RynekInstalacyjny.pl

Wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz – drugie spojrzenie na koszty budowy

Energy embodied in economic value indicator. A second glance at investment costs

Znaczenie wskaźnika energii wbudowanej w pieniądz
Fot. VELUX

Znaczenie wskaźnika energii wbudowanej w pieniądz


Fot. VELUX

Z punktu widzenia dobrostanu środowiska architektura powinna być tania. Żeby poprawa jakości środowiska była zauważalna, musi bowiem nastąpić ograniczenie wpływu nań działalności człowieka na dużą skalę, a to oznacza, że rozwiązania technologiczne, które temu służą, muszą być powszechnie dostępne i stosowane – co będzie niemożliwe, jeżeli znajdą się poza ekonomicznym zasięgiem zbyt wielu osób

Zobacz także

RESAN pracownia projektowa Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu

Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią niezbędne wyposażenie budynków. Dzisiejsze instalacje ogrzewcze mają zapewnić nie tylko odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, ale też komfort cieplny i możliwości...

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią niezbędne wyposażenie budynków. Dzisiejsze instalacje ogrzewcze mają zapewnić nie tylko odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, ale też komfort cieplny i możliwości regulacji – tak, by można było dopasować temperaturę do potrzeb użytkowników oraz racjonalnie gospodarować zużyciem energii.

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

Sektor budowlany (budowa, eksploatacja, utrzymanie i rozbiórka budynków) odpowiada za zużycie w skali globalnej ok. 50% surowców, 40% energii i 16% wody [8]. Ta sfera działalności człowieka jest zatem bardzo istotna z punktu widzenia wpływu na środowisko naturalne.

Architektura tania na ogół rozumiana jest jako taka, której budowa mało kosztuje inwestora. Rzadziej, choć coraz częściej, również jako oszczędna w użytkowaniu.

Najrzadziej jako architektura, której niskie koszty budowy i eksploatacji dotyczą nie tylko kieszeni inwestora czy użytkownika, ale również i otoczenia – środowiska. Wówczas do całkowitych kosztów doliczyć trzeba także np. wpływ na środowisko produkcji i transportu materiałów oraz uwzględnić, co z tymi materiałami się stanie, gdy budynek trzeba będzie rozebrać.

Dla dalszych rozważań bardzo istotne jest, by koszty, choćby te najszerzej rozumiane, zacząć postrzegać również przez pryzmat ich historii. Pieniądz ma zarówno swoje pochodzenie, jak i potencjał wykorzystania w przyszłości. Dostrzegalny stanie się wówczas fakt, że ekonomia nierozerwalnie związana jest z wielkością zasobów naturalnych, a pieniądz jako zamiennik wartości materialnej zawsze odpowiada za zużycie tych zasobów. W tym również energii.

Energochłonność gospodarki a energia wbudowana w pieniądz

Wiele instytucji zajmujących się statystyką, w tym również GUS, w publikowanych danych podaje wskaźnik obrazujący energochłonność gospodarki: Energochłonność gospodarki jest relacją krajowego zużycia brutto energii do wartości produktu krajowego brutto (w cenach stałych z 2000 r., przeliczonej na euro według kursu wymiany z 2000 r.). Wskaźnik określa ilość energii zużytej do wytworzenia jednostki produktu krajowego brutto [PKB] (wyrażonej w kilogramach ekwiwalentu ropy naftowej na 1000 euro). Krajowe zużycie brutto energii obejmuje zużycie węgla, energii elektrycznej, ropy naftowej, gazu ziemnego i energii ze źródeł odnawialnych [2]. Według GUS wskaźnik ten służy do oceny skuteczności zrównoważonej polityki energetycznej prowadzonej z uwzględnieniem poszanowania energii i zagadnień ochrony środowiska. Zmniejszenie energochłonności gospodarki oznacza, że mniej energii potrzeba do wyprodukowania tej samej wielkości PKB i wiąże się ze wzrostem efektywności energetycznej [2].

