RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Czynne systemy ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych

Active fire protection systems in buildings

Czujki pożarowe wkomponowane w wystrój, fot. J Seweryn, SUPO-CERBER

Czujki pożarowe wkomponowane w wystrój, fot. J Seweryn, SUPO-CERBER

Prawo wskazuje wiele budynków, w których występuje ryzyko zwiększonego zagrożenia dla sprawnej i skutecznej ewakuacji w razie pożaru. Wprowadza też obowiązek szczególnej ochrony ppoż. niektórych obiektów z uwagi na pełnione przez nie funkcje. Z kolei zastosowanie systemów ochrony pożarowej w budynkach, w których nie są one wymagane, daje projektantom możliwość obniżenia klasy odporności pożarowej obiektu lub wydłużenia dróg ewakuacyjnych. Może też być rozwiązaniem zastępczym dla ekspertyzy lub odstępstwa, umożliwiającym zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w budynku, w którym występują przeszkody wpływające na ewakuację.

Zobacz także

Ela-compil sp. z o.o. Centrala Sterująca Urządzeniami Przeciwpożarowymi FPM+

Centrala Sterująca Urządzeniami Przeciwpożarowymi FPM+ Centrala Sterująca Urządzeniami Przeciwpożarowymi FPM+

Obecne rozwiązania techniczne dają nam możliwość pełnej kontroli nad algorytmami sterującymi, realizującymi coraz bardziej skomplikowane scenariusze pożarowe, aby eksploatowanie obiektu było nie tylko...

Obecne rozwiązania techniczne dają nam możliwość pełnej kontroli nad algorytmami sterującymi, realizującymi coraz bardziej skomplikowane scenariusze pożarowe, aby eksploatowanie obiektu było nie tylko jak najbardziej bezpieczne dla jego użytkowników, lecz także bezproblemowe.

INSTALSOFT S.C. InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM

InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM

Pakiet InstalSystem 5 to niezwykle ergonomiczne narzędzie BIM, zintegrowane z modułami do projektowania instalacji ogrzewania, chłodzenia, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do obliczeń cieplnych...

Pakiet InstalSystem 5 to niezwykle ergonomiczne narzędzie BIM, zintegrowane z modułami do projektowania instalacji ogrzewania, chłodzenia, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do obliczeń cieplnych budynku wraz z możliwością wykonania charakterystyki energetycznej.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

W artykule:

• Stałe urządzenia gaśnicze wodne
• Podsumowanie

Streszczenie

Artykuł zawiera informacje na temat możliwości zastosowania czynnych systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych. Podstawą opracowania są przepisy prawne oraz inne opracowania zawierające wytyczne dotyczące możliwości stosowania takich instalacji.

Abstract

The article provides information on the possibility of using active fire protection systems in buildings. The study is based on legal regulations and other studies containing guidelines on the possibility of using such installations.

Ochrona przeciwpożarowa budynków zasadniczo dzielona jest na czynną i bierną. Bierne środki ochrony to dokonywanie podziału strefowego za pomocą ścian i stropów oddzielenia pożarowego, a także stosowanie wszelkich rozwiązań o charakterze stałym. Same w sobie stanowią barierę dla rozprzestrzeniania się ognia, dymu i ciepła po budynku. Do dyspozycji mamy też rozwiązania czynne, tj. wszelkie systemy bezpieczeństwa pożarowego, w tym instalacje detekcji, gaszenia, zabezpieczenia przed wybuchem itp. Wśród zabezpieczeń czynnych wyróżnia się również różnego rodzaju systemy mające na celu skrócenie i większą efektywność ewakuacji, jak np. dźwiękowe systemy ostrzegawcze, które umożliwiają szybkie powiadomienie osób zagrożonych wewnątrz obiektu czy dynamiczne systemy oświetlenia awaryjnego, które wskazują drogę ewakuacji, uwzględniając kierunki najbardziej bezpieczne na podstawie systemu detekcji i wykrytych zagrożeń.

Tematem artykułu są czynne systemy ochrony, związane bezpośrednio z ograniczaniem rozprzestrzeniania się pożaru w budynku. Zastosowanie takich rozwiązań pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa, ponieważ bez względu na fakt, czy w budynku znajdują się przeszkolone osoby mogące skutecznie wykorzystać istniejące zabezpieczenia, obiekt w pewnym stopniu automatycznie zapewnia ochronę użytkownikom oraz znajdującemu się w nim mieniu.

