RynekInstalacyjny.pl

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

The new building standards, energy saving and thermal insulation

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna w budynkach, Fot. 81.WAW.PL

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna w budynkach, Fot. 81.WAW.PL

Z początkiem 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [1] zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Nowelizacja jest elementem procesu dostosowującego polskie prawo do dyrektywy europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [3]. Celem zmian jest stopniowa poprawa tej charakterystyki.

Niezależnie od dyskusji nad słusznością i jakością wprowadzanych zmian nowelizacja ta realizuje postanowienia dyrektywy, stopniowo zaostrzając wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków.

Zobacz także

Redakcja RI TIM szkoli na targach Expopower

TIM szkoli na targach Expopower

Czy inteligentne budynki to luksus czy oszczędności? Jakie są możliwości współpracy urządzeń fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym? Dlaczego warto stosować różne źródła światła? – na te pytania...

Czy inteligentne budynki to luksus czy oszczędności? Jakie są możliwości współpracy urządzeń fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym? Dlaczego warto stosować różne źródła światła? – na te pytania będą odpowiadać eksperci podczas targów Expopower (14-16 maja 2013 roku) w Poznaniu.

System izolacyjny - CONLIT 150

System izolacyjny - CONLIT 150 System izolacyjny - CONLIT 150

Konstrukcje stalowe. Elementy konstrukcji stalowych (belki i słupy) znajdujące się wewnątrz budynków i posiadające wskaźnik masywności U/A nie przekraczający 231 m­-1 można zabezpieczyć ogniochronnie...

Konstrukcje stalowe. Elementy konstrukcji stalowych (belki i słupy) znajdujące się wewnątrz budynków i posiadające wskaźnik masywności U/A nie przekraczający 231 m­-1 można zabezpieczyć ogniochronnie stosując system CONLIT 150 z płytami CONLIT 150 P lub

ROCKWOOL 800 - otulina izolacyjna z wełny skalnej

ROCKWOOL 800 - otulina izolacyjna z wełny skalnej ROCKWOOL 800 - otulina izolacyjna z wełny skalnej

Otulina izolacyjna z wełny skalnej marki ROCKWOOL

Otulina izolacyjna z wełny skalnej marki ROCKWOOL

Nowelizacja warunków technicznych (WT) nie oznacza konieczności korygowania realizowanych już projektów czy wprowadzania zmian na już rozpoczętych budowach. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (1 stycznia 2014 r.) złożony został wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, dokonano zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, albo wydana została decyzja o pozwoleniu lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego – stosuje się dotychczasowe przepisy.

Nowelizacja z 13 sierpnia 2013 r. wprowadza zmiany w następujących częściach WT:

  • Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja w Dziale IV. Wyposażenie techniczne budynków.
  • Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna.
  • Załącznik nr 1. Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu.
  • Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.

Pomimo pozornie niedużej objętości rozporządzenia nowelizującego WT (10 stron) szczegółowa analiza wszystkich zmian i ich wpływu na pracę inżynierów wymaga opracowania o znacznej objętości. W niniejszym artykule skupiono się na zmianach dotyczących izolacyjności cieplnej i zużycia energii pierwotnej w budynku. W kolejnych omówione zostaną zagadnienia dotyczące spełniania przez budynki warunku EP w latach 2012, 2014, 2017 i 2021.

Energia pierwotna EP

Tabela 1. Cząstkowe maksymalne wartości EPH+W [kWh/(m2rok)] na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [1]

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Zasadnicze zmiany w WT dotyczą wymagań, jakie mają spełniać budynki od względem oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Nowelizacja wprowadza stopniowe zaostrzanie wymagań, podając coraz surowsze warunki, które będą wymagane od 1 stycznia 2014 r., następnie od 1 stycznia 2017 r. i od 1 stycznia 2021 r. (2019 r. w wypadku budynków władz publicznych). Jednocześnie doprecyzowano niektóre określenia, np. pomieszczenia ogrzewanego, i metody obliczeniowe, np. współczynników przenikania ciepła.