Dla Polski wskaźnik energochłonności gospodarki wyniósł w 2009 r. 363,72 kgoe/1000 euro00, przy średniej wartości dla UE wynoszącej 165,20 kgoe/1000 euro00 [2]. Wartości te podawane są w cenach stałych z 2000 r. przeliczonych na euro wg kursu wymiany z 2000 r., a sam wskaźnik energochłonności gospodarki określa ilość energii wyrażonej w kilogramach ekwiwalentu ropy naftowej na 1000 euro, zużytej do wytworzenia jednostki PKB.

W cenach bieżących (trudnych do porównania, jeżeli chodzi o zmiany w czasie) według danych z 2011 r. (PKB: 39 665 zł/osobę [10], zużycie energii pierwotnej: 114 GJ/osobę [1]) wytworzenie jednej złotówki PKB pochłonęło 0,79 kWh energii pierwotnej.

Żeby ułatwić zrozumienie relacji wartości ekonomicznej do zużycia energii, wprowadzono wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz (dalej oznaczany jako E

wp). Ewp rozumiany będzie jako ilość energii pierwotnej koniecznej do wytworzenia jednostki produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyrażonych w walucie krajowej. Jest to wskaźnik autorski i ma duży potencjał badawczy, ale też pewne ograniczenia w stosowaniu. Z przedstawionych powyżej danych GUS wynika, że w 2011 r. Ewp wyniósł w Polsce 0,79 kWh/zł.

Z przyjętego dla uproszczenia założenia, że wskaźnik określany jest w cenach bieżących i walucie krajowej, wynika, że Ewp nie da się w łatwy sposób porównać rok do roku ani pomiędzy poszczególnymi regionami/krajami. Jego wartość jest zmienna i zależna od wielu wartości również zmiennych w czasie, np. produktu krajowego brutto przypadającego na jednego mieszkańca, efektywności energetycznej gospodarki i inflacji.

Wartość Ewp jest także zależna od innych czynników, takich jak struktura stosowanych źródeł energii (węgiel, energia atomowa itp.) czy klimatu i powierzchni danego państwa/regionu, które wpływają na całkowite zużycie energii w gospodarce.

Ewp ma wskazywać na ilość energii włożonej w danej chwili w inwestycję (na przykład budynek). Z kolei fakt, że obliczany jest na podstawie zużycia dobrze zdefiniowanej energii pierwotnej, pozwala na pokazanie rzeczywistego wpływu na środowisko naturalne.

Druga uwaga dotyczy relacji wskaźnika Ewp do wartości wyjściowej energii wbudowanej w budynek Eww, rozumianej jako suma energii potrzebnej do pozyskania surowca, transportu do zakładu i na budowę, obróbki i montażu [5]. Otóż te dwie wartości – całkowita ilość wyjściowej energii wbudowanej w materiały, z których budynek powstał, oraz ilość energii wbudowanej w wartość ekonomiczną (kosztorysową) budynku – nie sumują się. Jedna (wyjściowa energia wbudowana) zawiera się w drugiej (energia wbudowana w pieniądz).

Żeby to wyjaśnić, skonstruowano uproszczony schemat funkcjonowania rynku (rys.) z pokazaniem wyłącznie zużycia zasobów, energii i pochodzenia kosztów.

Schemat pokazuje tylko wycinek „rynku”, każdy inwestor jest bowiem także dostawcą (bezpośrednim usługodawcą dla kogoś), a każdy dostawca (usługodawca) – inwestorem. Na potrzeby artykułu rozpatrujemy fragment przedstawiający liniowy proces inwestycji. Ostateczny efekt w postaci budynku składa się z elementów, z których każdy wnosi pewną wartość ekonomiczną, za którą stoi konkretne zużycie zasobów i energii oraz inne koszty poniesione przez poddostawców i dostawców (kolor niebieski), jak również ich dochód.

Znaczenie wskaźnika energii wbudowanej w pieniądz

Znając wskaźnik energochłonności gospodarki, można obliczyć Ewp, a znając wartość Ewp w momencie powstania inwestycji oraz jej koszty, można oszacować energię potrzebną do jej zrealizowania, bez konieczności poznawania szczegółów cyklu życia poszczególnych materiałów i komponentów. 