Jednym z takich rozwiązań jest system sygnalizacji pożaru (SSP), który pomaga wykryć pożar we wczesnym stadium. Detekcja pożaru skutkuje powiadomieniem służb ochrony o zaistniałym zdarzeniu i umożliwia im wczesne podjęcie działań, w tym decyzji o zastosowaniu ROP (ręcznego ostrzegania pożarowego) i wprowadzeniu SSP w II stopień alarmowania, co prowadzi z kolei do zadziałania innych powiązanych systemów bezpieczeństwa, a także (opcjonalnie) powiadomienia straży pożarnej o zaistniałym zdarzeniu przez monitoring pożarniczy.

System sygnalizacji pożaru może jednak działać również wtedy, gdy takiej obsługi w budynku nie ma – stosuje się wówczas alarmowanie jednostopniowe. System po wykryciu pożaru automatycznie powoduje zadziałanie dalszych procedur bezpieczeństwa wynikających z powiązanych z nim instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Aby prawidłowo zaprojektować SSP, należy wziąć pod uwagę dynamikę rozwoju pożaru w początkowej fazie, warunki otoczenia, a także wysokość pomieszczenia [3]. Przy doborze urządzeń umożliwiających detekcję pożaru należy także uwzględnić prawdopodobieństwo pożaru płomieniowego czy raczej tlenia. Czy w pierwszej kolejności wytworzy się sporo dymu i konieczne będzie zastosowanie typowych optycznych czujek dymu, czy raczej będzie to spalanie płomieniowe i lepiej przyjąć czujki jonizacyjne lub inne [5]? Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Na rynku dostępnych jest wiele systemów zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, które mogą bardzo ułatwić ochronę obiektów, w tym zabytkowych, np. dzięki możliwości nieprowadzenia widocznych przewodów po zdobionych wnętrzach.

Konieczność stosowania systemów sygnalizacji pożaru określona została w § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków [1]. Wskazuje się tam budynki, które mogą stwarzać zwiększone zagrożenie, jeśli chodzi o ewakuację użytkowników. Należą do nich: obiekty handlowe lub wystawowe o większej powierzchni, teatry przeznaczone dla ponad 300 widzów, kina dla ponad 600 widzów, budynki z ponad 300 miejscami gastronomicznymi, sale widowiskowe i sportowe dla ponad 1500 osób, szpitale (z wyjątkiem psychiatrycznych) oraz sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200, szpitale psychiatryczne dla ponad 100 pacjentów w jednym budynku, domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, gdzie liczba łóżek w budynku przekracza 100, zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku, budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe, budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200, budynki zamieszkania zbiorowego (oprócz zlokalizowanych na terenach zamkniętych służących obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych) o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50, garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub obejmujące więcej niż jedną kondygnację podziemną, stacje metra i stacje kolei podziemnych, dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 500 osób, banki, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2, ale również obiekty o szczególnej wadze, tj. archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP, ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, centrale telefoniczne o pojemności powyżej 10 000 numerów i tranzytowe o pojemności 5000–10 000 numerów o znaczeniu miejscowym lub regionalnym, a także biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

System sygnalizacji może się też często sprawdzić jako jedno z rozwiązań zastępczych proponowanych w ekspertyzach technicznych lub odstępstwach. Można dzięki niemu zwiększyć poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku poprzez skrócenie czasu ewakuacji, ale również umożliwiając wysterowanie innych urządzeń związanych z bezpieczeństwem czy powiadomienie służb ochrony lub PSP o zaistniałym zdarzeniu.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się dymu w budynku, stosowane są różnego rodzaju systemy wentylacji pożarowej. Można przyjąć wentylację grawitacyjną (np. powierzchni magazynowych, klatek schodowych o niezbyt dużej wysokości itp.), systemy grawitacyjne wspomagane mechanicznie dla bardziej skomplikowanych przypadków lub systemy różnicowania ciśnień, które są najbardziej skuteczne, ale jednocześnie droższe. Dzięki sprzężeniu wentylacji oddymiającej z systemem sygnalizacji pożaru (lub bardziej ograniczonej detekcji dymu) możliwe jest usunięcie produktów spalania lub ukierunkowanie ich tak, aby nie wpływały negatywnie na czas ewakuacji. Wadą takiego rozwiązania jest natomiast fakt, że odprowadzając dym, jednocześnie dostarcza się powietrze do pożaru, co potęguje jego rozwój. Jeżeli jest to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest połączenie systemu detekcji, systemu wentylacji oddymiającej oraz systemu gaśniczego. Dzięki temu zyskujemy szybkie wykrycie pożaru, natychmiastowe jego stłumienie i odprowadzenie dymu.

