RynekInstalacyjny.pl

Raport BPIE: gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

| Rynek Instalacyjny 5/2022 | 2022-06-03
Raport BPIE: gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 roku The Buildings Performance Institute Europe przedstawił raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” dotyczący wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030 rok) i długoterminowych (2050 rok) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Raport ten zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania. Poniżej publikujemy jego obszerny fragment.

Zobacz także

Waldemar Joniec news Jakość powietrza a efektywność energetyczna

Jakość powietrza a efektywność energetyczna Jakość powietrza a efektywność energetyczna

V Międzynarodowa Konferencja „Jakość powietrza a efektywność energetyczna – 2021” odbyła się online 9–10 grudnia 2021 r. Dyskutowano o standardzie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) oraz o tym,...

V Międzynarodowa Konferencja „Jakość powietrza a efektywność energetyczna – 2021” odbyła się online 9–10 grudnia 2021 r. Dyskutowano o standardzie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) oraz o tym, jak duże jest to wyzwanie dla samorządów, projektantów, a także wykonawców.

dr inż. Marian Rubik Wpływ konstrukcji wymienników na efektywność energetyczną chłodziarek i pomp ciepła

Wpływ konstrukcji wymienników na efektywność energetyczną chłodziarek i pomp ciepła Wpływ konstrukcji wymienników na efektywność energetyczną chłodziarek i pomp ciepła

Energooszczędne chłodziarki i pompy ciepła nie tylko zużywają mało energii do zasilania sprężarek, powinny mieć też tak dobrane wymienniki i czynniki chłodnicze, aby procesy w nich zachodzące były najbardziej...

Energooszczędne chłodziarki i pompy ciepła nie tylko zużywają mało energii do zasilania sprężarek, powinny mieć też tak dobrane wymienniki i czynniki chłodnicze, aby procesy w nich zachodzące były najbardziej efektywne. Optymalny dobór wymienników w urządzeniach ma, oprócz sprężarek i automatyki, istotny wpływ na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Damian Żabicki Wybrane przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw

Wybrane przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw Wybrane przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw

Realizacja polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorców szereg zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Jednak podjęcie działań w tym zakresie wiąże się...

Realizacja polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorców szereg zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Jednak podjęcie działań w tym zakresie wiąże się przede wszystkim ze zdefiniowaniem tych obszarów, w których może nastąpić poprawa i wdrożenie prac naprawczych.

W artykule:

• Ramy regulacyjne UE

• Stan obecny

• Nowe standardy budowlane

• Porównanie badanych obszarów

• Zalecenia polityczne

Po przeglądzie kluczowych i bieżących kwestii polityki UE związanych z dyrektywą EPBD i standardami NZEB zbadano poziom ambicji nowych standardów budowlanych w tych obszarach geograficznych, zwłaszcza w zakresie charakterystyki energetycznej i wymagań dotyczących energii odnawialnej. Raport opiera się na analizie dostępnych danych i wywiadach z ekspertami z sześciu przedstawionych w nim obszarów geograficznych. Obszary te różnią się pod względem warunków klimatycznych, podejścia do zarządzania i uwarunkowań ekonomicznych, co zapewnia różnorodne konteksty do badania trendów związanych z budownictwem NZEB.

Budynek o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) oznacza w tym przypadku budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Wymagana niemal zerowa lub bardzo niska ilość energii powinna być w znacznym stopniu pokrywana przez energię ze źródeł odnawialnych, w tym energię z OZE wytwarzaną na miejscu lub w pobliżu (lokalnie).

Ramy regulacyjne UE

Standardy dla budynków o niemal zerowym zużyciu energii są określane na poziomie krajowym, jednak wprowadzenie i rozwój tej koncepcji są mocno związane z rozwojem regulacji na poziomie UE. Pierwsza wersja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) z 2002 r. (dyrektywa 2002/91/EC) zawierała wymóg (artykuł 5) zapewnienia przez państwa członkowskie, że nowe budynki spełniają minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej w celu osiągnięcia optymalnych poziomów kosztów. W 2012 r. rozporządzenie (UE) 211/2012 ustanowiło metodologię porównawczą do obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej.

Sama koncepcja NZEB została wprowadzona na poziomie Unii Europejskiej w 2010 r. wraz z przekształceniem dyrektywy EPBD (dyrektywa 2010/31/UE). Artykuł 2 ust. 2 dyrektywy podaje definicję NZEB, podczas gdy artykuł 9 ustanawia przepisy, które państwa członkowskie muszą spełnić w tym względzie. Komisja Europejska uzupełniła przepisy prawne w 2016 r. rekomendacją (UE) 2016/1318), mającą na celu ukierunkowanie polityki państw członkowskich w zakresie zarządzania i wdrażania, a także ustalającą pewne liczbowe wskaźniki, zróżnicowane w zależności od regionu klimatycznego.

Nowelizacja dyrektywy EPBD z 2018 r. (dyrektywa (UE) 2018/844) nie zmieniła ani definicji NZEB, ani przepisów z nią związanych. Jednakże zgodnie z nowym artykułem 2A państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustanowienia długoterminowej strategii w celu wsparcia renowacji krajowych zasobów [...] na wysoce energooszczędne i niskoemisyjne budynki do 2050 r., ułatwiając efektywne kosztowo przekształcenie istniejących budynków w budynki niemal zeroenergetyczne.

