RynekInstalacyjny.pl

Jak zabezpieczyć duże powierzchnie przed skutkami pożaru

Jak zabezpieczyć duże powierzchnie przed skutkami pożaru Jak zabezpieczyć duże powierzchnie przed skutkami pożaru

Grupa Aliaxis Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego...

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego rozwój oraz realizację potrzeb, po prostu dachu nad głową. By ów dach nie spadł mieszkańcom na głowę, na przestrzeni lat zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego kształtu, funkcjonalności oraz kwestii odprowadzenia wody deszczowej, która stanowi dodatkowe obciążenie dla połaci dachowych.

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Charakterystyka zużycia wody w Nowogrodzie Bobrzańskim

Characteristic of water consumption in water supply system in Nowogrod Bobrzanski

arch. redakcji
 

arch. redakcji


 

Zużycie wody i jego nierównomierność mają wpływ na czas przepływu i tym samym na jakość wody dostarczanej odbiorcom oraz na niezawodność i koszty eksploatacji systemu dystrybucji wody i odprowadzenia ścieków. Wnioski sformułowane na podstawie analizy zużycia wody mogą zostać wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących eksploatacji i modernizacji istniejącego wodociągu oraz racjonalizacji kosztów.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Systemy zaopatrzenia w wodę wymiarowane są na podstawie bilansu, który opiera się na „Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych” [14]. Ustalone w ten sposób wartości są weryfikowane podczas eksploatacji systemów. Od wielu lat zauważalne jest w Polsce ograniczenie zużycia wody [1, 5, 6, 7, 8, 11], a wśród czynników, które wywierają taki skutek, wskazuje się zmiany sposobu rozliczeń poboru wody, instalację wodomierzy czy wzrost cen wody [2, 10].

Istotnym aspektem jest także nierównomierność zużycia wody, którą można analizować w różnych przedziałach czasowych – roku, miesiąca, tygodnia czy doby. Czynniki decydujące o zróżnicowaniu to na przykład tryb życia, przyzwyczajenia albo organizacja czasu pracy odbiorców wody, a także czynniki meteorologiczne [3, 9, 10].

Zużycie wody i jego nierównomierność rzutują na niezawodność zarówno systemu dystrybucji wody, jak i odprowadzenia ścieków. Wartości te mają wpływ na czas przepływu, a w konsekwencji na jakość wody dostarczanej odbiorcom [13].

Informacje zgromadzone w ciągu 12 lat były podstawą do obliczenia wartości charakteryzujących zużycie wody w systemie wodociągowym w Nowogrodzie Bobrzańskim. Analizie poddano zarówno wielkość i zmienność zużycia wody w różnych przedziałach czasowych, jak i ich zależność od cen wody.

Charakterystyka systemu wodociągowego w Nowogrodzie Bobrzańskim

Nowogród Bobrzański jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej położonej w województwie lubuskim, w południowo-zachodniej części powiatu zielonogórskiego. System wodociągowy zaopatruje mieszkańców miasta Nowogród Bobrzański oraz okolicznych wsi: Klępina, Białowice, Dobroszów Mały i Cieszów, gdzie woda wykorzystywana jest na potrzeby gospodarstw domowych.

W tab. 1 przedstawiono wartości charakteryzujące analizowany system zaopatrzenia w wodę w latach 2002–2013: liczbę mieszkańców, wielkość zużycia rocznego i cenę jednostkową wody (dane z 31 grudnia każdego roku).

Wartości charakteryzujące system wodociągowy

Tabela 1. Wartości charakteryzujące system wodociągowy w Nowogrodzie Bobrzańskim


 

Metodyka badań

Analizę sporządzono na podstawie ok. 4 tysięcy pomiarów dokonanych w okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2013 r. Obliczono parametry charakteryzujące zużycie wody i podstawowe wskaźniki statystyczne.