Cząstkowe maksymalne wartości EPC

Tabela 2. Cząstkowe maksymalne wartości EPC [kWh/(m2rok)] na potrzeby chłodzenia [1]

Podstawową różnicą w stosunku do poprzedniej wersji WT jest wymóg spełnienia przez budynek jednocześnie warunku nieprzekraczania wartości maksymalnej EP (energii pierwotnej) oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego.

W poprzedniej wersji WT widniał nieprecyzyjny zapis o utrzymaniu zużycia energii pierwotnej w budynku na racjonalnie niskim poziomie, a wymagania uznawano za wypełnione, jeśli budynek spełniał warunek EP lub izolacyjności cieplnej.

wartości maksymalnej EP

Tabela 3. Cząstkowe maksymalne wartości EPL [kWh/(m2rok)] na potrzeby oświetlenia [1]

W obecnej wersji WT wartość maksymalna EP [kWh/(m2rok)] określa maksymalne roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (tabela 1)chłodzenia (tabela 2), a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych również do oświetlenia wbudowanego (tabela 3).

Wymagania odnośnie do izolacyjności cieplnej przegród budowlanych określone są granicznymi wartościami współczynników przenikania ciepła Uc(max), a w wypadku okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych U(max) (tabela 4 i 5).

Wymagana izolacyjność cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego określona została minimalną grubością izolacji cieplnej.

Energia pierwotna EP

Radykalnie zmieniono podejście do rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną EP jako kryterium energooszczędności budynku. Zrezygnowano z uzależniania maksymalnej wartości EP od współczynnika kształtu budynku (A/Ve), wprowadzając ujednolicony wzór obliczeniowy dla wszystkich rodzajów budynków.

Maksymalna wartość wskaźnika EP określa teraz roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia i powinna być obliczana z zależności:

Maksymalna wartość wskaźnika EP

[kWh/(m2rok)]

gdzie:
EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
DEPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
DEPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

wartości współczynnika przenikania ciepła

Tabela 4. Graniczne maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2K)] przegród budowlanych [1]

Maksymalna (graniczna) wartość wskaźnika EP jest sumą trzech cząstkowych maksymalnych wartości EP odpowiadających określonym potrzebom energetycznym budynku. Ich wartości odczytuje się z tabel zamieszczonych w WT (tabela 1, 2 i 3), uwzględniając rodzaj budynku oraz planowaną datę oficjalnego rozpoczęcia inwestycji budowlanej, ponieważ zgodnie z dyrektywą UE nowelizacja WT przewiduje okresowe zaostrzanie wymagań, aż do roku 2021.

W praktyce inżynierskiej oznacza to, że projekt niezgłoszony do realizacji (np. pozwolenia na budowę) zdezaktualizuje się po trzech latach leżenia na półce i będzie wymagał wprowadzenia zmian przed ponownym zgłoszeniem do realizacji.

W wypadku dużych inwestycji, wymagających długiego procesu projektowego, konieczne może się okazać przyjmowanie wymagań WT z wyprzedzeniem uwzględniającym zakładany czas prac projektowych i gromadzenia wymaganej dokumentacji. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresach bliskich datom zmian w wymaganiach WT.

Zmianie ulegnie również rynek projektów gotowych, które do 2021 r. będą musiały być co najmniej trzykrotnie dostosowane do zmieniających się wymagań WT. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w wypadku wielokrotnego wykorzystywania jednego rozwiązania projektowego, np. identyczne budynki na osiedlu deweloperskim, ale wznoszone w różnych okresach czasu, mimo że z wyglądu identyczne, będą musiały spełniać inne wymagania dotyczące energooszczędności i izolacyjności cieplnej.

Zawarte w tabeli 1 maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej już na pierwszy rzut oka można ocenić jako „niewygórowane”. Docelowa wartość 65–75 kWh/(m2rok) w wypadku budynków mieszkalnych jest z łatwością osiągana już dziś i to bez zastosowania szczególnie wyszukanych rozwiązań technologicznych.