W ramach długoterminowej strategii renowacji ustanowiono zatem bezpośredni związek pomiędzy standardami NZEB a ogólnym celem dotyczącym istniejących zasobów budowlanych. Ponadto poprawka do dyrektywy EPBD z 2018 r. położyła nacisk na aspekty modernizacji budynków w celu zwiększenia interakcji pomiędzy budynkiem i jego mieszkańcami, a także siecią energetyczną. Jednym ze znaczących efektów tego procesu było wprowadzenie opcjonalnego wskaźnika Smart Readiness. Ustawodawstwo tworzone od tego czasu próbowało uwzględnić i rozważyć implikacje faktu, że budynki są integralną częścią systemu energetycznego, ponieważ nie tylko zużywają, ale także mogą produkować i magazynować energię.

Oznacza to, że definicja NZEB określona w dyrektywie EPBD nie zmieniła się od ponad 10 lat (od czasu rewizji dyrektywy EPBD w 2010 r.), co jest dość znamienne w obecnym kontekście. W 2010 r., kiedy wprowadzono definicję NZEB, instytucje unijne właśnie uchwaliły cele energetyczne i klimatyczne na 2020 r. (redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z 1990 r., 20% energii w UE ze źródeł odnawialnych i 20-proc. efektywność energetyczna). Od tego czasu architektura energetyczna i klimatyczna UE znacznie się rozwinęła.

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, zaproponowany w 2016 r. i uzgodniony w 2018 r., wyznacza nowe cele na 2030 r. (40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do 1990 r., 32% energii w UE ze źródeł odnawialnych i o 32,5% poprawa efektywności energetycznej). W grudniu 2019 r. Komisja Europejska zobowiązała się w dokumencie European Green Deal Communication do zwiększenia ambicji klimatycznych UE zarówno na rok 2030, jak i 2050.

Może Cię zainteresuje: Boom na technologie „zielone” i cyfrowe

Wraz z przyjęciem w 2021 r. Prawa klimatycznego, UE zapisała w prawodawstwie bliźniacze cele osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. i redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r., w porównaniu do 1990 r. W lipcu 2021 r. KE zaproponowała także zwiększenie celu efektywności energetycznej na 2030 r. do 39% dla energii pierwotnej i 36% dla energii końcowej, z wartością docelową wynoszącą 40-proc. udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym UE, wraz ze wskaźnikiem 49% udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach. Ogólnie rzecz biorąc, ambicje klimatyczne i energetyczne UE między rokiem 2010 (na rok 2020) a obecnym (na lata 2030 i 2050) są wyraźnie różne.

Zielony Ład UE (2019) zawierał również zapowiedź Fali renowacji budynków publicznych i prywatnych, którą KE opublikowała jako komunikat w październiku 2020 r. Celem Fali renowacji jest co najmniej podwojenie rocznego wskaźnika renowacji energetycznej do 2030 r. oraz wspieranie głębokich renowacji energetycznych, czego efektem ma być 35 mln odnowionych budynków do 2030 r. (strategia wyraźnie skupia się na renowacji istniejących zasobów budowlanych, nie ma wzmianki o podwyższeniu standardów dla nowych budynków). Fala renowacji przyniosła też więcej szczegółów na temat Nowego Europejskiego Bauhausu 1), inicjatywy, która – jak ogłosił przewodniczący KE – ma być „akceleratorem dla społecznie i estetycznie obiecujących zielonych i cyfrowych rozwiązań, technologii i produktów”. Sprzyjać będzie innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie architektury i materiałów.

Definicja NZEB wymaga aktualizacji po raz pierwszy od ponad 10 lat. Istnieje nie tylko wyraźna potrzeba dostosowania przyszłej definicji do nowego celu klimatycznego na 2030 r. i osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r., ale także włączenia do niej sformułowań, które pojawiły się w ostatnich latach, takich jak znaczenie wbudowanych emisji dwutlenku węgla i perspektywa „całego cyklu życia”.

To właśnie na tle zmieniającego się krajobrazu politycznego Buildings Performance Institute Europe przedstawił niniejszy przegląd aktualnych praktyk NZEB na terenach wybranych krajów UE, aby pomógł on w kształtowaniu bieżącej polityki.

Dekarbonizacja nowych budynków w UE nie przebiega wystarczająco szybko. Obecny poziom ambicji w zakresie NZEB, pomimo odpowiednich postępów w niektórych państwach członkowskich, jest ogólnie niewystarczający, jeśli opierać się na dyrektywie EPBD z 2018 r., a tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę ogólnounijne zobowiązanie podjęte w 2019 r. w sprawie osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.

Stan obecny

W żadnym z analizowanych regionów geograficznych nie ma ustalonego terminu osiągnięcia zerowego bilansu energetycznego i węglowego dla nowych budynków. Tylko Francja i Flandria (Belgia) wdrożyły krótkoterminowe, przeznaczone specjalnie dla budownictwa i dalekosiężne środki wycofywania paliw kopalnych. Państwa członkowskie wdrażają wymagania EPBD dotyczące NZEB w sposób niespójny, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom ambicji związany ze standardami NZEB. Decydenci polityczni UE i państw członkowskich mają teraz okazję, by ożywić europejską agendę dotyczącą budynków niskoemisyjnych. Definicja NZEB, jaka została opisana w dyrektywie EPBD i cytowana w tym raporcie, jest jednym z aspektów, który musi zostać ponownie oceniony i dostosowany do przyszłości opartej na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, ponieważ nie ewoluowała ona przez ponad 10 lat (od czasu rewizji dyrektywy EPBD w 2010 r.). Jest to moment na dostosowanie definicji do nowych celów klimatycznych na 2030 r. i neutralności węglowej do 2050 r. lub wcześniej. Chociaż niniejszy raport nie przedstawia 20-letniego ani 30-letniego modelu wpływu nowych budynków w Europie na emisję dwutlenku węgla w oparciu o obecne standardy, można założyć, że jeśli wszystkie państwa członkowskie UE nie wykażą oczekiwanych ambicji na tym polu, redukcje emisji dwutlenku węgla w sektorze budowlanym prawdopodobnie nie będą wystarczające, by osiągnąć europejskie cele dekarbonizacji do 2050 r.

