RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej na terenach niezurbanizowanych

The operation of gravitational sewage system on unurbanised areas

Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej

Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej

Główną zasadą eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej jest utrzymanie ciągłego przepływu ścieków kanałami i kolektorami ściekowymi.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej polega na systematycznym kontrolowaniu drożności, usuwaniu powstałych zatorów, badaniu jakości odprowadzanych ścieków oraz przeprowadzaniu remontów i planowej konserwacji kanałów, kolektorów ściekowych i obiektów znajdujących się na sieci.

Powinny się nią zajmować specjalnie do tego celu powołane służby wyposażone w specjalistyczny sprzęt do badania stanu obiektów, kanałów i kolektorów ściekowych pod względem hydraulicznym i technicznym.

Służby zajmujące się eksploatacją kanalizacji powinny mieć do dyspozycji przynajmniej jeden samochód, tzw. karetkę pogotowia kanalizacyjnego (rys. 1), obsługiwaną przez pięć osób: kierowcę i czterech robotników kanałowych.

karetka pogotowia kanalizacyjnego

Rys. 1. Samochód ssąco-płuczący z odzyskiem wody [1]: a) widok ogólny, b) samochód podczas pracy, c) głowica podczas pracy, d) opróżnianie zbiornika z osadów

Karetka pogotowia kanalizacyjnego powinna być wyposażona w:

 • kamerę z oprzyrządowaniem do monitoringu stanu kanałów i kolektorów ściekowych (rys. 2),
 • zbiornik na wodę do płukania,
 • zbiornik na osady,
 • system odzysku wody użytej do płukania,
 • pompę ssącą,
 • pompę ciśnieniową,
 • głowice do usuwania osadów i wycinania korzeni z kanałów i kolektorów ściekowych (rys. 3),
 • węże ciśnieniowe.
kamerę z oprzyrządowaniem do monitoringu stanu kanałów i kolektorów ściekowych

Rys. 2. Kamera z oprzyrządowaniem [1]

Personel karetki pogotowia kanalizacyjnego powinien być wyposażony w narzędzia i sprzęt ochrony osobistej, lampy oświetleniowe i sygnalizatory gazu. Zadaniem karetki jest wykrywanie i udrażnianie zapchanych przykanalików, kanałów i kolektorów ściekowych.

W trakcie prowadzenia robót w kanałach i kolektorach ściekowych przestrzegane muszą być przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [9]. Teren robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej. Na wypadek przerwy w dostawie prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze.

W czasie prowadzenia robót na ulicach i drogach stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i oznakować zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Pracownicy wykonujący roboty na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne z barwami bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nimi połączonych o cechach zapewniających ich dobrą widoczność.

głowice do usuwania osadów i wycinania korzeni z kanałów i kolektorów ściekowych

Rys. 3. Głowice do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów i kolektorów ściekowych: a–d) głowica do usuwania osadów [1], e) hydrauliczna nożowa wycinarka do korzeni [1], f) głowica łańcuchowa do usuwania osadów i korzeni [1], g) osad denny w kanale [5], h) korzenie drzew w kanale [5]

Zakład pracy powinien zapewnić pracownikom odpowiednie warunki higienicznosanitarne, czyli szatnię przepustową na odzież własną i roboczą, umywalnię z kabinami natryskowymi, suszarnię odzieży i obuwia, pomieszczenie do podgrzewania i spożywania posiłków oraz pomieszczenie ustępowe.

Pomieszczenie do spożywania posiłków i odpoczynku pracowników w chłodnej porze roku powinno być ogrzewane i wyposażone w stół i krzesła lub stołki. Stosowanie ław jest w tych pomieszczeniach zabronione.

W trakcie wykonywania robót z dala od zakładu pracy pracownicy powinni mieć dostęp do schroniska przewoźnego lub stałego oraz ubikacji. Schronisko powinno znajdować się nie dalej niż 500 m od najdalej położonego stanowiska pracy i zostać wyposażone w pomieszczenie ogrzewane w porze zimowej z miejscem do podgrzewania posiłków i suszenia odzieży, w urządzenia do mycia się i załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz w apteczkę pierwszej pomocy.