Cząstkową wartość EPc uwzględnia się jedynie, gdy budynek wyposażony jest w instalację chłodzenia (np. klimatyzację). W przeciwnym wypadku DEPC = 0 kWh/(m2rok), co w praktyce oznacza pominięcie tego składnika w obliczeniach. Wartość graniczna EPC zależna jest od rodzaju budynku i udziału powierzchni użytkowej chłodzonej Af,C w powierzchni użytkowej ogrzewanej Af podanych w m2. Zaostrzenie wymagań występuje jedynie w wypadku budynków mieszkalnych i to dopiero w roku 2021.

Tabela 3 zawiera cząstkowe maksymalne wartości EPna potrzeby oświetlenia wbudowanego, które uwzględnia się we wszystkich rodzajach budynków poza mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, w wypadku których DEPL = 0. W pozostałych przypadkach DEPL uzależnione jest od zakładanego czasu działania oświetlenia w ciągu roku to [h/rok], a wartości graniczne zmieniają się tylko raz w 2021 r.

W przypadku budynków o różnych funkcjach użytkowych maksymalną wartość wskaźnika EP wyznacza się osobno dla każdej strefy użytkowej. Następnie wartość graniczną EP dla całego budynku wyznacza się jako średnią ważoną po powierzchni stref o jednolitej funkcji użytkowej.

Izolacyjność cieplna przegród

Zmiany w WT objęły również swoim zakresem wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła komponentów budowlanych. Analogicznie do wartości EP, maksymalne wartości współczynników U zaostrzają wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej w roku 2014, 2017 i 2021 (2019).

okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne U(max)

Tabela 5. Graniczne maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U(max) [W/(m2K)] okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych [1]

Przyglądając się wartościom podanym w tabelach 4 i 5, widać, że okresowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej nie dotyczy wszystkich przegród. Ustawodawca zwiększa wymagania związane z izolacyjnością cieplną przegród znacząco wpływających na statyczne straty ciepła przez przenikanie, czyli np. ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury ponad 16°C czy okien i drzwi zewnętrznych.

Ponadto w nowelizacji uszczegółowiono sposób obliczania współczynnika przenikania ciepła przegród wykorzystywanego do porównywania z wartościami maksymalnymi podanymi w WT, ograniczając dowolność interpretacji poprzednich zapisów.

Obecnie współczynniki przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków mają być obliczane z uwzględnieniem poprawek ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez całą grubość warstwy izolacji oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, zgodnie z PN dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, a następnie porównane z Uc(max) z tabeli 4.

Spełnienie zaostrzonych wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych nie musi oznaczać stosowania specjalistycznych, dedykowanych nowym wymaganiom rozwiązań. Obniżone współczynniki U można osiągać, np. zwiększając grubość izolacji w standardowych obecnie rozwiązaniach warstw izolacyjnych.

Każdy przypadek należy rozwiązywać indywidualnie, ale uogólniając, można powiedzieć, że w wypadku standardowych rozwiązań spełnienie wymagań 2014 r. spowoduje zwiększenie grubości izolacji średnio o 2 cm, 2017 r. o 4 cm, a 2021 r. o 5 cm.

Uszczegółowiono również definicję pomieszczenia ogrzewanego, określając je jako pomieszczenie, w którym na skutek ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość obliczeniowa została podana w warunkach technicznych (§134, temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych). Rozszerza to definicję pomieszczenia ogrzewanego, obejmując nie tylko pomieszczenie z urządzeniem grzewczym, ale również każde pomieszczenie, w którym temperatura w warunkach projektowych (obliczeniowych) jest równa lub wyższa od 5°C (najniższa temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu ogrzewanym wg WT).

Równorzędnej ochronie cieplnej podlegać więc będą również pomieszczenia bez urządzeń grzewczych, definiowane poprzednio jako nieogrzewane, przyległe do pomieszczeń ogrzewanych, ze strony których otrzymują zyski ciepła.

W wypadku okien i drzwi również widoczne jest okresowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej, wymuszające stosowanie stolarki okiennej o coraz lepszych właściwościach izolacyjnych (tabela 5). W porównaniu do poprzedniej wersji WT zrezygnowano z rozróżniania wymagań U(max) w zależności od strefy klimatycznej.