Nowe standardy budowlane

Zapotrzebowanie na energię pierwotną dla nowych budynków mieszkalnych w Polsce wynosi 70 kWh/(m2·rok), co mieści się w górnej granicy przedziału 50–70 kWh/(m2·rok) zalecanego przez Komisję Europejską dla klimatu kontynentalnego. Z drugiej strony polskie wymagania dla budynków niemieszkalnych wynoszą 45 kWh/(m2·rok) i są dużo niższe od zalecanego przez KE zakresu 85–100 kWh/(m2·rok), należąc do najbardziej ambitnych w UE. Natomiast jeśli chodzi o udział energii odnawialnej w zaopatrzeniu w energię pierwotną, nowe Prawo budowlane nie określa takiego wymogu, co czyni Polskę jednym z krajów UE najgorzej radzących sobie pod tym względem.

Polskie zasoby budowlane charakteryzują się na ogół niskim poziomem izolacji termicznej. Węgiel i gaz są głównymi źródłami ogrzewania, czy to poprzez indywidualne jednostki grzewcze, czy też ogrzewanie komunalne, co generuje zbyt duży ślad węglowy. Powszechne użycie węgla i związane z nim zanieczyszczenie powietrza jest także poważnym problemem zdrowotnym, zwłaszcza w miastach. W świetle tych wyzwań efektywność energetyczna budynków zyskuje w Polsce coraz większe znaczenie.

Polski standard NZEB został opracowany zgodnie z metodologią optymalizacji kosztów określoną przez KE. Nie jest jednak jasne, czy standard NZEB byłby optymalny pod względem kosztów, gdyby został wprowadzony przy obecnych cenach energii i materiałów budowlanych. Jak wiadomo, poziom standardu NZEB został ustalony przed tym, jak Polska wraz z resztą UE zgodziła się osiągnąć neutralność węglową do 2050 r. Z tego powodu istnieje pilna potrzeba rewizji standardów NZEB, szczególnie w takich krajach jak Polska, które są w dużym stopniu uzależnione od paliw kopalnych w ciepłownictwie.

W celu zbadania możliwości poprawy i przekroczenia obecnych standardów NZEB (przy jednoczesnym osiągnięciu neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla budynków) Politechnika Warszawska podjęła się analizy kosztów i korzyści dla najbardziej rozpowszechnionego typu budynku – domu jednorodzinnego. Aby osiągnąć wysoki poziom efektywności, konieczne jest połączenie fotowoltaiki, pomp ciepła, zrównoważonej wentylacji z odzyskiem ciepła oraz ulepszonych izolacji zewnętrznych, a to z kolei wymaga zoptymalizowanego procesu projektowania zarówno z perspektywy architektonicznej, jak i ekonomicznej. Z badania wynika, że domy energooszczędne są w Polsce ekonomicznie opłacalne, jeśli są budowane co najmniej w standardzie NF40 (tj. dom niskoenergetyczny charakteryzujący się zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania, wentylacji, c.w.u. i systemów pomocniczych na poziomie nie wyższym niż 40 kWh/(m2·rok), określonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu efektywnego wykorzystania energii. Wymagania te zostały ogłoszone z dużym wyprzedzeniem i wprowadzone w dwóch etapach (w 2017 r., a następnie w 2021 r.). Takie podejście dało branży budowlanej wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do nowych, surowszych wymagań.

Od czasu wprowadzenia wymagań NZEB nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w zarządzaniu i wdrażaniu nowych standardów budowlanych. Podmioty zaangażowane w proces budowy (czyli architekci i inżynierowie) są zobowiązane do projektowania i realizacji zgodnie z określonymi wymaganiami, w tym minimalnymi wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej. Po zakończeniu budowy należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym raport o oddanym do użytku budynku z informacją o charakterystyce energetycznej, potwierdzający spełnienie wymagań NZEB.

Porównanie badanych obszarów

W oparciu o poszerzone analizy dokonano oceny porównawczej sześciu obszarów geograficznych pod względem następujących aspektów:

1. wymagana charakterystyka energetyczna,

2. wymagany udział energii odnawialnej w zapotrzebowaniu na energię,

3. limity emisji dwutlenku węgla,

4. wycofywanie paliw kopalnych.

