RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Źródła hałasu z instalacji i ich wpływ na komfort użytkowania budynków

Kanały wentylacyjne z systemów samonośnych, Fot. Isover

Kanały wentylacyjne z systemów samonośnych, Fot. Isover

Hałas to jeden z istotnych elementów komfortu użytkowania budynków – obok jakości powietrza, jego czystości, temperatury i wilgotności oraz oświetlenia. W nowoczesnych obiektach, m.in. z uwagi na wymagania energetyczne i dotyczące jakości powietrza wewnętrznego, niezbędne jest stosowanie wentylacji mechanicznej. Ta z kolei może wpływać nie tylko na poczucie komfortu termicznego, ale i akustycznego. Obok działań projektowych i montażowych dotyczących optymalnego doboru urządzeń i elementów instalacji oraz organizacji przepływu powietrza ważne są też działania polegające na stosowaniu izolacji akustycznych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zobacz także

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [1] problemowi hałasu poświęcono cały Dział IX pt. Ochrona przed hałasem i drganiami. WT wymagają, aby budynek i urządzenia z nim związane były tak zaprojektowane i wykonane, żeby poziom hałasu, na który są narażeni użytkownicy, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia oraz umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Ponadto pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem nie tylko spoza budynku, ale także ze źródeł wewnętrznych, w tym z instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku (§ 323).

Warunki techniczne stanowią wprost w § 326.3, że: Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poniżej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. WT odsyłają w tym zakresie do normy PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

W § 326.4 znalazło się dodatkowe wymaganie dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dotyczące mocowania urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania, stanowiących jego wyposażenie techniczne – należy stosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe, niezależnie od konstrukcji i usytuowania przegrody, do której są one mocowane. Z kolei w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, których funkcja związana jest z odbiorem mowy lub innych pożądanych sygnałów akustycznych, należy stosować takie rozwiązania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne, które zapewnią uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków określonych odrębnymi przepisami.

Zakończenie działu IX WT stanowi § 327 i m.in. jego ustęp 2, który stanowi, że: Instalacje i urządzenia, stanowiące techniczne wyposażenie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem.

Również poza działem IX w warunkach technicznych znaleźć można jeszcze kilka wymagań dotyczących ochrony przed hałasem generowanym przez urządzenia i instalacje w budynkach, w tym nawet instalacji i urządzeń elektrycznych (§ 180).

WT wymagają nie tylko ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, ale też przed emisją drgań i hałasu.

W kwestiach związanych z hałasem WT odsyłają do normy PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Norma ta została w 2018 roku zastąpiona nową wersją, czyli PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do pomieszczenia ze wszystkich źródeł oraz od wyposażenia technicznego budynku, a także innych urządzeń w budynku i poza budynkiem zawiera tabela opracowana na podstawie normy PN-B-02151-2:2018-01.

Hałas jest też elementem kompleksowej oceny jakości środowiska wewnętrznego w kontekście projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków [3]. Zagadnienia te omawia wycofana w 2019 roku norma w jęz. polskim PN-EN 15251 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę, zastąpiona przez dostępną tylko w jęz. angielskim PN-EN 16798-1:2019-06 Charakterystyka energetyczna budynków. Wentylacja budynków. Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki. Moduł M1-6.

Hałas z instalacji wentylacyjnych

Hałas może mieć wiele źródeł. Największy wpływ na generowanie hałasu z instalacji mają urządzenia oraz przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, a także kanalizacyjne. Hałas z instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej czy wody lodowej jest przede wszystkim wynikiem błędów w doborze armatury lub sygnałem ich nieprawidłowej pracy czy awarii. Ponadto izolacje stosowane do ochrony termicznej instalacji wodnych mają wprawdzie niewielkie, ale wystarczające właściwości tłumienia dźwięków płynącego w tych instalacjach medium.

W przypadku instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ich elementy mogą być zarówno źródłem hałasu, jego rozprzestrzenia, jak i tłumienia. Najskuteczniejszym działaniem jest zapobieganie jego powstawaniu. Głównym źródłem hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są wentylatory. Mogą one powodować hałas spowodowany drganiami mechanicznymi i przetłaczaniem strumienia powietrza. Jego źródłem mogą być też przewody i ich rozgałęzienia, regulatory, przepustnice, klapy oraz nawiewniki – w nich hałas powstaje głównie z powodu zmian prędkości i kierunku przepływu powietrza. Przepływające powietrze może też wprowadzać ścianki przewodów w drgania, a te z kolei mogą powodować hałas.