Budynki przebudowywane

Nowelizacją WT zmieniono również podejście do budynków podlegających przebudowie. Wymagania minimalne uważa się za spełnione, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej, a okna spełniają warunek powierzchni maksymalnej. Zrezygnowano zupełnie z wymogu EP. Poprzednio budynek przebudowywany musiał spełniać takie wymagania jak budynek nowy (U lub EP) powiększone o 15%.

Okresowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród i przewodów instalacji wewnętrznych budynku w znowelizowanych WT oznacza, że podobnie jak w wypadku nowych budynków, projekt przebudowy budynku może się zdezaktualizować w razie opóźnienia oficjalnego zgłoszenia go do realizacji, szczególnie na przełomie lat 2016/2017, 2018/2019 i 2020/2021.

Podsumowanie

Nowelizacja WT zaostrza wymagania dotyczące energooszczędności i izolacyjności cieplnej budynków. Rozporządzenie przewiduje stopniowe zwiększanie wymagań, aż do roku 2021. Ujednolicono metodę wyznaczania maksymalnej wartości EP dla wszystkich rodzajów budynków, uniezależniając ją od współczynnika kształtu.

Spełnienie przestawionych w nowelizacji WT wymagań odnośnie do izolacyjności cieplnej nie wymaga wprowadzania nowych technologii i rozwiązań. Na przykład stosując dotychczasowe metody, można osiągać niższe współczynniki przenikania ciepła, zwiększając grubość warstwy izolacji cieplnej lub wybierając materiały o lepszych właściwościach izolacyjnych.

Oczywiście koszty inwestycyjne spełnienia wymagań nowych WT będą wyższe ze względu na większe zużycie materiałów izolacyjnych i elementów kotwiących czy stosowanie komponentów o lepszych właściwościach izolacyjnych (np. okna lub drzwi). W założeniu ustawodawcy zwiększone koszty inwestycyjne mają się zwrócić dzięki zmniejszeniu kosztów eksploatacji budynku. Dodatkowo obniżenie całkowitego zapotrzebowania na ciepło i chłód pozwala szerzej wykorzystywać odnawialne źródła energii.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona; DzU UE L 153 z 18.06.2010 r.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Waldemar Joniec Domy bez rachunków – nagrodzone realizacje

Domy bez rachunków – nagrodzone realizacje Domy bez rachunków – nagrodzone realizacje

Można w Polsce budować domy zeroenergetyczne i tzw. domy bez rachunków – udowadnia to m.in. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W ramach organizowanego przez nią konkursu towarzyszącego...

Można w Polsce budować domy zeroenergetyczne i tzw. domy bez rachunków – udowadnia to m.in. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W ramach organizowanego przez nią konkursu towarzyszącego akcji „Dom bez rachunków” wyłoniono kilku laureatów, których przedstawiamy poniżej.

Redakcja RI Wentylacja energooszczędnych budynków

Wentylacja energooszczędnych budynków Wentylacja energooszczędnych budynków

Nowoczesne budownictwo musi być niskoenergetyczne, a urządzenia, które są stosowane w budynkach – efektywne. Nie może być to jednak okupione pogorszeniem parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach, ponieważ...

Nowoczesne budownictwo musi być niskoenergetyczne, a urządzenia, które są stosowane w budynkach – efektywne. Nie może być to jednak okupione pogorszeniem parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach, ponieważ równie istotne jak efektywność energetyczna jest zapewnienie komfortu i zdrowia.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

dr inż. Jerzy Kwiatkowski Wpływ systemu zasilania w energię wielorodzinnego budynku mieszkalnego na wartość wskaźnika EP

Wpływ systemu zasilania w energię wielorodzinnego budynku mieszkalnego na wartość wskaźnika EP Wpływ systemu zasilania w energię wielorodzinnego budynku mieszkalnego na wartość wskaźnika EP

Wybór źródła ciepła dla budynku wielorodzinnego musi uwzględniać spełnienie wymagań Prawa budowlanego dotyczących charakterystyki energetycznej. Jest on także ograniczony wymaganiami prawa lokalnego (plany...