W schronisku powinien znajdować się regulamin pracy, instrukcja dotycząca udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy, adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. Posiłki powinny być spożywane tylko w okresie przerw ustalonych w regulaminie i w miejscach przeznaczonych na ten cel spełniających niezbędne warunki higienicznosanitarne.

Prace w kanałach i kolektorach ściekowych powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno-organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy, przewidzianych w projekcie organizacji robót lub w instrukcji technologicznej. Wprowadzanie ludzi do kanału lub kolektora ściekowego o wysokości albo średnicy mniejszej niż 1 m jest zabronione.

Czyszczenie lub przeprowadzanie kontroli stanu technicznego kanałów i kolektorów ściekowych, których średnica jest mniejsza od 1 m, powinno odbywać się przy użyciu sprzętu specjalistycznego (np. robotów kanalizacyjnych).

Przed rozpoczęciem robót w kanale należy zabezpieczyć pracowników przed nagłym podniesieniem się poziomu ścieków lub przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia albo zdrowia. Terminy pracy w kanale lub kolektorze ściekowym powinny zostać uzgodnione z jego użytkownikami w formie pisemnej w celu ograniczenia albo wstrzymania odprowadzania ścieków w okresie trwania robót.

Brygada wyznaczona do pracy w kanale lub kolektorze ściekowym powinna składać się z co najmniej czterech osób, z których najwyżej dwie mogą pracować w kanale, a pozostałe powinny stanowić ich ubezpieczenie. Przy pracach w kanałach lub kolektorach ściekowych należy zapewnić stałą łączność pomiędzy robotnikami pracującymi wewnątrz a osobami ubezpieczającymi.

Otwarcie włazu studzienki kanalizacyjnej znajdującej się w jezdni lub chodniku może nastąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu robót z każdej strony ruchu. Otwór włazowy studzienki kanalizacyjnej należy zabezpieczyć kratką i oznaczyć go czerwoną chorągiewką ostrzegawczą. W porze nocnej i w miarę potrzeby trzeba stosować oświetlenie ostrzegawcze. Pokrywy studzienek kanalizacyjnych należy otwierać za pomocą haków lub podnośników wykonanych z materiałów nieiskrzących.

Do oświetlania kanałów lub kolektorów ściekowych należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp akumulatorowych o napięciu do 25 V albo bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej.

Dopuszcza się używanie oświetlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napięciu nieprzekraczającym 12 V. Odmrażanie pokryw włazowych studzienek kanalizacyjnych przy użyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania włazu i pracy w kanale lub kolektorze ściekowym jest zabronione.

Przed wejściem do studzienki kanalizacyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe z co najmniej dwóch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej. Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia.

Pokrywy włazowe studzienek kanalizacyjnych mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem. Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć kanał lub kolektor ściekowy, stosując wentylację mechaniczną. Podczas schodzenia do kanału albo kolektora ściekowego należy sprawdzać stan techniczny stopni lub klamer włazowych.

Każde wejście do kanału lub kolektora ściekowego wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. Pracownicy wykonujący roboty w kanałach lub kolektorach ściekowych powinni być ubrani w odzież i obuwie robocze (ochronne) i mieć ze sobą urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu.

Przy stanowisku pracy obok włazu studzienki kanalizacyjnej powinna się znajdować podręczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakończona zatrzaskami, chyba że projekt organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji pracujących w kanale. Nad włazem powinno się znajdować urządzenie mechaniczne do wyciągania poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w kanale powinni znać ich nazwiska, a w razie utraty łączności z nimi niezwłocznie przystąpić do akcji ratunkowej. Pracownikom czuwającym przy włazie studzienki kanalizacyjnej nie wolno opuszczać swojego stanowiska przez cały czas pracy w kanale lub kolektorze ściekowym.