Czytaj także: Forum Energii: bezemisyjne ciepłownictwo dzięki OZE, pompom ciepła i poprawie efektywności

Aby zilustrować analizę, do oznaczenia poziomów ambicji użyto kodów kolorystycznych przedstawionych w tabeli 3. Kolor niebieski sugeruje, że wdrożone środki są ambitne i zawierają kombinację charakterystycznych cech, takich jak wysokie ambicje w porównaniu z zaleceniami KE, związane z budynkami i określone czasowo wsparcie celów dekarbonizacji oraz spójność z wcześniej wydanymi dokumentami strategicznymi (jeśli takie istnieją). Żółty wskazuje, że środki zostały częściowo wdrożone lub że istniejące działania nie są wystarczająco ambitne (na przykład wprowadzono wycofywanie paliw kopalnych z systemu energetycznego, lecz bez określonego terminu wycofania z budownictwa). Pomarańczowy wskazuje, że środki są znacznie poniżej oczekiwanego poziomu, jeśli chodzi o dostosowanie do długoterminowych celów w zakresie dekarbonizacji. Czerwony natomiast wskazuje, że nie istnieją żadne formalne środki, co oznacza najniższy możliwy poziom ambicji.

Tabela 3 ilustruje szereg istotnych kwestii w poszczególnych obszarach geograficznych. We Flandrii (Belgia) limity EP zostały sklasyfikowane jako bardzo ambitne. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to pomimo wysokiego wymaganego udziału energii odnawialnej, we Flandrii wciąż brakuje zaktualizowanego podejścia do tej kwestii, np. lepszego uwzględnienia różnych źródeł energii. Ponadto Flandria ma ambitny, terminowy i związany z budownictwem plan wycofywania paliw kopalnych. Natomiast z powodu braku limitów emisji dwutlenku węgla ambicje Flandrii w tym względzie zostały sklasyfikowane jako „brakujące”.

Ze względu na relatywnie wysokie maksymalne wartości EP, poziom ambicji we Francji jest klasyfikowany jako niski w tej kwestii, co potwierdzają krajowi eksperci. Z drugiej strony, ze względu na wysokie wymagania dotyczące energii odnawialnej Francja jest uważana za bardzo ambitną na tym polu. Obowiązują w niej niskie limity emisji dwutlenku węgla (eksploatacyjne i wbudowane), ponieważ jednak nie zmierzają w kierunku zerowej emisji, poziom ambicji został oznaczony jako żółty. Francuski plan wycofywania się z paliw kopalnych również został oceniony na żółty: mimo że jest powiązany z limitami emisji dwutlenku węgla, brakuje w nim szczegółów dotyczących wycofywania konkretnych technologii, takich jak kotły gazowe.

Pomimo relatywnie wysokich ambicji w porównaniu ze wskaźnikami Komisji Europejskiej i niektórymi innymi krajami UE, niemieckie wymagania dotyczące EP zostały zaklasyfikowane jako żółte, ponieważ nie zostały odpowiednio dopasowane do szerszych celów dekarbonizacji. Jeśli chodzi o wymagany udział energii z OZE, Niemcy plasują się znacznie poniżej wskaźników Komisji Europejskiej, przy czym eksperci krajowi zgadzają się, że udział ten nie jest ambitny. Ze względu na skupienie się na węglu wykorzystywanym w energetyce (tj. brak szczególnego uwzględnienia budownictwa i paliw kopalnych ogółem), niemiecki plan wycofywania paliw kopalnych sklasyfikowano jako pomarańczowy. Natomiast, podobnie jak w innych krajach, brak limitów emisji dwutlenku węgla w Niemczech oznacza brak ambicji w tym zakresie.

Połączenie wysokich i niskich ambicji w zakresie wymagań dotyczących efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych skutkuje żółtym kolorem w odniesieniu do wymogów dotyczących EP. Ze względu na niski wymagany udział energii odnawialnej w zapotrzebowaniu na energię kraj ten zostały sklasyfikowany jako mało ambitny w tej kategorii. We Włoszech brakuje zarówno limitów emisji dwutlenku węgla dla budynków, jak i efektywnych planów wycofywania paliw kopalnych.

Polska ma ambitne wymagania dotyczące EP, które z czasem zostały zaostrzone, nie są jednak oparte na aktualnych danych. Ze względu na brak wyraźnie porównywalnych wymagań dotyczących energii odnawialnej, Polska jest uważana za mało ambitną w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o plan wycofywania paliw kopalnych, połączenie powoli wprowadzanego zakazu przyłączania do sieci gazowych i nieco szybszego zakazu używania węgla – oba aspekty związane z budownictwem – daje Polsce ocenę żółto-pomarańczową. Natomiast brak limitów emisji dwutlenku węgla w Polsce skutkuje oceną czerwoną.

W Hiszpanii wymagania dotyczące EP dla budynków mieszkalnych można zaklasyfikować jako średnie w porównaniu z innymi krajami UE i wskaźnikami Komisji Europejskiej. Nie obowiązują tu żadne wymagania dotyczące energii odnawialnej, choć Hiszpania ma specjalne wymogi odnoszące się do ciepłej wody użytkowej. Bardzo powolny plan wycofywania się z paliw kopalnych oznacza istniejące, ale niskie ambicje, co skutkuje oceną pomarańczową. Hiszpania nie ma limitów emisji dwutlenku węgla dla budownictwa, co wskazuje na brak ambicji i zostało ocenione na czerwono.