W analogiczny sposób można również oszacować zużycie materiałów (wskaźnik wydajności zasobów) czy wody (wskaźnik wodochłonności gospodarki). Związki pomiędzy wartością ekonomiczną i zużyciem zasobów są również opisywane w teoriach dotyczących pieniądza – jest ich bardzo wiele, ale wspólne jest dla nich założenie, że pieniądz jest zamiennikiem wartości (towaru, usługi) [5]. 

Wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz (Ewp) powinien lepiej wyznaczać przybliżone zużycie energii niż wyjściowa energia wbudowana w materiały (Eww), określana na podstawie dostępnych baz danych. Ewp uwzględnia wydatek energii konieczny do funkcjonowania jednostek wytwarzających dochód, a nie tylko związany bezpośrednio z wytworzeniem, transportem i montażem elementu [7], zatem jego wartość powinna być wyższa niż Eww

 

Na podstawie danych [3, 4, 7] można zauważyć, że całkowita energia wbudowana zwykle wynosi ok. 5300 MJ/m2, czyli ok. 1500 kWh/m2. Z danych statystycznych dla Wielkiej Brytanii z 2012 r. [11] (PKB/osobę: 38 589 dol, zużycie energii: 37 630 kWh/osobę) wynika, że wytworzenie 1 dolara PKB pochłonęło 0,97 kWh.

 

Z porównania ze średnią ceną mieszkań 4712 dol/m2 wynika znaczna, choć przewidywana różnica w wartości: Ewp = 4570 kWh/m2 > Eww = 1500 kWh/m2

Przyjmując standardy europejskie w zakresie energii wbudowanej, w Polsce dla 2011 r. ta relacja wyglądałaby następująco: Ewp = 2999 kWh/m2 > Eww = 1500 kWh/m2 (w tym czasie średnia cena 1 m2 mieszkania wyniosła 3797 zł). 

Badania nad relacją Ewp do Eww należy prowadzić dalej w miarę dostępności danych statystycznych. Mogą one bowiem stanowić podstawę ciekawych rozważań dotyczących np. zależności między zasobnością, konsumpcją i zużyciem energii (a także innych zasobów środowiska). W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakterystyczną cechę Ewp

Ponieważ wskaźnik ten jest oparty na PKB, można stwierdzić, że w skład Ewp wchodzą zarówno koszty poniesione, jak i koszty potencjalne – wydatki (energetyczne), jakie poddostawcy i dostawcy wskazani na rys. dopiero poniosą, korzystając z osiągniętego przez nich dochodu. Dlatego Ewp można uznać za wskaźnik pełniej oddający wpływ inwestycji na zużycie energii.

Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że Eww, zastrzegając wszelkie ograniczenia stosowania [4, 7], jest lepszym narzędziem, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji projektowych przez architekta. Mając bowiem do dyspozycji bazę danych dotyczących energii wbudowanych w różne materiały budowlane, projektant może podejmować na bieżąco decyzje o ich zastosowaniu, porównując szerszy zakres ich właściwości. Ewp jest z kolei dzięki swojej ogólności wskaźnikiem, który uzupełnia szacowanie wpływu inwestycji na środowisko o aspekty do tej pory nie brane pod uwagę. 

 

Na podstawie stosunkowo łatwo dostępnych danych w prosty sposób można oszacować zużycie energii podczas (na przykład) inwestycji budowlanej. Pokazują to przytoczone dalej przykłady. 

Jednak za najważniejszą zaletę Ewp uznać należy powiązanie w całość wartości ekonomicznej inwestycji z jej wpływem na środowisko. Nie są znane systemy certyfikacji budynków, które uwzględniałyby ten aspekt, tymczasem z konstrukcji wskaźnika wynika jasno, że im mniej pieniędzy wydamy na budowę, tym lepiej dla środowiska.

Zastosowanie wskaźnika energii wbudowanej w pieniądz

Proponowany wskaźnik Ewp upraszcza rozważania na temat opłacalności zastosowania różnych rozwiązań proekologicznych. Z jednym zastrzeżeniem: nie określa opłacalności ekonomicznej, a raczej pomaga oszacować efekt ekologiczny. Wskaźnik Ewp nie powinien być zatem jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale znaczącym uzupełnieniem zestawu czynników, które na te decyzje wpływają – tym bardziej, że jak pokazano poniżej, zwykle wskaźnik ten stoi w opozycji do opłacalności ekonomicznej.