W razie zbliżania się burzy lub ulewnego deszczu pracownicy czuwający przy włazach kanału albo kolektora ogólnospławnego lub burzowego powinni wezwać pracujących wewnątrz do opuszczenia go. Po zakończeniu pracy lub na czas przerw w pracy należy usunąć z kanału sprzęt, narzędzia i materiały, a teren robót uporządkować i usunąć zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników i osób postronnych.

Transport zanieczyszczeń stałych wydobywanych z kanału lub kolektora ściekowego i usuwanych na zewnątrz nie powinien zagrażać bezpieczeństwu pracownika przebywającego w studzience kanalizacyjnej.

Czyszczenie mechaniczne lub hydrodynamiczne kanałów i wpustów ulicznych powinno się odbywać zgodnie z instrukcją opracowaną przez zakład eksploatujący daną sieć kanalizacyjną lub dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia opracowaną przez jego producenta. Podczas płukania kanału lub kolektora ściekowego urządzeniem hydrodynamicznym obsługa urządzenia oraz inni pracownicy nie mogą się znajdować wewnątrz kanału lub kolektora ściekowego.

Metody zapobiegania zagniwaniu ścieków i konsekwencjom zagniwania

Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni długimi rurociągami tłocznymi lub kanałami grawitacyjnymi powoduje nieuchronne ich zagniwanie objawiające się zanikiem tlenu w ściekach, występowaniem siarkowodoru i przykrym zapachem. Przy wyższych temperaturach ścieków całkowity zanik tlenu może nastąpić już po kilku godzinach, a zawartość siarkowodoru osiągnąć może kilka, a nawet kilkanaście mg  S–2/dm3 [7].

Ujemne skutki doprowadzania do oczyszczalni zagniłych ścieków przejawiają się w ich korozyjnym oddziaływaniu na kanały betonowe i konstrukcje urządzeń w oczyszczalni, w szczególności urządzeń do wstępnego oczyszczania. W rezultacie doprowadzenie do oczyszczalni zagniłych ścieków zmniejsza efekt oczyszczania i utrudnia eksploatację oczyszczalni, a także zwiększa koszty eksploatacji.

Poza tym zagniłe ścieki wywołują nieprzyjemne zapachy, które mogą wydostawać się przez studzienki kanalizacyjne i przepompownie ścieków, a na terenie samej oczyszczalni i wokół niej stwarzają dużą uciążliwość dla ludzi pracujących przy eksploatacji lub znajdujących się w okolicy.

Przed wejściem do studzienki kanalizacyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe z co najmniej dwóch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej. Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia.

Pokrywy włazowe studzienek kanalizacyjnych mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem. Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć kanał lub kolektor ściekowy, stosując wentylację mechaniczną. Podczas schodzenia do kanału albo kolektora ściekowego należy sprawdzać stan techniczny stopni lub klamer włazowych.

Każde wejście do kanału lub kolektora ściekowego wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. Pracownicy wykonujący roboty w kanałach lub kolektorach ściekowych powinni być ubrani w odzież i obuwie robocze (ochronne) i mieć ze sobą urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu.

Przy stanowisku pracy obok włazu studzienki kanalizacyjnej powinna się znajdować podręczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakończona zatrzaskami, chyba że projekt organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji pracujących w kanale. Nad włazem powinno się znajdować urządzenie mechaniczne do wyciągania poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w kanale powinni znać ich nazwiska, a w razie utraty łączności z nimi niezwłocznie przystąpić do akcji ratunkowej. Pracownikom czuwającym przy włazie studzienki kanalizacyjnej nie wolno opuszczać swojego stanowiska przez cały czas pracy w kanale lub kolektorze ściekowym.

W razie zbliżania się burzy lub ulewnego deszczu pracownicy czuwający przy włazach kanału albo kolektora ogólnospławnego lub burzowego powinni wezwać pracujących wewnątrz do opuszczenia go. Po zakończeniu pracy lub na czas przerw w pracy należy usunąć z kanału sprzęt, narzędzia i materiały, a teren robót uporządkować i usunąć zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników i osób postronnych.