Unia Europejska może zrobić więcej w sprawie NZEB już teraz, jeszcze przed wejściem w życie proponowanej nowej dyrektywy EPBD. Na przykład państwa członkowskie osiągające słabsze wyniki powinny być zachęcane do uczenia się od tych, które mają bardziej ambitne prawo budowlane, oraz dostosowania swoich wartości progowych do poziomów osiąganych przez państwa z wynikami najlepszymi, zarówno pod względem charakterystyki energetycznej, jak i udziału odnawialnych źródeł energii. Platformy takie jak Concerted Action lub inne fora mogą być wykorzystane lub rozwinięte w celu stworzenia lepszej wymiany wiedzy i ujednolicenia najlepszych praktyk, z uzgodnionym celem zredukowania rozbieżności w standardach państw członkowskich i dostosowania ich, jako absolutnego minimum, do wskaźników KE. W rzeczy samej wskaźniki te niekoniecznie stanowią najambitniejsze możliwe do osiągnięcia standardy charakterystyki, to raczej podstawowy punkt wyjścia lub ramy, od których dla państw członkowskie mogą one wyjść w drodze do bardziej ambitnych poziomów w zakresie dekarbonizacji nowych budynków. Należy dokładnie przeanalizować unijne i krajowe mechanizmy dotacyjne, aby upewnić się, że są one zgodne z celami na lata 2030 i 2050 oraz nie promują bezpośrednio lub pośrednio stosowania albo instalowania w budynkach technologii opartych na paliwach kopalnych.

Biorąc pod uwagę zaktualizowane cele klimatyczne UE na lata 2030 i 2050, istnieje potrzeba opracowania nowego paradygmatu i standardów dla nowych budynków, które doprowadzą do pełnej dekarbonizacji obecnych i przyszłych zasobów budowlanych. Potrzeba powstania takiego paradygmatu jest pilna: wymagamy dalszego zaostrzenia standardów wydajności energetycznej wraz z bardziej ambitnymi przepisami dotyczącymi maksymalnych poziomów zużycia energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zdecydowanie zalecamy także wdrożenie narzędzi pomiaru eksploatacyjnych i wbudowanych emisji dwutlenku węgla przed ustaleniem limitów ich emisji, a także planów wycofywania paliw kopalnych w budownictwie.

Ma to również kluczowe znaczenie w kontekście szerszego przejścia w kierunku bardziej zintegrowanego i zdecentralizowanego systemu energetycznego, charakteryzującego się wysokim stopniem nieciągłości zasilania energią odnawialną i odpowiednimi rozwiązaniami w zakresie magazynowania. Poza ustaleniem standardów, w trakcie badań i rozmów przeprowadzonych na potrzeby tego raportu wyłoniło się kilka ważnych tematów. Jednym z nich jest korzystanie z publicznych środków na subsydia, dotacje i inne zachęty. Tego typu instrumenty muszą być stosowane w celu napędzania, a nie zakłócania, dążeń rynkowych w kierunku NZEB. Zastrzeżenia w tym względzie zostały już zawarte w istniejących zasadach pomocy państwowej w UE, zgodnie z którymi wsparcie powinno być przyznawane tylko za podjęcie dodatkowego wysiłku. Jednak technologie i rozwiązania w zakresie NZEB ewoluowały dość szybko i państwa członkowskie powinny zwrócić uwagę na ryzyko związane z faktem, że limity wykorzystane do przyznania dofinansowania mogą zdezaktualizować się wcześniej, niż oczekiwano.

Kwestie zarządzania, w tym spójność pod względem politycznego ukierunkowania i ambicji w odniesieniu do rozwiązań NZEB, to równie ważne zagadnienie. Chociaż opracowanie i wdrożenie nowych standardów budowlanych może stanowić złożone wyzwanie nawet dla rządów dysponujących odpowiednimi środkami, dekarbonizacja budownictwa jest kluczowa w odniesieniu do wszelkich wysiłków zmierzających do dekarbonizacji całej gospodarki. Spójność i konsekwencja na wszystkich szczeblach – od rządów krajowych i federalnych po władze regionalne i samorządowe – są konieczne dla zapewnienia, że charakterystyka energetyczna i inne kluczowe standardy zostaną wprowadzone w odpowiednim czasie i rzetelnie, tak aby uczestnicy rynku mogli je skutecznie wdrażać.

Budownictwo jest w centrum starań UE na rzecz walki ze zmianami klimatu. Zapewnienie, że budynki osiągają bardzo wysoki poziom charakterystyki energetycznej, a całe pozostałe zapotrzebowanie na energię jest zaspokajane z odnawialnych źródeł, jest fundamentem ambitnych działań w tym zakresie. Bez względu na to, czy chodzi o nowe budownictwo, jak w niniejszym raporcie, czy o gruntowną renowację, o czym szeroko traktują badania BPIE i innych ośrodków, decydenci dobrze rozumieją znaczenie budownictwa w tym aspekcie. Jest to odpowiedni moment dla UE i jej państw członkowskich, by wykorzystać bieżący czas i przejść do prawdziwie zrównoważonego budownictwa, które jest w pełni dostosowane do celów łagodzenia zmian klimatu na lata 2030 i 2050.

Zalecenia polityczne

W oparciu o ustalenia niniejszego raportu oraz szersze działania BPIE na rzecz postępu w zakresie charakterystyki energetycznej budynków w UE, w tym rekomendacje przedstawione w podsumowaniu polityki BPIE z września 2021 r., poniżej przedstawiono listę zaleceń dla KE i państw członkowskich UE dotyczących przepisów NZEB dla nowych budynków. Zalecenia te mają służyć jako materiał do dyskusji między decydentami w Brukseli i w całej Unii Europejskiej w kontekście rewizji dyrektywy EPBD, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów dotyczących NZEB.