Konieczność oddymiania/zabezpieczenia przed zadymieniem wynika niejednokrotnie z bezpośrednich zapisów w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [2]. Czasami jest to wybór projektanta, np. gdy chce on obniżyć klasę odporności pożarowej budynku lub wydłużyć drogi ewakuacyjne. Może być to również bardzo dobre rozwiązanie zastępcze dla ekspertyzy lub odstępstwa, umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego ewakuacji z budynku, w którym występują inne nieprawidłowości z zakresu ewakuacji.

Stałe urządzenia gaśnicze wodne

W dalszej części artykułu szerzej omówione zostały stałe urządzenia gaśnicze wodne – SUGW. Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków podaje definicję stałego urządzenia gaśniczego. Jest to urządzenie przeciwpożarowe związane z obiektem budowlanym na stałe, uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie pożaru, posiadające własny zapas środka gaśniczego oraz przekazujące informację o zaistniałym pożarze do dedykowanego miejsca [1].

Systemy przeciwpożarowe wymagają koordynacji i powiązania w całość wielu technik i urządzeń, spełniając założenia scenariuszy pożarowych w sposób automatyczny [4]. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane [5] projektant opracowuje projekt budowlany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, aktualnymi przepisami, a także zasadami wiedzy technicznej. Na niezawodność właściwie zaprojektowanej instalacji największy wpływ mają okresowo przeprowadzane konserwacje. Starannie wykonywane przeglądy wydłużą czas użytkowania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach [6].

Zgodnie z § 27 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków [1] stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych wymagane jest w większych budynkach handlowych lub wystawowych, w budynkach o liczbie miejsc gastronomicznych powyżej 600, budynkach użyteczności publicznej wysokościowych, a także wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego. Nadmienia się, że stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego (zakładając, że niekoniecznie będzie to woda) i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a także w ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Bardzo ważne jest również zastrzeżenie, że w strefach pożarowych i pomieszczeniach wyposażonych w SUG gazowe lub gaszące innym środkiem gaśniczym, który może wpływać na zdrowie ludzi, należy zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi tych urządzeń.

Pod względem zastosowanego środka gaśniczego stałe urządzenia gaśnicze możemy podzielić na pięć głównych grup [8]:

 1. wodne,
 2. gazowe,
 3. pianowe,
 4. aerozolowe,
 5. proszkowe.

Stałe urządzenia gaśnicze wodne dzielą się na urządzenia tryskaczowe, mgłowe oraz zraszaczowe. W ochronie obiektów budowlanych najczęściej spotykane są urządzenia tryskaczowe, jednak coraz częściej mamy do czynienia także z urządzeniami mgłowymi. Ze względu na sposób działania (jednoczesny wypływ bardzo dużej ilości wody przez wszystkie zraszacze w sekcji gaśniczej) instalacje zraszaczowe są obecnie rzadko stosowane. Prawidłowo zaprojektowane, wykonane, a następnie utrzymywane SUG wodne gwarantują wysoką niezawodność gaszenia pożarów [9, 10].

Według normy PN-EN 12845+A2 automatyczne urządzenie tryskaczowe projektowane jest w celu wykrycia i ugaszenia wodą pożaru w jego wczesnych stadiach lub w celu utrzymania pożaru pod kontrolą, tak aby jego ugaszenie można było zakończyć za pomocą innych środków. Urządzenie tryskaczowe zasilane jest wodą i ma jedną lub kilka sekcji tryskaczowych, składających się ze stanowiska kontrolno-alarmowego (SKA) wraz z siecią przewodów rurowych z zainstalowanymi tryskaczami [11]. Instalacje tryskaczowe najczęściej stosowane są w obiektach hotelowych i handlowych, magazynach oraz budynkach użyteczności publicznej.