Transport zanieczyszczeń stałych wydobywanych z kanału lub kolektora ściekowego i usuwanych na zewnątrz nie powinien zagrażać bezpieczeństwu pracownika przebywającego w studzience kanalizacyjnej.

Czyszczenie mechaniczne lub hydrodynamiczne kanałów i wpustów ulicznych powinno się odbywać zgodnie z instrukcją opracowaną przez zakład eksploatujący daną sieć kanalizacyjną lub dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia opracowaną przez jego producenta. Podczas płukania kanału lub kolektora ściekowego urządzeniem hydrodynamicznym obsługa urządzenia oraz inni pracownicy nie mogą się znajdować wewnątrz kanału lub kolektora ściekowego.

Metody zapobiegania zagniwaniu ścieków i konsekwencjom zagniwania

Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni długimi rurociągami tłocznymi lub kanałami grawitacyjnymi powoduje nieuchronne ich zagniwanie objawiające się zanikiem tlenu w ściekach, występowaniem siarkowodoru i przykrym zapachem. Przy wyższych temperaturach ścieków całkowity zanik tlenu może nastąpić już po kilku godzinach, a zawartość siarkowodoru osiągnąć może kilka, a nawet kilkanaście mg  S–2/dm3 [7].

Ujemne skutki doprowadzania do oczyszczalni zagniłych ścieków przejawiają się w ich korozyjnym oddziaływaniu na kanały betonowe i konstrukcje urządzeń w oczyszczalni, w szczególności urządzeń do wstępnego oczyszczania. W rezultacie doprowadzenie do oczyszczalni zagniłych ścieków zmniejsza efekt oczyszczania i utrudnia eksploatację oczyszczalni, a także zwiększa koszty eksploatacji.

Poza tym zagniłe ścieki wywołują nieprzyjemne zapachy, które mogą wydostawać się przez studzienki kanalizacyjne i przepompownie ścieków, a na terenie samej oczyszczalni i wokół niej stwarzają dużą uciążliwość dla ludzi pracujących przy eksploatacji lub znajdujących się w okolicy.

stężenie siarkowodoru w powietrzu a reakcja człowieka

Tabela 1. Wpływ stężenia siarkowodoru na człowieka [2, 10, 11]

Za nieprzyjemny zapach ścieków odpowiada siarkowodór, który jest dla człowieka bardzo toksyczny (tabela 1) i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną oraz dla konstrukcji betonowych z uwagi na powstawanie tzw. korozji siarczanowej betonu (rys. 4).

Wartości podane w tabeli 1 pokazują, jak groźny potrafi być siarkowodór – dolna granica jego wyczuwania wynosi dla człowieka 0,13 ppm, a górna, powyżej której nie jest on już wyczuwalny, to  > 100 ppm [4]. Zatem w zakresie zagrażającym życiu człowiek nie wyczuwa już tego nieprzyjemnego zapachu.

Efekty wpływu siarkowodoru na korozję

Rys. 4. Efekty wpływu siarkowodoru na korozję kanałów [12]

Bardzo duży wpływ na ilość siarkowodoru w sieci ma odczyn ścieków (rys. 5). Im niższy odczyn, tym większy udział ma siarkowodór, a więc ścieki stają się niebezpieczne dla człowieka. Przy pH  <  5,5 całość związków S–2 to H2S. W literaturze podaje się, że tą granicą jest pH = 4,5 [6]. Wynika to stąd, że alkalizowanie ścieków może ograniczyć negatywne działanie związków siarki. Jednak przy wysokim odczynie pojawia się drugie zagrożenie, jakim jest wydzielanie się amoniaku.