Komisja Europejska powinna:

1. Przeprowadzić analizę luk w celu określenia zakresu, w jakim obecne normy dla nowych budynków w państwach członkowskich muszą zostać podwyższone, aby dostosować się do celów dekarbonizacji na lata 2030 i 2050.

2. Zaktualizować definicję NZEB dla nowych budynków w EPBD:

a. W pierwszej fazie, od 2025 do 2030 r., zdefiniować wyraźne liczbowe progi indykatywne dla maksymalnego zużycia energii pierwotnej, oparte na zaktualizowanych zakresach (zakresy te powinny zostać obniżone, ponieważ pochodzą jeszcze z 2016 r.). Zakazać państwom członkowskim wprowadzania wymagań mniej ambitnych lub niższych od poprzednich.

b. W drugiej fazie, począwszy od 2030 r., jeszcze bardziej zaostrzyć wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej w oparciu o pięcioletni przegląd standardów, aby stale podnosić ambicje (niższe maksymalne zużycie energii pierwotnej w fazie eksploatacyjnej), odzwierciedlając zmiany w kosztach i praktykach budowlanych oraz rozwój nowych technologii.

3. Wprowadzić środki i działania mające na celu stopniowe wycofanie instalacji opartych na paliwach kopalnych w nowych budynkach do 2025 r., zapewniając jednocześnie, że do tego czasu 100% zapotrzebowania na energię w budynkach będzie pokrywane z odnawialnych źródeł energii.

4. Uwzględnić w rewizji EPBD obowiązkowe użycie zestawu wskaźników dla wyrażenia standardów NZEB [kWh/(m2·rok)] i udziału energii odnawialnej [%]. Zobowiązać państwa członkowskie do publikowania wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków w tych wskaźnikach oraz do corocznego raportowania ich do KE. Poprawi to spójność i porównywalność w całej UE.

5. Włączyć w rewizji dyrektywy EPBD wymóg corocznego monitorowania postępów we wdrażaniu NZEB w państwach członkowskich w sposób ponadnarodowy oraz wydawanie zaleceń dla państw członkowskich, gdy luka ambicjonalna staje się oczywista.

6. Ustalić dokładne procedury egzekwowania oraz sankcje na wypadek naruszania definicji i poziomów ambicji w zakresie NZEB, w tym aktualizacji standardów, do których państwa członkowskie zobowiązały się wcześniej wobec KE.

7. Dokonywać aktualnych ocen ram kosztowych (metodologia optymalizacji kosztów) oraz analiz ekonomicznych cyklu życia stosowanych przy opracowywaniu standardów NZEB, opierając się wyłącznie na najnowszych danych dotyczących cen energii, materiałów budowlanych i innych istotnych elementów. Współpracować z architektami, planistami, projektantami [...], aby zapewnić, że dodatkowe koszty osiągnięcia NZEB są prawidłowo uwzględniane w projektach budynków i kosztorysach.

8. Zapewniać konkretne wymagania ramowe, aby określić sposób, w jaki standardy mogą doprowadzić do poziomów pozytywnych energetycznie w nowych budynkach (np. ponad NZEB, z definicją, która zostanie włączona do EPBD) oraz do zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym cyklu życia, dostosowując nowe budynki do celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.

9. Wprowadzić wymagania dla nowych budynków dotyczące raportowania o wykorzystywaniu węgla, w oparciu o ogólnounijną zharmonizowaną metodologię raportowania i obliczania.

Państwa członkowskie powinny:

1. Zwiększyć transparentność swoich wymagań dotyczących NZEB, stosować definicję NZEB i używać obowiązkowych wskaźników liczbowych efektywności energetycznej [kWh/(m2·rok)] oraz udziału odnawialnych źródeł energii w zapotrzebowaniu na energię [%]. Corocznie raportować do KE w zakresie standardów NZEB i obowiązkowych wspólnych wskaźników.

2. Zaostrzyć wymagania dotyczące maksymalnego dopuszczalnego zapotrzebowania na energię, tak by było ono co najmniej zgodne z aktualnymi zakresami wskaźników KE (rekomendacja KE 2016). Zaktualizować wymagania zgodnie z nowymi definicjami obowiązującymi w całej UE, które zostaną określone w dyrektywie EPBD (zobacz zalecenia KE powyżej) i uwzględnić limity emisji dwutlenku węgla (eksploatacyjnej i wbudowanej) w całym cyklu życia budynku.

3. Wymagać, aby 100% zapotrzebowania na energię w nowych budynkach było pokrywane przez odnawialne źródła energii, począwszy od 2025 r.

4. Korzystając z istniejących w niektórych krajach rozwiązań, opracować solidny plan wycofywania paliw kopalnych i wprowadzić zakaz stosowania paliw kopalnych w nowych budynkach od 2025 r.

5. Zapewnić, że systemy dotacji i inne zachęty, takie jak obniżony podatek VAT i inne ulgi podatkowe, były skuteczne (np. zasada dodatkowości) dla zwiększania ambicji w zakresie NZEB, a nie nagradzać właścicieli lub deweloperów za realizacje budynków, które są już ekonomicznie wykonalne bez wsparcia rządowego.

6. Skupić uwagę i poprawić spójność pomiędzy odpowiednimi ministerstwami i organami rządowymi zaangażowanymi w NZEB i inne kwestie związane z efektywnością energetyczną budynków. Zwiększać ich zaangażowanie i wiedzę na temat najnowszych trendów i kwestii dotyczących charakterystyki budynków, ponieważ poprawia to jakość procesów decyzyjnych.