Ze względu na uruchamianie poprzez element termoczuły urządzenie tryskaczowe zadziała poprawnie wszędzie tam, gdzie podczas pożaru wydzielana jest duża ilość ciepła. Kłopot mogą sprawić pożary wydzielające duże ilości dymu przy niskiej ilości ciepła. Problemem może się okazać zbyt późne uruchomienie instalacji, tj. po okresie, w którym pożar mógł zostać stłumiony. Możliwe jest zatem stosowanie instalacji sterowanej, w przypadku gdy np. obiekt wyposażony jest jednocześnie w system oddymiania i tryskaczowy. Należy wówczas zdecydować, jak powinny zostać wysterowane wskazane systemy. Jeśli oddymianie uruchomi się pierwsze, gorący dym zostanie odprowadzony z przestrzeni pod stropem i tryskacze nie będą miały możliwości zadziałania. W takich przypadkach proponuje się zastosowanie rozwiązania polegającego na uruchomieniu oddymiania po zadziałaniu czujnika przepływu w instalacji tryskaczowej. Oznacza to, że oddymianie uruchomione zostanie dopiero wtedy, gdy otworzy się pierwszy tryskacz na skutek przekroczenia określonej temperatury. Należy jednak obliczyć, czy w takim przypadku tryskacz nie otworzy się zbyt późno i czy nie będzie wskazane zastosowanie innej instalacji uruchamianej przez SSP.

Urządzenia tryskaczowe wymagają pokaźnych zapasów wody, a ponieważ w Polsce mamy niewystarczające zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru, często konieczne jest wybudowanie zbiorników z jej zapasem do celów ppoż.

Kolejnym problemem są stosunkowo duże średnice rur zasilających instalację tryskaczową. Generuje to wielokrotnie kłopot od strony architektonicznej z przeprowadzeniem instalacji przez przegrody budowlane. Należy przy tym również wspomnieć, że gaszenie instalacją tryskaczową cechuje się niską efektywnością. Zgodnie ze wzorem z normy [9] z jednego tryskacza o współczynniku K80 przy ciśnieniu 1 bara wypływa 80 l/min wody. Większość tej wody nie odparowuje i powoduje bardzo duże szkody popożarowe w budynkach. To z kolei przekłada się na dodatkowe koszty, które również należy brać pod uwagę, wybierając właściwy sposób ochrony przeciwpożarowej obiektu.

W wielu przypadkach alternatywą dla urządzenia tryskaczowego jest urządzenie mgłowe. Zgodnie z najczęściej stosowaną normą dotyczącą systemów mgłowych NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection Systems mgła wodna to sprej wodny, dla którego wartość Dv0,99 na sumarycznym objętościowym rozpyleniu kropli wody jest mniejsza niż 1000 mikronów (1 mm) przy minimalnym projektowanym ciśnieniu roboczym na dyszy mgłowej. Dysza mgłowa to urządzenie specjalnego przeznaczenia zawierające jeden lub więcej otworów zaprojektowanych do wytwarzania i dostarczania spreju wodnego [12]. Zamiennie stosowana jest także nazwa głowica mgłowa.

Zabezpieczenie życia oraz mienia poprzez ujednolicenie wymagań dotyczących projektowania, konserwacji, testowania i instalowania urządzeń mgłowych jest intencją normy NFPA 750. W odróżnieniu od funkcjonujących w oparciu o wodę systemów gaśniczych, urządzenia mgłowe wykorzystują specyficzne rozpylenie wody – mgły, dzięki któremu pochłaniane jest ciepło, wypierany tlen oraz zatrzymywane promieniowanie cieplne w celu kontroli, tłumienia i gaszenia pożarów w sposób wymagany w danym zastosowaniu [12].