Do obliczeń zastosowano następujące formuły:

 • jednostkowy wskaźnik zużycia wody:

Wzór 1(1)

 • współczynnik nierównomierności dobowej:

Wzór 2(2)

gdzie:

qj – jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania na wodę, dm3·M–1·d–1;

M – liczba mieszkańców;

Qd śr – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę, m3·d–1;

Qd max – maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę, m3·d–1;

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej.

 

Wskaźniki statystyczne obliczono przy użyciu następujących wzorów [4]:

 • wariancja:

Wzór 3(3)

 • odchylenie standardowe:

Wzór 4(4)

 • błąd standardowy średniej arytmetycznej:

Wzór 5(5)

 • współczynnik zmienności:

Wzór 6(6)

gdzie:

s2 – wariancja,

s – odchylenie standardowe,

sx’ – błąd standardowy średniej arytmetycznej,

xi – wartości analizowanych obserwacji,

x – średnia arytmetyczna,

n – liczba obserwacji.

Przeanalizowano także zależność zmian współczynnika jednostkowego zużycia od ceny jednostkowej wody. Wykonano w tym celu obliczenia współczynnika korelacji [4]:

  Wzór 7 (7)

a ustalenie istotności współczynnika korelacji przeprowadzono przy wykorzystaniu tablicy t-Studenta i formuły:

  Wzór 8(8)

gdzie:

r – współczynnik korelacji,

X – wartości zmiennej niezależnej,

Y – wartości zmiennej zależnej,

N – liczba par zmiennych.

Analiza wyników badań

Na podstawie danych dotyczących wielkości dobowego zużycia wody i liczby odbiorców obliczono ze wzoru (1) wartości wskaźników jednostkowego zużycia wody, a współczynniki nierównomierności dobowej określono na podstawie średniego i maksymalnego zużycia oraz wzoru (2). Wyniki przedstawiono na rys. 1.

Wykres zużycia wody

Rys. 1. Zmienność jednostkowego wskaźnika zużycia wody i średnich wartości współczynnika


nierównomierności dobowej w latach 2002–2013


 

W analizowanym okresie jednostkowe zużycie wody zmniejszyło się ze 174,29 m3·M–1·d–1 w 2002 r. do 109,55 m3·M–1·d–1 w roku 2013 – spadek wyniósł prawie 40%, a od 2011 r. nastąpiła jego stabilizacja. Wartość średnia wskaźnika w analizowanym okresie to 132,9 dm3·M–1·d–1, co stanowi wartość porównywalną z podawanymi w „Rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody” [12].

Wartości współczynnika nierównomierności dobowej były zróżnicowane, od 1,06 do 2,92, a średnia dla analizowanego okresu wyniosła Nd = 1,3 – jest więc niższa od podawanych w Wytycznych [14].

linię armatury marki Oras wyróżniono za wysoką jakość i...

Następnie analizie poddano zmienność zużycia wody w różnych przedziałach czasu. Wielkość zużycia wody w poszczególnych miesiącach roku przedstawiono na rys. 2.

Średnie miesięczne zużycie wody

Rys. 2. Średnie miesięczne zużycie wody w Nowogrodzie Bobrzańskim w latach 2002–2013

Najwięcej wody zużywano w okresie wiosenno-letnim – od maja do sierpnia, a najniższe wartości zaobserwowano w miesiącach jesiennych i zimowych. Wahania te mogą wynikać z wpływu czynników meteorologicznych.

Przeprowadzono także analizę nierównomierności tygodniowej, a jej wyniki przedstawia rys. 3.

Zestawienie potwierdziło występowanie cyklu tygodniowego zużycia wody – największe zużycie wody w Nowogrodzie Bobrzańskim zaobserwowano w soboty, a najniższe w czwartki. Może być to związane z trybem życia mieszkańców – przebywaniem w ciągu tygodnia poza domem, a podczas weekendu wykonywaniem prac domowych czy wizytami gości.