Wybór źródła ciepła dla budynku wielorodzinnego musi uwzględniać spełnienie wymagań Prawa budowlanego dotyczących charakterystyki energetycznej. Jest on także ograniczony wymaganiami prawa lokalnego (plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały antysmogowe) czy zapisami Prawa energetycznego odnośnie do obowiązku przyłączania się do efektywnego systemu ciepłowniczego. Na wskaźnik EP wpływa jednak nie tylko źródło ciepła, ale także izolacyjność cieplna przegród, zastosowane systemy techniczne, w tym...

mgr inż. Kamil Łaskawiec, mgr inż. Jerzy Żurawski Kontrowersje wokół Warunków Technicznych

Kontrowersje wokół Warunków Technicznych Kontrowersje wokół Warunków Technicznych

Spełnienie wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dla budynków wznoszonych od 2017 roku powoduje wzrost kosztów budowy o 7–12%, a dla budynków wykonanych według wymagań na 2021 rok o ok. 25–35%....

Spełnienie wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dla budynków wznoszonych od 2017 roku powoduje wzrost kosztów budowy o 7–12%, a dla budynków wykonanych według wymagań na 2021 rok o ok. 25–35%. Czas zwrotu poniesionych nakładów jest dłuższy niż 25 lat. Czy to się opłaca?

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy...

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano rozwiązania przyczyniające się do poprawy charakterystyki energetycznej i warunkujące osiągnięcie maksymalnych wartości referencyjnych.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021

Autorka publikacji zanalizowała charakterystykę energetyczną przykładowego budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021 (wybrane elementy mające wpływ...

Autorka publikacji zanalizowała charakterystykę energetyczną przykładowego budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021 (wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku), wskazała przyczyny rozbieżności między wartościami obliczeniowymi a referencyjnymi oraz zaproponowała usprawnienia pozwalające na poprawę charakterystyki...

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego

Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego

Utrzymanie obiektów szkolnych i oświatowych to znaczący wydatek w budżetach wielu samorządów. Koszty energii można znacząco zmniejszyć po przeprowadzeniu modernizacji tych obiektów, niekiedy jednak korzystniejsze...

Utrzymanie obiektów szkolnych i oświatowych to znaczący wydatek w budżetach wielu samorządów. Koszty energii można znacząco zmniejszyć po przeprowadzeniu modernizacji tych obiektów, niekiedy jednak korzystniejsze będzie wybudowanie nowych. Przykładem nowego, niemal zeroenergetycznego budynku oświatowego jest szkoła w Podgórzynie na Dolnym Śląsku. Jej koszty eksploatacyjne będę wielokrotnie mniejsze niż starego obiektu, a budynek zapewni komfortowe warunki do nauki, w tym czyste powietrze w klasach,...

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

PORT PC Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania...

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania budownictwem energooszczędnym.

mgr inż. Katarzyna Rybka, dr hab. inż. Anna Bogdan Szkoła w budynku pasywnym – studium przypadku

Szkoła w budynku pasywnym – studium przypadku Szkoła w budynku pasywnym – studium przypadku

Jakość środowiska wewnętrznego jest elementem coraz częściej branym pod uwagę przy projektowaniu instalacji w budynkach, zwłaszcza użyteczności publicznej. Jednocześnie dokłada się starań, żeby zapewnić...

Jakość środowiska wewnętrznego jest elementem coraz częściej branym pod uwagę przy projektowaniu instalacji w budynkach, zwłaszcza użyteczności publicznej. Jednocześnie dokłada się starań, żeby zapewnić użytkownikom jak najwyższy komfort przy minimalnym zużyciu energii i tym samym niskich kosztach eksploatacyjnych oraz przy jak najmniejszym wpływie na środowisko. Jedną z technologii budowy jest standard budynków pasywnych. O ile na początku główny nacisk kładziono na minimalizowanie zużywanej energii,...

dr inż. Kazimierz Wojtas Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków

Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków

W artykule podano sposób wyznaczania wartości sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej źródła zimna, jakim jest agregat ziębniczy napędzany energią elektryczną (SEER, ESEER itp.), w kontekście wykorzystania...