Natomiast urządzenia zraszaczowe oraz tryskaczowe tłumią pożary poprzez zwilżanie powierzchni paliwa i otaczającej konstrukcji. Właściwości te mają zwiększoną skuteczność przy większych kroplach wody i wyższych gęstościach. Aby zapobiec aktywacji nadmiernej liczby tryskaczy, należy zapewnić wystarczająco dobre chłodzenie. Systemy mgłowe natomiast w celu zwalczenia pożaru wykorzystują m.in. zjawisko parowania. Odparowanie wody absorbuje duże ilości energii chłodzącej płomienie i zmniejsza przenoszenie ciepła z ognia na powierzchnię paliwa, jednocześnie ułatwiając tłumienie lub ugaszenie pożaru.

Urządzenia mgłowe są to dysze mgłowe mogące dostarczać mgłę wodną zgodnie z przeznaczeniem (w zależności od potrzeb: do kontroli, tłumienia lub gaszenia pożaru), połączone ze źródłem zasilania wodnego lub wodnego i medium rozpylającego – np. sprężone powietrze lub inny gaz pozwalający wytworzyć mgłę wodną.

Urządzenia mgłowe ze względu na sposób gaszenia możemy podzielić na trzy kategorie [12] :

 • system gaszenia miejscowego, który jest projektowany i instalowany w celu ochrony obiektu budowlanego, przy pomocy rozpylonej mgły wokół „zagrożenia” w przestrzeni zamkniętej lub niezamkniętej albo na wolnym powietrzu;
 • system całkowitego wypełnienia, który projektuje się i instaluje w celu całkowitej ochrony poprzez jednoczesne zadziałanie wszystkich dyszy w zamkniętej przestrzeni – sekcji gaśniczej;
 • system strefowego gaszenia, który stanowi część systemu ochrony całego pomieszczenia, ma na celu ochronę wyznaczonej części przestrzeni poprzez jednoczesne zadziałanie grupy dysz.

Stałe urządzenia gaśnicze wodne mgłowe z uwagi na sposób zadziałania dzielą się na:

 • zalewowe, w których należy stosować dysze otwarte zamontowane na rurociągach połączonych z zasilaniem w medium poprzez zawór sterowany niezależnym systemem wykrywania zainstalowanym w obrębie chronionego obszaru;
 • wodne, które wyposażone są w dysze automatyczne zamontowane na sieci rurociągów będących pod ciśnieniem wody;
 • wstępnego sterowania, w których winno się stosować dysze automatyczne na rurociągach będących pod ciśnieniem gazu wraz z integralnym, niezależnym systemem wykrywania zainstalowanym na tym samym obszarze co dysze mgłowe;
 • powietrzne, które wyposażone są w dysze automatyczne zamontowane na rurociągach będących pod ciśnieniem gazu.

Podsumowanie

Projektowanie i wykonywanie systemów bezpieczeństwa pożarowego, a także zakładanie scenariuszy ich zadziałania nie należy do łatwych zadań. Niestety nie ma jednej recepty na zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu budowlanego. Przed przystąpieniem do projektowania należy dokładnie przeanalizować zaistniały przypadek, przestudiować geometrię obiektu, przeanalizować prawdopodobny rozwój pożaru, sprawdzić warunki otoczenia itp. Ocenę należy przeprowadzić w taki sposób, aby żaden z warunków nie dyskwalifikował poprawności przyjętej koncepcji.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010, nr 109, poz. 719).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065).
 3. Wyrzykowski Włodzimierz, Kierna Łukasz, Instalacja przeciwpożarowa. Projektowanie instalacji przeciwpożarowej, dobór właściwych sygnalizatorów, https://www.muratorplus.pl/technika/ochrona-osob-i-mienia/ochrona-przeciwpozarowa-projektowanie-systemu-sygnalizacji-pozarowej-aa-g1MN-nyv4-uqe7.html, 2018 (dostęp: 2.11.2020).
 4. Seweryn Józef, Zastosowanie Stałych Urządzeń Gaśniczych mgłowych do ochrony obiektów zabytkowych, Konferencja 2011, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU 2020, poz. 1333).
 6. Serejko Grzegorz, Denczew Sławczo, Analiza porównawcza metod eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2016, 43(3), s. 105–116.
 7. Brinson Alan, Instalacje tryskaczowe stosowane do ochrony ludzi, „Ochrona Przeciwpożarowa” 1/2005, s. 38.
 8. Sowa Tomasz, Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych – część I, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” nr 3/2010, s. 141–146.
 9. VdS 2212pl: Książka eksploatacji dla wodnych instalacji gaśniczych.
 10. Hall John R. Jr., U.S. experience with sprinklers, NFPA, June 2013.
 11. PN-EN 12845+A2:2010 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.
 12. NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection Systems, 2015 Edition.
 13. Szmytke Ewelina, Kraus-Namroży Natalia, Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych. Zalecenia eksploatacyjne i dotyczące projektowania sygnalizacji pożarowej oraz stałych urządzeń gaśniczych, „Rynek Instalacyjny” 6/2019, s. 27–32, rynekinstalacyjny.pl.
 14. Seweryn Józef, Analiza możliwości zastosowania stałych urządzeń wodnych w obiektach zabytkowych, Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”, 2015.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