 Zużycie wody w poszczególnych dniach tygodnia

Rys. 3. Zużycie wody w poszczególnych dniach tygodnia

Wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej, a podstawowe wskaźniki obliczone przy pomocy wzorów (3) – (6) zestawiono w tab. 2.

Wartości odchylenia standardowego potwierdzają znaczącą nierównomierność dobowego zużycia wody, niższe zaś od nich wartości mediany wskazują na asymetrię rozkładu.

Dalsze obliczenia miały na celu sprawdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy wielkością zużycia a wzrostem cen wody. Analizowane wartości w poszczególnych latach zestawiono w tab. 1 i na rys. 1.

Obliczenia wykonano za pomocą wzorów (7) i (8) dla liczby par zmiennych N = 12, przyjmując jako zmienną niezależną cenę jednostkową wody, a zmienną zależną wskaźnik jednostkowego zużycia wody. Współczynnik korelacji wynosi r = – 0,869, a wartość tobl = 17,83.

Wartości odczytane z tablicy t-Studenta [4] to: t0,05 = 2,228 i t0,01 = 3,169, więc

Elementy statystyczne

Tabela 2. Podstawowe elementy statystyczne opisujące zużycie wody [dm3·M-1·d-1]


 

Dane te potwierdzają zatem wysoką zależność między ceną wody a średnim jednostkowym jej zużyciem.

Wnioski

Analizie poddano wyniki zgromadzone w okresie dwunastoletniej (2002–2013) eksploatacji systemu wodociągowego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Średnie jednostkowe zużycie wody zmalało o ok. 40%, ale od 3 lat wartość tego wskaźnika wykazuje stabilizację na poziomie ok. 109 dm3· M–1·d–1. Po uwzględnieniu strat w systemie oszacowanych w roku 2012 na ok. 15,8% zużycie wody przez odbiorców wynosi ok. 91,8 dm3 ·M–1·d–1.

Tendencja spadkowa zużycia wody obserwowana jest w całej Polsce, ale obliczone dla Nowogrodu Bobrzańskiego zużycie jest większe od wartości podawanych dla innych systemów [2] i odpowiada podawanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [12].

Wyniki analizy potwierdziły, że zmienność zużycia wody zależy od różnych czynników. Wykazano wpływ takich czynników, jak tryb życia mieszkańców i realizacja obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, poprzez czynniki meteorologiczne, po względy ekonomiczne.

Wnioski sformułowane na podstawie analizy zużycia wody mogą zostać wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących eksploatacji i modernizacji istniejącego wodociągu czy racjonalizacji kosztów.

Literatura

 1. Bajer J., Iwanejko R., Dynamika zmian jednostkowego zużycia wody w wybranych miastach Polski południowej, „Instal” nr 4/2014, s. 64–68.
 2. Bergel T., Zużycie wody w wiejskich i miejsko-wiejskich wodociągach w Polsce, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 2/2013, s. 99–101.
 3. Bugajski P., Kaczor G., Struktura zużycia wody przez użytkowników wodociągu w gminie Drwinia, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 2/2007, s. 81–88.
 4. Drab M., Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej i doświadczalnictwa w Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, 2007.
 5. Heidrich Z., Jędrzejkiewicz J., Analiza zużycia wody w miastach polskich w latach 1995–2005, „Ochrona Środowiska” nr 4/2007, s. 29–34.
 6. Kłoss-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska E., Analiza tendencji zmian zużycia wody w miastach polskich, „Ochrona Środowiska” nr 4/2006, s. 63–67.
 7. Mikołajczyk M., Analiza jednostkowych wskaźników zużycia wody w gospodarstwach domowych w warunkach miejskich i wiejskich, „Instal” nr 2/2012, s. 47–49.
 8. Ogiołda E., Kozaczek M., Charakterystyka zużycia wody w systemach wodociągowych „Wilków” i „Borek” w gminie Głogów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, seria: Inżynieria Środowiska nr 32/2013 s. 69–77.
 9. Pasela R., Gorączko M., Analiza wybranych czynników kształtujących zużycie wody w budynkach wielorodzinnych, Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 15, 2013, s. 1658–1672.
 10. Pasela R., Klugiewicz J., Struktura zużycia wody w największych miastach woj. kujawsko-pomorskiego, „Instal” nr 1/2006, s. 49–52.
 11. Żuchowicki A., Kuczyński W., Analiza porównawcza zmian w rozbiorach wody z uwzględnieniem sposobu jej dostarczania do odbiorców, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Tom 11, 2009, s. 781–786.
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8/2002, poz. 70).
 13. U.S. Environmental Protection Agency, Effects of Water Age on Distribution System Water Quality, 2002.14. Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1991.