Dla przykładu porównano zastosowanie w polskich warunkach klimatycznych i ekonomicznych różnych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Według raportu wykonanego przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej i European Wind Energy Association [6] szacunkowe jednostkowe koszty wytworzenia energii elektrycznej wynoszą dla różnych źródeł nowobudowanych (od najniższych do najwyższych):

  • elektrownie konwencjonalne (węgiel kamienny): 282 zł/MWh,
  • elektrownie na gaz: 314 zł/MWh,
  • elektrownie wiatrowe: 466 zł/MWh,
  • elektrownie wodne: 470 zł/MWh,
  • elektrownie biomasowe: 487 zł/MWh,
  • elektrownie fotowoltaiczne: 1091 zł/MWh.

Odnosząc do powyższych danych koszt „energetyczny” jednej złotówki obliczony w artykule, stwierdzić można, że w 2011 r. wytworzenie 1 MWh energii w elektrowni węglowej pochłonęłoby 223 kWh (czyli 22,3%) energii, a wytworzenie 1 MWh energii w elektrowni fotowoltaicznej – 862 kWh (czyli ponad 86%) energii – będąc bardzo blisko progu opłacalności.

Innym przykładem mogą być kolektory słoneczne i ich zastosowanie w domach jednorodzinnych. Zakładając sprawną (50%) instalację i kolektory płaskie o powierzchni absorbera 4,6 m2, możliwy uzysk energii słonecznej na potrzeby ciepłej wody użytkowej wyniósłby w skali roku ok. 2300 kWh.

Koszt zestawu to obecnie ok. 10 000 zł, a w przeliczeniu na energię za pomocą Ewp: 7900 kWh – co oznacza, że już po niecałych 4 latach bilans energetyczny instalacji będzie dodatni (czego w tym wypadku nie można powiedzieć o bilansie ekonomicznym).

Dzięki zastosowaniu Ewp można przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie o opłacalność inwestowania w izolację cieplną budynku. Wymagania stawiane domom jednorodzinnym, które ubiegają się o dopłatę z NFOŚiGW, określają maksymalną wartość współczynnika U dla ścian domów w strefie klimatycznej I–III w standardzie NF40 na poziomie 0,15 W/m2K, a dla domów w standardzie NF15 – 0,10 W/m2K.

 

W pierwszym przypadku, zakładając normatywne opory przejmowania ciepła oraz opór cieplny warstw nośnych o wartości 0,20 m2K/W, oznacza to konieczność izolowania ściany np. styropianem grubości 25 cm przy przewodności cieplnej tego materiału na poziomie 0,040 W/mK. Zmiana standardu z NF40 na NF15 wiązałaby się ze wzrostem grubości izolacji o 12 cm. 

Przy obecnych cenach styropianu o wyżej wymienionych właściwościach będzie to dodatkowy wydatek rzędu 20 zł/m2 – czyli 15,8 kWh/m2. Tymczasem roczna oszczędność energetyczna na 1 m2 (w porównaniu z rozwiązaniem w standardzie NF 40) wyniesie ok. 4,33 kWh/m2. Prosty czas zwrotu wyniesie więc ok. 3,5 roku.

Powyższe porównania obrazują z jednej strony na ogół wątpliwe pod względem opłacalności ekonomicznej inwestycje, z drugiej zaś niebudzący wątpliwości efekt ekologiczny. Co więcej, znając wartość wskaźnika Ewp, można również oszacować, ile inwestycja ma kosztować, by nadal była opłacalna z punktu widzenia środowiska.

Wnioski

Wskaźnik PKB był niejednokrotnie krytykowany jako miara nieoddająca w pełni obrazu dobrobytu społeczeństwa poszczególnych krajów (do czego został stworzony) – nie uwzględnia wartości wytworzonych w szarej strefie oraz przez wolontariuszy, nie pokazuje rozkładu dochodu, wpływu produkcji np. na środowisko itp. Krytyka ta, choć pewnie słuszna, nie zmienia jednak przydatności PKB do szacowania wpływu, jaki każde inwestowanie i każda konsumpcja ma na zużycie zasobów naturalnych. Dla niniejszego opracowania – wykazania ścisłego związku wartości ekonomicznej i wielkości zużytej energii – jest on bardzo pomocny.