INSTALSOFT S.C. InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM

InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM InstalSystem 5 – ergonomiczne narzędzie BIM

Pakiet InstalSystem 5 to niezwykle ergonomiczne narzędzie BIM, zintegrowane z modułami do projektowania instalacji ogrzewania, chłodzenia, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do obliczeń cieplnych...

Pakiet InstalSystem 5 to niezwykle ergonomiczne narzędzie BIM, zintegrowane z modułami do projektowania instalacji ogrzewania, chłodzenia, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do obliczeń cieplnych budynku wraz z możliwością wykonania charakterystyki energetycznej.

inż. Martyna Cieniawska, dr inż. Agnieszka Malesińska Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach...

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach znaleźć można wiele niejasności, które z punktu widzenia projektanta mogą być przyczyną błędów projektowych.

Redakcja RI news Zmiana mechanizmu sterującego w klapach przeciwpożarowych od Lindab

Zmiana mechanizmu sterującego w klapach przeciwpożarowych od Lindab Zmiana mechanizmu sterującego w klapach przeciwpożarowych od Lindab

Zadaniem odcinających klap przeciwpożarowych stosowanych w instalacjach wentylacji bytowej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się gorących gazów, ognia i dymu z obszaru objętego pożarem do innych stref...

Zadaniem odcinających klap przeciwpożarowych stosowanych w instalacjach wentylacji bytowej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się gorących gazów, ognia i dymu z obszaru objętego pożarem do innych stref budynku. Klapy, które są kluczowym elementem bezpieczeństwa pożarowego, przeznaczone są do instalacji w miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściany, stropy). Pełnią więc niezwykle ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa budynku i osób znajdujących...

Redakcja RI news FBC i FNC – przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab

FBC i FNC – przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab FBC i FNC – przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab

Kiedy myślimy o warunkach korzystania z budynków, pierwszą i najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo ich użytkowników. W sytuacji kryzysowej każdy człowiek znajdujący się w budynku musi mieć możliwość...

Kiedy myślimy o warunkach korzystania z budynków, pierwszą i najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo ich użytkowników. W sytuacji kryzysowej każdy człowiek znajdujący się w budynku musi mieć możliwość bezpiecznej ewakuacji na zewnątrz lub schronienia się w niezagrożonej części budynku. Stąd też stworzono szereg wymagań formalnych i technicznych, które mają zapewnić takie właśnie warunki.

Redakcja RI news Grupa Mercor podwoi produkcję oddzieleń przeciwpożarowych

Grupa Mercor podwoi produkcję oddzieleń przeciwpożarowych Grupa Mercor podwoi produkcję oddzieleń przeciwpożarowych

Grupa MERCOR S.A., lider nowoczesnych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, kontynuuje rozwój pionu oddzieleń przeciwpożarowych pod marką DFM. DFM Doors, najmłodsza spółka operacyjna, rozbudowała...

Grupa MERCOR S.A., lider nowoczesnych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, kontynuuje rozwój pionu oddzieleń przeciwpożarowych pod marką DFM. DFM Doors, najmłodsza spółka operacyjna, rozbudowała ofertę drzwi przeciwpożarowych o bramy. Spółka kończy modernizację linii pozwalającej na podwojenie produkcji w zakładzie DFM w Opolu. Trwa proces dalszej automatyzacji produkcji, co dodatkowo pozwoli na zwiększenie efektywności. Łączne inwestycje spółki DFM Doors w I półroczu 2020/21 wyniosły...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.