W praktyce stosuje się różne sposoby przeciwdziałania zagniwaniu ścieków w długich rurociągach tłocznych, do których można zaliczyć natlenianie przy użyciu powietrza wtłaczanego do rurociągu, czystego tlenu, ozonu lub nadtlenku wodoru. Można także ścieki chlorować lub wapnować [7].

procentowy udzial zwiazków siarki a odczyn ph scieków

Rys. 5. Zależność różnych form związków siarki od odczynu ścieków [5]

Natlenianie, które może być realizowane różnymi sposobami, ma na celu zapewnienie takiej końcowej zawartości tlenu, która umożliwi utrzymanie ścieków w stanie niezagniłym w momencie doprowadzenia do oczyszczalni. Każdy z wymienionych sposobów natleniania ma swoje niedogodności. Stosowanie powietrza może powodować zaburzenia w pracy rurociągu tłocznego. Dodawanie czystego tlenu pociąga za sobą z kolei konieczność jego wytwarzania lub zakupu.

Ozonowanie wymaga zainstalowania ozonatorów, a stosowanie nadtlenku wodoru wiąże się z koniecznością zakupu tego reagenta i budowy instalacji do jego magazynowania i dawkowania.

Pozytywnym efektem tych zabiegów jest utlenianie różnych substancji zawartych w ściekach i obniżenie BZT ścieków, a więc odciążenie w pewnym stopniu urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków. Obecnie na rynku można znaleźć także preparaty azotanowe, których rolą jest ograniczanie procesów beztlenowych przez wprowadzenie tlenu za pośrednictwem azotanów [12].

Chlorowanie powoduje częściowe utlenienie substancji organicznych zawartych w ściekach oraz zabijanie pewnej części mikroorganizmów i zahamowanie biochemicznych procesów zachodzących w ściekach w czasie ich przepływu przez rurociąg tłoczny. Mankamentem tego sposobu jest konieczność zorganizowania gospodarki chlorem jako elementu eksploatacji pompowni i przewodu tłocznego.

Wapnowanie ścieków, które przeprowadza się, dodając do ścieków wapno w postaci sproszkowanej lub mleka wapiennego, powoduje podwyższenie odczynu ścieków, co z kolei zapobiega procesom gnicia. Ujemną stroną tego sposobu jest konieczność prowadzenia kłopotliwej gospodarki wapnem i powstawanie zwiększonej ilości osadów.

Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych

Rys. 6. Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych [3]

Wszystkie przedstawione sposoby zapobiegania zagniwaniu ścieków przyczyniają się także do usuwania zapachów, a szczególnie eliminacji siarkowodoru. W tym drugim celu stosowane są również związki żelaza (głównie FeCl3 i FeSO4), których działanie polega głównie na wiązaniu siarkowodoru i jonów siarczkowych. Do tych rozwiązań można zaliczyć metody Ferrox, które polegają na dawkowaniu jonów Fe3+ wchodzących w reakcję z HS oraz HS- i tworzących czarny koloidalny osad siarczku żelaza [4].

Dużą efektywność usuwania nieprzyjemnych zapachów w systemach kanalizacji grawitacyjnej można osiągnąć, wykorzystując tzw. biofiltry ze specjalnym filtrującymi wkładami, których skład z reguły stanowi tajemnicę handlową producentów.

Jako wkłady filtracyjne można również wykorzystać korę drzew iglastych czy węgiel aktywny [8]. Zasada działania biofiltrów polega na tym, że we wkładzie filtracyjnym wytwarzają się mikroorganizmy (lub są one zaszczepiane), które rozkładają substancje powodujące nieprzyjemne zapachy. Biofiltry montuje się pod włazami studzienek kanalizacyjnych lub przepompowni ścieków (rys. 6).

Podsumowanie

Eksploatacja systemów kanalizacyjnych jest dość uciążliwa ze względu na trudne i niebezpieczne środowisko, w jakim muszą pracować ludzie. Szczególne niebezpieczne są gazy wydzielające się w procesie zagniwania ścieków. Gazy te przy braku odpowiedniej wentylacji mogą powodować różne dolegliwości i mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi – w zależności od stężenia. Dlatego przepisy bhp muszą być bezwzględnie przestrzegane przez osoby pracujące przy eksploatacji sieci kanalizacyjnych.

