego warto je wykonać na etapie...

Joanna Ryńska Efektywność energetyczna i czyste powietrze

Efektywność energetyczna i czyste powietrze Efektywność energetyczna i czyste powietrze

Centrale rekuperacyjne przeznaczone dla mniejszych obiektów (głównie domów jednorodzinnych) kierowane są do coraz bardziej świadomych użytkowników. Rośnie więc zaawansowanie techniczne tych urządzeń oraz...

Centrale rekuperacyjne przeznaczone dla mniejszych obiektów (głównie domów jednorodzinnych) kierowane są do coraz bardziej świadomych użytkowników. Rośnie więc zaawansowanie techniczne tych urządzeń oraz liczba rozwiązań dostępnych w wariantach podstawowych central.

dr inż. Paweł Kędzierski Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania...

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania z publicznych instrumentów pomocy finansowej powinien być przegląd energetyczny – narzędzie wspomagające ocenę efektywności energetycznej budynku. Narodowa Agencja Poszanowania Energii opracowała autorską metodykę oceny energetycznej przeznaczoną dla budynków mieszkalnych, składającą się...

Waldemar Joniec Klimatyzatory – nowe wzornictwo i funkcje

Klimatyzatory – nowe wzornictwo i funkcje Klimatyzatory – nowe wzornictwo i funkcje

Nowości producentów wyróżniają się wzornictwem i efektywnością energetyczną oraz liczbą funkcji. Mają regulację napływu powietrza i nie narażają użytkowników na nierównomierny przepływ i dyskomfort. Potrafią...

Nowości producentów wyróżniają się wzornictwem i efektywnością energetyczną oraz liczbą funkcji. Mają regulację napływu powietrza i nie narażają użytkowników na nierównomierny przepływ i dyskomfort. Potrafią automatycznie dostosowywać intensywność pracy do temperatury w pomieszczeniu i automatycznie wchodzić w poszczególne zadane funkcje. Pozwalają też oczyścić powietrze wewnątrz pomieszczenia. Elegancki wygląd jednostki wewnętrznej z możliwością wymiany grafiki przypominający bardziej dzieło sztuki...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie...

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie i oświetlenie dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W opisywanym budynku urzędu gminy przeprowadzono głęboką termomodernizację, a starą kotłownię węglową zastąpiono gruntową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym oraz instalacją PV.

Dariusz Koc Białe certyfikaty – analiza skutków funkcjonowania systemu i możliwości zmniejszenia kosztów społecznych jego funkcjonowania w 2019 r.

Białe certyfikaty – analiza skutków funkcjonowania systemu i możliwości zmniejszenia kosztów społecznych jego funkcjonowania w 2019 r. Białe certyfikaty – analiza skutków funkcjonowania systemu i możliwości zmniejszenia kosztów społecznych jego funkcjonowania w 2019 r.

Jeżeli termin ważności białych certyfikatów nie ulegnie przedłużeniu, ok. 400 tys. z nich zniknie z rynku, a przez podmioty zobowiązane już za 2019 rok uiszczona zostanie opłata zastępcza w łącznej kwocie...

Jeżeli termin ważności białych certyfikatów nie ulegnie przedłużeniu, ok. 400 tys. z nich zniknie z rynku, a przez podmioty zobowiązane już za 2019 rok uiszczona zostanie opłata zastępcza w łącznej kwocie 661,5 mln zł. Sytuacja taka spowoduje wiele niekorzystnych konsekwencji, m.in. obciążenie społeczeństwa kwotą 300 mln zł, podważeniem zaufania do instytucji publicznych oraz spowolnieniem procesów zwiększania efektywności energetycznej i podważaniem wiarygodności państwa w tym zakresie.

dr inż. Sebastian Gurgacz, mgr inż. Anna Grudzień Wsparcie dla małych i średnich ciepłowni

Wsparcie dla małych i średnich ciepłowni Wsparcie dla małych i średnich ciepłowni

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą za sobą regulacje dotyczące emisji i efektywności energetycznej, KAPE rozwija autorski program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej...

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą za sobą regulacje dotyczące emisji i efektywności energetycznej, KAPE rozwija autorski program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej rozważających modernizację źródeł wytwórczych. Celem programu jest doprowadzenie źródła ciepła do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego i wymagań dyrektywy MCP lub IED.

mgr inż. Piotr Krysik Czego należy oczekiwać po implementacji dyrektyw 2018/2001 i 2018/2002?

Czego należy oczekiwać po implementacji dyrektyw 2018/2001 i 2018/2002? Czego należy oczekiwać po implementacji dyrektyw 2018/2001 i 2018/2002?

Nowe dyrektywy zwiększają prawa konsumentów energii. Mają oni uzyskać dostęp do czystej energii, jej bezpiecznych i konkurencyjnych dostaw, a także do wynagrodzenia za wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci...

Nowe dyrektywy zwiększają prawa konsumentów energii. Mają oni uzyskać dostęp do czystej energii, jej bezpiecznych i konkurencyjnych dostaw, a także do wynagrodzenia za wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci energię odnawialną. Nowe regulacje mają także na celu zwiększenie świadomości konsumentów, że energia kosztuje i należy ją oszczędzać, ponieważ każde jej marnotrawstwo wiąże się z wyższym kosztem ekonomicznym i ekologicznym. Zmiany te będą kolejnym impulsem do wdrażania nowych standardów i technologii...

mgr inż. Piotr Krysik Najważniejsze zmiany w dyrektywach EPBD oraz EED wprowadzone dyrektywą 2018/844/EU

Najważniejsze zmiany w dyrektywach EPBD oraz EED wprowadzone dyrektywą 2018/844/EU Najważniejsze zmiany w dyrektywach EPBD oraz EED wprowadzone dyrektywą 2018/844/EU

Nowe i modernizowane budynki mają być niemal zeroenergetyczne, by w mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko. Dużą rolę w zwiększaniu energoefektywności odgrywają systemy techniczne oraz automatyka...

Nowe i modernizowane budynki mają być niemal zeroenergetyczne, by w mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko. Dużą rolę w zwiększaniu energoefektywności odgrywają systemy techniczne oraz automatyka budynkowa. Budynki będą ocenianie m.in. na podstawie wskaźnika gotowości do obsługi inteligentnych sieci. Instalacje i urządzenia mają stanowić spójną całość nadzorowaną przez inteligentny systemem sterowania, zdolny do dostosowywania się do potrzeb użytkowników i gwarantujący im zdrowe i komfortowe...

wj Izolacje techniczne w instalacjach przemysłowych i sieciach komunalnych

Izolacje techniczne w instalacjach przemysłowych i sieciach komunalnych Izolacje techniczne w instalacjach przemysłowych i sieciach komunalnych

Efektywność energetyczna nabiera znaczenia nie tylko jako kwestia ekonomiczna i ekologiczna, ale też w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Skuteczna izolacja termiczna zwiększa efektywność procesów,...

Efektywność energetyczna nabiera znaczenia nie tylko jako kwestia ekonomiczna i ekologiczna, ale też w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Skuteczna izolacja termiczna zwiększa efektywność procesów, w których udział biorą urządzenia i instalacje wytwarzające ciepło lub chłód.

dr inż. Marcin Malicki Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim

Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej  w przemyśle mleczarskim

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych...

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych agregatach chłodniczych z parownikami zanurzonymi w zbiorniku wody lodowej. Taka konstrukcja umożliwia z jednej strony zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki buforowaniu przygotowanej wody zimnej, a z drugiej wiąże się ze znaczącymi kosztami eksploatacyjnymi układu ze względu na niekorzystne...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.