Ograniczanie hałasu to przede wszystkim wymagana przez przepisy lokalizacja maszynowni i central z dala od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. A jeśli takie oddalenie jest niemożliwe, konieczne jest zastosowanie dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Kolejnym niezbędnym elementem działania zapobiegającego hałasowi z instalacji wentylacyjnych jest dobór urządzeń i wyznaczenie prędkości powietrza w instalacji. Można też zastosować elementy tłumiące – kulisy i tłumiki.

Tłumienie hałasu z instalacji wentylacyjnych

Zastosowanie wszelkich możliwych rozwiązań zapobiegających hałasowi w miejscu jego powstawania nie zawsze daje oczekiwany efekt i konieczne jest zastosowanie m.in. izolacji dźwiękowych. Izolacje techniczne nie tylko zabezpieczają instalacje termicznie i przeciwkondensacyjnie, ale też mogą zabezpieczać przewody przed transmisją dźwięków do pomieszczeń. Skuteczność tłumienia energii akustycznej można mierzyć za pomocą dwóch wskaźników [2].

Pierwszy to wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw [dB], który jest miarą skuteczności warstwy izolacji w ograniczaniu przepływu dźwięku, czyli straty w transmisji dźwięku. Straty te zależą od częstotliwości – im jest ona wyższa, tym większa strata dźwięku. Zatem im wyższy wskaźnik Rw, tym strata transmisji jest większa i izolacja dźwiękowa skuteczniejsza. Drugim wskaźnikiem jest współczynnik pochłaniania dźwięku αw, który określa dźwiękochłonność danej izolacji, a ta zależy od oporności przepływu powietrza przez materiał (struktura materiału), a także od jego grubości.

Wełna mineralna to najczęściej stosowana izolacja akustyczna, a o jej zastosowaniu decyduje także izolacyjność termiczna i niepalność. Wysoka sprężystość i elastyczność oraz gęstość sprzyjająca tłumieniu odpowiadają za jej dobrą izolacyjność akustyczną. Wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość mat i kształtek izolacyjnych zapewniają warstwy usztywniające i ochronne z tworzyw, siatek i folii aluminiowych. Izolacje przewodów wentylacyjnych z wełny mineralnej mają zastosowanie głównie na zewnątrz przewodów, gdzie pełnią wiele funkcji – ochrony termicznej, akustycznej, przeciwkondensacyjnej, a nawet przeciwpożarowej.

Płyty i maty do izolacji zewnętrznej są wzmacniane okładziną z folii aluminiowej, która zapobiega także kondensacji pary wodnej na przewodach. Dobre właściwości dźwiękochłonne wełny są wykorzystywane również do izolowania akustycznego wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych oraz do budowy tłumików. Płyty z wełny mają powierzchnię z powłok wzmocnionych włóknem szklanym. Takie izolacje wymagają szczególnie starannego montażu m.in. po to, żeby wraz ze strumieniem powietrza nie unosiły się z nich drobiny włókien.

Najbardziej zaawansowaną technologią izolacji akustycznych z wełny mineralnej są samonośne przewody powietrzne o przekroju prostokątnym, w całości wykonane z kompozytu na bazie włókien szklanych. Znajdują one zastosowanie zwłaszcza w pomieszczeniach, którym stawiane są bardzo wysokie wymagania akustyczne i gdzie oczekuje się specjalnych rozwiązań dla instalacji wentylacyjnych – takich jak kina, opery, teatry, sale wykładowe i koncertowe. Parametry akustyczne, lekkość, szerokie możliwości prowadzenia w obiekcie i jego pomieszczeniach o dużych kubaturach i nietypowych wysokościach, a także łatwe dotarcie do stref przebywania ludzi dają przewodom samonośnym przewagę nad tradycyjnymi przewodami z kanałów metalowych izolowanych termicznie i akustycznie.