W artykule podano sposób wyznaczania wartości sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej źródła zimna, jakim jest agregat ziębniczy napędzany energią elektryczną (SEER, ESEER itp.), w kontekście wykorzystania go do obliczeń zapotrzebowania na energię niezbędną do chłodzenia budynków. Niniejsze opracowanie należy traktować komplementarnie z artykułem komentującym procedurę obliczeniową zawartą w nowej wersji rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku,...

dr inż. Maria Kostka Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wentylacji mechanicznej w budownictwie jednorodzinnym

Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wentylacji mechanicznej w budownictwie jednorodzinnym Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wentylacji mechanicznej w budownictwie jednorodzinnym

W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu...

W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia komfortu użytkownikom.

dr inż. Kazimierz Wojtas Systemy chłodzenia z cieczą pośredniczącą w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej

Systemy chłodzenia z cieczą pośredniczącą w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej Systemy chłodzenia z cieczą pośredniczącą w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej

Przy projektowaniu systemów chłodzenia budynków należy uwzględnić nie tylko koszty inwestycyjne, ale również eksploatacyjne, a także efektywność pracy urządzeń wchodzących w skład systemu. Systemy chłodzenia...

Przy projektowaniu systemów chłodzenia budynków należy uwzględnić nie tylko koszty inwestycyjne, ale również eksploatacyjne, a także efektywność pracy urządzeń wchodzących w skład systemu. Systemy chłodzenia z cieczą pośredniczącą, zwane potocznie systemami „wody lodowej”, mogą pozostać nadal efektywną alternatywą w stosunku do systemów ze zmiennym przepływem czynnika ziębniczego („multisplit”) pod warunkiem zachowania podstawowych zasad na etapach projektowania, realizacji i eksploatacji systemu.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy wentylacji pożarowej w nowych i modernizowanych budynkach wielokondygnacyjnych

Systemy wentylacji pożarowej w nowych i modernizowanych budynkach wielokondygnacyjnych Systemy wentylacji pożarowej w nowych i modernizowanych budynkach wielokondygnacyjnych

Od projektu do eksploatacji instalacji wentylacji pożarowej długa droga, a nawet z pozoru niewielki błąd może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie całego systemu. Każdy detal jest istotny, nieodzowny jest...

Od projektu do eksploatacji instalacji wentylacji pożarowej długa droga, a nawet z pozoru niewielki błąd może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie całego systemu. Każdy detal jest istotny, nieodzowny jest zatem skrupulatny nadzór nad realizacją projektu.

Redakcja RI news Zmiany ministerstwa dotyczące WT budynków i ich usytuowania

Zmiany ministerstwa dotyczące WT budynków i ich usytuowania Zmiany ministerstwa dotyczące WT budynków i ich usytuowania

Warunki techniczne jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie to zbiór przepisów regulujących projektowanie, przebudowy, remonty oraz stawianie budynków. Według najnowszego rozporządzenia Ministra...

Warunki techniczne jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie to zbiór przepisów regulujących projektowanie, przebudowy, remonty oraz stawianie budynków. Według najnowszego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę w tym roku, w zakresie współczynnika EP dla budynków będą obowiązywać stare wymogi, a nie te, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2021.

dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak Stosowanie odzysku ciepła, OZE oraz zdecentralizowanych systemów wentylacyjnych w kontekście wymagań WT 2021

Stosowanie odzysku ciepła, OZE oraz zdecentralizowanych systemów wentylacyjnych w kontekście wymagań WT 2021 Stosowanie odzysku ciepła, OZE oraz zdecentralizowanych systemów wentylacyjnych w kontekście wymagań WT 2021

Wymagania tzw. ekoprojektu stawiane centralom wentylacyjnym przeznaczonym dla budynków mieszkalnych sprzyjają energooszczędności wentylacji oraz dostosowywaniu jej wydajności do chwilowych potrzeb. Nakład...