Szczególnie istotna jest liczebność brygady wyznaczonej do pracy w kanale ściekowym, która nie może być mniejsza niż cztery osoby [9]. W praktyce ze względu na oszczędności zdarza się, że ekipa ta ograniczana jest do dwóch osób, co jest niezgodne z przepisami bhp.

Czteroosobowy skład brygady jest najbardziej odpowiedni: żeby wydostać z kanału osobę, która zasłabła, potrzeba co najmniej dwóch osób, a wtedy, gdy ratowana jest osoba poszkodowana, czwarta osoba wzywa karetkę pogotowia, policję i przełożonych na miejsce wypadku.

Literatura

 1. www.kanro.pl.
 2. Klaczyński E., Technologie usuwania odorów z sieci kanalizacyjnej, www.e-czytelnia.abrys.pl.
 3. Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych, www.komunalny.pl/index.php?name=shop&id_cart=265&op=ltk.
 4. Konieczny P., Ferrox – metody likwidacji odorów i innych zagrożeń powodowanych przez siarkowodór, „Forum Eksploatatora” nr 6/2006.
 5. Kuliczkowski A., Lisowska J., Nieprawidłowości hydrauliczne w kanałach badanych techniką video, „Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe” nr 3/2002.
 6. Łomotowski J., Ograniczenia powstawania siarkowodoru w kanalizacji, „Wodociągi i Kanalizacja” nr 10/2010.
 7. Roman M., Wąsowski J., Przeciwdziałanie zagniwaniu ścieków w rurociągach tłocznych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 4/1984.
 8. Romold-Olejnik A., Zmodyfikowany węgiel aktywny do usuwania odorów z przepompowni ścieków, „Forum Eksploatatora” nr 6/2006.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzU nr 96, poz. 437).
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833, ze zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 274, poz. 1621).
 12. Wons P., Suchański W., NutrioxÒ – skuteczne eliminowanie powstawania odorów w kanalizacji ściekowej, „Forum Eksploatatora” nr 2/2007.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

INSTALSOFT S.C. InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM

InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM

Pakiet InstalSystem 5 to niezwykle ergonomiczne narzędzie BIM, zintegrowane z modułami do projektowania instalacji ogrzewania, chłodzenia, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do obliczeń cieplnych...

Pakiet InstalSystem 5 to niezwykle ergonomiczne narzędzie BIM, zintegrowane z modułami do projektowania instalacji ogrzewania, chłodzenia, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do obliczeń cieplnych budynku wraz z możliwością wykonania charakterystyki energetycznej.

Waldemar Joniec Pompownie ścieków

Pompownie ścieków Pompownie ścieków

Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno‑ściekowej. Przetłaczają ścieki do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej...

Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno‑ściekowej. Przetłaczają ścieki do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej (ciśnieniowej). Nowoczesne przepompownie to zwarte i kompletne urządzenia wyposażane w zależności od zadań, jakie się im stawia.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac

Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac

System kanalizacji podciśnieniowej stanowi w pewnych warunkach alternatywę dla kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Poprawnie wybudowana kanalizacja podciśnieniowa pracuje zwykle bez zakłóceń, jest...

System kanalizacji podciśnieniowej stanowi w pewnych warunkach alternatywę dla kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Poprawnie wybudowana kanalizacja podciśnieniowa pracuje zwykle bez zakłóceń, jest jednak przez inwestorów pomijana m.in. dlatego, że wykonawstwo i eksploatacja wiążą się z odmiennymi wymaganiami niż w przypadku tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja grawitacyjna – rozwiązania konstrukcyjne i wykonawstwo

Kanalizacja grawitacyjna – rozwiązania konstrukcyjne i wykonawstwo Kanalizacja grawitacyjna – rozwiązania konstrukcyjne i wykonawstwo

W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne systemów kanalizacji grawitacyjnej. Omówiono budowę i zasadę działania kanalizacji grawitacyjnej oraz wytyczne układania kanałów i kolektorów ściekowych.

W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne systemów kanalizacji grawitacyjnej. Omówiono budowę i zasadę działania kanalizacji grawitacyjnej oraz wytyczne układania kanałów i kolektorów ściekowych.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.