Wprawdzie montaż takich samonośnych technologii jest o ok. 10% droższy niż technologii tradycyjnej [4], jednak kanały kompozytowe mogą być z powodzeniem stosowane w większości instalacji, którym stawia się wysokie wymagania pod względem akustycznym. Choć mają one niższą wytrzymałość w porównaniu do kanałów stalowych, cecha ta dobrze sprawdza się na fragmentach instalacji, w których panuje mniejsze ciśnienie – w przewodach rozprowadzających i odgałęzieniach w pobliżu anemostatów, czyli tam, gdzie szczególne znaczenie ma akustyka i ochrona przed hałasem.

Samonośne przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym wykonywane są ze sztywnych płyt z gęsto sprasowanych włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną i pokrytych od strony zewnętrznej wzmocnioną folią aluminiową stanowiącą barierę powietrzną, a od strony wewnętrznej powłokami z welonów z włókien szklanych i foli aluminiowej. Zadaniem powłok wewnętrznych jest zapewnienie minimalnych oporów przepływu, trwałości, a także odporności na uszkodzenia mechaniczne podczas czyszczenia w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych. Z paneli można wykonać na miejscu budowy nie tylko przewody, ale także kształtki – kolana, trójniki, redukcje i odsadzki. Co więcej, oferta ta jest wzbogacana innowacyjnymi elementami do dodatkowego tłumienia dźwięków przepływającego powietrza.

Hałas z instalacji kanalizacyjnych i jego tłumienie

Obok hałasu z wentylacji na poczucie komfortu mogą w budynkach wpływać hałasy pochodzące z pionów kanalizacji bytowej oraz instalacji odprowadzających wodę deszczową. Wprawdzie nie występują one stale, ale nawet ich krótkie trwanie powoduje dyskomfort. Ma to szczególne znaczenie w budynkach wysokich i wysokościowych, gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia chwilowych wysokich przepływów. Na powstawanie hałasu w tych instalacjach ma też wpływ mocowanie przewodów zgodnie z budową przegród lub niezastosowanie wytłumienia drgań.

Oprócz specjalnych rur z kompozytów tłumiących powstające niepożądane dźwięki od przepływu, dostępne są także rozwiązania umożliwiające izolowanie akustyczne pionów kanalizacyjnych wykonywanych z rur żeliwnych i z tworzyw – to cienkościenne elastyczne otuliny z pianki polietylenowej (PE) o strukturze zamkniętokomórkowej. Izolacje te redukują hałas o od ok. 10 do nawet 18 dB(A). Dodatkową zaletą takiej otuliny jest zapobieganie kondensacji pary wodnej. Hałas w instalacji kanalizacyjnej generują także urządzenia sanitarne i eliminuje się go lub ogranicza poprzez oddzielenie przyborów sanitarnych od konstrukcji budynku warstwą materiału elastycznego pochłaniającego energię akustyczną.

Tak samo jak w przypadku montażu izolacji termicznych i zapobiegających kondensacji wilgoci, również w przypadku izolacji akustycznych duże znaczenie ma jakość ich wykonawstwa. Zalecane jest stosowanie rozwiązań systemowych i unikanie luk oraz przerw, gdyż w miejscach takich będą powstawać mostki akustyczne.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU 2019, poz. 1065)
  2. Ryńska Joanna, Rola izolacji technicznych w zapewnieniu standardu akustycznego, „Rynek Instalacyjny” 1-2/2021, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id5247,rola-izolacji-technicznych-w-zapewnieniu-standardu-akustycznego (dostęp: 27.09.2021)
  3. Charkowska Anna, Minimalizacja hałasu z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej, „Inżynier Budownictwa”, 2018, https://inzynierbudownictwa.pl/minimalizacja-halasu-z-instalacji-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-w-obiektach-uzytecznosci-publicznej/ (dostęp: 27.09.2021)
  4. Kegler Krzysztof, Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych, „Rynek Instalacyjny” 1–2/2017, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4172,koszty-instalacji-wentylacyjnej-z-materialow-kompozytowych-w-porownaniu-do-rozwiazan-tradycyjnych (dostęp: 27.09.2021)
  5. Hendiger Jacek, Ziętek Piotr, Chludzińska Marta, Wentylacja i klimatyzacja, Materiały pomocnicze do projektowania, Venture Industries, Warszawa 2016
  6. Kaiser Krzysztof, Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych, „Rynek Instalacyjny” 12/2009, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id1231,tlumiki-akustyczne-w-instalacjach-wentylacyjnych (dostęp: 27.09.2021)
  7. Pykacz Sławomir, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017
  8. Janota-Bzowski Jacek, Eliminowanie źródeł hałasu w budynkach wielorodzinnych, „Warunki Techniczne.PL” 2/2016
  9. Materiały firm: Armacell, BH-Res, Isover, Paroc, Rockwool, Steinbacher Izoterm, Thermaflex, Ursa