7. Władze publiczne powinny zapewnić i mocno promować szkolenia dla specjalistów zajmujących się projektowaniem NZEB, a także projektowaniem i instalacją technologii efektywnych energetycznie. Zdecydowanie zalecamy śledzenie najnowszych trendów rynkowych i dostosowywanie edukacji do ich potrzeb.

 

1) https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2021/09/15-09-2021-new-european-bauhaus-new-actions-and-funding-to-link-sustainability-to-style-and-inclusion

 

Przedruk tłumaczenia raportu The Buildings Performance Institute Europe (BPIE)

z czasopisma „IZOLACJE” nr 2/2022

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Stefan Żuchowski Ciąg dalszy walki o kondensację – przygotowanie ciepłej wody

Ciąg dalszy walki o kondensację – przygotowanie ciepłej wody Ciąg dalszy walki o kondensację – przygotowanie ciepłej wody

Już kilka lat temu wydawało się, że w kwestii sprawności kotłów kondensacyjnych niewiele więcej da się zrobić, szczególnie w kontekście zasilania instalacji grzewczej. Pole do popisu pozostało jedynie...

Już kilka lat temu wydawało się, że w kwestii sprawności kotłów kondensacyjnych niewiele więcej da się zrobić, szczególnie w kontekście zasilania instalacji grzewczej. Pole do popisu pozostało jedynie w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej. To obecnie ważna kwestia, ponieważ wraz ze spadkiem strat ciepła budynków udział energii zużywanej na potrzeby przygotowania ciepłej wody jest coraz większy.

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła

Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła

Efektywność energetyczna pomp ciepła zależy od bardzo wielu czynników. Choć teoretycznie dzięki zastosowaniu etykiet energetycznych porównanie poszczególnych urządzeń jest możliwe, w praktyce – z uwagi...

Efektywność energetyczna pomp ciepła zależy od bardzo wielu czynników. Choć teoretycznie dzięki zastosowaniu etykiet energetycznych porównanie poszczególnych urządzeń jest możliwe, w praktyce – z uwagi na brak ścisłych wytycznych odnośnie do przyjmowania punktu biwalentnego układu na potrzeby sporządzania etykiet – rozbieżności w wynikach mogą być bardzo duże. Dla zapewnienia korzystnej klasy energetycznej (równie wysokiej jak na etykiecie) niezbędna jest indywidualna analiza współpracy pompy ciepła...

dr inż. Maciej Robakiewicz System Białych Certyfikatów po zmianie ustawy

System Białych Certyfikatów po zmianie ustawy System Białych Certyfikatów po zmianie ustawy

System świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. Białych Certyfikatów, wprowadzono ustawą z 2011 roku jako formę wsparcia przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Niestety cele systemu...

System świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. Białych Certyfikatów, wprowadzono ustawą z 2011 roku jako formę wsparcia przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Niestety cele systemu zostały osiągnięte jedynie w niewielkim zakresie. Nowa ustawa z 2016 roku wprowadza zmienione rozwiązania, które powinny sprawić, że system Białych Certyfikatów będzie skutecznym wsparciem działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

dr inż. Marcin Malicki Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej...

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej zajmują źródła ciepła niskotemperaturowego traktowanego jako ciepło odpadowe. Implementacja technologii konwersji ciepła nieużytecznego i odpadowego na ciepło użyteczne może prowadzić do znacznego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Jedną z takich technologii są absorpcyjne pompy ciepła.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy...

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy SCOP pompy ciepła regulowanej poprzez zmianę prędkości sprężarki przy użyciu inwertera częstotliwości wymaga pozyskania informacji na temat COP urządzenia w warunkach obciążenia częściowego, a te nie zawsze są łatwo dostępne.

Waldemar Joniec Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych

Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w różnych obiektach do ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Stają się nieodzownym elementem instalacji hybrydowych w nowych, energooszczędnych budynkach...

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w różnych obiektach do ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Stają się nieodzownym elementem instalacji hybrydowych w nowych, energooszczędnych budynkach oraz poddawanych termomodernizacji. Są też efektywne w instalacjach ogrzewczych remontowanych budynków, także zabytkowych. Tam, gdzie jest to możliwe, coraz częściej do zasilania pomp ciepła wykorzystuje się instalacje fotowoltaiczne. Wiele inwestycji nie wymaga już dotacji i stają się one atrakcyjne...

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Marcin Gasiński Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W)

Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W) Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W)

Zmiany do rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życia 1 stycznia 2014 r., umożliwiły częściowe wdrożenie wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zmiany do rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życia 1 stycznia 2014 r., umożliwiły częściowe wdrożenie wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Igor Sikończyk Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających...

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Redakcja RI Nowoczesne pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Nowoczesne pompy obiegowe i cyrkulacyjne Nowoczesne pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz szerzej stosowanym w kontekście nowoczesnych technik ogrzewania i chłodzenia. Stało się tak za sprawą wymagań dotyczących zużycia energii wprowadzanych w Unii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz szerzej stosowanym w kontekście nowoczesnych technik ogrzewania i chłodzenia. Stało się tak za sprawą wymagań dotyczących zużycia energii wprowadzanych w Unii Europejskiej.

PORT PC Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania...