Komentarze

Powiązane

ADEY Innovation SAS Pełna ochrona systemów grzewczych

Pełna ochrona systemów grzewczych Pełna ochrona systemów grzewczych

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały...

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały wentylacyjne i oddymiające. Do ich wykonania wykorzystywane muszą być materiały niepalne o odpowiedniej odporności ogniowej, zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową dla systemów instalacyjnych pomiędzy różnymi strefami pożarowymi – ścianami i stropami.

AS ENERGY RUCKZUCK BIZ SP. Z O.O. Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd” Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Grupa Aliaxis Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego...

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego rozwój oraz realizację potrzeb, po prostu dachu nad głową. By ów dach nie spadł mieszkańcom na głowę, na przestrzeni lat zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego kształtu, funkcjonalności oraz kwestii odprowadzenia wody deszczowej, która stanowi dodatkowe obciążenie dla połaci dachowych.

KFA Armatura Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment...

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment na innowacje. Firma stawia na nowoczesne technologie i nowe produkty. Aby móc realizować swoje plany sięgnęła do sprawdzonego źródła wsparcia czyli do Funduszy Europejskich, a konkretnie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

HP - Hydraulika Siłowa i Mechanika Maszyn S.C. Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych

Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych

Przewody hydrauliczne są bardzo ważnymi elementami, które znaleźć można w maszynach rolniczych, sprzętach budowlanych i różnego rodzaju urządzeniach, korzystających ze sterowania lub napędu hydraulicznego....

Przewody hydrauliczne są bardzo ważnymi elementami, które znaleźć można w maszynach rolniczych, sprzętach budowlanych i różnego rodzaju urządzeniach, korzystających ze sterowania lub napędu hydraulicznego. Są one wykorzystywane w wielu branżach, między innymi w transporcie, budownictwie, rolnictwie, motoryzacji, leśnictwie itp. Ich zadaniem jest przetłaczanie olejów oraz innych substancji pochodnych, zasilających układy hydrauliczne w maszynach rolniczych, a także wielu urządzeń. Węże hydrauliczne,...

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala...

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala w porę uniknąć większych awarii i cieszyć się doskonałą wydajnością kotła c.o. Sprawdź, jak dbać o centralne ogrzewanie i które produkty Ci to ułatwią.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022 Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności....

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności. Pojawiły się także nowe urządzenia, takie jak jednostka Artcool Beige – w stylowym, beżowym kolorze.

Redakcja RI news Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów...

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Armacell Poland Sp. z o.o. Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania...

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania przeznaczone zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i biurowych. Co więcej, skuteczna bariera od niechcianych dźwięków może mieć grubość jedynie jednego milimetra.

EuroClean Polska Sp. z o.o. Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody? Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności....

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności. Jak możemy zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

carrefour.pl Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Zakładamy kompostownik w ogrodzie Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie...

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie sam, zawiera wszystkie potrzebne roślinom do wzrostu składniki odżywcze i poprawia strukturę podłoża w ogrodzie. I co najważniejsze w przypadku początkujących ogrodników – nie ma niebezpieczeństwa, że zastosuje się zbyt dużą dawkę kompostu, co jest niestety częste w przypadku chemicznych nawozów...