Proponowanego wskaźnika Ewp – energii wbudowanej w pieniądz – należy używać z rozwagą. Jest on bowiem jedną z wielu możliwych miar, za pomocą których można określić stopień zrównoważenia budynku czy jakiejkolwiek innej inwestycji. Zatem, podobnie jak energia wbudowana w materiały, nie może być jedynym wyznacznikiem „ekologiczności”. Z samej definicji zrównoważenia wynika bowiem, że poza ładem środowiskowym i ekonomicznym (które w tym wskaźniku znajdują powiązanie) trzeba również uwzględniać aspekt społeczny.

 

Proponowane całościowe podejście do „kosztów” architektury za pomocą wskaźnika Ewp przybliża nas do odpowiedzi, jak powinna wyglądać „tania architektura” – ale tej odpowiedzi nie udzieli, bez uwzględnienia zasadniczego składnika: faktycznych potrzeb użytkownika.

Literatura

1. Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka paliwowo­‑energetyczna w latach 2010–2011, Warszawa 2012.
2. Główny Urząd Statystyczny, Wskaźniki zrównoważenia, Katowice 2011 r.
3. Hammond G.P., Jones C.I., Embodied energy and carbon in construction materials, w: „Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Energy” No. 161 (2), 2008.
4 Hegger M., Fuchs M., Stark T., Zeumer M., Energy manual. Sustainable architecture, Birkhauser Verlag AG Basel. Boston. Berlin, 2008.
5. Rothbard M.N., The Austrian Theory of Money, www.mises.org/rothbard/money.pdf.
6. Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce, raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association, marzec 2012, www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/pl/publikacje/raporty.
7. www.canadianarchitect.com/asf/perspectives_sustainibility/measures_of_sustainablity/measures_of_sustainablity_embodied.htm.
8. www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=PL.
9. www.nbportal.pl/pl/np/animacje.
10. www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm.
11. www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65898/5942-uk-energy-in-brief-2012.pdf.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

ARDON POLSKA SPÓŁKA Z O. O. W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Siniat Sp. z o.o. Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120 Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym...

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym przykładem jest nowa linia zaworów kulowych F-Power firmy Ferro. Linia F-Power jest wyjątkowa również ze względu na jej wszechstronność i mnogość możliwych zastosowań. Oprócz instalacji wodnych, F-Power nadają się też do montażu w systemach sprężonego powietrza oraz chłodniczych i solarnych.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać? Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych...

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych dostarczonych przez PORT PC. Nic dziwnego, to bowiem rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz praktycznie bezobsługowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że obejmuje je ulga termomodernizacyjna. Warto jednak pamiętać, że na komfort użytkowania czy efektywność systemu grzewczego wpływa nie...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Redakcja RI news Polscy studenci w finale konkursu architektonicznego

Polscy studenci w finale konkursu architektonicznego Polscy studenci w finale konkursu architektonicznego

Trzy dwuosobowe zespoły studentów reprezentujących Politechniki Wrocławską i Śląską wywalczyły awans do globalnego finału Saint-Gobain Architecture Students Contest, który odbędzie się w czerwcu 2022 r.,...

Trzy dwuosobowe zespoły studentów reprezentujących Politechniki Wrocławską i Śląską wywalczyły awans do globalnego finału Saint-Gobain Architecture Students Contest, który odbędzie się w czerwcu 2022 r., po raz pierwszy w Polsce. Warszawa będzie gościć kilkuset finalistów z ponad 40 krajów, reprezentujących najlepsze ośrodki akademickie na świecie, których zadaniem był koncept architektoniczny dotyczący Warszawy. Konkurs organizowany jest od 2004 roku.

Redakcja RI news Zwycięzcy Plebiscytu Polska Architektura XXL 2020

Zwycięzcy Plebiscytu Polska Architektura XXL 2020 Zwycięzcy Plebiscytu Polska Architektura XXL 2020

21 maja 2021 odbyła się uroczysta Gala online trzynastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Nagrodę główną Grand Prix zdobyła przystań kajakarska MOSM nad jeziorem Paprocańskim w Tychach zaprojektowana...