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania budownictwem energooszczędnym.

mgr inż. Jerzy Żurawski, dr inż. Arkadiusz Węglarz Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań prawnych

Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań prawnych Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań prawnych

W styczniu 2014 zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, natomiast w lipcu br. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki...

W styczniu 2014 zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, natomiast w lipcu br. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (świadectw charakterystyki energetycznej budynku). We wrześniu 2014 r. Prezydent RP „rzutem na taśmę” podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej budynków, która zacznie obowiązywać za kilka miesięcy – trzeba będzie w związku z tym ponownie opublikować wspomniane rozporządzenie....

dr inż. Kazimierz Wojtas Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków

Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków

W artykule podano sposób wyznaczania wartości sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej źródła zimna, jakim jest agregat ziębniczy napędzany energią elektryczną (SEER, ESEER itp.), w kontekście wykorzystania...

W artykule podano sposób wyznaczania wartości sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej źródła zimna, jakim jest agregat ziębniczy napędzany energią elektryczną (SEER, ESEER itp.), w kontekście wykorzystania go do obliczeń zapotrzebowania na energię niezbędną do chłodzenia budynków. Niniejsze opracowanie należy traktować komplementarnie z artykułem komentującym procedurę obliczeniową zawartą w nowej wersji rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku,...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do ochrony przed przegrzewaniem budynków energooszczędnych

Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do ochrony przed przegrzewaniem budynków energooszczędnych Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do ochrony przed przegrzewaniem budynków energooszczędnych

Budynki pasywne i prawie zeroenergetyczne staną się niebawem standardem. Wykorzystanie biernych zysków ciepła umożliwia uzyskanie oszczędności przy ogrzewaniu obiektu, ale latem może dochodzić do jego...

Budynki pasywne i prawie zeroenergetyczne staną się niebawem standardem. Wykorzystanie biernych zysków ciepła umożliwia uzyskanie oszczędności przy ogrzewaniu obiektu, ale latem może dochodzić do jego przegrzewania. Materiały zmiennofazowe zmniejszają to ryzyko, akumulując nadmiar ciepła.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Paweł Lachman Pompy ciepła w układach hybrydowych

Pompy ciepła w układach hybrydowych Pompy ciepła w układach hybrydowych

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych są obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 2015 r. klas energetycznych...

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych są obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 2015 r. klas energetycznych urządzeń grzewczych (najwyższe klasy: A+ i A++). Nie bez znaczenia jest też duży udział energii ze źródeł odnawialnych przekazywany przez pompę ciepła (min. 60% dla sezonowego współczynnika SPF równego 2,5).

dr inż. Kazimierz Wojtas Systemy chłodzenia z cieczą pośredniczącą w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej

Systemy chłodzenia z cieczą pośredniczącą w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej Systemy chłodzenia z cieczą pośredniczącą w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej

Przy projektowaniu systemów chłodzenia budynków należy uwzględnić nie tylko koszty inwestycyjne, ale również eksploatacyjne, a także efektywność pracy urządzeń wchodzących w skład systemu. Systemy chłodzenia...

Przy projektowaniu systemów chłodzenia budynków należy uwzględnić nie tylko koszty inwestycyjne, ale również eksploatacyjne, a także efektywność pracy urządzeń wchodzących w skład systemu. Systemy chłodzenia z cieczą pośredniczącą, zwane potocznie systemami „wody lodowej”, mogą pozostać nadal efektywną alternatywą w stosunku do systemów ze zmiennym przepływem czynnika ziębniczego („multisplit”) pod warunkiem zachowania podstawowych zasad na etapach projektowania, realizacji i eksploatacji systemu.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Eksploatacyjna sprawność kotła kondensacyjnego

Eksploatacyjna sprawność kotła kondensacyjnego Eksploatacyjna sprawność kotła kondensacyjnego

Na rynku pojawia się coraz więcej różnego rodzaju źródeł ciepła. Badania pokazują, że prawidłowo eksploatowany kocioł kondensacyjny zasilany gazem ziemnym może generować relatywnie niskie koszty.

Na rynku pojawia się coraz więcej różnego rodzaju źródeł ciepła. Badania pokazują, że prawidłowo eksploatowany kocioł kondensacyjny zasilany gazem ziemnym może generować relatywnie niskie koszty.

arch. Mateusz Sikorski Wykorzystanie strategii pasywnych w projektowaniu jednorodzinnych budynków energooszczędnych

Wykorzystanie strategii pasywnych w projektowaniu jednorodzinnych budynków energooszczędnych Wykorzystanie strategii pasywnych w projektowaniu jednorodzinnych budynków energooszczędnych

Kwestia zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło oraz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest coraz częściej dostrzegana podczas procesu projektowego. M.in. w związku z wymaganiami...

Kwestia zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło oraz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest coraz częściej dostrzegana podczas procesu projektowego. M.in. w związku z wymaganiami dyrektywy europejskiej 2010/31/EU dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków architekci coraz częściej proponują zastosowanie technologii aktywnych redukujących zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania i chłodzenia. Niestety wciąż mało popularne jest zagadnienie strategii pasywnych,...

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii  »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? » Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja a zdrowy budynek

Instalacja a zdrowy budynek Instalacja a zdrowy budynek

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar  w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Czy wiesz, jakimi preparatami czyścić klimatyzację?

Czy wiesz, jakimi preparatami czyścić klimatyzację? Czy wiesz, jakimi preparatami czyścić klimatyzację?

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.