BayWa r.e. Solar Systems NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku...

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak – właśnie to udowadnia nam Meyer Burger. Moduły opracowywane są w Szwajcarii, a produkowane wyłącznie w Niemczech z zachowaniem najsurowszych standardów jakości.

Joanna Ryńska Jak opomiarować zużycie wody, by uzyskać jej oszczędności

Jak opomiarować zużycie wody, by uzyskać jej oszczędności Jak opomiarować zużycie wody, by uzyskać jej oszczędności

Od ponad 30 lat nieustannie zmniejsza się zużycie wody, szczególnie na cele bytowo-gospodarcze. Badania, analizy i doświadczenia wykazują, że bardzo ważnym aspektem rozsądnego gospodarowania wodą jest...

Od ponad 30 lat nieustannie zmniejsza się zużycie wody, szczególnie na cele bytowo-gospodarcze. Badania, analizy i doświadczenia wykazują, że bardzo ważnym aspektem rozsądnego gospodarowania wodą jest odpowiednie opomiarowanie jej zużycia.

Katarzyna Cesluk Zagospodarowanie i odzysk wody deszczowej i szarej

Zagospodarowanie i odzysk wody deszczowej i szarej Zagospodarowanie i odzysk wody deszczowej i szarej

Uczymy się coraz bardziej racjonalnego użytkowania wody, głównie ze względów ekonomicznych. Obecnie za kolejnym stopniem wtajemniczenia w oszczędzaniu wody – tzn. jej odzyskiem z deszczówki i wody już...

Uczymy się coraz bardziej racjonalnego użytkowania wody, głównie ze względów ekonomicznych. Obecnie za kolejnym stopniem wtajemniczenia w oszczędzaniu wody – tzn. jej odzyskiem z deszczówki i wody już raz wykorzystanej – przemawiają przede wszystkim względy środowiskowe i społeczne. Być może dlatego popularność systemów recyklingu wody w budynkach wciąż jest niewielka, a powszechne zainteresowanie tymi technologiami pojawi się w momencie, gdy ze względu na malejące zasoby wody jej cena znacznie wzrośnie.

dr inż. Szymon Firląg Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych

W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach...

W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach jednorodzinnych może spowodować, że w ich bilansie energetycznym wzrośnie udział zapotrzebowania na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W procesie termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania warto zwracać uwagę na ograniczenie zużycia energii przez instalacje c.w.u. Działania te...

Joanna Ryńska Eurovent: chłodzenie ewaporacyjne przyjazne dla środowiska

Eurovent: chłodzenie ewaporacyjne przyjazne dla środowiska Eurovent: chłodzenie ewaporacyjne przyjazne dla środowiska

Wieże chłodnicze to jeden z ciekawszych przykładów przemysłowego zastosowania chłodzenia ewaporacyjnego. Uważane są też za energooszczędne i przyjazne środowisku. Europejskie stowarzyszenie producentów...

Wieże chłodnicze to jeden z ciekawszych przykładów przemysłowego zastosowania chłodzenia ewaporacyjnego. Uważane są też za energooszczędne i przyjazne środowisku. Europejskie stowarzyszenie producentów Eurovent przeprowadziło interesujące badania symulacyjne weryfikujące te opinie.

dr inż. Edmund Nowakowski Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych

Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych

Wprowadzony w 1994 r. obowiązek stosowania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wodomierzy do pomiaru ilości dostarczanej do mieszkań wody zimnej i ciepłej wpłynął na obniżenie wskaźników jej zużycia....

Wprowadzony w 1994 r. obowiązek stosowania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wodomierzy do pomiaru ilości dostarczanej do mieszkań wody zimnej i ciepłej wpłynął na obniżenie wskaźników jej zużycia. Recknagel już ok. 1970 r. zauważył, że zastosowanie w instalacji ciepłej wody ciepłomierza obniża zużycie wody o blisko połowę.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.