Komentarze

Powiązane

dr inż. Jerzy Dylewski Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 2)

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 2) Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 2)

W pierwszej części artykułu (RI nr 3/2009) omówiono przepisy prawne i wymagania formalne warunkujące działalność nadzoru inwestorskiego, obiekty i prace, dla których powołanie inspektora nadzoru jest konieczne,...

W pierwszej części artykułu (RI nr 3/2009) omówiono przepisy prawne i wymagania formalne warunkujące działalność nadzoru inwestorskiego, obiekty i prace, dla których powołanie inspektora nadzoru jest konieczne, oraz jego podstawowe obowiązki wynikające z zapisów Prawa budowlanego. W części drugiej autor kontynuuje omawianie ustawowych obowiązków inspektora, zwraca uwagę na możliwość rozszerzenia zakresu powinności w umowach o pełnienie nadzoru oraz analizuje prawa inspektorów nadzoru i zasady ustalania...

Materiały PR ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej

ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej

ABS, czyli kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styren, to jedno z najpowszechniej stosowanych tworzyw sztucznych. Znajduje zastosowanie m.in. w zabawkach, obudowach AGD i urządzeń elektronicznych, samochodach...

ABS, czyli kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styren, to jedno z najpowszechniej stosowanych tworzyw sztucznych. Znajduje zastosowanie m.in. w zabawkach, obudowach AGD i urządzeń elektronicznych, samochodach oraz w wielu urządzeniach i przedmiotach codziennego użytku. ABS, jako materiał nietoksyczny i bezpieczny dla człowieka, coraz częściej wykorzystywany jest również w instalacjach.

dr inż. Anna Charkowska Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie...

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie ilości substancji zanieczyszczających atmosferę, takich jak tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki siarki.

dr inż. Anna Charkowska Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1) Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały...

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały omówione w artykułach zamieszczonych w „Rynku Instalacyjnym” nr 7–8 i 9/2009), wybrać należy odpowiedni sposób usunięcia zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych i z powierzchni urządzeń przygotowujących oraz transportujących powietrze wentylacyjne. W artykule przedstawiono...

Bartłomiej Adamski Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja...

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja glikolu w układzie, nakłady finansowe inwestora, maszynownia umieszczona wewnątrz budynku, ograniczenia co do maksymalnego obciążenia połaci dachowej itp.). Czasami zostaje wybrane zastosowanie bezskraplaczowych agregatów wody ziębniczej przeznaczonych do współpracy ze zdalnymi skraplaczami...

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.)

Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.) Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.)

W poprzednich numerach Rynku Instalacyjnego (12/07 i 1–2/08) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania instalacji freonowych z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Z uwagi...

W poprzednich numerach Rynku Instalacyjnego (12/07 i 1–2/08) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania instalacji freonowych z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Z uwagi na dużą popularność systemów wody ziębniczej, które są najczęściej wykorzystywanymi układami doprowadzającymi czynnik chłodzący do odbiorników chłodu, w niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę przy wymiarowaniu tego typu instalacji.

inż. Konrad Bąkowski Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych

Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych

W artykule Grzegorza Czerskiego i Zdzisława Gebhardta zwrócono uwagę, iż głównie w budynkach wielokondygnacyjnych nadal obecnie stosuje się gazowe przepływowe ogrzewacze z otwartą komorą spalania (urządzenia...