21 maja 2021 odbyła się uroczysta Gala online trzynastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Nagrodę główną Grand Prix zdobyła przystań kajakarska MOSM nad jeziorem Paprocańskim w Tychach zaprojektowana przez pracownię RS+ Robert Skitek.

Redakcja RI news Dni budownictwa i architektury 1-4 lutego 2021

Dni budownictwa i architektury 1-4 lutego 2021 Dni budownictwa i architektury 1-4 lutego 2021

Według wielu analiz rynkowych i w opinii niemałej części producentów, sytuację w branży budowlanej na koniec 2020 roku można było określić jako dobrą, a zdaniem wielu firm wręcz znakomitą, pomimo panującego...

Według wielu analiz rynkowych i w opinii niemałej części producentów, sytuację w branży budowlanej na koniec 2020 roku można było określić jako dobrą, a zdaniem wielu firm wręcz znakomitą, pomimo panującego wokół gospodarczego napięcia. Jak długo będzie tak dobrze, czy możemy spodziewać się tąpnięcia, a może jednak sektor budownictwa wyjdzie obronną ręką i nie zejdzie na „minus”? Na jakie rozwiązania, technologie i ulepszenia stawiać w tych „ciekawych” czasach? Czy warto inwestować w budownictwo?

Redakcja RI news Budma 2020 już za nami!

Budma 2020 już za nami! Budma 2020 już za nami!

Organizatorzy bardzo dziękują udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2020. W tym samym czasie można było zapoznać się z nowościami i ekspozycjami targów INTERMASZ – targów maszyn...

Organizatorzy bardzo dziękują udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2020. W tym samym czasie można było zapoznać się z nowościami i ekspozycjami targów INTERMASZ – targów maszyn budowlanych, pojazdów i sprzętu pomocniczego, INFRATEC – targów rozwiązań dla budownictwa infrastrukturalnego oraz KOMINKI – Międzynarodowych Targów Kominkowych, gdzie wystawcy pokazali najnowsze propozycje branży spełniające wyśrubowane normy ekologii.

Redakcja RI news Poznaj złotych medalistów targów BUDMA 2020

Poznaj złotych medalistów targów BUDMA 2020 Poznaj złotych medalistów targów BUDMA 2020

39 produktów zgłoszonych przez wystawców Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA zostało docenionych przez eksperckie Jury. Warto się im przyjrzeć, bo to one będą wyznaczać trendy w budownictwie...

39 produktów zgłoszonych przez wystawców Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA zostało docenionych przez eksperckie Jury. Warto się im przyjrzeć, bo to one będą wyznaczać trendy w budownictwie w 2020 roku!

Redakcja RI news BUDMA – miejsce (nie tylko) dla architektów

BUDMA – miejsce (nie tylko) dla architektów BUDMA – miejsce (nie tylko) dla architektów

Nie bez powodu BUDMA to targi budownictwa i architektury – nierozłącznie. Profesje te wzajemnie się przenikają, inspirują i rozwój jednej warunkuje postęp w drugiej. Śmiałym, nowatorskim projektom muszą...

Nie bez powodu BUDMA to targi budownictwa i architektury – nierozłącznie. Profesje te wzajemnie się przenikają, inspirują i rozwój jednej warunkuje postęp w drugiej. Śmiałym, nowatorskim projektom muszą sprostać techniki i technologie budowlane, a wszystko to podporządkowane jest wymaganiom współczesności. Podczas najbliższej BUDMY, w dniach 4-7 lutego 2020, nie zabraknie prezentacji najnowszych rozwiązań, projektów, a także refleksji nad rolą i wyzwaniami architektury.

Redakcja RI Jesienna edycja szkolenia BIM dla projektantów

Jesienna edycja szkolenia BIM dla projektantów Jesienna edycja szkolenia BIM dla projektantów

Lindab Polska i AEC Design zapraszają na jesienne szkolenie dla projektantów instalacji, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 w Wieruchowie.

Lindab Polska i AEC Design zapraszają na jesienne szkolenie dla projektantów instalacji, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 w Wieruchowie.

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii  »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar  w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.