Wymagania tzw. ekoprojektu stawiane centralom wentylacyjnym przeznaczonym dla budynków mieszkalnych sprzyjają energooszczędności wentylacji oraz dostosowywaniu jej wydajności do chwilowych potrzeb. Nakład energii pierwotnej na potrzeby wentylacji można zmniejszyć m.in. dzięki zastosowaniu powietrznego gruntowego wymiennika ciepła. Rzetelne uwzględnienie takiego wymiennika w charakterystyce energetycznej budynku jest trudne, ale późniejsze praktyczne stosowanie potwierdza jego skuteczność. Również...

dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak Praktyczne aspekty projektowania energooszczędnych systemów wentylacyjnych

Praktyczne aspekty projektowania energooszczędnych systemów wentylacyjnych Praktyczne aspekty projektowania energooszczędnych systemów wentylacyjnych

Skuteczna wentylacja jest ważnym elementem współczesnych budynków, ponieważ zapewnia świeże powietrze, a zatem zdrowe warunki przebywania użytkownikom i chroni przed nadmierną wilgotnością oraz syndromem...

Skuteczna wentylacja jest ważnym elementem współczesnych budynków, ponieważ zapewnia świeże powietrze, a zatem zdrowe warunki przebywania użytkownikom i chroni przed nadmierną wilgotnością oraz syndromem chorego budynku. W budynkach szczelnych, czego wymagają obecne przepisy, aby uzyskać komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza, należy zapewnić niezawodną intensywność przewietrzania. W praktyce jest to możliwe dzięki systemom wentylacji mechanicznej, które dodatkowo umożliwiają odzyskiwanie...

dr Artur Miros Termomodernizacja istniejących izolacji technicznych w instalacjach

Termomodernizacja istniejących izolacji technicznych w instalacjach Termomodernizacja istniejących izolacji technicznych w instalacjach

Z uwagi na rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej kwestia izolowania termicznego stała się przedmiotem zainteresowania wielu gałęzi gospodarki. Podczas modernizacji obiektów w budownictwie...

Z uwagi na rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej kwestia izolowania termicznego stała się przedmiotem zainteresowania wielu gałęzi gospodarki. Podczas modernizacji obiektów w budownictwie mieszkalnym, publicznym i przemysłowym duże znaczenie ma poprawny dobór i wykonanie nie tylko izolacji termicznej konstrukcji, ale też izolacji instalacji grzewczych, ciepłej i zimnej wody oraz wentylacyjnych.

mgr inż. Bartosz Radomski Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Warianty źródeł ciepła i chłodu w domach jednorodzinnych o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wykorzystujących do chłodzenia pasywnego, c.o. i podgrzewu c.wu. pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami...

Warianty źródeł ciepła i chłodu w domach jednorodzinnych o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wykorzystujących do chłodzenia pasywnego, c.o. i podgrzewu c.wu. pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła wykazują najmniejsze zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną oraz najniższe koszty eksploatacji, ale najwyższe koszty inwestycyjne i amortyzacji urządzeń. Z ekonomicznego punktu widzenia – z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych prostych i zdyskontowanych całkowitych...

mgr inż. Wojciech Ratajczak Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają...

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają objąć również budynki mieszkalne [1]. Ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla tych pierwszych budynków nie wzbudza wątpliwości, mimo że uzyskanie wartości wskaźnika EPH+W poniżej 45 kWh/(m2 rok) będzie sporym wyzwaniem architektonicznym...

dr inż. Grzegorz Kubicki Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Zmiany warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stanowią realizację części postulatów zgłaszanych przez różne środowiska. Niektóre z wprowadzonych zmian służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa...

Zmiany warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stanowią realizację części postulatów zgłaszanych przez różne środowiska. Niektóre z wprowadzonych zmian służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w budynku, część jednak spełnia głównie oczekiwania inwestorów i stanowi istotne złagodzenie wymagań obowiązujących dotychczas. Wiele kwestii nie zostało jeszcze wyjaśnionych lub doprecyzowanych, a planowane modyfikacje m.in. ustawy o ochronie ppoż. będą okazją do wprowadzenia kolejnych zmian.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.