W artykule Grzegorza Czerskiego i Zdzisława Gebhardta zwrócono uwagę, iż głównie w budynkach wielokondygnacyjnych nadal obecnie stosuje się gazowe przepływowe ogrzewacze z otwartą komorą spalania (urządzenia typu B). Aby utrzymać wymaganą czystość powietrza w pomieszczeniach, gdzie zainstalowane są urządzenia gazowe, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej jego wymiany przez wentylację naturalną oraz odprowadzenie spalin z urządzeń gazowych.

Redakcja RI Jak uniknąć zatorów płatniczych

Jak uniknąć zatorów płatniczych Jak uniknąć zatorów płatniczych

Brak zapłaty za wysłany towar lub wykonaną usługę – to częste problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest trwale wpisane w obrót gospodarczy....

Brak zapłaty za wysłany towar lub wykonaną usługę – to częste problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest trwale wpisane w obrót gospodarczy. Jak minimalizować zatory płatnicze, a także jak ich unikać – radzi Szymon Kobierski, dyrektor Działu Dochodzenia Roszczeń PRAGMA INKASO SA.

Ewa Krajnik-Żuk Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych

Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w obiektach przemysłowych wiąże się często z koniecznością zastosowania skomplikowanej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Efektywność tych układów bywa niewystarczająca...

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w obiektach przemysłowych wiąże się często z koniecznością zastosowania skomplikowanej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Efektywność tych układów bywa niewystarczająca w zakładach, w których występują duże zyski ciepła. Innym rozwiązaniem, nieskomplikowanym technologicznie, a przy tym umożliwiającym osiągnięcie odczuwalnych efektów chłodzenia w strefie przebywania ludzi, jest zastosowanie chłodzenia adiabatycznego.

dr inż. Kazimierz Żarski Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia

Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia

W instalacjach tzw. wody lodowej prowadzonych wewnątrz budynków czynnikiem chłodniczym może być woda, jednak przy zewnętrznej lokalizacji jednostek wytwarzających chłód układy te powinny być wypełnione...

W instalacjach tzw. wody lodowej prowadzonych wewnątrz budynków czynnikiem chłodniczym może być woda, jednak przy zewnętrznej lokalizacji jednostek wytwarzających chłód układy te powinny być wypełnione płynem niezamarzającym zimą. W Polsce najczęściej stosuje się w tym celu wodny roztwór glikolu etylenowego lub propylenowego o stężeniu 30–40%.

Jerzy Kosieradzki Klimakonwektory – komfort na życzenie

Klimakonwektory – komfort na życzenie Klimakonwektory – komfort na życzenie

Każdy projektant instalacji klimatyzacyjnej musi rozstrzygnąć, jaka instalacja klimatyzacyjna będzie dla danego obiektu najlepszym rozwiązaniem, a jaka zapewni w pomieszczeniu tylko podstawowe warunki.

Każdy projektant instalacji klimatyzacyjnej musi rozstrzygnąć, jaka instalacja klimatyzacyjna będzie dla danego obiektu najlepszym rozwiązaniem, a jaka zapewni w pomieszczeniu tylko podstawowe warunki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego...

Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Atmosferę wybuchową mogą zatem tworzyć z powietrzem gazy, pary, mgły, włókna i pyły substancji emitowanych w pomieszczeniach. Miejscami zagrożonymi wybuchem zgromadzonego pyłu są np.: szyby wydobywcze, młyny,...

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1) Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami...

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami zysków ciepła, przykład doboru odpowiedniej konfiguracji centrali wentylacyjnej (realizującej proces uzdatniania powietrza dla danego przykładu obliczeniowego) wraz z przedstawieniem etapów uzdatniania powietrza na wykresie „h-x”. W oparciu o wykres Moliera autor przedstawi obliczenia wydajności poszczególnych...

TESTO Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza

Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza

Najnowocześniejsza technologia pomiarowa oznacza szybkie i łatwe dokonywanie profesjonalnych pomiarów. Firma Testo konsekwentnie spełnia wymagania użytkowników, wprowadzając do oferty nowy miernik testo...

Najnowocześniejsza technologia pomiarowa oznacza szybkie i łatwe dokonywanie profesjonalnych pomiarów. Firma Testo konsekwentnie spełnia wymagania użytkowników, wprowadzając do oferty nowy miernik testo 480, zaprojektowany w sposób pozwalający klientom na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, a jednocześnie gwarantujący im maksymalną niezawodność i elastyczność pomiaru.

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.